Návrh Územného plánu obce Pobedim – Zmeny a doplnky č. 1

Občanom, fyzickým a právnickým osobám

Vec: POBEDIM, návrh Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce (ZaD č.1 ÚPN – O) Pobedim, oznámenie o začatí prerokovávania,  žiadosť o podanie pripomienok

Obec Pobedim v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení ako i vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii obstaráva Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce.
V tejto súvislosti podľa § 22, ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení oznamuje začatie prerokovávania návrhu Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce (ZaD č.1 ÚPN – O) Pobedim a predkladá ho na verejné nahliadnutie a na uplatnenie pripomienok.
Oboznámiť sa podrobnejšie s návrhom Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce Pobedim je možné v pracovných dňoch stanovenej lehoty na Obecnom úrade Pobedim ako i na webovej stránke obce: www.pobedim.sk.
Verejné prerokovanie návrhu ZaD č. 1 ÚPN-O Pobedim pre verejnosť s výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa
28.06.2018 o 16,00 hod.
V Obecnom účelovom zariadení (Svadobka), Pobedim p. č. 200.

Verejnosť t.j. fyzické a právnické osoby (občania, spoločenské organizácie, podnikateľské subjekty…) sú oprávnené podať pripomienky k návrhu Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce Pobedim v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia, a to na Obecný úrad Pobedim. Na pripomienky uplatnené po uplynutí stanovenej lehoty sa nebude prihliadať.

Mgr. Martin  Lednický, starosta obce Pobedim

 

Prílohy:

01_ŠIRŠIE VZŤAHY_ÚPN Pobedim
02_KOMPLEXNÝ_ÚPN Pobedim
03_DOPRAVA_ÚPN Pobedim
04_ELEKTRIKA_ÚPN Pobedim
05_PLYN_ÚPN Pobedim
06_VODNÉ HOSPODÁRSTVO_ÚPN Pobedim
07_OCHRANA PRÍRODY_ÚPN Pobedim
08_ZÁBERY PPLF_ÚPN Pobedim
NÁVRH ZaD č. 1 k ÚPN-O Pobedim – textová časť
NÁVRH ZaD č. 1 k ÚPN-O Pobedim -záväzná časť