Informácia o 18. zasadnutí obecného zastupiteľstva

Na začiatku 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 12. septembra 2017, privítal starosta obce Mgr. Martin Lednický hostí a to predkladateľov informácií ohľadne plánovanej výstavby bytov v obci a zmeny územného plánu. Úvodná bola prezentácia možnosti obstarávania nájomných bytov s pomocou dotácie štátu a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bytov. Potom nasledovala prezentácia zmien územného plánu na základe podnetov a táto sa týkala predovšetkým lokalít na výstavbu hromadnej a individuálnej bytovej výstavy. Posledná prezentácia sa zamerala na konkrétne projekty výstavby bytových domov na lokalite Zástodolie a prestavby objektu zdravotného strediska. Poslanci podporili rozšírenie bytového fondu v obci a odporučili postupovať v intenciách prezentovaných materiálov.

Obecné zastupiteľstvo v ďalšom programe prerokovalo a schválilo žiadosť hlavného kontrolóra ohľadne ďalšej činnosti popri práce hlavného kontrolóra obce Pobedim. Rovnako schválili rozvrh kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017. Schvaľovanie bolo predmetom aj ďalšieho bodu programu a to schválenie kontokorentného úveru a žiadosti Kolkárskeho klubu Pobedim o bezplatné poskytnutie miestnosti v budove kultúrneho domu a obecného úradu. Poslanci tiež prerokovali žiadosti Ing. Jána Vavru na úpravu lipy vo dvore bývalého MNV a posúdenie statiky tejto budovy. Obe žiadosti posúdi odborník a bude sa postupovať na základe jeho doporučenia. Program zasadnutia pokračoval určením poplatku za nájom sály kultúrneho domu a schválením program hospodárskeho a  sociálneho rozvoja. Záverečnými bodmi 18. zasadnutia boli interpelácie poslancov a bod Rôzne. V tomto bode starosta obce informoval o finančných nákladoch na realizáciu kanalizácie v obci v celkovej výške temer 2. 700.000.- €.

I.P.