Informácia o 11. zasadnutí obecného zastupiteľstva

Dňa 19. septembra 2016 sa zišlo 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Na programe boli predovšetkým materiály ekonomického ako aj projektového charakteru. Po po podnetoch občanov, ktoré sa týkali napr. zapožičania hasičského auta, pripomienky 70. výročia folklórnej skupiny, cintorína, hudobných nástrojov, boli poslanci oboznámení o čerpaní rozpočtu k 30. júnu 2016 a s úpravou rozpočtu na rok 2016. Potom nasledovala správa hlavného kontrolóra a správa o výsledku finančnej kontroly v  ZŠ s  MŠ Jána Hollého, Pobedim 433 za rok 2015. Ing. arch. Ján Dolejší, z podnetu starostu obce, prezentoval projektové zámery obce v oblasti výstavby bytov a rodinných domov. Obecné zastupiteľstvo prijalo k tejto problematike konkrétne uznesenie. Pracovníčka obecného úradu Jana Miklovičová podala informáciu k miestnym daniam a  poplatkom za komunálne odpady. Tak ako zvyčajne poslednými bodmi programu zastupiteľstva boli informácie starostu obce / rekonštrukcia cesty, program na pobedimské hody zapojenie školy na vodovod /, interpelácie poslancov a bod rôzne.
I.P.