news_icon7 

Novinky

Stolnotenisový turnaj

14. január 2017

Na sviatok Zjavenia Pána / Traja králi / sa v telocvični Športového areálu Jána Mitošinku uskutočnil I. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja O pohár starostu obce . Prvý víťazom sa stal p. Vajer.

Fotografie: viď Fotogaléria

 


Privítanie nového roku 2017

2. január 2017

P1050321Stalo sa už tradíciou, že na Nový rok pobedimčania privítajú nový rok stretnutím a ohňostrojom v centru obce. Aj v tomto novom roku sa zišlo nemálo obyvateľov obce, ktorých privítal starosta obce Mgr. Martin Lednický. Ohlásil ohňostroj a pozval prítomných na starostovské a poslanecké občerstvenie. Podával sa starostovský čaj. poslanecké varené víno a punč. Oboje nápoje návštevníkom akcie chutili a samozrejme na stretnutí nechýbali blahoželanie do nového roku 2017. Po 17. hodine ohlásil starosta obce ohňostroj a potom sa zraky prítomných obrátili na večernú oblohou, na pozeranie pekného ohňostroja, ktorý bol trocha rušený hmlou a táto robila starosti predovšetkým pri fotografovaní.

Po hlavnom bode programu spoločenského stretnutia Mgr. M. Lednický poďakoval za realizáciu ohňostroja Petrovi Ferancovi, spolupracovníkom za prípravu a podávanie občerstvenia a všetkým za účasť so želaním zdravia, šťastia a veľa dobrého v novom roku 2017.

Foto a text: I. Pastorek

Fotografie: viď Fotogaléria

 

 


Pobedimskí koledníci podporili 22. ročník Dobrej noviny

27. december 2016

foto_kolednici_2016Deväť malých koledníkov spolu s pánom farárom JCLic. Ľubošom Tvrdým, Mgr. Veronikou Danišovou a Jozefom Sýkorom opäť obohatili slávenie tohoročných Vianoc v našej obci na sviatok sv. Štefana. Radostnú zvesť o narodení Božieho Syna ohlasovali za sprievodu heligónky spevom kolied a vinšom, v ktorom nechýbali žičenia Božieho požehnania, zdravia, šťastia a pokoja rodinám farníkov. Odmenou im bola prejavená štedrosť Pobedimčanov, ktorí prostredníctvom finančného daru podporili poslanie Dobrej noviny – prispieť na rozvojové projekty zlepšujúce život detí, mladých ľudí a ich rodín v Afrike, v roku 2017 najmä v Etiópii. V rámci tejto ušľachtilej akcie iste platí, že obdarovať je viac ako dostať. Pán farár po koledovaní požehnal navštíveným rodinám ich príbytky.

Ján Feranec

Foto koledníkov /  Ján Feranec / je doplnené fotografiami Vianoc vo farskom kostole / I. Pastorek /  .

Viď Fotogaléria


Vianočná besiedka 2016.

20. december 2016

P1050199Poslednou kultúrnou akciou v tomto roku bola tradičná Vianočná besiedka v netradičnom poňatí. Skladba Vianočnej besiedky nemala obvyklé striedanie žiakov materskej a základnej školy ale išlo vlastne o folklórne predvianočné a vianočné pásmo. V programe po komentovanej časti nasledovalo scénky tak ako sa nám zvyky, piesne a iné časti z tohto krásneho obdobia kalendárneho roka zachovali. Obdiv patrí spevákom, malým tanečníkom z materskej školy a všetkým mladším i starším žiakom ktorí v programe vystupovali. Prvým predpokladom úspešného programu bol scenár a nácvik žiakov pedagógmi za čom im patrí vďaka. Nemálo úsilia stálo i zabezpečenie vhodných súčastí ľudového interiéru a ďalších potrebných rekvizít.

Besiedku uviedla riaditeľka školy PaedDr. Jarmila Gáborová a za skutočne pekný a hodnotný program poďakoval starosta obce Mgr. Martin Lednický, ktorý rovnako ako v úvode Vianočnej besiedky riaditeľka školy, poprial prítomným príjemné vianočné sviatky.

Text a foto: I. Pastorek

Foto: viď Fotogaléria


Vianočné trhy 2016

17. december 2016

P1050041V príjemne mrazivé odpoludnie 17. decembra 2016 si mohli naši občania vychutnať čaro vianočných trhov i u nás. Rôzne dobroty ponúkali poľovníci, rybári, červený kríž, seniori jednoty dôchodcov, ženy zo Sokola, žiaci základnej školy, futbalisti a nechýbal ani starostovský stánok, ktorý tak ako aj ostatné mali premiéru. Všetky boli vkusne označené zúčastnenými organizáciami a treba povedať, že takýmito stánkami sa nemôže pochváliť ani obec väčšia ako naša. Po trochu rozpačitom začiatku sa postupne priestor pred Supermarketom Jednota a svadobkou postupne zaplnil a mohol sa začať kultúrny program s vianočnou tematikou, ktorý predviedli členovia folklórneho krúžku základnej školy pod vedením Márie Desátovej. Pred začiatkom vystúpenia privítal prítomných starosta obce Mgr. Martin Lednický. Zaželal prítomným príjemnú pohodu, uviedol účinkujúcich žiakov a poďakoval všetkým, ktorí sa zaslúžili o technické zabezpečenie trhov. Okrem kultúrneho programu prekvapením bol ohňostroj Tomáša Melichera a nechýbala ani harmonika Jozefa Sýkoru. Pripomíname, že o ozvučenie a vianočné piesne sa postaral Ivan Pätnický. Predával sa i med a medovina, nápoj Slovanov.

Možno konštatovať, že chladné počasie sa dalo prekonať príjemnou atmosférou a väčšina z prítomných si našla svoju pochúťku, ozdobu k Vianociam,  stretli sa so svojimi známymi a potešili sa kultúrnym programom, ohňostrojom a harmonikou Jozefa Sýkoru. Organizátorom a spolupracovníkom ako i organizáciám a škole patrí za to veľká vďaka.

Text a foto: I. Pastorek

Foto: viď Fotogaléria

 

 


Stretnutie s Mikulášom

6. december 2016

P1040934Slnečný ale mrazivý podvečer 5. decembra 2016 bol čas kedy sa začala sv. omša v kostole sv. Michala archanjela, ktoré bola úvodnou duchovnou časťou akcie Stretnutie s Mikulášom. Pán farár v kázni pripomenul deťom, že je síce milé dary prijímať ale je potrebné a chvályhodné aj obdarovať iných a to rôznymi spôsobmi vhodnými pre ich vek. Inak spoločensko kultúrna akcia venovaná deťom bola v réžii Obce Pobedim, pobedimskej farnosti,, Futbalového klubu 1925 a Základnou školou s materskou školou Jána Hollého Pobedim.

Po úvodnej sv. omši sa deti a dospelí, medzi ktorými boli predovšetkým rodičia detí, sústredili pre faru, kde očakávali Mikuláša. Pred jeho príchodom sa na pokyn starostu obce Mgr. Martina Lednického slávnostne rozsvietil vianočný stromček. Mikuláš v sprievode anjela a čerta sa doviezol na koči a mohlo začať rozdávanie darčekov vo forme sladkých balíčkov. Pred Mikulášom a jeho sprievodcami sa vytvoril kruh detí, ktorí po výzve Mikuláša predniesli básničky a tie deti, ktoré verše nemali pripravené sľúbili ich predniesť na budúci rok. Mikuláš ich všetkých pochválil a ďalšie povzbudil aby na budúce i oni prospeli k peknej atmosfére mikulášskeho stretnutia. I keď bola pomerne tuhá zima, táto neodradila deti a rodičov, aby sa nepovozili na koči a potom im dobre padlo občerstvenie čajom s ovocím, ktorý dospelí trocha „prilepšili“.
Stretnutím s Mikulášom začali akcie v predvianočnom období ktoré budú pokračovať Vianočnými trhmi a Vianočnou besiedkou. Úvodná predvianočná akcia sa určite vydarila a čom svedčí množstvo detí a dospelých medzi kostolom a farou.

Text a foto: I. Pastorek

Fotografie: viď Fotogaléria

 


Predvianočné stretnutie Jednoty dôchodcov

5. december 2016

P1040867Seniori v adventnom období sa opäť rozhodli pripomenúť si obdobie adventu a Vianoc v kultúrno- spoločenskej akcii Predvianočné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 4. decembra 2016 v sále svadobky. Zišlo sa temer 80 členov Základnej organizácie JDS v Pobedime, aby si vypočuli komentovanie adventného a vianočného obdobia v interpelácii Anny Lednickej, Eleny Miklovičovej a Eleny Žitnanskej. Po vystúpení privítal prítomných predseda organizácie Ivan Pastorek, ktorý pripomenul okrem iného i 10 ročnú existenciu seniorskej organizácie v našej obci. Po jeho príhovore sa podľa zvyku na štedrej večeri účastníci stretnutia pomodlili a zaspievali si vianočnú pieseň Tichá noc, svätá noc. Po prípitku si pochutnali na výbornej kapustnici a neskôr sa podával hlavné jedlo/ rezeň so zemiakovým šalátom /. Počas občerstvenia potešili svojou scénkou gazdu a gazdinej po štedrovečernej večeri Ľudmila Pätnická a Emília Miklovičová ku ktorým sa pridali koledníci / A. Lednická, E. Žitnanská, E. Miklovičová, J. Miklovič /. Ich príchod sprevádzala vianočná koleda Pásli ovci valasi a neskôr ďalšia vianočná Buvaj dieťa krásne. A tak v príjemnej pohode strávili seniori našej organizácie JDS pekný večer, ktorý im navodil neopakovateľnú predvianočnú atmosféru.

Text a foto: I. Pastorek

Fotografie: viď Fotogaléria


Stretnutie spolupracujúcich škôl.

3. december 2016

DSCN1922Na našej škole vládla 24. novembra 2016 pracovná ale i slávnostnejšia nálada. V tento sa totiž uskutočnilo pracovné stretnutie spolupracujúcich škôl..Pozvanie na stretnutie prijali riaditelia spolupracujúcich škôl, pracovníci odboru školstva Okresného úradu v Trenčíne a starosta obce Mgr. Martin Lednický. Pracovným cieľom stretnutia, boli konzultácie o súčasných problémoch škôl.

V kultúrnej časti boli hostia oboznámení o dianí v škole, aktivitách pedagógov a žiakov ako aj o úspechoch školy a tiež o zapájaní sa školy do spoločenského a kultúrneho diania v obci. Medzi prezentáciou bolo hodnotný kultúrny program v ktorom vystúpili so speváckymi a tanečnými číslami žiaci školy. Tu dominovalo pásmo odovzdávania žatevného venca ale hosťov ako i žiakov iste zaujali i ďalšie milé vystúpenia. Stretnutie malo i spoločenskú časť, keď pozvaní hostia zablahoželali riaditeľke školy PaedDr. Jarmile Gáborovej k životnému jubileu.

Po prezentácii školy ako aj kultúrnom programe si riaditelia škôl a pracovníci odboru školstva okresného úradu v Trenčíne prezreli priestory školy a potom spolu so žiakmi II. stupňa školy sa zúčastnili na prednáške o histórii a ikonografii sôch a malieb v pamiatkovom objekte v kostole sv. Michala archanjela. Po prednáškach vdp. Ľuboša Tvrdého a Mgr. Ivana Pastoreka sa hostia stretli pri fare, kde si najskôr vypočuli báseň Jána Hollého a potom sprievodné slovo o pôsobení veľkého slovenského básnika v našej obci.

I. Pastorek

Foto: Eva Pogranová

Fotografie: viď Fotogaléria


Stretnutie jubilantov 2016

6. november 2016

??????????????Rovnako ako v minulý rok aj v tomto roku sa stretli na milej slávnosti jubilanti 60 roční a starší spolu s manželskými pármi, ktorí si v tomto roku pripomenuli výročie sobáša. Stretnutie sa uskutočnilo v sále svadobky dňa 4 novembra 2016. Pozvaných jubilantov pozdravili žiaci základnej školy piesňami a básňou a po kultúrnom programe nasledovala oficiálna časť moderovaná Vladimírou Žitnanskou. Jubilantov a občanov starších ako 80 rokov prečítal Mgr. Ivan Pastorek a so slávnostným príhovorom vystúpil starosta obce Mgr. Martin Lednický. Podobne tomu bola aj v prípade jubilejných sobášov a po tejto časti programu stretnutia nasledoval prípitok starostu obce.
Spoločensko – kultúrnou časťou slávnosti bola večera a po nej hudobný program skupiny M+M z Považian. Dá sa povedať, že toto vystúpenie bolo pre väčšinu príjemným prekvapením. Osobitnou časťou stretnutia bolo blahoželanie jubilejným manželským párom a odovzdanie pamätného listu a kvetu. Spoločenská zábava potom pokračovala pri rezkých skladbách hudobnej skupiny ako aj pri reprodukovanej hudbe, ktorú zabezpečoval Ivan Pätnický. Na záver treba ešte dodať, že jubilanti si odnášali praktické darčeky a organizátori dúfajú, že jubilanti strávili príjemný večer.

I.P.

Foto: Eva Pogranová, Lucia Kameniarová

Foto: viď Fotogaléria

 


Spomienka na hodovú krojovanú sv. omšu

27. október 2016

Foto_077Po určitom čase, vzhľadom k technickým problémom so stránkou obce, zverejňujeme fotografie ako spomienku na hodovú krojovanú sv. omšu.

Auto fotografií: Eva Pogranová

Fotografie: Fotogaléria obce Pobedim

Facebook Fotogaléria

 


Nahrávanie relácie Zvony nad krajinou

20. október 2016

??????????????????Po štyroch rokoch, 20. októbra 2016, zavítal do našej obce Slovenský rozhlas Rádio Regina, aby redaktorky rozhlasu Beáta Repíková a Viera Horáková nahrali zaujímavú a obľúbenú reláciu Zvony nad krajinou.
Úvodné slovo o obci mal starosta obce Mgr. Martin Lednický a potom nasledovali rozhovory a vstupy, ktoré sa snažili podať pestrý obraz obce. Poslucháči slovenského rozhlasu si tak môžu vypočuť informácie o vydávaní novín Pobedimčan, o folklórnej skupine Pobedimčan, o tradičných jedlách, pobedimskom kroji, a taktiež o odhalení pamätnej tabule PhDr. Jána Mitošinku. Ďalšie príspevky boli zo spoločenských organizácií / hasičský zbor, jednota dôchodcovia, červený kríž, záhradkári / a o svojej činnosti a úspechoch informovali futbalisti, cvičenky a rybári. Nechýbali ani príspevky o farnosti a samozrejme priestor dostala aj naša škola. rovnako tiež poľnohospodárske družstvo. Taktiež sa poslucháči dozvedia o staršej histórii obce, o obecnom erbe,, o vzťahu Jána Amosa Komenského k Pobedimu a tiež o obecnej kronike. Spestrením relácie iste bude vystúpenie heligonkárka J. Sýkoru a ľudová pieseň z repertoáru folklórne skupiny Pobedimčan. Redaktorka rozhlasu vyspovedala tiež čerstvú držiteľku diplomu Vidiecka žena roka – Líderka roka 2016 Máriu Mizerákovú v kategórii Žena remeselníčka. V Bratislave bude mať vstup do relácie i vedecký pracovník Geografického ústavu SAV Bratislava, občan Pobedima, Doc. RNDr. Ján Feranec DrSc.
Slovenský rozhlas Rádio Regina bude vysielať reláciu Zvony nad krajinou – Pobedim dňa 6. novembra 2016 / nedeľa / od 11.00 hod do 12.00 hod./ Repríza relácie bude v pondelok 7. novembra od 23.00 do 24.00 hod.
I.P.

Foto: Eva Pogranová

Fotografie: viď Fotogaléria obce Pobedim

Facebook: Fotogaléria

Prehratie relácie:


Súťaž s historickou technikou

4. október 2016

Dňa 01.10.2016 sa na VI. ročníku zúčastnilo celkovo 11 družstiev, z čoho jedno bolo ženské. Po privítaní družstiev starostom Mgr. Martinom Lednickým a predsedom DHZ Pobedim Martinom Piškulom sa družstvá pustili do súťažného zápolenia. Diváci mohli vidieť akú námahu vyžadovala práca s hasičskou striekačkou minulých čias a zároveň obdivovať isté čaro historických striekačiek z Pobedima, Drahoviec a Bohdanoviec. Po dvoch súťažných pokusoch, kde pri druhom pokuse mohli súťažné družstvá použiť svoju vlastnú historickú striekačku, sa súťažné družstvá umiestnili v nasledovnom poradí:
V kategórii mužov:
1. miesto DHZ Veľké Kostoľany 30,29s
2. miesto DHZ Bašovce 30,73s
3. miesto DHZ Rakovice 31,60s
4. miesto DHZ Bohdanovce 31,92s
5. miesto DHZ Vrbové 32,45s
6. miesto DHZ Pobedim 32,48s
7. miesto DHZ Križovany 32,49s
8. miesto DHZ Hôrka nad Váhom 33,19s
9. miesto DHZ Gáň 33,97s
10. miesto DHZ Krakovany 40,88s
V kategórii žien:
1. miesto Veľké Kostoľany 42,42s
Z výsledných časov je vidno, že súťažiace družstvá bojovali o každú sekundu a rozdiely boli medzi časmi boli veľmi malé. Nakoniec sa víťazným družstvom stalo družstvo DHZ Veľké Kostoľany, druhé miesto DHZ Bašovce a 3.miesto DHZ Rakovice , domáce DHZ Pobedim sa umiestnil na 6. mieste. Kostoľanské ženy svojim výkonom spestrili priebeh súťaže. Po odovzdaní cien pre víťazov sa súťažiaci občerstvili a v dobrej atmosfére zotrvali až do večera.
Záverom chcem poďakovať členom DHZ za organizáciu súťaže, za ich výkon, rozhodcom a nie menej chcem poďakovať aj FK 1925 Pobedim za občerstvenie a poskytnutie športového areálu.
Martin Piškula
predseda DHZ Pobedim


Odhalenie pamätnej tabule J. Mitošinkovi a vernisáž výstavy

2. október 2016

P1040580Vo štvrtok 29. septembra 2016 bola v športovom areáli milá slávnosť – odhalenie pamätnej tabule PhDr. Jánovi Mitošinkovi a pomenovanie športového areálu na Areál Jána Mitošinku. Úvodom tejto udalosti zazneli piesne v podaní žiakov základnej školy, nasledovalo privítanie hostí, manželku Jána Mitošinku, rodinných príslušníkov, starostov obcí a početných prítomných. Slávnostný príhovor mal starosta obce Mgr. Marin Lednický ako ďalší prehovorili vzácni hostia a to predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky SR Ing. Jaroslava Baška a prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Ing. Martin Kohút. Na odhalení pamätnej tabuli prehovorili poslanec Národnej rady SR a starosta obce Častkovce Mgr. Dušan Bublavý a predseda Slovenského hokejového klubu Pavol Záhumenický. Pamätnú tabuľu, ktorá je dielom akademického sochára Juraja Sileša, odhalili Ing. Jaroslav Baška a Ing. Martin Kohút. Po slávnostnom akte nasledovalo cvičenie žien Sokola Pobedim a potom boli účastníci odhalenia pamätnej tabule pozvaní na vernisáž výstavy PhDr. Ján Mitošinka a šport v Pobedime.

Úvodom slávnostného otvorenia zazneli slová básnika, nasledoval príhovor starostu obce Mgr. Martina Lednického a slovo k výstave preniesol Mgr. Ivan Pastorek. V závere nasledovala milá a temperamentná pódiová skladba malých „sokoliek „. Skladbu nacvičila Vladimíra Žitnanská, ktorá vernisáž moderovala. Výstava PhDr. Ján Mitošinka a šport v Pobedime prezentovala život a bohatú činnosť v oblasti športu Dr. Jána Mitošinku a to prostredníctvom panelov a dokumentačných ako aj trojrozmerných zaujímavých a cenných exponátov. Na výstave sa svojou históriou a súčasnosťou predstavili hokejisti Pobedimského hokejového klubu, kolkári, futbalisti a cvičenky, ktoré si v tomto roku pripomínajú 35. výročie vzniku športovej organizácie. Výstava bola sprístupnená počas hodov v dňoch 1. a 2. októbra 2016.

