Daň za psa a daň z nehnuteľnosti 2020

Daň za psa a daň z nehnuteľnosti.

Upozorňujme všetky fyzické a právnické osoby, ktorým nastala zmena v daňovej povinnosti k dani za psa a k dani z nehnuteľnosti:

predaj, darovanie, prevod, dedičstvo, stavebné úpravy a pod. na povinnosť podať daňové priznanie na rok 2020

do 31.januára.

Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.1. zdaňovacieho obdobia a na zmeny skutočností  rozhodujúcich pre daňovú  povinnosť, ktoré nastanú  v priebehu zdaňovacieho  obdobia sa neprihliada.

Do konca januára je taktiež možnosť požiadať o úľavu na miestnom poplatku za komunálny odpad podľa platného VZN č. 3/2012, ktoré je k nahliadnutiu na stránke obce alebo na obecnom úrade.