Informácia o 14. zasadnutí obecného zastupiteľstva

Dňa 13. marca 2017 sa zišlo prvé tohoročné a celkove 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Avizované body programu sa rozšírili o dva a to vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce a správa hlavnej kontrolórky o finančnej kontrole za rok 2016. Bod o podnete vyhlásenia Roľníckeho domu za národnú kultúrnu pamiatku sa rozšíril o podnet vyhlásiť i pamätnú tabuľu SNP ako národnú kultúrnu pamiatku. Po kontrole uznesení a podnetov občanov bola poslancami prerokovaná správa o  vykonaní auditu obce za rok 2015, ďalej bol schválený audítor na vykonanie auditu za rok 2016 a tiež sa schválila Príloha č. 1 k  VZN č. 1/2013. Prítomní poslanci schválili zmluvu so Západoslovenskou distribučnou a.s. o  zriadení vecných bremien. V ďalšom bode programu bola prerokovaná spresnená pôvodná žiadosť ZRPŠ. Obecné zastupiteľstvo schválilo požadovaný príspevok na činnosť ZRPŠ v tomto roku.

Starostom obce Mgr- Martinom Lednickým bola poslancom predložená zmluva o  prenájom nebytových priestorov v budove kultúrneho domu a obecného úradu fy. GP Mont Petrovi Gúčikovi.. Zmluva bola schválená a v ďalšom bode programu predseda komisie kultúry a vzdelávania Ivan Pastorek predložil plán kultúrnych a spoločenských aktivít a podnet na vyhlásenie nehnuteľných vecí  Roľnícky dom a Pamätná tabuľa SNP v Pobedime za národné kultúrne pamiatky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie plán kultúrnych aktivít a schválilo podnet na vyhlásenie objektov Roľnícky dom a Pamätná tabuľa SNP za národné kultúrne pamiatky. Súčasťou plánu kultúrnych aktivít bol i podrobný program osláv 70. výročia Folklórnej skupiny Pobedimčan. Pred informáciami starostu obce Mgr. Martina Lednického / dopravný projekt obce, odstránenie stromu pri lávke cez potok Dubová, žiadosti na viaceré projekty  / a interpeláciami poslancov / riešenie obecného pozemku na Zákostolnej a Staničnej ulici, narušenie komunikácie na Dubovej ulici, aktualizácia územného plánu obce / obecné zastupiteľstvo schválilo vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce ako aj vzalo na vedomie správu hlavnej kontrolórky o finančnej kontrole za rok 2016. Voľba hlavného kontrolóra obce Pobedim sa uskutoční dňa 24. apríla 2017.
I.P.