Reportáž z odhalenia pamätnej tabule je na stránke http://www.tvpohoda.sk

I. Pastorek

Foto: Eva Pogranová

 

 


Pobedimskí dorastenci na medzinárodných turnajoch

21. september 2016

unnamed (1)V čase prázdnin sa v dňoch 13., 14. augusta a 3., 4. septembra 2016 dorastenci KK Pobedim zúčastnili medzinárodného turnaja štvorčlenných družstiev dorastu v Pelhřimove, vo Vlašskom Meziříčí, v Podbrezovej a v Pobedime. KK Pobedim využil možnosť a na základe dohody si požičal na turnaje v Čechách dorastenku z Modranky.
Posledný turnaj sa konal na kolkárni v Pobedime. Najlepšie začal hráč Podbrezovej Ivan Malček, ktorý zvalil 543 kolkov. V prvej štvorici sa za KK Pobedim predstavil Michal Malíček, ktorý výkonom 412 kolkov odsunul naše družstvo na posledné štvrté miesto. Ako druhá za Pobedim nastúpila po dvoch mesiacoch tréningu Eliška Směřičková, ktorej nevyšla druhá dráha no nakoniec dosiahla výkon 364 kolkov. V tretej štvorici nastúpil Erik Urban, ktorý dosiahol výsledok 523 kolkov. Posledný z našich nastúpil Jakub Urban, ktorý sa snažil zmazať stratu na súperov. Nakoniec najlepším výkonom dňa 556 kolkov len dotiahol stratu a družstvo KK Pobedim skončilo na štvrtom mieste s výkonom 1855. Víťazom posledného turnaja sa stalo družstvo Podbrezovej s výkonom 2.015, druhé miesto obsadilo družstvo Pelhřimov 1.991 a tretie miesto Valašské Mezříčí 1.896 kolkov.
V celkovom poradí zo všetkých turnajov sa víťazným družstvom stalo Pelhřimov s priemerom 2.040 kolkov, druhé miesto obsadila Podbrezová s priemerom 1.992 kolkov, tretie miesto Pobedim s priemerom 1.948 kolkov a štvrté miesto Valašské Meziříčí s priemerom 1.936 kolkov. V jednotlivkyniach zvíťazila Kristína Bulfánová z Valašského Meziříčí s priemerom 525 kolkov, druhá skončila jej spoluhráčka Michaela Bagári s priemerom 517 kolkov a tretie miesto obsadila Natália Slámková z Podbrezovej s priemerom 482 kolkov. Najlepším jednotlivcom sa stal hráč KK Pobedim Jakub Urban s priemerom 559 kolkov, druhé miesto obsadil Michal Kovář z Pelhřimova s priemerom 533 kolkov a tretie Marek Švantner z Podbrezovej s priemerom 530 kolkov.
Hráči týmto turnajmi absolvovali zaujímavú prípravu na novú sezónu ako aj pekné spríjemnenie prázdnin. Organizátorom jednotlivých turnajov ďakujeme za príjemné prostredie a účastníkom za predvedené výkony. Pevne veríme, že uvedené podujatie bude mať aj pokračovanie v budúcom roku.
Marián Mitošinka


Slávnostné prijatie prvákov

11. september 2016

???????????????????????????Na deň 5. september 2016 malí prváčikovia len tak ľahko nezabudnú. Po slávnostnom otvorení školského roku 2016/2017 v priestoroch základnej školy sa najmladší školáci presunuli spolu so svojimi rodičmi na obecný úrad. Tu ich čakalo ďalšie prekvapenie v obradnej sieni Obecného úradu v Pobedime. Slávnostné prijatie žiakov prvého ročníka u starostu obce, aj ich rodičov, riaditeľky školy PaedDr. Jarmily Gáborovej, triednej učiteľky Mgr. Janky Škanderovej a Mgr. Jarmily Pastulovej začala slovami básnika Vladimíra Žitňanská a následne všetkých privítala. Starosta obce Mgr. Martin Lednický sa im prihovoril milým slovom a poprial veľa šťastia i trpezlivosti pri získavaní vedomostí v prvej triede. A aby mali peknú spomienku aj na túto slávnosť, dostali darček – knihu od obce, ako spomienku na ich prvý veľký deň v škole. Samozrejme, nechýbala ani sladká čokoláda. Rodičia sa zároveň podpísali do Pamätnej knihy obce Pobedim. Nasledovalo spoločné fotenie, aby si aj takto mohli pripomínať deň, keď sa zo škôlkarov stali školákmi.

Pogranová Eva


Slávnostný začiatok školského roku 2016/2017

11. september 2016

???????????????????????????Čas letných prázdnin vypršal a pre školopovinné deti a mládež sa začalo obdobie pravidelného raňajšieho stávania, povinností, učenia, spoznávania neznámych vecí, prípadne aj zoznamovanie s novými spolužiakmi a učiteľmi i mnoho ďalšieho. Školský rok 2016/2017 v Základnej škole s materskou školou Jána Hollého v Pobedime začal tak, ako na všetkých školách – slovenskou hymnou. Po úvodnej básni v podaní Simonky Slabej riaditeľka PaedDr. Jarmila Gáborová privítala prítomného starostu obce Mgr. Martina Lednického, správcu farnosti JCLic. Mgr. Ľuboša Tvrdého, ostatných hostí, pedagogický i nepedagogický zbor a samozrejme žiakov. Zvlášť sa prihovorila školákom, pripomenula prázdniny i nové úlohy, ktoré školský rok prinesie. Čaká ich svet objavovania prírody, pochopenia zázrakov techniky, ale aj nachádzanie miesta človeka v ľudskej spoločnosti cez krásu a poéziu materinského jazyka, spomienky na predkov a zvyky regiónu, vyučovanie anglického i ruského jazyka a veľa iného. Prihovorila sa aj prváčikom a zaželala im veľa úspechov a radosti z každého dňa, ktorý strávia v škole. Vyslovila presvedčenie, že rodičia budú s nimi spokojní a učitelia hrdí na to, akých majú skvelých prvákov. Oslovila aj žiakov každej triedy samostatne tak, ako býva jej zvykom na začiatku školského roku. Poprosila ich, aby prváčikov i nových žiakov prijali medzi seba, aby im prejavovali priateľstvo a pomoc tak, ako sa to dostalo im, keď sa stali žiakmi našej školy. Nakoniec privítala nové posily v pedagogickom zbore – nové učiteľky v ZŠ, asistentky učiteľa, vychovávateľku v školskej družine a novú učiteľku v MŠ.

Predniesla aj nasledovné informácie: v období školského roku 2016/2017 bude spolu 188 vyučovacích dní, 43 sobôt a nedieľ, 24 dní školských prázdnin – z toho 5 dní pripadne na sviatky a ďalších 5 voľných dní sviatkov. Obdobie letných školských prázdnin bude trvať 63 dní. ZŠ s MŠ v Pobedime bude navštevovať 104 žiakov, z toho 48 dievčat a 56 chlapcov. V tomto školskom roku bude pracovať 15 pedagogických zamestnancov.

Pre žiakov sú pripravené rôzne krúžky, spolu je ich osemnásť: športový pre 2. stupeň, strelecký, krúžok varenia, krúžok anglického jazyka, mediálny, matematický, spevácky, krúžok slovenského jazyka a literatúry, čitateľský, chemický, športový pre 1. stupeň, sokoliarsky, zumba pre 2.stupeň, krúžok ruského jazyka, Sokolky, folklórny, krúžok šikovných rúk, krúžok paličkovanej čipky. Tieto budú okrem učiteľov viesť aj rodičia i externí vedúci. Nakoniec vyslovila želanie, aby všetci mali veľa úspechov a trpezlivosti, veľa nových nápadov a spokojnosti…
Po vystúpení Lauriky Petrušovej sa začalo diať niečo zvláštne. Prišla kráľovná so svojim dvorom. Usadila sa v kráľovskom kresle a futbalisti – pážatá i tanečníčky – dvorné dámy sa rozpŕchli po aule. Postupne privádzali ku kráľovnej každého prváčika či prváčku, aby ich mečom pasovala za ozajstných žiakov školy. Deviataci ich dekorovali medailou v tvare štvorlístka s lienkou. Dostali aj uvítací diplom. Rodičia sa medzitým podpisovali do Pamätnej knihy základnej školy. Nastala tu jedna veľmi zaujímavá situácia. Traja deviataci si pred svoju kráľovnú priviedli prváčikov – svojich súrodencov. Nasledovala pieseň v podaní Radky Malíčkovej, Timejky Havrlentovej a Dominiky Barančíkovej. Nakoniec sa všetkým prihovoril starosta obce a zaželal žiakom i učiteľom veľa úspechov v novom školskom roku. Skončil sa oficiálny program, žiaci poodchádzali do svojich tried a nový školský rok sa mohol naplno začať.
Text a Foto : Pogranová Eva


Rybársky deň 2016

11. september 2016

????????????????????????Nedávno sa v poštových schránkach obyvateľov našej obce objavil malý letáčik, ktorým Rybársky spolok Zástodolie – Pobedim o.z. srdečne pozýval na svoju akciu „10. ročník Rybárskeho dňa“. V sobotu 27. augusta 2016 pod mottom „Rozlúčme sa s prázdninami spolu“ pripravili rybári veľmi vydarenú akciu. Program začal o siedmej hodine ráno na miestnom rybníku najmä pre tých, ktorí si chceli zarybárčiť, alebo len tak pre radosť prevetrať udice. To druhé platilo najmä pre deti. Sedeli pri nich sústredene a čakali, či sa nejaká rybička chytí. Pobedimčanom bol umožnený bezplatný rybolov. Hostia lovili za poplatok. Každý si mohol privlastniť jedného kapra alebo amura, podľa výberu a ostatné ryby museli ísť späť do vody. V obedňajších hodinách do oddychovej zóny Zástodolia začali prichádzať návštevníci na výborné jedlo. Vôňa špecialít lákala zďaleka. Pripravený bol kompletný obed aj s polievkou. Hustá fazuľová s domácimi slížmi, vysmážaný kapor, grilovaný pstruh, grilované bravčové kolená, moravská klobása, hranolky – z tohto sa naozaj dalo vybrať. K tomu na zapitie čapovaná kofola, pivo a iné nealkoholické i alkoholické nápoje. Mnohí prišli „len tak“, aby sa postretali so známymi, priateľmi, aby sa porozprávali, prebrali im blízke témy na rozhovor. Deti sa vyšantili na ihrisku na hojdačkách, skryli sa v altánku pred slniečkom, alebo sa naháňali po voľnom priestranstve. Nebolo možné spočítať všetkých návštevníkov. Podľa odhadu predsedu výkonného výboru Ľubomíra Melichera prišlo 300 až 350 ľudí.
Rybári robili všetko, čo bolo v ich možnostiach, aby rozlúčka s prázdninami bola taká, aká ma byť. Pre nich to bol deň plný práce, ale cieľ, ktorý si stanovili – „nech sa všetci návštevníci cítia dobre a sú spokojní“ – bez pochýb splnili.

Text a foto: Eva Pogranová

 

 


Folklórna skupina Pobedimčan v Nitre

23. august 2016

DSCN8460Niektorí členovia folklórnej skupiny mali tento víkend veľmi nabitý program. V sobotu predvádzali kroje a v nedeľu takmer všetci boli účastníkmi kultúrneho programu v Nitre na 43. ročníku Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy na Agrokomplexe. Národná sieť rozvoja vidieka SR pripravila bohatý kultúrny program na všetky dni výstavy. V nedeľu 21. augusta 2016 od desiatej hodiny dopoludnia v pavilóne M1 znela hudba, spev, hovorené slovo. Spevácky súbor Úsmev, hudobný súbor Šurianski tamburáši, Lipovčanka, hudobná skupina M – Melodic, FSk Pobedimčan, divadelný súbor Rozmarín – títo všetci v tento deň ponúkli svoje umenie návštevníkom výstavy. Náš folklórny súbor malou javiskovou formou dal možnosť nahliadnuť do minulosti dospelým i deťom aspoň krátkou ukážkou, ako to bolo na dedine pri rôznych denných činnostiach – pri zametaní, keď sa dve ženy pohádajú, čo sa dialo, keď prišiel bubeník vyhlásiť najnovšie oznamy a ako sa mladí i starší dokázali zabaviť na Pažici pri harmonike až do večerných hodín. Pol hodinové pásmo plné spevu, hovoreného slova, tanca, sprevádzané Andrejkinou hrou na harmonike bolo prerušované smiechom a potleskom, ale i užasnutými tvárami pri speve pätice našich dievčat. Keď Andrejka začala hrať a spievať prvú slohu pesničky „Na pažici, na lúčke…“ , na druhú pridávali Veronika s Monikou a na predposlednú slohu i Radka s Barborkou, okolitý ruch stíchol a neskôr nám bolo tlmočené „že, pri ich speve im šiel mráz po chrbte…“. Po vystúpení sme sa zhodli, že sme hrali, akoby nám išlo o všetko a toto sa nám potvrdilo v následnej väzbe s divákmi. Chceli vedieť odkiaľ sme, kde je Pobedim, ako sa nám darí získať mladých ľudí, otázky ohľadne kroja – prečo je taký rôznofarebný a pod. Dostali sme aj pozvania na vystúpenie pri obecných, folklórnych slávnostiach. Veľmi milé bolo, keď majitelia firiem nás v areáli výstaviska zastavovali a chceli spoločnú fotografiu pred ich stánkom. Počas nášho účinkovania v sobotu i v nedeľu sa o nás veľmi dobre starali, najmä pani Helíková za MAS Beckov – Čachtice – Tematín a Ing. Andrej Milo,regionálny koordinátor za NSRV SR pre Trenčiansky kraj. Andrejka Nedbalová, Juraj Nedbal, Cilka Miklovičová, Oľga Klimová, Jožko Žitňanský, Veronika Slabá, Matej Palkovič, Barborka Okienková, Radka Malíčková, Monika Kopúnová, nový člen Marián Kopún z Hrádku a Eva Pogranová znova ukázali, aké dôležité je zachovávať naše dedičstvo kroje i zvyky.
Pogranová Eva
Foto: Eva Pogranová a iní

Fotografie: viď Fotogaléria


Pobedimský kroj v Nitre

23. august 2016

DSCN8175Prezentácia pobedimského kroja na 43. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy na Agrokomplexe v Nitre v sobotu 30. augusta 2016. Okrem toho, čo sa od takejto výstavy očakáva, organizátori pripravili veľmi bohatý sprievodný program. Národná sieť rozvoja vidieka Slovenskej republiky pozvala predviesť svoje umenie mnohým súborom a skupinám. Samostatnou časťou v sobotu od 13.00 hod. bola módna prehliadka ľudových krojov. Za Občianske združenie MAS Beckov – Čachtice – Tematín boli predvedené kroje z obcí Bošáca, Kálnica, Podolie i Pobedim… Podporiť náš kroj prišiel i náš starosta obce Martin Lednický spolu s manželkou. Krojov bolo veľa, približne z dvadsiatich obcí a prezentovali nielen ženský a mužský kroj, ale i detský, dievčenský, chlapčenský, ale aj kroj starých ľudí. Predvedené kroje zo všetkých obcí boli krásne, rozmanité a každý niečím zaujal. Podolie prezentovali v ich podolskom kroji starostka obce Anna Čechvalová spolu s manželom. Po nich predviedli svadobný „pobiecky“ kroj Andrea Nedbalová (Mrekajová) a Matej Palkovič, ženský sviatočný kroj zasa Cilka Miklovičová. Moderátorka podujatia uviedla základné údaje o našom kroji – z čoho sa skladá, aký druh kroja sa pri akej príležitosti a ročnom období nosil… Potom vyzvala Cilku Miklovičovú, aby porozprávala a zároveň opísala svadobný kroj nevesty a uviedla aj rozdiely medzi sviatočným krojom ženy i dievky a spomínaným svadobným oblečením. Pobedimský kroj sa mnohým páčil, fotili si ho, žiadali o spoločnú fotografiu. Vysvetľovaniu odkiaľ sme, ako kroj vzniká, ako sa šije, vyšíva, z akých je materiálov, tak tomu nebolo konca. I deti si ho prezerali, zastavovali najmä nevestu Andrejku, dokonca jedno, keď ju zbadalo zakričalo „ide kráľovná“, čím vyvolalo riadny rozruch. Bolo to veľmi milé. Pri odchode našu krojovanú trojicu zastavila tlmočníčka oficiálnej delegácie z Bulharska, chvíľu sa s nami rozprávali a nakoniec vznikla spoločná fotografia so želaním hostí, aby sa nám aj naďalej darilo kroj – ako dedičstvo zachovávať a ctiť.
Eva Pogranová

Foto: Eva Pogranová

Fotografie: viď Fotogaléria

 


Folklórna skupina Pobedimčan v Bošáci

16. august 2016

DSCN7818Folklórna skupina Pobedimčan sa po dvoch rokoch znova zúčastnila slávnosti pod názvom „Čie sú hody? Naše hody!“ v Bošáci, v nedeľu 14. augusta 2016. Pre návštevníkov obce boli pripravené podujatia už od piatku večera. Pokračovali v sobotu i v nedeľu a skončili až v pondelok „Hodencami“. Sprievodný program bol veľmi bohatý a rozmanitý. Mohli ste sa zúčastniť sv. hodových omší, inaugurácie erbu Farnosti Bošáca. Návštevníkov čakal volejbalový turnaj, futbalové zápasy, hodová veselica, remeselný jarmok, zábavný kútik pre deti i niečo netradičné „Cez Bošácu konským záprahom“, súťaž pre gazdinky „Rád bošáckej varešky“ o najlepší hodový koláč alebo zákusok, výstavy Dedina roka 2015, Hruška „RUŽOVKA“ – Európsky strom roka 2016, Krojované bábiky – ľudové kroje SR a Z Beckovských dobrodružných ciest. Organizátori pripravili program naozaj pre každého. Nezabudli ani na hladných a smädných návštevníkov. Usporiadatelia – šikovné gazdinky ponúkali tradičné bošácke jedlá, napr. hodové gule, beneše, šúľance, lokše, domáci chlebík aj guláš. Nás, okrem iného, zaujal remeselnícky jarmok, kde sa prezentovala svojimi zaujímavými výrobkami pani Mária Mizeráková z našej obce. Takmer prázdny stôl ku koncu dňa svedčil o tom, že jej i dcérine výrobky si našli nových majiteľov.

Počas nedele sa konal kultúrny program, kde vystúpili súbory ĽH POLUN, ĽH Pajtáš, FS Kasanka, Chlapci z rozmarínu, Myjavskí heligonkári, FS Nezábudky, FS Dúbrava a spolu s nimi i naša Folklórna skupina Pobedimčan. Pri príchode do Bošáce nás osobne privítal starosta obce Mgr. Daniel Juráček s pravou bošáckou slivovičkou. Samozrejme dievčatá a šoféri sa museli len prizerať. Niečo po štrnástej hodine sa starosta obce spolu so vzácnymi hosťami prihovorili publiku a potom sa začali vystúpenia súborov – maratón hudobného, tanečného i speváckeho umenia. FS Pobedimčan pred dvoma rokmi zožal úspech s pásmom „Pranie na potoku“. Teraz sme sa mohli predstaviť len piesňami. Náš kolektív nebol v celej zostave, niektorí dovolenkovali, aj choroba úradovala, preto pásma neprichádzali do úvahy. Dokonca aj harmonikára sme si museli „požičať“ od našich priateľov z FS Kolovrátok z Melčíc. V podaní Cilky Miklovičovej, Jožka Žitňanského, Olinky Klimovej, Maťa Palkoviča, Barborky Okienkovej, Veroniky Slabej, Radky Malíčkovej, Evy Pogranovej a samozrejme harmonikára Ľubomíra Žitníka zazneli piesne pomalé, rezké, smutné i veselé. Publiku sa páčilo vystúpenie našich najmladších dievčat Veroniky a Radky, ktoré veľmi precítene zaspievali „Zakukala kukulienka“.
Stalo sa už pravidlom, že pobedimský kroj všade vzbudzuje pozornosť. Ani Bošáca nebola výnimkou. Fotenie a žiadosti o informácie o výšivkách, o ušití kroja, látkach – aj to bola súčasť nášho účinkovania na tejto veľmi peknej hodovej slávnosti. Bodkou za našim vystúpením bolo poďakovanie starostu obce za účinkovanie s pripomienkou, že toto určite nebolo naše posledné vystúpenie v Bošáci.

