Informácia o 20. zasadnutí obecného zastupiteľstva

V poradí 20. a pravdepodobne v tomto roku posledné zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 11. decembra 2017. Po otvorení zasadnutia a kontrole uznesení, podnet občana vzniesol Martin Piškula a týkali sa obecnej internetovej stránke/ zverejňovanie zápisníc zastupiteľstva a funkčnosť emailového hlásnika. Následne predstavitelia fy. FRENCH doplnili žiadosť o prenájom kuchyne s tým, že kuchyňa, v prípade schválenia žiadosti a povolenia hygienikov, bude v prevádzke v pracovné dni od 7.00 – 12 00.hod. Poslanci žiadosť predbežne schválili. Ďalej zastupiteľstvo schválil Prílohu č. 1 k VZN obce Pobedim č. 1/2013 a vzali na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2018-2020. Najdôležitejším bodom programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bolo prerokovanie a schválenie Rozpočtu Obce Pobedim na roky 2018-2020. Rozpočet obce predložila poslancom ekonómka obce Lucia Kameniarová, ktorá sa podrobnejšie venovala vybraným položkám príjmovej a výdavkovej časti obecného rozpočtu. Rozpočet Obce Pobedim na roky 2018-2020 poslanci jednomyseľne schválili. Poslanci v ďalšom bode programu vzali na vedomie Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018 a Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Pobedim. Pred interpretáciami a bodom rôzne bola schválená žiadosť MUDr. Veronika Šišovskej o predĺženie nájmu stomatologickej ambulancie. V závere zasadnutia starosta obce Mgr. Martin Lednický oboznámil poslancom s najbližším programom akcií a zaželal im príjemné Vianoce a šťastný nový rok 2018.

I.P.