Informácia o 15. zasadnutí obecného zastupiteľstva

V poradí 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva malo pomerne krátky program. Po podnetoch občanov, ktoré predniesli poslanci a tiež starosta obce, sa poslanci zaoberali projektom na zriadenie zberného dvora, stojiska, odstránenie skládky a zakúpenia techniky. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s podaním projektu Ministerstva vnútra SR a schválili 5 % finančnú účasť obce. Súhlasili s projektom rekonštrukcie a prístavby garáže pre hasičskú techniku. V súvislosti s projektom na komplexné zateplenie budovy obecného úradu a kultúrneho domu, poslanci požiadali starostu obce o vyčíslenie nákladov na tento projekt. O podaní projektu a účasti obce budú poslanci rokovať na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

I.P.