Eva Pogranová

Foto: Eva Pogranová a ďalší

Fotografie: viď Fotogaléria


Dve v jednom: Pobedimská kvapka krvi a Deň otvorených dverí v PD Pobedim

10. august 2016

DSCN7448V sobotu 8. augusta 2016 pokračovalo Poľnohospodárke družstvo Pobedim v tradícii Dňa otvorených dverí, ktorú začalo v roku 2012.
Tento ročník bol však netradičný a to v tom, že organizátori spojili dve akcie do jednej. Dopoludnia od deviatej do jedenástej hodiny spolu s miestnou organizáciou Červeného kríža zorganizovali „Pobedimskú kvapku krvi“. Krv prišlo darovať 38 dobrovoľných darcov. Aj keď nie každému ju pracovníci Mobilnej jednotky Národnej transfúznej služby SR , pracovisko Trenčín, mohli vziať, je chvályhodné, že si našli čas a prišli svojou vlastnou krvou pomôcť iným. Každý z darcov dostal okrem tradičného občerstvenia aj kupóny na občerstvenie od poľnohospodárskeho družstva.
PD Pobedim po piaty raz sprístupnilo svoje neverejné priestory súčasným aj bývalým zamestnancom i ostatným občanom. Už pred jedenástou hodinou dopoludnia sa začali v areáli družstva schádzať prví návštevníci. Po registrácii si mohli sa presunuli do veľkého hangáru, kde boli na jednom konci uložené ceny do tomboly, mixážny pult a hudobné nástroje. Stredom bolo pripravené posedenie a na druhom konci hangáru zasa šikovná obsluha ponúkala široký výber jedál – rozvoniavajúce zabíjačkové špeciality, ktoré pripravil hostiteľ, cigánsku pripravenú domácimi futbalistami a Gacon’s Pubom. Komu nestačilo ani toto, mohol zájsť k poľovníkom, ponúkajúcich guláš zo srnca, diviaka a hovädzí s jahňacinou. A ešte si mohol pomaškrtiť na koláčikoch, štrúdle a dokonca aj na zmrzlinových výrobkoch. Dobré jedlo je treba zapiť, v ponuke boli nealkoholické nápoje, víno, čapované pivo i kofola. Najmladší účastníci dostali sladkú maškrtu.
Každoročnou príjemnou tradíciou na DOD sú farebné tričká. Takmer všetci, ktorí sa podieľali na dni otvorených dverí, boli oblečení v bielych tričkách s nápisom a logom PD Pobedim. Také isté dostali aj členovia poľnohospodárskeho družstva.
Neodmysliteľnou súčasťou programu je možnosť vidieť pripravenú výstavu starších, niektorých už historických, avšak zrekonštruovaných funkčných traktorov. Majiteľmi väčšiny traktorov boli rodiny Hrádelovcov. Vystavené a sprístupnené boli aj traktory používané pri prácach v súčasnosti. Toto všetko zaujímalo najmä chlapcov a mužov. Najväčším lákadlom bola možnosť sadnúť si za volant traktora či kombajnu, kde sa muselo chvíľami aj čakať. Kto chcel, mohol si pozrieť maštale a výbehy, v ktorých sú ustajnené kravy i väčšie teľatá. Deti zaujali najmä malé teliatka v individuálnych búdkach s výbehom a pasúce sa ovce. Bývalí, najmä starší družstevníci si tým, čo videli, pripomenuli, ako to bolo za ich čias, ako sa celé družstvo za tie roky zmenilo, čo už nie je a naopak, čo pribudlo.
Sprievodným programom bolo vystúpenie Folklórnej skupiny Pobedimčan s pásmom „Na pažiti…“ a ich priateľov z Folklórneho súboru Kolovrátok z Melčíc s pásmom „Pranie na potoku…“ a piesňami – trávnicami. Svoj spoločný program ukončili symbolickým odovzdaním dožinkového venca predsedovi družstva Ing. Jurajovi Lednickému. Počas prestávok vyhrávala živá hudba v podaní pobedimských „Valovícov“ a reprodukovaná hudba v réžii DJ Ivana Pätnického.
Posledným bodom programu bolo žrebovanie tomboly, ktoré museli organizátori rozdeliť na dve časti. Veď vylosovať takmer 150 majiteľov cien, od viac ako 60-tich sponzorov, bol ozaj riadny výkon.
Piaty ročník Dňa otvorených dverí sa skutočne vydaril. Návštevnosť prekonala minulý rok. Okrem 537 zapísaných hostí prišlo aj mnoho neregistrovaných. Takýto počet už o niečom svedčí. Treba spomenúť, že neboli to len Pobedimčania a hostia z okolitých obcí, pri žrebovaní tomboly bolo počuť názvy obcí a miest z rôznych kútov Slovenska, dokonca i z Česka. Veľké „ďakujeme“ patrí organizátorom, ktorí umožnili na pôde poľnohospodárskeho družstva prežiť prítomným príjemný a neopakovateľný deň, postretať sa s priateľmi i známymi, porozprávať sa, zabaviť, zaspievať, vidieť to, čo za normálnych okolností nie je umožnené. Bolo naozaj pekné vidieť celé rodiny s deťmi, ich rozžiarené očká pri pohľade na zvieratá, usmiate a spokojné tváričky detí sediacich v traktoroch. Usporiadateľom želáme, aby sa im aj budúci ročník vydaril, pretože ako sa hovorí “latku nasadili ozaj vysoko“.

Eva Pogranová

Foto: Eva Pogranová, Barborka Vavrová

Fotografie: viď Fotogaléria

 


Krojovaný Anna Bál v Piešťanoch

2. august 2016

??????????????Členovia a dobrovoľníci Občianskeho združenia Cesta pomoci aj tento rok dokázali, že nielen pomáhajú, ale aj zabávajú. Znova zostali verní tradícii a zorganizovali veľmi pekné a príjemné podujatie, ktorému prialo i krásne slnečné počasie.

V sobotu 30. júla 2016 v popoludňajších hodinách začalo byť rušno na Námestí slobody v Piešťanoch. K pódiu postavenom pri fontáne prichádzali nielen domáci, hostia zo Slovenska i zo zahraničia, ale najmä folklórne skupiny a súbory. Veď sa začal ďalší ročník Krojovaného Anna Bálu v Piešťanoch. Pani Zita Bruncková, predsedníčka združenia a hlavná organizátorka, krátkym príhovorom pozdravila návštevníkov i účinkujúcich. Potom predstavila FSk Pobedimčan a o chvíľu sa námestím začali rozliehať piesne našej folklórnej skupiny i harmonika Andrejky Nedbalovej (Mrekajovej). Cilka Miklovičová, Jozef Žitňanský, Oľga Klimová, Juraj Nedbal, Matej Palkovič, Barborka Okienková, Veronika Slabá, dve naše nové posily Monika Kopúnová a Radka Maličková, Eva Pogranová a samozrejme vedúca FSk Pobedimčan Andrea Nedbalová tak ako vždy, aj teraz vytiahli zo svojej studnice piesne menej známe i celkom neznáme.
Aj ďalší účinkujúci FS Modrovanky-Krojovanky z Modrovej, Holeška z Prašníka, Kolovrátok z Drahoviec, Povoja z Piešťan a na záver mužská FS Furmaňe z Trebišova (účastník TV Šláger) – všetci ukázali, aké krásne sú naše slovenské piesne. V ich podaní sa námestím niesli melódie rezké i clivé, piesne veselé i smutné a niektoré aj, ako povedala pani Bruncková, „zaváňajúce erotikou“.
Veľmi významným hosťom bola slovenská herecká diva pani Mária Kráľovičová, ktorá netajila radosť z toho, že sa mohla tejto slávnosti zúčastniť.
Program pokračoval sprievodom pod vedením Vavrineckej trojky z Kočína-Lančára z Námestia slobody na Winterovu ulicu, kde sa na chvíľu zastavil, aby folklórnici roztancovali a povykrúcali aj prizerajúcich sa hostí. Tóny Vavrineckej Trojky, heligóniek i ozembuchov, spev, tanec, to všetko vytváralo úžasnú atmosféru. Druhé „koliečko“ bolo pri fontáne v Park Pasáži a smerovalo mestským parkom k Športhotelu na futbalovom štadióne. Tu sa na terase pokračovalo v speve, tanci, muzikanti vyhrávali. Pred početným publikom sa znova predviedli folklórne skupiny a súbory.
Tombola, v ktorej bolo 80 cien, urobila pre mnohých tento deň ešte krajší.
Veľká vďaka patrí organizátorom, pretože umožnili ukázať, aké krásne sú naše piesne, nielen melódie, ale aj texty, majstrovstvo muzikantov a chuť uchovať naše tradície. Keď k tomu pridáme zmes krásnych krojov hýriacich farbami, tak sa ani nemusíme čudovať, aký dojem toto všetko zanechalo na hosťoch najmä zo zahraničia. Domov si odniesli zážitky zachytené na kamere alebo vo fotografiách. Účinkujúci zasa netajili radosť z toho, že prispeli k popularite Krojovaného Anna Bálu prezentáciou kultúry svojich predkov i obcí.
Pogranová Eva
Foto: Pogranová Eva

Fotografie: viď Fotogaléria


Tradičný guláš seniorov v Roľníckom dome

1. august 2016

P1040455Po celý posledný júlový týždeň bolo pekné i keď niekedy horúce počasie, len v stredu 27. júla v večer riadne popršalo a práve v tento deň bol zorganizovaný i tradičný guláš Jednoty dôchodcov / 9. ročník /  . Síce situácia bola komplikovaná, ale účastníci v hospodárskej časti si v pohode pochutnali na guláši, ktorý spolu s ďalšími spolupracovníčkami pripravila Tonka Klimová. Horšie to bolo na vonkajšom dvore kde sa síce stolovanie pripravilo, avšak časť seniorov sa musela presunúť do priestorov, kde dážď nehrozil. Treba poďakovať hudobnej skupine Valovíci, ktorá pripravila hudobný program a tak, i keď v tomto prípade netradične, bolo občerstvenie na viacerých miestach.
Na guláši si okrem členov JDS Pobedim pochutnali i pozvaní hostia a to starosta obce Mgr. Martin Lednický a správca farnosti vdp. Ľuboš Tvrdý.

I. Pastorek

Fotografie: viď Fotogaléria

 


Päť zásahov hasičov za päť dní

28. júl 2016

DHZO Požiar Podolie Kopanice 03Pobedimskí hasiči za päť dní zasahovali päťkrát. Bol to požiar poľa vo Vrbovom, technická pomoc v Rakoviciach, požiar slamy na riadkoch v Podolí – Kopanice, Požiar stohu slamy v balíkoch v Podolí a požiar slamy na riadkoch v Čachticiach. Na fotografiách v časti Fotogaléria je dokumentovaný požiar vo Vrbovom.požiar Podolí – Kopanice a požiar v Čachticiach.

Zdroj: DHZO Pobedim

Fotografie: viď Fotogaléria

 


Jednota dôchodcov – opekanie na poľovníckej chate

29. jún 2016

P1040389Príjemný utorkový deň 28. júna 2016 členovia Jednoty dôchodcov využili na výlet a opekanie na poľovníckej chate. Vďaka ochote našich poľovníkom si seniori mohli posedieť v príjemnom prostredí chaty a opiecť si prinesené potraviny a skonzumovať občerstvenie. Účastníci opekania zaplnili stôl pred poľovníckou chatou a tiež časť interiéru. Príjemnú náladu si zvýraznili spevom v doprovode harmoniky Jožka Sýkoru. V závere posedenia zablahoželali starostovi obce Martinovi Lednickému k získaniu vysokoškolského titulu magister / Mgr. /. Z aktivity JDS Pobedim prinášame zopár fotografií.

I.P.

 

 


Slávnostné odovzdanie repasovaného hasičského vozidla

10. jún 2016

P1040384Po generálnej oprave bolo 9. júna 2016 pred hasičskou zbrojnicou slávnostne odovzdané do užívania repasované hasičské vozidlo Tatra. Po hlásení veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce Pobedim Martina Piškulu starosta obce Bc. Martin Lednický privítal občanov obce a vzácnych hostí a to poslanca Národnej rady SR Mgr. Dušana Bublavého, prezidenta Hasičského a záchranného zboru JUDr. Alexandra Nejedlého, funkcionárov hasičského a záchranného zboru, predstaviteľov dobrovoľnej požiarnej ochrany, starostov obcí a správcu farnosti vdp. Ľuboša Tvrdého. Starosta obce vo svojom následnom príhovore poďakoval za ďalšiu obnovenú hasičskú techniku a vyjadril presvedčenie, že technika tak ako v súčasnosti bude v dobrých rukách. Poslanec Mgr. D. Bublavý ocenil prácu pobedimských dobrovoľných hasičov a poďakoval im za činnosť nielen v obci ale i v regióne. V úvode slávnostného príhovoru prezident HaZZ JUDr. A. Nejedlý odovzdal hasičom a ako i obyvateľom obce pozdrav od ministra vnútra Roberta Kaliňáka a poukázal na starostlivosť štátu o požiarnu techniku na Slovensku a to jej rozširovaním a skvalitňovaním a to tak pre profesionálnych ako i dobrovoľných hasičov. Prezident HaZZ ďalej uviedol, že tak ako rekonštruovaná budova hasičskej zbrojnice ako i doterajšia moderná hasičská technika bude účelne využívaná a následne po príhovore odovzdal kľúče od vozidla veliteľovi DHZO Pobedim Martinovi Piškulovi. Repasované hasičské vozidlo posvätil správca farnosti vdp. Ľuboš Tvrdý. Na slávnostnom odovzdaní nechýbalo pokropenie repasovanej Tatry šampanským ako i vystúpenie žiačok základnej školy. V závere prišlo na rad spoločné fotografovanie.

I. Pastorek

Foto: I. Pastorek

Fotografie: viď Fotogaléria

 


Seniori na Trenčianskom hrade a v Luhačoviciach

26. máj 2016

P1040314Ráno 24. mája 2016 to s počasím vyzeralo všelijako len nie na príjemný poznávací zájazd s cieľom návštevy hradu Trenčín a kúpeľného mesta Luhačovice. Aj po ceste do Trenčína pršalo no pred Trenčínom, naša prvá zástavka zájazdu organizácie Jednoty dôchodcov, už bolo počasie lepšie. Podľa plánu sme navštívili hrad pričom sme si vybrali stredný okruh. Mali sme teda možnosť prehliadnuť si časť Ľudovítovho paláca s výkladom o histórii hradu a vybrali sme sa na Matúšovú vežu s jedinečným výhľadom na Trenčín. Po tejto návšteve sme si prezreli novú expozíciu hladomorne s ukážkami nástrojov na mučenie a v obnovenom objekte Kasárne sme mohli zhliadnuť obrazy trenčianskeho hradu ako aj expozíciu zbraní a histórie významnej národnej kultúrnej pamiatky. Naša ďalšia cesta smerovala na Moravu s cieľom prehliadky kúpeľného mesta Luhačovice. Pred tým sme sa výborne naobedovali v príjemnej Kolibe Drietomica a potom sme pokračovali cez Komňu, kde žili predkovia učiteľa národov Segešovci, do Luhačovíc Tu sme si prezreli centrum kúpeľného mesta s početnými malými obchodmi, zaujímavou galériou významných návštevníkov kúpeľov, prešli sme pod kolonádou a mohli sme obdivovať kúpeľné objekty nášho slovenského architekta Dušana Jurkoviča. Na konci kúpeľnej kolonády sme ochutnali známu Vincentku. Po pomerne dlhšej prechádzke mestom sme sa cez Uhorský Brod, Strání a Moravské Lieskové vrátili z ďalšieho úspešného zájazdu pobedimských seniorov, členov JDS Pobedim. V ďalšom programe máme ozdravno – rekreačný pobyt v Podhájskej / 21. jún / a o týždeň neskôr sa plánujeme stretnúť na opekačke na poľovníckej chate.
I. Pastorek

Fotografie: viď Fotogaléria

Foto: I. Pastorek

 

 


Oslava svätého Floriána

10. máj 2016

??????????????????????????????V Pobedime, v časti zvanej Kút, je jedna nenápadná socha svätca, ktorý z toho miesta chráni počas roka naše rodiny pred pohromami. Tým svätcom je sv. Florián, ktorý bol v týchto dňoch často spomínaný. Aj pobedimskí hasiči, spolu s pánom farárom a veriacimi, si 8. 5. 2016 pripomenuli jeho pamiatku svätou omšou a pobožnosťou pri soche svätca. Zúčastnení si vypočuli prejav, ktorý v krátkosti opísal udalosti, za ktoré bol Florián uznaný za svätého. Potom modlitbou si veriaci vyprosovali jeho ochranu v akomkoľvek čase. Tá je najmä potrebná pre hasičov, ktorý zachraňujú životy, pretože vtedy nemajú ďaleko od toho obetovať ten svoj.
Starosta obce Bc. Martin Lednický v prejave poďakoval členom za ich zásahovú činnosť, ktorú vykonávajú v obci, ale aj v okolí a tým šíria dobré meno obce. I pán farár JCLic. Ľuboš Tvrdý, na konci omše, vrelo poďakoval členom DHZ Pobedim, za ich pomoc pri slúžení kresťanských sviatkov.
Prosme svätého Floriána, aby sa každému z nás vryli do srdca slová „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!“.
Ing. Matej Palkovič
tajomník DHZ Pobedim

Foto: viď Fotogaléria, autor foto: Eva Pogranová


Deň matiek 2016

9. máj 2016

P1040205Druhá májová nedeľa je už tradične venovaná všetkým mamám. Je to príležitosť povedať im, ako ich ľúbime, ako si ich vážime a zároveň aj poďakovať za všetko, čo pre nás robia. Mame vďačíme za to, že je našou ochranou, náručím v ktorom môžeme zabudnúť na strach, bolesti, kde sa môžeme radovať z každodenných drobností. A ak už mamu nemáme, tak aspoň v duch sa jej poďakovať, že nás priviedla na svet, že nám dala možnosť žiť svoj život.
Deti a žiaci Základnej školy s materskou školou Jána Hollého v Pobedime spolu so svojim pedagogickým zborom si na deň 8. mája 2016 pripravili bohatý program. Viacúčelové zariadenie obce „Svadobka“ praskalo vo švíkoch.
Po úvodnej básni recitovanej Simonkou Slabou sa ujal slova starosta obce Mgr. Martin Lednický. Svojim príhovorom privítal prítomných, no najmä mamy a babičky. Zaželal im k sviatku všetko najlepšie a spomenul neoceniteľnú a nezastupiteľnú úlohu matky v rodine.
Slová Dominika Baláža: „Zišli sme sa tu dnes, aby sme si pripomenuli deň, na ktorý by sme nikdy nemali zabúdať. Je to sviatok našich najdrahších bytostí – Deň matiek“ spustili dva a pol hodinový maratón básní, piesní, divadelných scénok, tancov. Malí škôlkari zožali úspech nielen pesničkami, básničkami, mnohé dievčatká i chlapci aj „pobieckym“ krojom, ale hlavne nenapodobiteľným predvedením toho, čo si pre svoje mamičky, babičky i prababičky pripravili. Platí to však aj pre žiakov všetkých ročníkov, pretože ukázali, že vedia pripraviť zaujímavý a pútavý program. Veď, čo iné sa dá povedať o tanci ôsmakov, keď ľudový tanec spojili s moderným tancom. Prváci recitovali básničky, pri ktorých si mamy potajomky utierali slzičky. Nasledovali štvrtáci s pravým kovbojským tancom. Pásmom básní potešili srdiečko všetkých mamičiek tretiaci. Druháci zahrali veselé divadielko „Zlatá priadka“. Šiestaci s temperamentným „Rómskym tancom“ doslova rozihrali žilky. Rozhovor piatakov s mimozemšťanom s dvoma hlavami zatajil všetkým dych. Zmodernizovaná verzia rozprávky „Popoluška“ v podaní deviatakov vyvolávala v sále búrlivé výbuchy smiechu. Aj žiaci školského klubu boli veľmi kreatívni a pripravili si básne, ktoré si sami zložili. Tanečnou pódiovou zostavou v čiernom oblečení s ružovými sukničkami zaujali aj dievčatká – cvičenky TJ Sokol pod vedením Vladimíry Žitňanskej. Program ukončili siedmaci veľmi sugestívnym a krásnym zvonkovým valčíkom.
Veta na konci básne recitovanej Simonkou: „Vďaka Ti mama, za všetko“ ukončili toto krásne podujatie a vystihli význam nielen toho vzácneho dňa.

Pogranová Eva

Fotografie: viď Fotogaléria – Deň matiek 2016 01-03

Autori Foto: Eva Pogranová 01,02, Ivan Pastorek 03

 


Požiar domu v obci Podolie

8. máj 2016

A Požiar domu Podolie 01Operačné stredisko KR HaZZ v Trenčíne povolalo jednotku DHZO Pobedim k požiaru rodinného domu do obce Podolie. Veliteľ DHZO Pobedim povolal jednotku na výjazd pomocou SMS systému. Na zásah bola vyslaná technika CAS-32 T815 + 4 členovia DHZO Pobedim a AHZS MB Vario 815 + 4 členovia DHZO Pobedim. Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že sa jedná o požiar prístrešku a celej strechy rodinného domu. Na mieste jednotka OR HaZZ NM s technikou AHZS MB Atego a Iveco Trakker + 5 príslušníkov. Jednotka DHZO Pobedim sa nahlásili VZ OR HaZZ NM a ten si rozdelil členov DHZO na zásahové úseky. Na lokalizáciu boli nasadené 2x C prúd a 1x vysokotlaký prúd. Na mieste udalosti sa dostavila aj jednotka DHZO Čachtice s technikou Iveco Daily a CAS 25 S 706 + 7 členov a OR HaZZ Trenčín s technikou CAS 30 Iveco Trakker z HS TN + 3 príslušníci. CAS 32 T 815 DHZO Pobedim vykonávala kyvadlovú dopravu vody z miestneho PD Podolie. VZ si vyžiadal od členov DHZO Pobedim a techniky AHZS MB Vario osvetlenie miesta udalosti pomocou osvetlovacieho agregátu. Počas zásahu boli členovia DHZO Pobedim nápomocní pri hasiacich prácach a rozoberaní strechy domu pomocou ADP 5 členovia DHZO Pobedim. Po čiastočnej likvidácií bolo miesto udalosti odovzdané VZ HaZZ NM , veliteľovi DHZO Pobedim, jednotka HaZZ NM sa vrátila na svoju základňu. Členovia DHZO Pobedim pokračovali v likvidácií požiaru dohášaním skrytých ohnísk a kontrolu objektu. Po celkovej likvidácií požiaru bolo miesto odovzdané príbuzným majiteľa domu a jednotka DHZO Pobedim s technikou AHZS MB Vario a CAS 32 T 815 sa vrátila na svoju základňu. Počas zásahu nedošlo k zraneniu členov DHZO Pobedim ani k poškodeniu hasičskej techniky.

