Informácia o 19. zasadnutí obecného zastupiteľstva

V zasadacej miestnosti sieni obecného úradu sa dňa 20. novembra 2017 konalo 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Program zasadnutie bol rovnaký ako na pozvánke a tak po otvorení a kontrole uznesení odzneli aktuálne informácie o napojení na miestny vodovod. Ako uviedla Ing. Monika Čižnárová z podniku Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín situácia v našej obci je veľmi zlá, pretože pripojiteľnosť je len 14 % a do roku 2020 musí byť 85 %, inak obci hrozia sankcie zo strany Európskej únie, ktorá v prevažnej časti vybudovanie vodovodu financovala. Apelovala na prítomných, aby sa v budúcom roku pripojiteľnosť zvýšila aspoň na 65 %, čo je potrebné nielen vzhľadom k hroziacim sankciám ale i k závadnosti pitnej vody z domácich zdrojov. Údaje o sadzbách za vodu z vodovodu doplnil Ing. Anton Stanko.

Poslanci v ďalšom bode programu vzali na vedomie čerpanie rozpočtu obce k 30. 9. 2017 a schválili úprava rozpočtu na rok 2017. Oba dokumenty predložila zastupiteľstvu ekonómka obecného úradu Lucia Kameniarová. Poslanci schválili tiež audítora a to do konca tohto volebného obdobia a tiež zvolili Alojza Feranca ako prísediaceho súdu v Novom meste nad Váhom. Zastupiteľstvo prerokovalo podané žiadosti a to žiadosť fy. FRENCH s.r.o Podolie o prenájom kuchyne v objekte kultúrneho domu a žiadosť Margity Bielikovej o zníženie miestneho poplatku, ktorú poslanci schválili. V prípade žiadosti o prenájom kuchyne si poslanci vyžiadali konkrétnejšie údaje a s doplnenou žiadosťou sa budú zaoberať na nasledujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Pred bodom Interpelácie si poslanci vypočuli aktuálne informácie a plánovanej bytovej výstavbe a zaoberali sa návrhom územného plánu. Zastupiteľstvo bolo ukončené bodom Rôzne, v ktorom starosta obce Mgr. Martin Lednický informoval o plán aktivít a určil termín tohoročného pravdepodobne posledného zasadania zastupiteľstva na 11. december 2017.

I. Pastorek