Informácia o 13. zasadnutí obecného zastupiteľstva

Posledné 13. zasadnutie obecného zastupiteľstva v minulom roku, sa zišlo dňa 12. decembra 2016 v zasadacej miestnosti. Pôvodný program bol rozšírený o jeden bod, ktorý súvisel s auditom finančných prostriedkov obce.
Po otvorení zasadania, kontrole uznesení a podnetmi občanov poslanci prejednali a schválili v poradí 3. úprava rozpočtu na rok 2016 a následne si vypočuli a vzali na vedomie záväzné stanovisko hlavného kontrolóra k  rozpočtu obce na r. 2017 – 2019. Poslanci v doplnenom bode programu / bod. č. 5 / prijali uznesenie týkajúce sa opravy účtovania finančných vkladov. Obecné zastupiteľstvo v 7. bode programu rokovalo o rozpočte obce na roky 2017 – 2019. Predsedníčka finančnej komisie predniesla stanovisko komisie k rozpočtu a poslancov zaujímali niektoré položky obecného rozpočtu napríklad zvýšenie položky Ochrana pred požiarmi. Poslanci tiež žiadali o doplnenie finančných prostriedkov na pripojenie objektov obce k vodovodu a na zateplenie objektu zdravotného strediska, pošty a bytov a to v rámci príslušného projektu Ministerstva životného prostredia. Bolo však navrhnuté, že úpravu rozpočtu je možné uskutočniť v prvom štvrťroku 2017 a tak poslanci návrh rozpočtu, ktorý predložila ekonómka obce Lucia Kameniarová, schválili v pôvodnom znení. Pred informáciami starostu obce, interpeláciami a bodom rôzne poslanci schválili dodatok č. 2 VZN č. 3/2012 o  miestnych daniach a  miestnom poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady. Oproti zverejnenému návrhu dodatku finančnej komisie, bol schválený poslanecký návrh na zvýšenie poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady. V závere starosta obce Mgr. Martin Lednický pozval na Vianočné trhy 2016 a poprial prítomným príjemné sviatky a úspešný nový rok 2017.

I.P.