Fotografie: viď Fotogaléria


Pobedimskí hasiči cvičili vo Výcvikovom priestore HaZZ Lešť

3. máj 2016

A Lešt 01Vo Výcvikovom centre Hasičského a záchranného zboru Lešť sa v dňoch 29. a 30. apríla 2016 uskutočnila cyklická príprava dobrovoľných hasičov z obcí Horná Súča, Hôrka nad Váhom, Soblahov, Pobedim, Trenčianska Teplá a Zlatníky.
Dobrovoľní hasiči počas prípravy získali výcvik od profesionálnych hasičov s využitím moderných trenažérov: Požiarne domce – vyhľadávanie osôb v zadymenom priestore pomocou ADP, Jakub Building Gun – vyhľadávanie osôb v zadymenom priestore pomocou ADP, Zborenisko – požiare vo vnútri a vyhľadávanie osôb v zadymenom priestore pomocou ADP. JHRBG Družba – požiar bytu na 5.poschodí v bytovom dome s vyhľadávaním osôb v zadymenom priestore pomocou ADP a to vo výcvikovom centre európskej úrovne . Dobre vycvičení môžu potom zasahovať pri udalostiach rozsiahleho charakteru ako sú napr. povodne, lesné požiare, požiare v prírodnom prostredí, kalamity a pod. Výcviky dobrovoľných hasičov zaradených v kategórii A budú prebiehať počas celého výcvikového roka.
Martin Piškula – Veliteľ DHZO Pobedim

Fotografie: viď Fotogaléria

 


Požiar kontajnera

2. máj 2016

A Požiar kontajnera 06Po príjemnej sobote prišlo v nedeľu na pondelok/ z 1. na 2. mája 2016 / neznámi páchatelia podpálili kontajner plný domového odpadu, ktorý bol v rámci brigády pristavený pri autobusovej zastávke smer Nové Mesto nad Váhom. Požiar vypukol okolo dvanástej hodiny v noci a hasiči mali plné ruky práce s likvidovaním ohňa.  Vskutku vandalský čin, pár dní predtým boli zase poškodené autá na Cintorínskej a Dubovej ulici, zničil dve vitríny, jednu vážne poškodil, taktiež bola poškodená autobusová zastávka a zhorená časť plotu Roľníckeho domu. Mohutný plameň vyskratoval vedenie káblovej televízie. Podľa predbežných zistení škoda mohla dosiahnuť sumu 2 800.- €. Nebezpečný oheň v strede obce mohol spôsobiť i ďalšie oveľa väčšie škody.

Adm.

Fotografie: viď Fotogaléria


Slávnosť Stavanie mája

2. máj 2016

MájNetradične pred tradičným Stavaním mája sa konala celoobecná brigáda pod názvom Upracme si Pobedim. Za príjemného počasia sa dňa 30. apríla 2016 stretli obyvatelia obce pred svadobkou, aby boli svedkami kultúrnej akcie, ktorej súčasťou a dá sa povedať veľmi dôležitou bolo postavenie mája, čo naši hasiči zvládli na jednotku. Potom nasledoval krátky príhovor starostu obce Bc. Martina Lednického, ktorý požiadal folklórnu skupinu o vystúpenie. FS Pobedimčan sa predstavil repertoárom piesní a samozrejme nechýbala ani pieseň Máj, máj máj zelený…Súčasťou slávnosti bolo tiež už tradičné vystúpenie skupiny Valovíci a premiéru mala skupina Country boy.
Pre návštevníkov si mohli zakúpiť guláš a pivo a podával sa i pohár vína. Pripomíname, že občerstvenie sa podávalo v stánkoch, ktoré sú majetkom obce.

I. Pastorek


Brigáda Upracme si Pobedim

2. máj 2016

Brigáda

Sobota, 30. apríl 2016. Už od rána svietilo slniečko a spríjemňovalo celý deň. Po mrazivých nociach, keď príroda dostala silnú ranu v podobe nezvyčajného mrazu v tomto období, to bolo celkom pekné prekvapenie.
Niečo po pol deviatej hodine ráno nastal v obci nezvyčajný ruch. Kroky našich občanov smerovali na nádvorie základnej školy. Prišli sa registrovať na dlho očakávanú a avizovanú akciu, aby mohli pomôcť pri upratovaní a skrášľovaní obce. Zaregistrovalo sa 130 obyvateľov nielen Pobedima , ale i z okolitých obcí. Bolo dosť aj tých, ktorí sa zapísať neprišli a aj tak pracovali. Po rozdelení úloh sa postupne presúvali na svoje pridelené pracoviská. Čistenie, zametanie a zbieranie smetí po obci, okolo cintorína, poľnohospodárskeho družstva, po kanáloch a poliach smerom na Bašovce, Očkov, Podolie, na „čerpačku“, Hornú Stredu, železničnú stanicu a okolo Dubovej – to bola úloha pre časť dobrovoľníkov. Ďalší zrezávali kríky pri chodníku od starej budovy Jednoty až po Hájsky most. Ich pomocníci zrezané konáre nakladali na traktor a odvážali na skládku pri PD. Mnohí zametali odpad po tejto činnosti, aby ulica zostala čistá. Bezpečnosť dopravy a týchto prác bola zabezpečená. Partia, pracujúca pri Dubovej od „Líškech“ mosta po most pri Šmercelových, mala za úlohu vyrezať kríky tzv. nálety, keď šírka porastu od potoka k poliam bola miestami až takmer 20 metrov. Popri tom vyťahovali z vody popadané drevo, nahádzané odpadky. Skupina dobrovoľníkov prerezávala cestu od Šmercelových k Hájskemu mostu. Zároveň drevo odvážali na skládku. Samozrejme aj tu zbierali nahádzané odpadky. Veľká skupina žien pracovala na skrášlení dvora pri Roľníckom dome. Vyčistili záhony s kvetmi, ostrihali okrasné kríky, posadili nové rastlinky, vyzametali. Vyčistili aj okrasné nádoby a dosadili zeleň. Pracovalo sa aj vo dvore základnej školy a okolí. Tu upravili záhradu, vyčistili skalky, ihrisko, pieskovisko.
Po namáhavej práci čakalo všetkých občerstvenie v podobe guľášu, kofoly a piva. V poobedňajších hodinách nasledovalo „Stavanie mája“ a veselica.
Päť veľkých zaplnených kontajnerov na odpad, rozmiestnených na rôznych miestach, poukazovalo na to, že toto bolo veľmi veľké upratovanie, pretože sem mohli vyviesť odpad z domácností, ktorý je ťažké niekde umiestniť.
Veľa vriec s odpadom vyzbieraným po celej dedine svedčí o tom, že dosť ľudí považuje dedinu a okolie za smetisko, kde sa zmestí všetko – od papierov, cez sklo, pneumatiky i televízory. Ale zároveň to množstvo vriec svedčí aj o tom, že skutočne mnohým záleží, aby obec bola čistá, pekná, že im záleží na tom, v akom prostredí žijú.
Tejto akcie, ktorá v našej obci zrejme nemá obdobu, sa zúčastnili deti, mládež, ľudia v aktívnom veku i seniori. Všetci – bez rozdielu veku priložili ruku k dielu a vyčistili nielen obec ale i okolie. A za to sa im príroda určite odvďačí.

Eva Pogranová

Fotografie: viď Fotogaléria

Foto: Eva Pogranová


Požiarno previerkové cvičenie DHZO Pobedim v objekte Dom smútku

20. apríl 2016

01 A DHZO cvičenie Dom smútku 01Dňa 13.04.2016 bolo vykonané previerkové cvičenie Dobrovoľného hasičského zboru obce Pobedim na objekt Dom smútku. Cvičenie bolo zamerané na simulovaný požiar elektroinštalácie v jednej miestnosti a požiar od sviečky v druhej miestnosti. Na zásah bola použitá technika MB Vario 815, VW Transporter, a CAS 32 T 148 + 7 členov DHZO Pobedim. Spojenie jednotky DHZO Pobedim prebiehalo pomocou ručných rádiostaníc Motorola. Po príjazde na miesto bol vykonaný prieskum 2 členmi vystrojenými ADP Saturn S7, prieskumom bolo zistené, že sa jedná o požiar  v márnici a šíri sa na strechu. Cvičenie bolo zamerané na overenie času výjazdu jednotky DHZO, čas príchodu na miesto udalosti, vystroj a výzbroj pri zásahu, použitie ADP, spojenie počas zásahu, dodržanie BOZP a činnosti členov Dobrovoľného hasičského zboru obce Pobedim pri skutočnom požiari. Na mieste cvičenia boli prítomní starosta obce Pobedim Bc. Martin Lednický a kronikárka obce Eva Pogranová.
Počas zásahu neprišlo k zraneniu členov ani k poškodeniu techniky DHZO Pobedim.
Po ukončení cvičenia sa jednotka vrátila na svoju základňu.
Martin Piškula, veliteľ DHZO Pobedim

Fotografie: viď Fotogaléria

 


Prednáška Pamiatky a pamätihodnosti obce

12. apríl 2016

DSCN3448Dňa 8. apríla 2016 sa v sále svadobky uskutočnila prednáška Pamiatky a pamätihodnosti obce. V zaplnenej sále obecného zariadenia prednášali Mgr. Ivan Pastorek a správca farnosti vdp. Ľuboš Tvrdý. I. Pastorek sa venoval pamiatkovým objektom a to konkrétne kamenným plastikám v obci a stavbám ako sú mlyn, farská budova s pamätnou tabuľou básnika Jána Hollého, roľnícky dom a kostol sv. Michala archanjela. V náväznosti na časť prednášky o pamiatkovom objekte kostola vdp. Ľ Tvrdý podrobne a pútavo popísal obsahovú stránku vybraných obrazov a plastík. Obe časti prednášky dopĺňali dokumentárne fotografie. Organizátormi kultúrno-vzdelávacej akcie boli Obec Pobedim, Farnosť Pobedim a základná organizácia Jednoty dôchodcov v Pobedime. Za organizátorov v závere prednášky poďakoval prednášateľom a prítomným občanom starosta obce Bc. Martin Lednický, ktorý taktiež ocenil spoluprácu Mgr. Jely Košútovej a Ivana Pätnického, zabezpečujúcich technickú stránku akcie. Návštevníci prednášky si tiež mohli pozrieť výstavku prác žiakov školy na témy remeslá a kroj v Pobedime.

I. Pastorek

Foto: Eva Pogranová

Fotografie: viď Fotogaléria


Výročie oslobodenia obce

4. apríl 2016

Copy of 14Dňa 4. apríla si Pobedim pripomína výročie oslobodenia obce. V tento deň v roku 1945 Pobedim oslobodili vojská II. ukrajinského frontu a vojaci 1. rumunskej armády. Počas oslobodzovacích bojov padli štyria vojaci Červenej armády, ktorých pochovali na miestnom cintoríne a neskôr ich pozostatky boli prenesené na bratislavský Slavín. Straty boli aj na strane civilného obyvateľstva. Počas oslobodzovacích bojov zahynuli dvaja občania našej obce.
V minulom roku si obyvatelia obce spolu s oficiálnymi hosťami regiónu pripomenuli a oslávili okrúhle výročie oslobodenia pri pamätnej tabule Slovenského národného povstania a vzdali úctu osloboditeľom ako aj Pobedimčanom, zapojených do bojov SNP, predovšetkým bývalým spoluobčanom, ktorým je venovaná pamätná tabuľa.
Oslobodenie je nepochybne významný historický medzník aj pre Pobedim, veď sa skončilo utrpenie II. svetovej vojny. Na tento medzník Slovenska a  našej obce zabúdať nemožno.
I.P.

Foto: Jozef Segeš

 


Prijatie detí do života obce

31. marec 2016

SONY DSCPo akcii Deň učiteľov nasledovalo, po dlhšej odmlke, Prijatie detí do života obce. Rovnako ako v prvom prípade i tu začiatok patril piesňam žiakom základnej školy pri symbolickej kolíske. Starosta obce Bc. Martin Lednický sa potom prihovoril k rodičom detí a zdôraznil, aby láska k deťom sprevádzala ich starostlivosť o výchovu novej generácie Pobedimčanov. Rodičia detí, na výzvu Vladimíry Žitnanskej sa v ďalšej časti programu podpísali do Pamätnej knihy obce Pobedim a v mene Obce Pobedim im starosta obce spolu s Mgr. I. Pastorekom zablahoželal a odovzdal darček a kvet. Po symbolickom pohári vína prišlo na rad fotografovanie a chvíľa pre neformálne rozhovory. Na milú slávnosť bolo pozvaných 10 detí, z ktorých sa na akcii zúčastnili rodičia 8. detí.

I. Pastorek

Foto: viď Fotogaléria / autori Eva Pogranová, Lucia Kameniarová /


Deň učiteľov

31. marec 2016

SONY DSCV jeden deň 30. marca 2016 sa v obradnej sieni obecného úradu uskutočnili dve spoločensko – kultúrne akcie a to Deň učiteľov a Privítanie detí do života obce.
Z príležitosti sviatku pedagógov sa na pozvanie starostu obce Bc. Martina Lednického stretli učitelia a nepedagogickí pracovníci na milej slávnosti. Úvod patril spevu a poézii ako i hovoreného slova žiakom školy a potom nasledoval slávnostný príhovor starostu obce v ktorom ocenil prácu učiteľov i celého personálu školy a pripomenul podiel pedagógov na formovaní mladej generácie. Po jeho vystúpení kladne zhodnotil činnosť školy v oblasti kultúry predseda komisie kultúry a vzdelávania Mgr. Ivan Pastorek.V závere jeho vystúpenia si prítomní minútou ticha uctili nedávne úmrtie bývalej učiteľky školy Ľudmily Mitošinkovej Moderátorka oslavy Dňa učiteľov na pôde Obce Pobedim Vladimíra Žitnanská vyzvala prítomných učiteľov a ďalších technických pracovníkov školy o podpis do pamätnej knihy obce. Po oficiálnej časti a záverečnom vystúpení V. Žitnanskej sa prítomní stretli na neformálnom posedení.

I. Pastorek

Foto: viď Fotogaléria / autori Eva Pogranová, Lucia Kameniarová /

 


Deň regionálnej výchovy na škole

25. marec 2016

4Súčasťou tohoročnej regionálnej výchovy na základnej škole bol hudobný program Spievaj že si spievaj v podaní rodiny Hlubockých po ktorom nasledovali prednášky o pobedimských remeselníkoch a pobedimskom ľudovom odeve. Prednášku o remeslách v našej obci, spolu s dokumentačným materiálom, predniesol Mgr. Ivan Pastorek a s ľudovým krojom bližšie zoznámila žiakov školy kronikárka obce a členka Folklórnej skupiny Pobedimčan Eva Pogranová. Ako bolo uvedené v článku školského časopisu Bonzáčik „ Celý deň sa naozaj vydaril a obohatil naše mysle a dušu mnohými cennými informáciami“.

I.P.

Foto: internetová stránka školy –  www.zspobedim.sk / Fotogaléria /
Fotografie: viď Fotogaléria / obec a škola /


Víťazstvo Jozefa Mikloviča a bronz Mateja Palkoviča

22. marec 2016

A Kolky 02V nedeľu 20. marca 2016 sa na kolkárni v Pobedime konali majstrovstvá Trenčianskeho kraja mužov, kde sa zúčastnilo 32 hráčov z 8 klubov. Za Kolkársky klub Pobedim nastúpilo šesť hráčov. V prvej štvorici hráčov nasadil vysokú latku Roman Minarech, ktorý dosiahol výkon 591 zvalených kolkov a na dlhý čas obsadil prvé miesto v priebežnom poradí. Ako prvý z našich hráčov na dráhy nastúpil v druhej štvorici Michal Benko V celkovom poradí mu jeho výkon zabezpečil 21.miesto. Hneď po ňom nastúpil Adrián Dudík, ktorému hra vôbec nešla a s výkonom 506 zvalených kolov obsadil 30.miesto. Ako tretí z domácich hráčov sa predstavil Marek Mrekaj, no ani jeho hra do plných vôbec nebola presvedčivá. Našťastie v dorážke sa mu podarilo dohnať aspoň trochu stratu a s výkonom 545 zvalených kolkov obsadil 15.miesto.

V šiestej štvorici nastúpil na svoj štart Jozef Miklovič, ktorý svojou koncentrovanou hrou do pravej ulice už na prvej dráhe ukazoval, že chce dnes zvíťaziť. Celkovým výkonom 646 zvalených kolkov prekonal svoj najlepší osobný výkon a zároveň prekonal o dva kolky najlepší výkon majstrovstiev Trenčianskeho kraja, ktorý držal tiež hráč KK Pobedim Michal Benko z roku 2014.
V ďalšej štvorici nastúpil domáci Ivan Žitňanský, ktorý sa predviedol dobrou hrou a výkonom 569 zvalených kolkov sa v priebežnom poradí posunul na tretie miesto. V poslednej štvorici nastúpil namiesto chorého Jaroslava Banga Matej Palkovič. Ten zahral svoj najlepší výkon doterajšej kolkárskej kariéry a výkonom 575 zvalených kolkov si vybojoval bronzovú medailu.
Na majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutočnia 7.-8.mája 2016 v Spišskej Novej Vsi postúpili náš Jozef Miklovič a hráč MKK Stará Turá Roman Minarech.

Ing. Marián Mitošinka


Likvidácia dvoch požiarov

21. marec 2016

A DHZO Požiare 02 aPožiar dňa 14.3.2016
Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Trenčín ohlásilo veliteľovi DHZO Pobedim požiar skládky odpadu v obci Podolie. Vyhlásenie poplachu bolo vykonané pomocou SMS systému. Na zásah vyslaná technika CAS 32 T 815 + 4 členovia DHZO Pobedim. Po príchode na miesto udalosti bolo zistené že sa jedná o požiar skládky na mieste prítomná jednotka OR HaZZ NM s technikou CAS 30 T 815/7 + 3 príslušníci HaZZ ,VZ DHZO Pobedim si povolal techniku AHZS MB Vario + 3 členovia na osvetľovanie miesta udalosti pomocou osvetľovacieho agregátu Honda. Na likvidáciu boli nasadene 2x C prúdy z oboch T 815 /HaZZ,DHZO/. Po celkovej likvidácií požiaru sa jednotky OR HaZZ NM a DHZO Pobedim vrátili na svoje základne. Počas zásahu neprišlo k zraneniu členov DHZO Pobedim ani k poškodeniu hasičskej techniky.
Požiar dňa 20.3.2016
Operačné stredisko KR HaZZ Trenčín ohlásilo veliteľovi DHZO Pobedim požiar lesa v obci Podolie Kopanice. Vyhlásenie poplachu bolo vykonané pomocou SMS systému. Na zásah vyslaná technika CAS 32 T 815 + 2 členovia DHZO Pobedim. Počas jazdy bola VZ DZHO Pobedim povolaná technika AHZS MB Vario 815 + 4 členovia DHZO Pobedim. Na mieste zasahovali jednotky DHZO Pobedim, HaZZ NM a HaZZ PN. Po príchode HazZZ Piešťany bol požiar lokalizovaný. Nasadený 1x vysokotlaký prúd a genfovaky. Na miesto udalosti prišli aj OR HaZZ NM s technikou T 815/CAS 30 + 2 príslušníci HaZZ. Požiar bol likvidovaný pomocou genfo vakou. OR HaZZ PN s technikou AHZS MB Atego a CAS 30 T 815 + 5 príslušníkov HaZZ. Na mieste prítomne jednotky HaZZ PN, NM a DHZO Pobedim celkovo 13 hasičov. Počas zásahu neprišlo k zraneniu členov DHZO Pobedim ani k poškodeniu hasičskej techniky. Na mieste prítomný – stráž prírody p. Obuch Miloslav.

Foto: viď Fotogaléria


Jarné darcovstvo krvi

9. marec 2016

DSCN2532Tak ako bolo avizované na našej stránke dňa 9. marca 2016 sa uskutočnilo dobrovoľné darcovstvo krvi. Humánnu akciu zorganizovala Miestna skupina Slovenského červeného kríža a odber realizovala Národná transfúzna stanica Trenčín. Do svadobky prišlo darovať najcennejšiu tekutinu, krv, 25 dobrovoľných darcov krvi a celkove to bola akcia, ktorá sa konala už po 16. krát. Darcovstvo krvi podporila Obec Pobedim a Poľnohospodárske družstvo Pobedim. Darcovia si pochutnali na koláčoch a zákuskoch, ktoré napiekli ochotné podporovateľky darovania krvi.

A.

Foto: Eva Pogranová

Fotografie: viď Fotogaléria


Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru

9. marec 2016

DHZ 07Výročná členská schôdza (VČS), ako najvyšší orgán DHZ Pobedim, zasadala 28. februára 2016. Otvorenia a vedenia priebehu schôdze sa ujal tajomník DHZ Ing. Matej Palkovič. Privítal prítomných členov a hostí, ktorými boli: predseda Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany Nové Mesto nad Váhom Bc. Jozef Smolinský, delegát OV DPO Nové Mesto nad Váhom Ing. Štefan Kusenda, veliteľ DHZ Hôrka nad Váhom Juraj Nedbal, člen DHZ Soblahov Lukáš Beták a kronikárka obce Eva Pogranová. Na schôdzi sa prerokovala správa o činnosti / Martin Piškula/, plán práce na tento rok,  odzneli príhovory hostí a na záver oficiálnej časti bolo prijaté uznesenie. Bližšie o priebehu výročnej členskej schôdzi budú návštevníci stránky informovaní v obecných novinách Pobedimčan č. 1 2016.

Foto: viď Fotogaléria


Pobedimskí seniori mali pekný kultúrny zážitok

22. február 2016

plagát-FS-Lusk-KrakovanyČlenovia Jednoty dôchodcov, na základe plánu činnosti na rok 2016, navštívili dňa 19. februára 2016 v Dome umenia v Piešťanoch slávnostný program Folklórneho súboru Lusk Krakovany z príležitosti 25. výročia jeho vzniku. Vystúpenie pod názvom Rok s folklórnym súborom Lusk bolo vskutku vydarené, réžia i choreografia bola na vysokej úrovni a výkony účinkujúcich perfektné. Účastníci kultúrneho programu mali teda pekný estetický a kultúrny zážitok. Treba pripomenúť, že v programe účinkovala i Ľudová hudba Adama Vakoša s hudobníčkou Máriou Mizeráková. Inak vedúci hudby Adam Vakoš je vnukom Pobedimčana Jozefa Vakoša, učiteľa a niekdajšieho vedúceho speváckeho zboru slovenských učiteľov.

