Informácia o 10. zasadnutí obecného zastupiteľstva

Jubilejné a slávnostnejšie 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva v tomto volebnom období sa zišlo dňa 13. júna 2016.. Po otvorení zasadnutia zložil sľub nastupujúceho náhradníka poslanca Ivan Pätnický, ktorý nastúpil za Martina Piškulu. Tento sa spolu s rodinou presťahoval do Častkoviec a tu má i trvalý pobyt, čím podľa zákona stratil mandát poslanca. Starosta obce Bc. Martin Lednický zaželal nastupujúcemu poslancovi I. Pätnickému veľa úspechov a tiež kvetom a ďakovným listom poďakoval za doterajšiu činnosť poslancovi Martinovi Piškulovi. Pred sľubom nastupujúceho náhradníka poslanca starosta obce predložil poslancom pôvodný návrh programu, ktorý bol doplnený o bod týkajúci sa kanalizácie obce a tiež o bod obsahujúci žiadosti adresované obci. Po kontrole uznesení zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo čerpanie rozpočtu za rok 2015, záverečný účet obce za r. 2015, výročnú správu obce za minulý rok spolu so stanoviskom hlavného kontrolóra k záverečnému účtu. Ďalej bez pripomienok schválili poslanci kontokorentný úver a po diskusii Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom. Rovnako prerokovali a prijali uznesenie o odkúpení pozemku C KN parc.č. 55, k.ú.Pobedim. V ďalšom bode programu zasadnutia starosta obce Bc. M. Lednický podal aktuálne informácie o vodovode. Uviedol, že vodovod bol skolaudovaný dňa 30. mája 2016 a postupne vodárenská spoločnosť bude pripájať prihlásených odberateľov. V doplnenom bode, týkajúci sa kanalizácie obce, poslanec I. Pastorek informoval o odmietnutí žiadosti obce na príspevok na projektovú dokumentáciu, ktorá bola podaná združeniu PRESSKAN. Po oboznámení so zápisnicou sa rozvinula živá diskusia na tému činnosti združenia a o ďalšom postupe prác na odkanalizovaní obce. Pred interpeláciami sa poslanci zaoberali žiadosťami občanmi obce a občianskym združením.

Poslednými bodmi programu zasadnutia boli interpelácie poslancov a bod Rôzne v ktorom sa uvádzala perspektíva ďalších prác na bývalej skládke komunálneho odpadu Zástodolie, ktoré bolo očistené od divokej skládky odpadu a plocha bola upravená. Poďakovaním za účasť 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Bc. Martin Lednický, ktorý pozval na najbližšiu akciu a to na posedenie pri guláši pripravované poľovníckym združením na oddychovej zóne.
I. Pastorek