Informácia o 9. zasadnutí obecného zastupiteľstva

Na základe pozvánky starostu obce sa dňa 11. apríla 2016 zišlo 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva v tomto volebnom období. Pôvodný program bol rozšírený a tak poslanci prerokovali celkove 11 bodov programu. Po jeho odsúhlasení a dvoch pravidelných bodov bola schválená žiadosť o odkúpenie pozemku v majetku obce. Ďalej sa rokovalo o odstránení divokej skládky na polohe Zástodolie. Tu sa uložilo obecnému úradu realizovať výberové konanie na odstránenie skládky a na nevyhnutné terénne úpravy. Ďalej sa rozhodlo, že sa uskutoční čiastočná rekonštrukcia chodníka, ktorý ide súbežne s domom a záhradou rodiny Pätnických. Na zasadnutí sa tiež riešila problematika odkanalizovania obce a to v zmysle Výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. V prvej fáze realizácie ekologickej stavby je potrebné verejné obstarávanie na dodávateľa projektu kanalizácie a po vyhotovení projektu získanie stavebného povolenie ako predpoklad prihlášky v zmysle spomínanej výzvy ministerstva. Ďalšími bodmi, podobne ako úvodnými, boli informácie starostu obce Bc. Martina Lednického, potom interpelácie poslancov, bod Rôzne a napokon záver zasadnutia. V bode Informácie starostu Bc. Martin Lednický poďakoval prednášateľom a spolupracovníkom organizátorov za realizáciu prednášky Pamiatky a pamätihodnosti obce, informoval o termíne Dňa narcisov, zberu textilu, zberu elektroodpadu a termínu celoobecnej brigády / 30. apríl 2016/. V bohatom bode interpelácie poslancov poslanci sa informovali napríklad o súčasnom stave možnosti výstavby bytového domu, riešení bývalého obchodu Jednoty/bufet /, ohradení pri hrobových miestach a ďalšom osude detskej ordinácie.

I. Pastorek