I.P.

 


Výročná schôdza a Fašiangové posedenie Jednoty dôchodcov

9. február 2016

DSCN1983Aj v tomto roku vo fašiangovú nedeľu / tentoraz 7. februára 2016 /, tak ako je zvykom organizácie Jednoty dôchodcov v Pobedime, sa uskutočnila výročná členská schôdza a Fašiangové posedenie. Výročná členská schôdza bola tiež schôdzou volebnou, na ktorej sa volil výbor základnej organizácie. Hosťom schôdze bol starosta obce Bc. Martin Lednický, ktorý v diskusii ocenil činnosť a angažovanosť seniorskej organizácie. Pred diskusiou bol prítomným členom predložený plán činnosť na tento rok, vyhodnotenie práce organizácie v roku minulom, prerokovali sa finančné dokumenty a zvolili sa výbor Základnej organizácie JDS Pobedim v doterajšom zložení. Po skončení schôdze, inak za hojnej účasti členov, bolo pestré Fašiangové posedenie. Pred večerou svojim vystúpením pozdravili seniorov najmenšie cvičenky T.J. Sokol Pobedim pod vedením Vladimíry Žitnanskej. Po chutnej večeri program pokračoval hudbou do tanca a na počúvanie našich Valovícov a tiež reprodukovanou hudbou, ktorú zabezpečoval Ivan Pätnický. Jozef Sýkora zase dal do spevu účastníkov posedenia svojim spevom a harmonikou. Program pripravili i členky Jednoty dôchodcov a to najskôr prezentáciou pobedimského kroja a potom vystúpením zahraničného súboru. V prvom vystúpení vynikli krásy nášho kroja, zvýraznené tancom na modernú hudbu. Skutočne prekvapivé bolo vystúpenie spomínaného zahraničného súboru konkrétne skupiny Maxim Turbulenc v podaní našich členiek a pod režijným vedením Jarmily Mašánovej. Dá sa konštatovať, že vystúpenie cvičeniek bolo príjemné, krojovaných členiek pekné a troch dám / Maxim Turbulenc / vtipné a originálne. Na posedení nechýbalo občerstvenie a voľná zábava našich seniorov, ktorí si v tomto roku si pripomínajú 10. výročie založenia organizácie Jednoty dôchodcov Pobedime.

Ivan Pastorek
Foto: Eva Pogranová
Fotografie: viď Fotogaléria


Posvätenie obrazu Panny Márie

1. február 2016

DSCN1900V nedeľu 31. januára 2016 v závere sv. omše bol správcom farnosti JCLic. Ľubošom Tvrdým posvätený reštaurovaný obraz Panny Márie s Ježiškom Obraz z konca 17. prípadne začiatkom 18. storočia bol nájdený autorom príspevku, vtedajším kostolníkom, v roku 2005 ako police knižnice. Išlo o tri dosky, ktoré spolu tvorili oltárny obraz a to buď najstaršieho oltára Narodenia Pána alebo bočného oltára Panny Márie. Vďaka správcovi farnosti vdp. Ľ. Tvrdému a finančným prostriedkom Združenia pre ochranu a obnovu kostola sv. Michala archanjela bol obraz reštaurovaný akademickou maliarkou Danou Krajčovou a akademickým sochárom Jurajom Krajčom. Obraz Panny Márie z Pobedima podrobne opísala Barbora Matáková, pracovníčka Krajskej pamiatkovej správy v Trenčíne. Bol umiestnený do severnej lode kostola a doplnil interiér chrámu o vzácny náboženský a umelecký artefakt.

Mgr. Ivan Pastorek

Fotografie: viď Fotogaléria

Foto: Eva Pogranová, Ivan Pastorek, Pavol Feranec


Návšteva koncertu ľudovej hudby Rovenec

26. január 2016

????????????????????V sobotu 23. januára 2016 základná organizácia jednoty dôchodcov zorganizovala návštevu koncertu v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Novom Meste nad Váhom. Koncert pod názvom Už je toho fašánečku na mále… sa uskutočnil z príležitosti 5. výročia ľudovej hudby Rovenec. Vedúcou hudby je Mgr. Mária Mizeráková, ktorej činnosť na poli rozvoja ľudovej kultúry potleskom ocenili prítomní návštevníci, kyticou zástupkyňa primátora Nové Mesta nad Váhom a riaditeľka Mestského kultúrneho centra. Hosťami hodnotného kultúrneho zážitku boli členovia Folklórneho súboru Otava a ženská spevácka skupina. Vďaka za skutočne príjemne strávené sobotňajšie popoludnie.

I.P.

Foto: Eva Pogranová

Fotografie: viď Fotogaléria


Dobrovoľný hasičský zbor obce Pobedim bilancoval rok 2015

7. január 2016

Dňa 5.1.2016 sa konala členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru obce Pobedim /bývalého Obecného hasičského zboru/ v budove hasičskej zbrojnice. Veliteľ DHZO oboznámil členov o činnosti zboru za rok 2015 /školenia, výcviky a pod./ a prečítal štatistiku zásahovej činnosti v roku 2015 a najazdených kilometrov na hasičskej technike, ktorú používa DHZO Pobedim.
V roku 2015 bolo vykonaných 50 výjazdov z toho 29  technických zásahov, 18 požiarov a tri cvičenia. V obci Pobedim bolo vykonaných celkovo 32 výjazdov a mimo obec 18 výjazdov.
Ďalej boli členovia oboznámení o pripravovaných akciách v roku 2016.

Martin Piškula veliteľ DHZO Pobedim


Privítanie nového roku 2016

1. január 2016

P1030993Tak ako minulý rok aj teraz 1. januára Pobedimčania v hojnom počte privítali nový rok 2016. Privítanie, s peknou zimnou atmosférou, sa uskutočnilo pred svadobkou, kde bol pripravený slnečník pod ktorým sa podával starostovský čaj, poslanecký punč a varené víno. Kultúrno spoločenskú akcia otvoril starosta obce Bc. Martin Lednický, ktorý privítal prítomných a zaželal im ako aj všetkým Pobedimčanom šťastlivý nový rok. Súčasťou akcie však neboli len nápoje na zohriatie ale aj reprodukovaná hudba v réžii Ivana Pätnického, vystúpenie členov Folklórnej skupiny Pobedimčan / piesne a vinše / ako aj rezká hudba našej populárnej skupiny Valoband. Na štvrť na šesť ohlásil starosta obce ohňostroj. Pekný a efektný ohňostroj spustil Peter Feranec a skončil sa potleskom prítomných. Akcia bola tiež vhodnou príležitosťou na úprimné novoročné gratulácie. Príjemne, kultúrne a s ohňostrojom teda Pobedimčania privítali nový rok 2016.

I. Pastorek

Foto: I. Pastorek

Fotografie: viď Fotogaléria


Pobedimskí koledníci podporili Dobrú novinu

28. december 2015

kolednici_2015_PobedimMalí koledníci Dobrej noviny spolu so správcom našej farnosti sv. Michala archanjela pánom farárom JCLic. Ľubošom Tvrdým, Mgr. Veronikou Danišovou a Jozefom Sýkorom vytvorili na sviatok Svätej rodiny 27.12.2015 jedno ohnivko tejto ušľachtilej reťaze ľudskej spolupatričnosti. Aj napriek tomu, že ulice našej obce boli zahalené hustou hmlou, rezonujúce čaro vianočného obdobia umocnené koledami a veršami otváralo aj v tomto roku domovy, ale najmä srdcia farníkov, ktorým nie je ľahostajná núdza iných. Finančné príspevky darované z čistého úmyslu a dobrého srdca iste pomôžu k napredovaniu projektov v ďalekej Afrike. Pán farár požehnal po koledovaní aj príbytky navštívených rodín.

Ján Feranec

Fotografie: viď Fotogaléria


Prvé vianočné trhy a tradičná Vianočná besiedka

18. december 2015

P1030956V našej obci sa pred svadobkou a predajňou Jednoty, prvýkrát konali vianočné trhy a v účelovom zariadení obce nechýbala ani tradičná Vianočná besiedka. Akcie sa uskutočnili 18. decembra 2015 a obe sa vydarili. Vianočné trhy vďaka Obce Pobedim a viacerým spoluorganizátorom / futbalisti, poľovníci, sokolky, Jednota dôchodcov, červený kríž  /. Na úspechu kultúrnej akcie mali zásadný podiel žiaci a pedagógovia našej školy. Počas Vianočnej besiedke, za pozornosti plného hľadiska svadobky, sa striedali básne, tance, priania a scénky všetko v znamení blížiacich sa Vianoc. Za predvedené vystúpenia sa na záver besiedky  sa v mene návštevníkov poďakoval starosta obce Bc. Martin Lednický.

Pred svadobkou už počas besiedka postupne prichádzali návštevníci, aby si pochutnali na ponúkaných jedlách a osviežili sa predovšetkým horúcimi nápojmi. Za ľudové ceny sa podával poľovnícky guláš, langoše, huspenina, slané a sladké pečivo ako i zázvorníky. Ponúkal sa punč a varené víno. Po Vianočnej besiedke si návštevníci trhov mohli zakúpiť aj výrobky žiakov s vianočnou tematikou. Pre deti bol pripravený  chutný punč a pre najmenších aj rozprávky. Na dôvažok, našťastie pršať začalo až v závere vydarenej kultúrno – spoločenskej akcie. Organizátori boli však pripravený aj na túto alternatívu, keď postavili rozmerný stan s lavicami a stolmi.

I. Pastorek

Foto: I. Pastorek

Fotografie: viď Fotogaléria


Stretnutie s Mikulášom

7. december 2015

A Mikuláš 2015 (37)Obec Pobedim, Farský úrad Pobedim a FK 1925 Pobedim pripravili na 5. decembra 2015 pre deti, mládež i dospelých „Stretnutie s Mikulášom“. Podvečer sviatku sv. Mikuláša sa niesol v slávnostnej atmosfére. Začal sa sv. omšou, ktorú celebroval vdp. Ľuboš Tvrdý. Po jej skončení sa všetci prítomní presunuli k fare, kde spoločne rozsvietili vianočný stromček. Medzitým prišiel na koči Mikuláš a s anjelom a čertom prítomných sprevádzali na ceste do športového areálu. Vo vyhriatej a vyzdobenej telocvični plnej všelijakých vôní čakal rozsvietený vianočný stromček a pod ním kôš plný darčekov pre deti. Po krátkom príhovore starostu obce Bc. Martina Lednického sa slova ujal sv. Mikuláš. Pozval k sebe deti, pýtal sa ich, či boli dobré, či poslúchali, alebo robili neplechu. Tie dobré po zarecitovaní básničky alebo zaspievaní piesne dostali mikulášsky balíček plný dobrôt. Samozrejme, že ho dostali všetky deti. Veď ktoré by na seba prezradilo, že neposlúchalo? Anjel takmer nestíhal podávať Mikulášovi balíčky, toľko mal roboty. A čert? Ten sa ako vždy nudil a márne hľadal niekoho do svojho vreca. Nakoniec sa mu však jedného chlapca predsa podarilo „uloviť“. To však len preto, že tento si chcel čertovské vrece vyskúšať. Deti mali možnosť vyzdobiť medovníčky. Chytili sa toho s plnou chuťou a zanietene maľovali vzory. V rámci programu tradične piekli vianočné oblátky i trubičky Janka Miklovičová, Majka Desátová, Zuzka Sovišová a Jozef Miklovič. Bolo ich menej, ako minulý rok, ale o svoje výrobky sa báť nemuseli. Chutili všetkým. Kto chcel, mohol si zakúpiť med. Na výber bolo z viacerých druhov. A ak bol niekto hladný, mohol si zajesť lokše s makom, rusnácke pirohy, vianočnú kapustnicu a zapiť vianočným alkoholickým alebo nealkoholickým punčom či vareným vínom.
O dobrú náladu sa hudbou na živo a aj spevom postarala pobedimská rómska kapela Perinbaba. Temperamentnými piesňami vyzývala do spevu i do tanca. Do telocvične prišli strašidlá. Takmer nik sa ich nenaľakal, boli súčasťou vystúpenia folklórnej skupiny Pobedimčan. Zaspievali mikulášske i vianočné piesne a samozrejme nechýbali ani žartovné ako napr. „Strašidlá sa prebúdzajú…“. Po ich vystúpení sa slova znova ujal starosta obce. Poďakoval Mikulášovi, anjelovi i čertovi. Nezabudol ani na mladých ľudí z Podolia, ktorí priviezli Mikuláša a povozili deti na koči s konským záprahom. Poďakoval všetkým, ktorí sa o tento krásny večer akýmkoľvek spôsobom postarali. Nezabudol ani na deti a mládež, pre ktorých bol celý program určený. Na koniec pozval k občerstveniu i do tanca.
Za tento veľmi pekný večer sa treba poďakovať všetkým, ktorí toto podujatie podporili: ZŠ s MŠ Jána Hollého v Pobedime, TJ Sokol Pobedim ženy, DAMITO s.r.o., FK 1925 Pobedim, Farský úrad Pobedim a Obec Pobedim.
Podujatie „Stretnutie s Mikulášom“ bolo úspešným pokračovaním minuloročnej „Pobedimskej oblátky“ a už teraz sa môžeme tešiť na ďalší ročník a opätovné stretnutie so sv. Mikulášom.

Eva Pogranová
Fotografie: viď Fotogaléria

Foto: Zuzana Pogranová

 

 


Slávnostné stretnutie jubilantov a jubilujúcich manželských párov

8. november 2015

????????????????????????????????Dve krásne podujatia sa spojili v jedno. Jubilujúce manželské páry, ktoré v roku 2015 slávia striebornú, zlatú a diamantovú svadbu, a zároveň jubilanti, ktorí v roku 2015 dovŕšili alebo dovŕšia životné jubileum 60, 65, 70, 75, 80, 81 a viac rokov, sa stretli 6. novembra 2015 vo viacúčelovom zariadení obce – svadobke. Obec Pobedim im na znak vďaky pripravila malú slávnosť.

Jeseň je obdobím, v ktorom sa zastavíme, zaspomíname, vyjadríme poďakovanie. Pripomenieme, že na seniorov obec nezabúda, že si vážime prácu, ktorú vykonali. Poďakujeme jednotlivcom i manželským párom.
Už pri vstupe do sály vítali pracovníčky obce prichádzajúcich. Každý dostal malý darček a kvet a zároveň sa podpísal do Pamätnej knihy Obce Pobedim. Vkusne upravené stoly ich lákali, aby si našli miesto pri ľuďoch, v spoločnosti ktorých sa cítia dobre.
Vrava v sále utíchla, keď na pódium vyšli chlapec a dievča v pobedimskom kroji. Simonka Slabá a Dominik Baláž uviedli slávnostný program, ktorý si pre oslávencov pripravili žiaci a predškoláci ZŠ s MŠ Jána Hollého v Pobedime. Predškoláci, takmer všetci v krojoch, jubilantom rozihrali žilky i priniesli spomienky na detstvo v momente, ako vstúpili na javisko. Básničky, tanček „Po nábreží koník beží“ – to bol ich darček. Ďalší tanec „Mňela babka“ pridali deti z družiny. Nakoniec zaznela dojímavá pieseň „Modlitba za starkú“ v podaní dievčat zo speváckeho krúžku Timejky Havrlentovej, Radky Malíčkovej a Sašky Barančíkovej. Silný potlesk a u mnohých i slzy v očiach im bol odmenou za krásne vystúpenie.
Slávnostný program pokračoval slovom i poéziou, ktorými sa prítomným prihovorila Vladimíra Žitňanská. Mená 101 oslávencov a 16-tich jubilujúcich párov prečítal Ivan Pastorek. Naše najstaršie občianky Ľudmila Mitošinková a Štefánia Kucharová sa dožívajú 93 rokov. Diamantovú svadbu, čiže 60 rokov spoločného života oslávili až dva manželské páry Alojz a Anna Lednickí a Ján a Hilda Blaškoví. Následne sa slova ujal starosta obce Bc. Martin Lednický. Svojou rečou poďakoval prítomným za ich prínos pre obec a ich rodiny. Predniesol prípitok a zaželal, aby sa všetci dobre bavili, zaspomínali si na mnohé chvíle zo svojho života, zaspievali i zatancovali si.
Ďalšiu časť otvorila spevom a hrou na hudobné nástroje Ľudová hudba Poľun zo Starej Turej. Päť členov v krojoch svojim repertoárom rytmických piesní z Myjavy a okolia, ale i z celého Slovenska doslova volali do tanca i do spevu.
Po večeri, na prekvapenie mnohých, boli jubilujúci manželia odmenení Pamätným listom, malým darčekom a šípovou ružou, ktorú im odovzdal starosta obce a predseda kultúrnej komisie.
Stretnutie sa konalo vo veľmi milej a veselej atmosfére, o čom svedčilo i to, že mnohí si chceli uchovať spomienku na tieto chvíle nielen spoločnými fotografiami, ale i so starostom obce a vdp. Ľubošom Tvrdým, kňazom pobedimskej farnosti.
Tento krásny večer spríjemňoval reprodukovanou hudbou Ivan Pätnický. Niet pochýb, že jubilanti sa cítili veľmi dobre, veď sa bavili až do neskorých večerných hodín.
Ešte raz všetkým blahoželáme.

Eva Pogranová
Foto: Eva Pogranová

Fotografie: viď Fotogaléria Stretnutie jubilantov a jubilujúcich manželských párov I. a II.

 

 


Deň úcty k starším

4. november 2015

DSCN9042Ako po minulé roky aj teraz v mesiaci októbri, konkrétne 27. 10. 2015, sa na Základnej škole s materskou školou Jána Holého v Pobedime uskutočnil Deň úcty k starším. V úvode privítala prítomných starších občanov Pobedima a Bašoviec riaditeľka školy PaedDr. Jarmila Gáborová a po jej emotívnom úvode prišli na rad básne, piesne, tance, scénky v podaní detí materskej školy ako aj žiakov základnej školy. Starší žiaci sa tiež prezentovali pásmom žatevných zvykov pri odovzdávaní dožinkového venca. Prítomní starší občania so záujmom sledovali vystúpenia svojich vnučiek a vnukov a mohli sa občerstviť kávou, čajom alebo pečenými dobrotami. Za ich účasť ako aj za program detí materskej školy a žiakov základnej školy pod vedením pedagógov, na záver milého stretnutia poďakovala riaditeľka školy.

Adm.

Foto: Eva Pogranová

Fotografie: viď Fotogaléria


Taktické cvičenie hasičov – požiar lesa časť Roh – Lubina.

2. november 2015

DHZ Roh 07 - kópiaDňa 31. októbra 2015 sa konalo Taktické cvičenie so zameraním na likvidáciu lesného požiaru so zriadením štábu na vrchu Roh v katastri obce Lubina. Cvičenie spracovali príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom, ktorí sa zúčastnili s technikou Nissan Navara, AHZS MB Vario, CAS 30 T815-7. DHZO sa zúčastnili s technikou Iveco Daily z obcí Lubina – Miškech Dedinka, Čachtice, Moravské Lieskové, Bzince pod Javorinou, Vaďovce a Hôrka n/V. S technikou CAS 25 Š706 sa zúčastnili DHZO Zemianske Podhradie a Vaďovce, DHZO Pobedim s technikou AHZS MB Vario, DHZO Čachtice CAS 32 T815. Zúčastnené hasičské jednotky boli postupne zaradené do troch zásahových úsekov, kde plnili pokyny veliteľa zásahu mjr. Bc. Radoslava Pavlíka. Bolo veľmi poučné, že sme si po skončení taktického cvičenia postupne prešli všetky tri úseky a Ing. Roman Ištok nám vysvetlil jednotlivé úlohy hasičov na jednotlivých úsekoch.
Po zbalení vecných prostriedkov prebehlo na parkovisku vyhodnotenie na ktorom sa poukázalo na klady ale ja nedostatky taktického cvičenia.
Martin Piškula
Veliteľ DHZO Pobedim

Fotografie: viď Fotogaléria


FLORES MUSARUM 2015 aj pre Vladimíru Žitňanskú

2. november 2015

SONY DSCFLORES MUSARUM (Kvety múz) opätovne otvorilo sériu ocenení pre ľudí, ktorí pracujú v oblasti kultúry v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK), a to prvým verejným ocenením kultúry v kraji dňa 28. októbra 2015. Počas pondelkového slávnostného večera bolo v Kursalóne v Trenčianskych Tepliciach ocenených 17 jednotlivcov a 7 kolektívov. Z rúk predsedu TSK Jaroslava Bašku si „kvety múz“ prevzali svoje verejné poďakovanie.
Ďakovný list a ocenenie Flores Musarum udelil trenčiansky župan za dlhoročné pôsobenie, dosiahnuté úspechy a prínos v rozvoji kultúry. Zároveň vyjadril poďakovanie a ocenil, že venujú svojej práci veľa voľného času, mnohokrát bez nároku na honorár, len preto, že ich múza obdarila schopnosťou tvorby.
Toto významné ocenenie si prevzala aj Vladimíra Žitňanská za dlhoročnú aktívnu činnosť v oblasti kultúry a organizácie spoločenského života v obci Pobedim. Flores Musarum jej bolo udelené pri príležitosti životného jubilea. Vladimíra Žitňanská je nielen pracovníčkou obecného úradu a matrikárkou. Vo veľkej miere sa podieľa aj na kultúrnom a spoločenskom živote v našej obci. Ako dlhoročná členka Zboru pre občianske záležitosti vnášala poetické slovo do svadobných a iných obradov i podujatí. Je tvorivou organizátorkou spoločenských akcií ako napr. Stretnutia jubilantov, Stretnutia jubilejných manželských párov, Uvítanie detí do života, Privítanie prváčikov u starostu obce, Stretnutia s významnými osobnosťami, kolektívmi, atď. Zároveň je aj autorkou pôsobivých scenárov a kreatívnou moderátorkou kultúrnych podujatí. O tom, že ju múza obdarila silnou schopnosťou tvorby, svedčia aj citlivé posledné rozlúčenia s občanmi obce. Ďalším dôkazom je scenár občianskeho obradu uzavretia manželstva, ktorý úspešne prezentoval našu obec počas regionálnej, krajskej i celoslovenskej prehliadky kolektívov ZPOZ pod názvom „Keď láska dáva životu zmysel“. Výpočet všetkých aktivít by bol veľmi dlhý, preto sú uvedené aspoň niektoré.
Vladimíra Žitňanská je v oblasti kultúry profesionálom. Kultúrnu činnosť vykonáva s plným nasadením, vkladá do nej dušu i srdce. Nerobí veci, ktoré znižujú dôstojnosť druhých ľudí. Práve naopak. Berie do úvahy estetické i morálne hľadisko svojho konania. Zvažuje všetky súvislosti, je prístupná všetkým podnetom, ktoré môžu mať vplyv na úspešný výsledok činnosti. Pracuje precízne a nevynechá žiadny detail, aby bola čo najväčšia spokojnosť zúčastnených. V každej situácii a pri každej príležitosti je pripravená urobiť aj niečo na viac, čo nie je jej priamou povinnosťou, ale čo prinesie aj druhým radosť. Zjednodušene povedané, je to človek, ktorý na správnom mieste robí správne veci a v správny čas.
Po odovzdaní ďakovných listov a ocenení sa predstavil jubilujúci Komorný orchester mesta Trenčín. Atmosféru večera umocnilo vystúpenie rodáčky z Trenčína, sólistky opery SND, sopranistky Andrey Vizváry, sólistu opery SND Daniela Čapkoviča za klavírneho sprievodu korepetítorky Opery SND a Opery Štátneho divadla Košice, klaviristky Júlie Grejtákovej.
Flores musarum je vzdaním úcty ľuďom, ktorí sa či už z profesionálneho hľadiska, alebo individuálneho záujmu venujú kultúre a osvetovej činnosti.

Eva Pogranová

Fotografie: viď Fotogaléria


Pobedimskí hasiči spolu s obcou dostali protipovodňový vozík.

14. október 2015

Z vozík 02Dňa 9.októbra 2015 si zástupcovia obcí prevzali od ministra vnútra Róberta Kaliňáka kľúče od špeciálne upravených prívesných vozíkov s protipovodňovou technikou. Určené sú na zásahy dobrovoľných hasičov, ktorí tak budú lepšie pripravení na veľkú vodu a schopní účinnejšie chrániť zdravie ľudí a tiež ich majetok a miestnu infraštruktúru. Obce, ktorú takúto pomoc dostanú boli vybrané na základe miery povodňového rizika ako aj podrobnej analýzy databázy zásahov hasičov. Prevzali ich zástupcovia obecných úradov a hasičských zborov obcí Trenčianskeho kraja. Medzi obcami, ktoré si vozík prevzali, boli aj hasiči z Pobedima.
Niekoľko druhov čerpadiel / kalové, elektrické kalové, plávajúce /, generátor elektriny, prenosné osvetlenie, protipovodňové bariéry a set náradia. Toto všetko nájdu dobrovoľní hasiči v protipovodňových prívesných vozíkoch. Špeciálna technika je súčasťou projektu Aktívne protipovodňové opatrenia, ktorý je financovaný z Kohézneho fondu prostredníctvom operačného programu Životné prostredie.
Odovzdávanie prebehlo na parkovisku, pri obchodnom centre Laugarício Trenčín. Preberania sa za obec Pobedim zúčastnili: Bc. Martin Lednický – starosta obce Pobedim, Martin Piškula – veliteľ DHZO Pobedim, Martin Vallo – veliteľ družstva DHZO Pobedim, Ján Ivanič – strojníkDHZO Pobedim a Ľuboš Melicher – strojník DHZO Pobedim /povodňová služba/
Dovedna 29 dobrovoľných hasičských zborov obcí z Trenčianskeho kraja bude môcť v prípade mimoriadnej udalosti na ich územiach využiť protipovodňové prívesné vozíky.
Keďže povodne u nás za posledných 10 rokov spôsobili škody za viac ako 702 miliónov eur, rozhodli sme sa podporiť obce pri zvládaní krízových situácii v čase záplav a znížiť tak negatívne dôsledky ničivej vody. S pomocou Európskej únie dokážeme takýto vozík plný protipovodňovej techniky poskytnúť dobrovoľným hasičom vo viac ako 600 obciach,“ povedal minister vnútra Robert Kaliňák.
Martin Piškula – veliteľ DHZO Pobedim

Fotografie: viď Fotogaléria

 


Jednota dôchodcov -navštívili sme Modru a Pezinok

7. október 2015

P1030793Po pobedimských hodoch si seniori naplánovali zájazd, podľa pôvodného zámeru, z príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Zámerom bol prezrieť expozíciu venovanú Ľ. Štúrovi ako aj jeho pamätník v centre Modry. Nemilým prekvapením bol fakt, že expozícia Ľudovíta Štúra sa práve v jeho roku reinštaluje a samotné centrum Modry je rozkopané. A tak výbor JDS navrhol a realizoval spolu so svojimi členmi návštevu Múzea keramiky a Galériu Ignáca Bizmajera. Účastníci zájazdu si prezreli obe expozície a zvlášť zaujala galéria národného umelca I. Bizmajera s nádhernými keramickými plastikami. Treba však dodať, že s Ľudovítom Štúrom sa stretli na vystavených exponátoch mladého modranského keramikára. Potom sa členovia JDS presunuli do susedného Pezinka a navštívili Malokarpatské múzeum v Pezinku, ktoré je zamerané na vinohradníctvo a vinárstvo v malokarpatskej oblasti. Návštevníci expozície mali fundovaný výklad a zaujali ich cenné a pekné exponáty regionálneho múzea. Prehliadku zakončili pohárom vína. Posledným bodom zájazdu, ktorý sa uskutočnil 6. októbra 2015, bol obed v štýlovej vinárni Matyšák.

I. Pastorek

Fotografie: viď Fotogaléria

Foto: I. Pastorek


Pobedimské hody 2015. III. ročník súťaže s historickou hasičskou technikou

1. október 2015

SONY DSCTohtoročný ročník sa, čo sa týka počasia nevydaril najlepšie, avšak súťažechtivých ľudí to neodradilo. Dňa 26. 9. 2015 sa na III. ročníku zúčastnilo celkovo 8 družstiev, z čoho jedno bolo ženské. Po privítaní družstiev starostom Bc. Martinom Lednickým a predsedom DHZ Pobedim Martinom Piškulom, sa družstvá pustili do súťažného zápolenia. Diváci mohli vidieť akú námahu vyžadovala práca s hasičskou striekačkou minulých čias a zároveň obdivovať isté čaro historických striekačiek z Pobedima, Krakovian a Rakovíc. Po dvoch súťažných pokusoch, kde pri druhom pokuse mohli súťažné družstvá použiť svoju vlastnú historickú striekačku, sa súťažné družstvá umiestnili v nasledovnom poradí:
V kategórii mužov:
1. miesto Rodinný tím 33,14s
2. miesto DHZ Pobedim 33,89s
3. miesto DHZ Vrbové 34,55s
4. miesto DHZ Moravany n. V. 35,17s
5. miesto DHZ Krakovany 35,43s
6. miesto DHZ Rakovice 35,80s
7. miesto Zúfalý výber 38,63s
V kategórii žien:
1. miesto Najkrajšie 42,20s
Z výsledných časov je vidno, že súťažiace družstvá bojovali o každú sekundu a rozdiely boli medzi časmi boli veľmi malé. Nakoniec sa víťazným družstvom stalo „nehasičské“ družstvo Rodinný tím, ktoré tak vytrhlo prvenstvo DHZ Pobedim. DHZ Vrbové obhájilo 3. miesto z minulého ročníka a ostatné DHZ, ako Moravany n. V., Krakovany, Rakovice a družstvo spoluusporiadateľa súťaže Zúfalý výber svojimi časmi vôbec nezahanbili. Pobedimské ženy svojim výkonom opäť spestrili priebeh súťaže. Po odovzdaní cien pre víťazov sa súťažiaci občerstvili a v dobrej atmosfére zotrvali až do večera.
Záverom chcem poďakovať členom DHZ za organizáciu súťaže, za ich výkon, rozhodcom z DHZ Trnava a nie menej chcem poďakovať aj FK 1925 Pobedim za občerstvenie a poskytnutie športového areálu.
Ing. Matej Palkovič
tajomník DHZ Pobedim

Fotografie: viď Fotogaléria


Pobedimské hody 2015 Sv. omša a priateľské stretnutie

30. september 2015

DSCN7935Pri vyhlasovaní dátumu hodov vyzval správca farnosti vdp. Ľuboš Tvrdý veriacich, aby prišli na sv. omšu na hodovú nedeľu v krásnych pobedimských krojoch. A tak nielen členovia folklórnej skupiny a deti ale i viacerí Pobedimčania boli oblečení v krojoch a tento kroj si obliekol i sám správca farnosti a ako sa vyjadril cení si ho rovnako ako svoj primičné bohoslužobné oblečenie. Treba konštatovať že pobedimský kostol bol zaplnený tak ako v dávnejšej minulosti a kroj tiež pripomínal časy minulé. Sv. omša mala slávnostný ráz, boli prinesené viaceré obetné dary, kázeň určite zaujala svojimi hlbokými myšlienkami, milé bolo požehnanie veľkej skupiny detí a sv. omša sa ukončila pápežskou hymnou. Pred ukončením sv. omše zablahoželal p. farárovi k nedávnym meninám starosta obce Bc. Martin Lednický
Po svätej omši pán farár pozval všetkých na priateľské stretnutie na ktorom sa podávalo občerstvenie, pohár vína pečivo. Občerstvenie ponúkal i aj vdp. Ľ. Tvrdý v klobúčiku a vskutku peknom pobedimskom kroji, ktorý mu zhotovili šikovné Pobedimčanky. Na stretnutí nemohlo chýbať fotografovanie a fotografie z tohto stretnutia budú iste patriť k milým spomienkam na túto vskutku jedinečnú spoločenskú udalosť.

I. Pastorek


Pobedimské hody 2015 Prehliadka hodových výstav.

30. september 2015

P1030731Počas pobedimských hodov si mohli Pobedimčania a ich hostia spolu s návštevníkmi obce prezrieť dve výstavy a to vo svadobke výstavu Pobedimskí roľníci a v Roľníckom dome výstavu Plody záhrad.
Na prvej výstave boli použité archívne materiály a predovšetkým fotografie v minulosti a súčasnosti poľnohospodárstva v obci. Okrem fotografií z archívu boli inštalované fotografie Petra Gallu bývalého učiteľa základnej školy, Jozefa Segeša a Ing. Juraja Lednického, predsedu poľnohospodárskeho družstva. Žiaci a učitelia školy obohatili výstavu výtvarnými prácami a postavami ženca a žnice v pobedimskom pracovnom kroji. Veľmi zaujímavou súčasťou výstavy bolo premietanie filmu Kronika JRD Pobedim, ktorý bol nakrútený v roku 1983 so zábermi z našej obce, z vtedajšej činnosti pracovníkov družstva a z odovzdávania dožinkového venca. Podľa titulkov film na DVD v roku 2000 spracoval Jozef Segeš, ktorý film doplnil aj vlastným komentárom.
Výstavu v Roľníckom dome, Plody záhrad, inštalovali pobedimskí záhradkári s aktívnym a obetavým predsedom organizácie Jozefom Sýkorom a žiaci spolu s učiteľmi našej školy. Návštevníci si mohli prezrieť, po dvoch rokoch, ukážky pestovania ovocia, hlavne jabĺk , zeleniny ako i živé zvieratá. Zo zavarenej zeleniny zaujali mini kukuričky a predovšetkým mini patizóny. Žiaci materskej a základnej školy sa pochválili výtvarnými prácami predovšetkým z tekvíc ako i účasťou a získaním ocenenia na súťaži v Piešťanoch. V súťaži VICTORIA REGIA 2015 získala 1. miesto v kategórii základných škôl žiačka školy Katarína Kadlecová.

I. Pastorek

Fotografie: viď Fotogaléria Hody 2015   …….


Pobedimské hody 2015 objektívom E. Pogranovej a J. Segeša

29. september 2015

Na stránke obce zverejňujeme v časti Fotogaléria snímky Evy Pogranovej a Jozefa Segeša, ktoré dokumentujú hodovú sv. omšu, priateľské stretnutie po sv. omši, koncert dychovej hudby Borovienka a prehliadku výstav Pobedimskí roĺníci / svadobka/ a Plody záhrad / Roľnícky dom /. Kolekcia je doplnená fotografiami z prehliadky výstavy Pobedimskí roľníci žiakmi školy a detailami niektorých vystavených exponátov.

I.P.


Pobedimské hody 2015. Vernisáž výstavy Pobedimskí roľníci

24. september 2015

2015-09-23 Vernisáž Pobedimskí roľníci (16)V hodový týždeň 23. septembra 2015 sa v obecnom účelovom zariadení, svadobke, uskutočnila vernisáž výstavy Pobedimskí roľníci, ktorá je, ako názov napovedá, venovaná roľníkom a neskorším družstevníkom ako aj súčasnosti poľnohospodárstva v našej obci.

Výstavu otvorilo vystúpenie Folklórnej skupiny Pobedimčan s pásom odovzdávania dožinkového venca. Za vystúpenie poďakovala moderátorka slávnostného otvorenia výstavy Vladimíra Žitnanská, ktorá v závere úvodného vstupu požiadal o slávnostný príhovor starostu obce Bc. Martina Lednického. Starosta obce pripomenul minulosť v časoch JRD, súčasné problémy poľnohospodárstva a doterajšie výstavy od roku 2000. Poďakoval scenáristovi výstava I. Pastorekovi za podiel pri prezentovaní rôznych úsekov minulosti a súčasnosti obce. O súčasnej činnosti ako aj podiele na poľnohospodárskej produkcii hovoril predseda poľnohospodárskeho družstva Ing. Juraj Lednický a po ňom I. Pastorek oboznámil prítomných s koncepciou výstavy. Na záver V. Žitnanská pozvala hostí vernisáže na prehliadku výstavy a občerstvenie. Pred prehliadkou Ivan Pastorek osobitne poďakoval Jozefovi Segešovi za poskytnutie zaujímavých a vzácnych fotografií.

Organizátormi výstavy sú: Obec Pobedim, Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Pobedime a Základná škola s materskou školou Jána Hollého Pobedim. Koncepcia výstavy Mgr. I. Pastorek, fotografie: Jozef Segeš, Mgr. Peter Gallo, Ing. Juraj Lednický a archív. Ústredný panel výstavy: Zuzana Žitnanská.

I.P.

Fotografie: viď Fotogaléria

Autori fotografií: Eva Pogranová, Jana Miklovičová, Vernisáž výstavy Pobedimskí roľníci I.

Ladislav Novák, Vernisáž výstavy Pobedimskí roľníci II.

 


Slávnostný začiatok školského roka 2015/2016

2. september 2015

P1030595Po štátnom sviatku sa dňa 2. septembra 2015 otvorila brána základnej školy, aby privítala svojich žiakov na slávnostnom otvorení školského roka 2015/2016. Slávnosť sa začala krátkym kultúrnym programom a pokračovala príhovorom riaditeľky školy PaedDr. Jarmily Gáborovej, ktorá pripomenula, že v tomto školskom roku bude školu navštevovať 106 žiakov . Predstavila pedagogický zbor a popriala žiakom a učiteľom, aby tento školský rok bol pre nich úspešný. Veľa úspechov v novom školskom roku poprial všetkým tiež starosta obce Bc. Martin Lednický a po ňom sa na pódiu vystriedali žiaci prvého ročník, ktorí si prevzali pamiatku na tento pre nich veľmi významný deň.

Slávnosť pokračovala v obradnej sieni obecného úradu, kde sa starosta obce žiakom I. ročníka prihovoril, poprial im veľa šťastia, úspechov a odovzdal im knižku a sladký darček. Rodičia žiakov sa počas tohto aktu podpísali do Pamätnej knihy obce Pobedim. Pamiatkou na milú slávnosť zostane spoločná fotografia žiakov, prváčikov, riaditeľky školy, zástupkyni riaditeľky školy, triednej učiteľky a starostu obce.

I.P.

 


Kolky – medzinárodný turnaj dorastencov

1. september 2015

A WP_20150801_008 vyhlásenie výsledkov v PelhrimoveZačiatkom augusta konkrétne 1.2 a 8. a 9. augusta 2015 sa konal medzinárodný turnaj štvorčlenných družstiev dorastencov v Pelhřimove, Valašskom Medziříčí, Podbrezovej a v Pobedime. Na turnaji sa zúčastnili i dorastenci z nášho kolkárskeho klubu a na základe dohody bolo družstvo posilnené dorastencami zo Starej Turej. Podrobné informácie sú z pera Ing. Mariána Mitošinku a článok publikujeme v časti  stránky Šport – Kolkársky klub Pobedim.

Fotografie: viď Fotogaléria

 


Veterán cup

18. august 2015

Futbal 90 wwwZ príležitosti 90. výročia futbalu v našej obci sa dňa 1. augusta 2015 uskutočnil turnaj hráčov nad 35. rokov – Veterán cup. Bojovalo sa o Pohár starostu obce. Na turnaji sa zúčastnilo 12 mužstiev a víťazom sa stalo futbalové mužstvo BAF Stará Turá.

S odstupom času ponúkame návštevníkom stránky fotografie z tohto športového podujatia, ktoré bolo ukončené občerstvením a posedením pri hudbe skupiny Smoliari.

A.

Fotografie: viď Fotogaléria


Deň otvorených dverí

10. august 2015

P1030554Už po štvrtý krát sa konal Deň otvorených dverí na našom poľnohospodárskom družstve Bolo to v horúcu sobotu dňa 8. augusta 2015 teda o deň skôr ako v roku minulom. Aj napriek skutočne tropickej horúčave si na družstvo našli cestu mnohí návštevníci z obce i z bližšieho okolia. Organizátori pripravili všetko tak, ako bolo uvedené na pozvánke. Bola teda možnosť pozrieť si areál družstva, moderné strojové vybavenie ale aj staršie no funkčné traktory, ktoré sa tiež pokúšali aj počas tohto sucha zorať kúsok poľa. Samozrejme bolo zabezpečené občerstvenie, v kurze bolo predovšetkým pivo ale k dispozícii bolo aj víno a samozrejme nealko nápoje. Návštevníci si mohli pochutnať na rôznych špecialitách a popri tom počúvali živú hudbu / Valovíci / a tiež hudbu reprodukovanú / I. Pätnický/. Vhodným doplnením programu bolo vystúpenie FS Pobedimčan s piesňami a hovoreným slovom na tému niekdajšej žatvy a odovzdávania žatevného venca. Pre najmenších bola pripravená sladká odmena a po 16. hodine žrebovanie tomboly.

A tak v našej obci bola znova príležitosť sa stretnúť s priateľmi a známymi. Za to ako aj za program, občerstvenie a chutné jedlá patrí vďaka organizátorovi – Poľnohospodárskemu družstvu so sídlom v Pobedime.

Text a foto: I. Pastorek

Fotografie: viď Fotogaléria

 


Stretli sme sa na guláši

30. júl 2015

P1030535V príjemný podvečer 28. júla 2015 sa stretli pobedimskí seniori, členovia JDS, na tradičnom guláši v Roľníckom dome. Hlavný bod programu, guláš, pripravila partia členiek výboru s hlavnou kuchárkou Tonkou Klimovou. Podľa ohlasov chutil všetkým i nášmu starostovi a správcovi farnosti.

Guláš sa podával v pôvodnej hospodárskej časti domu z roku 1913 a odtiaľ sa vyše 60 seniorov presunulo do vnútorného dvora nášho múzea kde sa podávalo občerstvenie a aj niečo na zahryznutie. Pobedimskí seniori spolu s hosťami strávili príjemný večer, ktorý bol navyše doplnený perfektnou hudbou našich Valovícov.

I. Pastorek

Fotografie: viď Fotogaléria


Anna Bál Piešťany 2015

29. júl 2015

DSCN6719Členovia folklórnej skupiny Pobedimčan opäť potešili priaznivcov tradícií a folklóru i  náhodných okoloidúcich hostí a  obyvateľov Piešťan výberom pobedimských piesní a  tancom.

Tradičný Anna Bál, ktorý sa konal v  soboru 25. júla 2015, zorganizovalo občianske združenie Cesta pomoci. Program začal o  17:00 na  Námestí slobody, kde sa okrem členov FSk Pobedimčan predstavili aj FS Žito z  Piešťan, Holeška z  Prašníka a  Modrovanky – Krojovanky z  Modrovej. Pobedimské tradície reprezentovali stáli i  noví členovia folklórnej skupiny Mária (Jarmila) Bieliková, Cecília Miklovičová, Eva Pogranová, Oľga Klimová, Matej Palkovič, Juraj Nedbal, Andrejka Mrekajová, Barborka Okienková, Veronika a Simonka Slabé. Program pokračoval veselým sprievodom po Winterovej ulici. Bol spestrený nielen hudbou a  spevom, ale aj niekoľkými zastávkami, kedy folkloristi roztancovali viacerých prizerajúcich sa. Po  príchode do Kursalonu hrala do tanca Vavrinecká trojka z Lančáru. Folklórny program prebiehal vo  vnútorných aj vonkajších priestoroch. Na návštevníkov čakalo aj občerstvenie, bohatá tombola a  veselá zábava až do  neskorých večerných hodín.

Naši folkloristi zožali viacero úspechov. Za najväčší možno pokladať osobné poďakovanie od  pani predsedníčky o. z. Cesta nádeje Ing. Zity Brunckovej. Ďalším bola pochvala patriaca „omladinám“, t.j. najmladším členkám Veronike, Simonke a  Barborke, ktoré za posledný rok posilnili naše rady. Ako už býva zvykom, každého zaujal aj krásny pobedimský kroj. Vďaka nádherným výšivkám a čepcom si najväčší obdiv vyslúžili Jarka a  Cilka, s  ktorými sa chceli fotiť viacerí návštevníci a  dokonca aj členovia iných folklórnych skupín. Mnohí návštevníci Anna Bálu si tak okrem duchovného zážitku odniesli aj pamiatku v  podobe fotografií s  našimi folkloristkami. Odmenou pre členov FS Pobedimčan tak bol nielen dobrý pocit z  toho, že potešili mnohých návštevníkov Anna Bálu, ale aj obdiv krojov a  záujem o  naše tradície a  piesne.

Eva Pogranová

Fotografie: viď Fotogaléria

 


Pobedimskí hasiči zasahovali dvakrát vo Vrbovom

27. júl 2015

Požiar vo Vrbovom 03Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave, vyslalo dňa 26. júla 2015 jednotku DHZO Pobedim na výpomoc k požiaru poľa slamy na riadkoch do Vrbového. Spojenie s OS KR HaZZ pomocou telefónu a RDST. Vyslaná technika CAS 32 T 815 + 4 členovia DHZO Pobedim. Výjazd jednotky DHZO Pobedim ohlásený aj na OS KR HaZZ Trenčín. Po príchode na miesto udalosti sa jednotka DHZO Pobedim nahlásila VZ OR HaZZ PN. Jednotke DHZO Pobedim bol daný príkaz vytvoriť 1x útočne vysokotlaké vedenie od vozidla T 815 CAS 32. Počas zásahu bola jednotka DHZO Pobedim s technikou CAS 32 T 815 povolaná na ďalší požiar, ktorý sa nachádzal cca 6 km od miesta požiaru poľa vo Vrbovom. Na miesto druhého požiaru sa presunuli aj jednotky HS PN s dvoma kusmi techniky CAS 30 T 815-7 + 4 príslušníci HS PN a CAS 30 T 815-7 + 2 príslušníci HS HC a DHZO Vrbové s technikou CAS 25 L 101 + 7 členov.V ten istý deň operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave, vyslalo jednotku DHZO Pobedim na výpomoc k požiaru bližšie neurčeného počas zásahu na požiari poľa v meste Vrbové. Spojenie s OS KR HaZZ pomocou telefónu a RDST. Vyslaná technika CAS 32 T 815 + 4 členovia DHZO Pobedim. Po príchode na miesto udalosti sa jednotka DHZO Pobedim nahlásila VZ OR HaZZ PN. Jednalo sa o požiar pneumatík a odpadu v blízkosti stavebnín na Šteruskej ceste v obci Vrbové. Jednotke DHZO Pobedim bol daný príkaz vytvoriť 1x útočne vysokotlaké vedenie od vozidla T 815 CAS 32. Členovia DHZO Pobedim boli nápomocný pri hasiacich prácach. 

Na mieste zasahovali jednotky HS Piešťany 2 x CAS 32 T 815-7 + 3 príslušníci HS PN, HS Hlohovec s technikou CAS 32 T 815 – 7 + 2 príslušníci HS HC a DHZO Vrbové s technikou CAS 25 L 101 + 7 členov DHZO. Po likvidácií požiaru bola jednotka DHZO Pobedim poslaná veliteľom zásahu HS PN späť na základňu. Návrat na základňu ohlásený na OS KR HaZZ Trenčín aj Trnava.

 

 

 


Zásah pobedimských hasičov na Myjave

27. jún 2015

DHZ Myjava 01 - kópia 200 pixOperačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne vyslalo dňa 21.06.2015 jednotku DHZO Pobedim do Myjavy na výpomoc k požiaru kravína v ktorom sa nachádzalo seno . Bola vyslaná technika CAS 32 T 815 a 4 členovia DHZO Pobedim. Po príchode na miesto udalosti sa jednotka DHZO Pobedim nahlásila VZ a riadiacemu dôstojníkovi OR HaZZ NM. Jednotke DHZO Pobedim bol daný príkaz vytvoriť pomocou rozdeľovača 2x útočne vedenie od vozidla T 815 CAS 32. Členovia DHZO Pobedim boli nápomocní pri hasiacich prácach. Objektom hasenia bol starý kravín 60×80 m plný sena ktoré horelo. Hasiace práce prebiehali celú noc a v ranných hodinách boli členovia DHZO vystriedaní.

V čase 08:54 hod sa na miesto udalosti dostavili členovia DHZO na striedanie s vozidlom AHZS MB Vario a 4 členovia , ale riadiaci dôstojník rozhodol, že na mieste zostanú len 2 členovia DHZO, ktorí budú striedať zasahujúcich členov DHZO Pobedim . Po striedaní členov DHZO Pobedim sa technika AHZS MB Vario a 6 členovia vrátili na svoju základňu a na mieste zostala technika CAS 32 T 815 a 2 členovia DHZO Pobedim, ktorí sa riadili pokynmi VZ HS MY a riadiaceho dôstojníka. Po dohode s riadiacim dôstojníkom bola jednotka DHZO Pobedim po čiastočnej likvidácií poslaná v čase 17:05 hod dňa 22.6.2015 späť na svoju základňu.

Spracované z podkladov DHZO Pobedim

 

 


Slávnostné odovzdanie hasičskej techniky

21. jún 2015

P1030461Popoludní dňa 20. júna 2015 sa pred hasičskou zbrojnicou uskutočnilo slávnostné odovzdanie hasičskej techniky- zmodernizovaného auta Tatra, ktorú Obci Pobedim odovzdal podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák.

Pred odovzdaním modernej hasičskej techniky podal hlásenie veliteľ DHZO Pobedim Martin Piškula a hostí privítali peknou pesničkou žiaci základnej školy a príhovorom starosta obce Martin Lednický. V prvom rade privítal ministra vnútra, ktorý našu obce navštívil viackrát, po prvýkrát aj prezidenta Hasičského hasičského záchranného zboru A. Nejedlého, poslancov Národnej rady SR Dušana Bublavého, Jaroslava Bašku, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, ďalej prednostku Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom A. Augustínovú , riaditeľa Krajského riaditeľstva HaZZ v Trenčíne I. Šenitku a ďalších vzácnych hostí. Starosta obce poďakoval za zmodernizovanú techniku, ktorá bude určite efektívne slúžiť našim hasičom. Svoju návštevu v Pobedime pripomenul i minister vnútra a vo svojom bezprostrednom príhovore ocenil aktívnu činnosť pobedimských hasičov a vyslovil presvedčenie, že tradícia požiarnej ochrany sa bude aktívne rozvíjať i naďalej. Po príhovore minister vnútra odovzdal veliteľovi DHZO Martinovi Piškulovi kľúče od vozidla, ktoré vzápätí požehnal správca farnosti dp. Ľuboš Tvrdý. Oficiálna časť bola na chvíľu prerušená milým vystúpením žiačok školy a potom bolo hasičské vozidlo symbolicky pokrstené šampanským. Pamiatkou na tento slávnostný akt bude iste spoločná fotografia a pre oficiálnu delegáciu pamiatkové plakety.

I. Pastorek

Foto: viď Fotogaléria

 


Ukážka techniky – rozprávkový les v Piešťanoch

15. jún 2015

A Ukážka techniky 02 - kópiaDňa 13.6.2015 naša jednotka Dobrovoľného hasičského zboru Pobedim vykonala ukážku techniky pre Materské centrum Úsmev v Piešťanoch. Deti mali možnosť sadnúť si do hasičského vozidla, vyskúšať si hasičskú prilbu a rodičia si svoje ratolesti fotili do albumov.

Veliteľ DHZO Pobedim Martin Piškula

Fotografie: viď Fotogaléria

 

 


Požiare skládky odpadu – zásah pobedimských hasičov

5. jún 2015

Skládka Podolie 03

Požiar 03.06.2015

Občan Podolia ohlásil telefonicky veliteľovi DHZO Pobedim požiar a silné čierne dymenie zo skládky odpadu v obci Podolie. Veliteľ DHZO Pobedim oznámil udalosť starostke obce Podolie p. Mgr. Anne Čechvalovej, ktorá dala pokyn na výjazd jednotke DHZO Pobedim. O udalosti informované OS KR HaZZ Trenčín. Na zásah vyslaná technika CAS 32 T 148 + 3 členovia a AHZS Mercedes Vario 815 + 3 členovia DHZO Pobedim.

Po príchode na miesto udalosti bolo zistené že sa jedná o požiar komunálneho odpadu, pneumatík, textília v obecnej skládke obce Podolie. Spojenie s OS KR HaZZ Trenčín prebiehalo telefonicky, kde bol nahlásený výjazd jednotky, príchod, lokalizácia, likvidácia, odchod na základňu a príchod na základňu DHZO Pobedim Na lokalizáciu a následnú likvidáciu boli nasadené 2x C prúdy a 1x vysokotlaký prúd, dvaja členovia DHZO zasahovali v ADP Saturn.

Požiar 05.06.2015

Na zásah vyslaná technika CAS 32 T 148 + 3 členovia DHZO Pobedim. Po príchode na miesto udalosti sa na mieste udalosti nachádzala jednotka OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom s technikou CAS 30 Iveco Trakker osádkou 1+1 príslušník HaZZ. VZ HaZZ vydal pokyn DHZO Pobedim natiahnuť 1x C prúd a rozhrabávať skryté ohniská. Jednalo o požiar komunálneho odpadu, pneumatík, textília v obecnej skládke obce Podolie.

Fotografie: viď Fotogaléria

 

 


Exkurzia študentov tretieho veku

8. máj 2015

P1030304Po roku opäť zavítali do Pobedima študenti Univerzity tretieho veku v Bratislave do našej obce. Po návšteve Maduníc, Dechtíc a Dobrej Vody si dňa 7. mája 2015 prezreli expozície nášho Roľníckeho domu, pristavili sa pri pamätnej tabuli Jána Hollého a pozreli si i náš kostol sv. Michala archanjela. Odborný výklad im poskytol autor článku Mgr. I. Pastorek. Všetky tri zastávky sa im páčili, zaujímali sa o niektoré exponáty Roľníckeho domu a boli prekvapení architektúrou a bohatým vybavením kostola. Potom sa študenti pod vedením profesorky A. Ostertágovej presunuli do svadobky, kde ich pri vchode vítali pesničky členov Folklórnej skupiny Pobedimčan a tiež starosta obce Bc. Martin Lednický, ktorý ich v sále svadobky oboznámil s obcou Pobedim. Účastníci exkurzie si mohli prezrieť výstavu pobedimského kroja a s jeho súčasťami ich oboznámila Cilka Miklovičová a asistovali jej Andrejka Mrekajová, Barborka Okienková a Matej Palkovič. Členky výboru JDS a ďalší dobrovoľníci z radov členov jednoty dôchodcov návštevníkom obce pripravili občerstvenie a pridali i recepty pobedimských dobrôt. Nechýbal ani spev a dobrá nálada a tak usporiadatelia a predovšetkým hostia našej obce si mohli odnášať len tie najlepšie dojmy.

I. Pastorek

Foto: I. Pastorek

Fotografie: viď Fotogaléria

 


Deň matiek

6. máj 2015

P1030234Na prvý pohľad ako by sa zdalo, že tradičné akcie sú skoro rovnaké. No nie je tomu tak. Presvedčila nás o tom i tohoročná oslava Dňa matiek, ktorá sa konala dňa 3. mája v sále svadobky a to za prítomnosti vskutku hojného počtu prítomných. O program sa postarali deti materskej a žiaci základnej školy pod vedením pedagógov oboch častí našej školy. Vráťme sa však ku konštatovaniu na začiatku článku. Totiž účinkujúci pripravili program, ktorý svojou pestrosťou zaujal mamičky a staré mamy ako aj ďalších prítomných. Vymenovať všetky čísla je priestorovo náročné a tak ako dokumentácia nech slúži fotogaléria oficiálnej stránky obce a tá prezentuje vystúpenia našich najmenších a to aj tých,ktorí sa prvýkrát predstavili verejnosti,ich starších kolegov z materskej školy. Potom nasledovala celá plejáda programu žiakov ako scénky, básne, humorné slovo, tance, moderovanie a ďalšie vystúpenia . V úvode slávnosti vystúpil so slávnostným príhovorom starosta obce Bc. Martin Lednický, ktorý zdôraznil nezastupiteľnú úlohu matky a mamičkám ako aj starým  mamám.

I. Pastorek

Foto: I. Pastorek, E. Pogranová

Fotografie: viď Fotogaléria Deň matiek 01, 02


Uctenie si svätého Floriána

5. máj 2015

DSCN4167K svätcom sa treba utiekať nielen v čase, keď ich najviac potrebujeme, ale potrebné je im aj poďakovať za vyslyšané prosby a orodovania. Raz v roku si všetci hasiči na celom svete pripomínajú svojho patróna sv. Floriána. Ten nezaprel svoju vieru a odhodlal sa pomôcť vyslobodiť kresťanov z rímskeho väzenia, tak ako aj hasiči vyslobodzujú nás zo spaľujúceho ohňa. Za ochranu pred požiarmi a živelnými pohromami bola 3. 5. 2015 slúžená svätá omša, po ktorej sa členovia DHZ Pobedim a občania Pobedima na čele so zástavou presunuli k soche sv. Floriána. Ako prejav vďaky, položili k jeho nohám kyticu kvetov. Modlitbou, ktorú si pre túto príležitosť pripravil pán farár JCLic. Ľuboš Tvrdý, si prítomní vyprosovali orodovanie a ochranu do budúceho roku. Taktiež si spomenuli na všetkých zosnulých hasičov a záchranárov.

Pán starosta Bc. Martin Lednický v prejave poďakoval členom za ich zásahovú činnosť, ktorú usilovne a obetavo vykonávajú v obci, ale aj v okolí. Za renováciu sochy sv. Floriána starosta poďakoval bývalému vedeniu obce a DHZ Pobedim odovzdal ďakovné listy Mgr. Ivanovi Pastorekovi a Radúzovi Salejovi.

Zúčastnením chcem v mojom mene poďakovať za to, že svojou účasťou prispeli k pozdvihnutiu úrovne slávenia sv. Floriána.

Ing. Matej Palkovič

tajomník DHZ Pobedim


Stavanie mája

1. máj 2015

P1030185Aj v tomto roku nechýbalo tradičné Stavanie mája a to samozrejme posledný aprílový deň. Prítomných občanov Pobedima, folklórnu skupinu Pobedimčan a skupinu Valovíci privítal starosta obce Bc. Martin Lednický. Po príhovore nasledoval spevácky vstup FS Pobedimčan s typickými piesňami. Na Stavaní mája samozrejme nemohli chýbať naši hasiči, ktorí sa postarali o to najdôležitejšie a to vlastné postavanie ozdobeného mája. Počas tejto akcie nechýbali ani dramatickejšie chvíle, no vďaka členom DHZ Pobedim a s pomocou techniky poľnohospodárskeho družstva sa to podarilo. Za prácu hasičov sa poďakoval starosta obce a úprimným potleskom prítomní . Trocha dlhšie, ako zvyčajne , trvalo odstránenie lana, no potom sa znova rozospievali naši folkloristi a pridali sa i hudobníci. Nechýbali ani sólové tance A. Mrekajovej a Mateja Palkoviča ako i starostu obce s Andrejkou, ktorej členovia skupiny zablahoželali k jej narodeninám. Pre prítomných bol pripravený pohár vína a tak posledný aprílový deň roku 2015 strávili prítomní Pobedimčania v pohode, ktorá bola doplnená rezkou hudbou a pekným spevom.

I. Pastorek

Foto: I. Pastorek, Jozef Segeš

Fotografie: viď Fotogaléria Stavanie mája  01, 02

 

 


„Keď láska dáva životu zmysel“ II.

29. apríl 2015

??????????ZPOZ Pobedim postúpil do celoslovenskej prehliadky

Za prítomnosti významných hostí a odbornej poroty sa dňa 24. apríla 2015 v Bánovciach nad Bebravou uskutočnila „Krajská prehliadka kolektívov ZPOZ“ pod názvom „Keď láska dáva životu zmysel“. Zameraná bola na občianske obrady uzavretia manželstva, kde sú v centre pozornosti snúbenci a novomanželia. Z regionálnych prehliadok postúpili ZPOZ Púchov, ZPOZ Udiča, ZPOZ Pobedim a ZPOZ Bánovce nad Bebravou. V tomto istom poradí jednotlivé kolektívy predviedli hosťom i porote občianske obrady uzavretia manželstva. Tieto boli samozrejme neplatné.

Mimoriadnu pozornosť znova vzbudili počas priebehu sobášneho obradu pobedimského kolektívu dievčatká – cvičenky, ktoré piesňou prišli vyjadriť vďaku svojej cvičiteľke. Konkrétne to boli Hanka Melicherová, Timejka Havrlentová, Eliška Směřičková, Radka Malíčková. Osobne ich nielen pochválil, ale za silného potlesku prítomných odovzdal aj sladkú odmenu Ing. Ľubomír Miklánek.

Porota v zložení: Viera Hudecová z Ústrednej rady Združenia ZPOZ, predseda Krajskej rady Združenia ZPOZ Ing. Ľubomír Miklánek a členka ústrednej rady Združenia ZPOZ Jana Kuhajdová, mala veľmi ťažkú úlohu. Do celoslovenského kola nakoniec porota posunula až tri kolektívy a to Púchov, Pobedim a Bánovce Bánovce nad Bebravou.

Celoslovenská prehliadka sa uskutoční 20. mája 2015 na zámku Vígľaš. Tohto podujatia sa zúčastní sedem kolektívov, medzi nimi ZPOZ Pobedim.

Eva Pogranová

Foto: Eva Pogranová

 

 


Spomienková oslava 70. výročia oslobodenia obce

26. apríl 2015

Copy of 14Za krásneho jarného počasia sa pri pamätnej tabuli SNP uskutočnila spomienková oslava z príležitosti 70. výročia oslobodenia obce, ktoré sa datuje na deň 4. apríl 1945. Dôstojnej oslavy sa za prítomnosti mnohých obyvateľov zúčastnili vzácni hostia, v prvom rade poslanec NR SR a starosta obce Částkovce Mgr. Dušan Bublavý, prednostka Okresného úradu v Novom Meste nad Váhom Mgr. Andrea Augustínová, delegácia Oblastného zväzu protifašistických bojovníkov a Zväzu vojakov, starostovia okolitých obcí a ďalší hostia. Na začiatku osláv vystúpili s príhodnou iiipiesňou žiaci základnej školy, po nich privítala prítomných pracovníčka obecného úradu Vladimíra Žitnanská a požiadala o položenie vencov. Pod pamätnú tabuľu položili vence starosta obce Bc. Martin Lednický, poslanec NR SR Mgr. Dušan Bublavý, členovia zväzu protifašistických bojovníkov a vojakov ako i zástupkyňa partizánskej obce Lubina. Po kladení vencov mal slávnostný príhovor starosta obce Bc. M. Lednický, o účasti obyvateľov obce v bojoch SNP prehovoril Mgr. Ivan Pastorek. S ďalším príhovormi o účasti vojakov rumunskej armády a Červenej armády vystúpili poslanec národnej rady Mgr. D. Bublavý a plukovník za vojakov a protifašistických bojovníkov. Záver patril piesňam v podaní členov FS Pobedimčan. Za účasť obyvateľov obce a hostí poďakovala Vladimíra Žitnanská. Po tomto akte sa hostia zúčastnili položenia venca k pomníku padlých v I. svetovej vojne v areáli kostola.

Vzhľadom k tomu,že pôvodný článok z Noviniek vypadol, uverejňujeme ho opäť.

I.Pastorek

Foto: Jozef Segeš

Fotografie: Viď Fotogaléria

 


„Keď láska dáva životu zmysel“ I.

22. apríl 2015

??????????Regionálna rada Združenia Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ) Človek človeku v Trenčíne vyhlásila pre všetky mestá a obce regiónu „Regionálnu prehliadku kolektívov ZPOZ“ pod názvom „Keď láska dáva životu zmysel“. Zameraná bola na občianske obrady uzavretia manželstva, kde sú v centre pozornosti snúbenci a novomanželia.

Jedna z regionálnych prehliadok programov ZPOZ sa uskutočnila dňa 15. apríla 2015 v Obradnej miestnosti OÚ v Pobedime . Prihlásili sa dva kolektívy ZPOZ, a to Bánovce nad Bebravou a Pobedim. Oba programy boli zamerané na Občiansky obrad uzavretia manželstva. Sobášne obrady pozorne sledovala odborná komisia v zložení: Viera Hudecová z Ústrednej rady Združenia ZPOZ, predseda Krajskej rady Združenia ZPOZ Ing. Ľubomír Miklánek a bývalý starosta z obce Bzince pod Javorinou Ivan Mrázik.

Po skončení obradov nasledovalo vyhodnotenie. Predsedníčka odbornej poroty Viera Hudecová sa najskôr prítomným prihovorila pútavým umeleckým hovoreným slovom. Následne zhodnotila obe prehliadky. Porota väčšie výhrady voči vystúpeniu účinkujúcich nemala. Sobáše neboli právoplatné – boli fiktívne, napriek tomu boli obidva obrady podľa vyjadrenia odbornej poroty predvedené na veľmi vysokej úrovni. Mimoriadnu pozornosť vzbudili počas priebehu sobášneho aktu pobedimského kolektívu dievčatká – cvičenky, ktoré piesňou prišli vyjadriť vďaku svojej cvičiteľke. Konkrétne to boli Hanka Melicherová, Timejka Havrlentová, Eliška Směřičková, Radka Malíčková. Osobne ich pochválil Ing. Ľubomír Miklánek.

Do krajského kola postupujú obidva kolektívy – ZPOZ Bánovce nad Bebravou i ZPOZ Pobedim. Krajské kolo sa uskutoční v piatok 24. apríla 2015 v Bánovciach nad Bebravou. Okrem nich postúpili ZPOZ Udiča a ZPOZ Púchov.

 

Pogranová Eva

Foto: Pogranová Eva

 

 


Vynášanie Moreny

15. apríl 2015

DSCN2916

Ľudové obyčaje dávali roku a životu pravidelný rytmus. So zimou sa v mnohých miestach Slovenska lúčili vynášaním Moreny. Toto sa dialo na Smrtnú nedeľu, čo je podľa tradícií týždeň pred Kvetnou nedeľou, niekde priamo na Kvetnú nedeľu. Slamenú bábku na palici oblečenú v kroji niesli dedinou a za spevu a všeobecnej veselosti ju napokon zapálili a hodili do vody, niekde pre istotu aj ukameňovali, aby sa zima už nevrátila a aby konečne mohla prísť jar. Zároveň verili, že takto vyženú z dediny smrť, choroby, nečisté sily a urýchlia odchod zimy. Bol to akýsi magický obrad, rituál víťazstva jari nad zimou a aj života nad smrťou. Táto forma zaháňania zimy upadla skoro do zabudnutia, v súčasnosti  tieto naše staré zvyky a tradície sa obnovujú v podaní folklórnych súborov.

Pedagógovia našej základnej školy v réžii Mgr. Košútovej sa rozhodli obnoviť tento zvyk. V dopoludňajších hodinách 10. apríla 2015 bol v priestoroch školy nezvyčajný ruch. To dievčatá a chlapci v pobieckom kroji spievali a rozprávali svojim spolužiakom o Morene a o všetkom, čo s ňou súvisí.

Niečo po pol jedenástej hodine sa sprievod detí, ich učiteľov, starostu obce a občanov vydal na cestu, aby vyniesol Morenu k potoku Dubová a tam ju hodil z mosta do vody. Ľudové piesne sprevádzané hrou na harmoniku pani učiteľky Gálovej zneli od školy okolo kostola, po Zákostolnej ulici až k Hájskemu mostu. Deti v krojoch, Morena, letečká, zlatý dážď, spev, zvuk harmoniky, smiech, to všetko vyvolávalo v očiach okoloidúcich úžas – čo sa to deje? Zvedavosť vidieť niečo nezvyčajné, vytiahla pred domy obyvateľov obce, vodiči áut spomaľovali, niektorí na chvíľu zastali, zamávali deťom a aspoň na chvíľu si pripomenuli dávny zvyk. Krásnym zážitkom bolo vidieť úžas v očkách škôlkarov, ktorých Morena zastihla na prechádzke po dedine. Po príchode k potoku dievčatá predniesli riekanky a zaspievali piesne na rozlúčku. Pán učiteľ Galbavý spolu s chlapcami zapálili Morenu a z mosta ju hodili do vody. Tá chvíľu len tak bez pohnutia ležala, potom sa pomaly pustila dolu prúdom popod most a o chvíľu dohorela. Tak sa skončila púť Moreny.

Eva Pogranová

Foto: Eva Pogranová

Fotografie: viď Fotogaléria


Slávnosť udeľovania „Pamätnej medaily k 70. výročiu SNP a skončenia II. svetovej vojny“

15. apríl 2015

DSCN2764

V stredu 8. apríla 2015 sa v Novom Meste nad Váhom uskutočnilo ďalšie zo slávnostných podujatí, v rámci ktorých rezort ministerstva obrany udeľuje účastníkom národného boja za oslobodenie Pamätnú medailu k 70. výročiu Slovenského národného povstania a skončenia druhej svetovej vojny. Túto medailu zriadil a svojím rozkazom udeľuje minister obrany Slovenskej republiky Martin Glváč. Medaily sú postupne slávnostne odovzdávané v jednotlivých slovenských regiónoch aj v spolupráci so samosprávami, štátnou správou, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov či ďalšími organizáciami. Dovedna v rámci Slovenska ju prevezme viac ako 1 700 odbojárov, pričom ocenení sú všetci žijúci účastníci protifašistického odboja.

Viacúčelová spoločenská sála Mestského kultúrneho strediska bola miestom, kde v mene ministra obrany  odovzdal medaily 66. priamym účastníkom odboja z okresu Nové Mesto nad Váhom zástupca Ministerstva obrany SR - plukovník v zálohe Ing. Richard Zimányi  zo Sekcie ľudských zdrojov. Ďalšími hosťami boli zástupca náčelníka štábu veliteľstva pozemných síl Ozbrojených síl SR plukovník Ing. Ján Dreveňák, predseda oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Novom Meste nad Váhom Ján Hulínek,  primátor mesta Ing. Jozef Trstenský, prednostka okresného úradu Mgr. Andrea Augustínová, viceprimátorka mesta PhDr. Kvetoslava Hejbalová,  major Zuzana Fehérová a ďalší.

Za veteránov, ktorí sa vzhľadom na pokročilý vek nemohli na slávnosti zúčastniť, prevzali medaily príbuzní.

Medailu spolu s ďakovným listom si prevzala i naša občianka vdova po priamom účastníkovi SNP Alojzovi Kucharovi pani Štefánia Kucharová.

Moderátorom podujatia bol Bc. Martin Lednický. Slávnostné popoludnie zvýraznili žiaci ZŠ s MŠ Jána Hollého v Pobedime, ktorí sa predviedli program pod vedením Mgr. Ľuby Gálovej a Mgr. Jely Košútovej. Pásmom básní, hovoreného slova, piesní i tancov v pobedimskom kroji nadchli prítomných. Piesne a tance prezentovali speváčky Hanka Melicherová, Eliška Směřičková, Timea Havrlentová, Marko Havrlent a Michal Malíček. Príhovorom oslovili prítomných sestry Simonka a Veronika Slabé. Ľudovými tancami a piesňami zasa žiaci siedmeho ročníka. Odmenou im bol dlhotrvajúci potlesk i uznanlivé slová hostí a v očiach niektorých i slzy. Bolo to krásne spojenie mladosti so starobou.

Táto slávnosť sa skončila. Ale prianím všetkých, ktorí boli účastníkmi druhej svetovej vojny je, aby sa nezabúdalo na hrôzy toho obdobia, aby sa o vojne a odboji hovorilo najmä mladým ľuďom.

Eva Pogranová

Fotografie: viď Fotogaléria

 

 


Obec si uctila učiteľov a pracovníkov školy

29. marec 2015

12 aObec Pobedim si dňa 26. Marca 2015 uctila pedagógov a nepedagogických pracovníkov Základnej a materskej školy Jána Hollého v Pobedime. Stalo sa tak z príležitosti Dňa učiteľov v obradnej sieni obecného úradu. V programu milej slávnosti bolo privítanie prítomných členkou komisie kultúry a vzdelávania Vladimírou Žitnanskou a vystúpenie žiakov, ktorí odovzdali prítomným spomienkové vlastnoručne urobené darčeky. Potom nasledoval slávnostný príhovor starostu obce Bc. Martina Lednického. Starosta obce ocenil prácu učiteľov a pracovníkov školy a v podobnom duchu predniesol svoj príhovor i predseda komisie kultúry a vzdelávania obecného zastupiteľstva Mgr. Ivan Pastorek. Pozvaní sa podpísali do pamätnej knihy Obce Pobedim a  na znak úcty a poďakovania im starosta obce odovzdal kvetinový darček a pozval ich na malé občerstvenie. Hosťami akcie z príležitosti Dňa učiteľov bola Mgr. Lenka Mitošinková členka Rady školy a poslankyňa obecného zastupiteľstva Eva Pogranová.

I. Pastorek

Foto: Eva Pogranová

Fotografie: viď Fotogaléria


Spomienkové oslavy 230. výročia narodenia Jána Hollého

27. marec 2015

SONY DSCDňa 22. marca 2015 sa konali v Borskom Mikuláši Spomienkové oslavy 230. výročia narodenia kňaza a básnika Jána Hollého. Za obce Pobedim sa osláv zúčastnil starosta obce Bc. Martin Lednický.

Súčasťou osláv bola slávnostná sv. omša, prednáška Prof. PhDr. Evy Fordinálovej CSc. na tému Otec a syn národa a literálno- hudobná kompozícia v podaní hercov Evy Kristínovej a Jozefa Šimonoviča. Program osláv pokračoval položením vencov k pamätníku Jána Hollého, príhovorom predsedu Matice Slovenskej a literálno – dramatickým pásmom detí.

Adm.

Fotografie: viď Fotogaléria


Využitie hasičskej techniky 20. marca 2015

27. marec 2015

SONY DSCStarosta obce, so súhlasom správcu farnosti, požiadal jednotku DHZO Pobedim o zrezanie stromov, ktoré boli napadnuté škodcami v objekte farského úradu. Na zásah vyslaná technika AHZS VW Transporter a 2 členovia DHZO Pobedim. Po príchode na miesto bolo zistené, že sa jedná celkovo o 7 stromov pri plote farského úradu a hrozí ich zlomenie a poškodenie oplotenia farského úradu, keďže stromy boli napadnuté škodcami. Jednotka DHZO použila na odstránenie stromov vypožičanú vysokozdvižnú plošinu PP 20 S 706 a  motorovú pílu Stihl.

Počas prác bol na mieste prítomný starosta obce Pobedim Bc. Martin Lednický, správca farnosti JCLic. Ľuboš Tvrdý, obecní pracovníci a občania, ktorí boli nápomocný pri odvoze a likvidácií konárov.

Okrem toho hasiči pomáhali pri oprav strechy kostola v Bašovciach a strešných zvodov na budove svadobky.

Fotografie: viď Fotogaléria


Oblastná konferencia Zväzu protifašistických bojovníkov – kultúrny program žiakov

26. marec 2015

SONY DSCDňa 19. marca 2015 sa v Novom Meste nad Váhom konala Oblastná konferencia Zväzu protifašistických bojovníkov. Na konferencii za zúčastnil  podpredseda Ústrednej rady Zväzu protifašistických bojovníkov Juraj Drotár a tiež prednostka Okresného úradu v Novom Meste nad Váhom Mgr. Andrea Augustínová. V kultúrnom programe vystúpili žiaci našej školy. Program, ktorý nacvičila Mgr. Ľ. Gálová, sa účastníkom konferencie veľmi páčil.

A.

Fotografie: viď Fotogaléria


Výročná schôdza poľovníckeho združenia

26. marec 2015

SONY DSCDňa 1. marca 2015 sa uskutočnila v priestoroch jedálne kultúrneho domu výročná schôdza pobedimského poľovníckeho združenia na ktorej sa zhodnotilo uplynulé obdobie a načrtol sa plán činnosť na rok 2015. Okrem členov sa schôdze zúčastnil tiež predseda Poľnohospodárskeho družstva Pobedim Ing. Juraj Lednický a predseda rybárskej organizácie Zástodolie Ľubomír Melicher.

A.

Fotografie: viď Fotogaléria

 


Majstrovstvá Trenčianskeho kraja v kolkoch – muži

26. marec 2015

WP_20150322_011 a

V nedeľu 22. marca 2015 sa na kolkárni v Pobedime konali majstrovstvá Trenčianskeho kraja v kategórii mužov. Pri účasti 32 hráčov sa darilo aj naším kolkárom, ktorých sme mali až sedem. Najlepším z našich kolkárov bol Marek Mrekaj, ktorý výkonom 589 obsadil tretie miesto a získal bronzovú medailu. Druhým najlepším naším hráčom bol Michal Benko, ktorý zaostal za Marekom Mrekajom o jeden zvalený kôl. Ďalším hráčom KK Pobedim, ktorý sa predstavil na majstrovstvách bol Matej Mrekaj. Jeho výkon 575 zvalených kolkov stačil na konečné 7.miesto. Na 15.mieste skončil Ivan Žitňanský s výkonom 544 zvalených kolkov, hneď za ním Marek Melicher s výkonom 542, 18.miesto vybojoval Jozef Miklovič výkonom 535. Najmenej sa darilo Adriánovi Dudíkovi, ktorý výkonom 523 zvalených kolkov obsadil celkové 23.miesto. Víťazom sa stal Marek Uhlík z MKK Stará Turá, ktorý zvalil 600 kolkov. Striebornú medailu získal Pavol Černý z ZKK Nové Mesto nad Váhom výkonom 594 zvalených kolkov. Účasť na majstrovstvách Slovenska, ktoré sa uskutočnia 2.5.2015 v Bratislave si vybojovali len prvý dvaja.

Ing. Marián Mitošinka

Na fotografii medailisti Černý, Uhlík, Mrekaj

 

 


Začiatok budovania vodovodu

13. marec 2015

04 aDeň 9. marec 2015 je významný tým ,že v našej obci sa začal budovať miestny vodovod. Nezávadná voda sa bude k nám privádzať z Čachtíc, odtiaľ do Podolia a z našej obce pôjde do Očkova. Vodovod sa začal budovať na Zákostolnej ulici, v časti kde sú umiestené bytovky. Odtiaľ výstavba vodovodu pokračuje v miestach výstavby nových rodinných domov, ktoré sú na pozemkoch domov Zákostolnej ulici. Ďalšou ulicou je podľa harmonogramu prác ulica smerom od hlavnej cesty k poľnohospodárskemu družstvu a ulica Poštová a to od čísla domu 233. Začiatok tejto časti výstavby je naplánovaný od 23. marca. Pripomíname, že časový harmonogram výstavby vodovodu podstatnej časti vetiev je na stránke obce v časti Budovanie vodovodu 2015.  Spolu s hlavnou trasou vodovodu sa kopú i prípojky do domov a objektov spolu s jamami na osadenie vodomerov.

I.P.

Foto: Martin Lednický

Fotografie: viď Fotogaléria


Darovanie krvi, marec 2015

12. marec 2015

DSC_0057aPo štrnásty krát dňa 11.marca 2015 zavítala do našej obce mobilná transfúzna jednotka z fakultnej nemocnice Trenčín, ktorá v spolupráci s Miestnym spolkom Slovenského červeného kríža Pobedim uskutočnila darovanie krvi. Vzácnu tekutinu darovalo 37 darcov medzi ktorými boli i 8 pobedimskí hasiči, členovia Dobrovoľného hasičského zboru Pobedim. Všetci darcovia si zasluhujú poďakovanie pretože ich humánny čin môže zachrániť nejeden ľudský život. Poďakovanie patrí i sponzorom akcie a to firme Hella Kočovce. Poľnohospodárskemu družstvu Pobedim a Obci Pobedim.

Podklady: M. Piškula , A. Lednická

Foto: DHZ a Eva Pogranová

Fotografie: viď Fotogaléria


Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Pobedim

8. marec 2015

DSCN1819 aPo uplynutí roka je načase, aby organizácie zhodnotili svoju činnosť a určili si ciele na budúce obdobie. Výnimkou nie je ani DHZ Pobedim, ktorý tak učinil dňa 1. marca  2015, kedy sa konala Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Pobedim (VČS DHZ).

V úvode tajomník DHZ Ing. Matej Palkovič spolu s predsedom DHZ Martinom Piškulom privítali prítomných členov a hostí, ktorými boli: generálny  sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany /DPO / SR Vendelín Horváth, delegát Okresného výboru DPO Nové Mesto nad Váhom Jaroslav Klimáček, starosta obce Bc. Martin Lednický, kronikárka obce Eva Pogranová, prezident FK 1925 Pobedim Rastislav Čop, predseda Rybárskeho spolku Zástodolie Ľubomír Melicher a predseda PD Pobedim Ing. Juraj Lednický. Prítomní nezabudli ani na zosnulú bývalú starostku obce Máriu Vavrovú, ktorá bola taktiež členkou DHZ a uctili si jej pamiatku tichou spomienkou.

V prvej časti zasadania bol v doplnkových voľbách na volebné obdobie 2015 – 2017 zvolený nový člen výboru Martin Kováčik. Správu o činnosti DHZ za rok 2014 predniesol Martin Piškula. / Správa bude zverejnená v novinách Pobedimčan 1 2015 . /

Plán práce DHZ na rok 2015 bol schválený s bodmi, ktoré obsahujú najmä účasť a výpomoc pri kultúrnych a cirkevných podujatiach, prípravu kolektívu hasičskej mládeže na jarné okresné kolo hry Plameň a zorganizovanie 3. roč. súťaže s historickou hasičskou technikou Pobedim. Ďalej predseda DHZ Martin Piškula oboznámil prítomných členov o požiarovosti v okresoch Nové Mesto n. V. a Piešťany.

Obsahom diskusie boli najmä prejavy prítomných hostí. Generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth pochválil  značnú aktívnu činnosť DHZ v oblasti zásahov a pripravenosti hasičskej jednotky DHZO. Delegát Okresného výboru Jaroslav Klimáček v prejave predniesol slová chvály na činnosť DHZ a vyslovil vďaku za  obnovenie práce s mládežou v našom zbore.

Starosta obce Pobedim Bc. Martin Lednický, taktiež nešetril chválou za činnosť členov DHZO v oblasti požiarnej ochrany obce i iných okolitých obcí. Ďalej prezradil plán zriadiť na hasičskej zbrojnici školiace stredisko, v ktorom by sa mohli školiť členovia DHZO, ale aj členovia DHZO z iných obcí.

Prejavy predniesli i ďalší hostia a to Eva Pogranová, Rastislav Čop, Ľubomír Melicher a Ing. Juraj Lednický. V nich kladne hodnotili spoluprácu s DHZ a popriali členom DHZ ďalšie dobré fungovanie v roku 2015.

Posledný vystúpil v diskusii organizačný referent DHZ Silvester Palkovič, ktorý navrhol výboru DHZ prijať nového člena Ľuboša Kráľa do radov DHZ. Po diskusii bolo schválené uznesenie výročnej schôdze čím sa schôdza oficiálne ukončila.

Matej Palkovič – tajomník DHZ Pobedim

Fotografie: viď Fotogaléria


Budovanie vodovodu – verejná schôdza

27. február 2015

DSCN1709aVzhľadom k tomuto faktu bolo zvolané verejná schôdza občanov na ktorom starosta obce Bc. Martin Lednický privítal hostí a to Ing. Moniku Čižnárovú investičnú riaditeľku Trenčianskych vodární a kanalizácií a.s. , Bc. Jozefa Králika z firmy Inpek s.r.o. a za stavebný dozor Ing. Patrika Belu. Na začiatku schôdze starosta obce uviedol základné fakty, ktoré predchádzali pripravovanej realizácii výstavby vodovodu a hostia, predovšetkým Ing. M. Čižnárová, bližšie ozrejmila aspekty výstavby vodovodu v našej obci a ona ako aj ďalší hostia odpovedali na konkrétne otázky prítomných občanov, ktorí v hojnom počte zaplnili sálu svadobky.

Inak technická správa ako aj situácia je zverejnená na internetovej stránke obce v časti Budovanie vodovodu. Túto časť stránky budeme priebežne doplňovať a podstatnú časť technickej správy pripravujeme zverejniť v našich obecných novinách Pobedimčan 1 /2015.

I. Pastorek

Foto: Eva Pogranová

Fotografie: viď Fotogaléria


Pochovali sme basu

18. február 2015

P1030037 aV utorok večer, 17. februára 2015, po dlhšej odmlke, sa pochovávala basa ako predstaviteľka fašiangovej veselosti. Pochovávanie basy sa udialo v sále kultúrneho domu, organizátormi boli Folklórna skupiny Pobedimčan , Futbalový klub 1925 a Obec Pobedim. Pred hlavnou akciou večera ako aj po nej hrala okrem známych skladieb aj temperamentné rómske piesne rómska kapela Perinbaba. Skupina sa striedala s hudbou DJ Ivana.

Po pódiových typických fašiangových piesňach basu pochovával početný zbor, ktorý pozostávala z hasičov, farára / v podaní Ing. M. Kyselicu / a miništrantov. Samozrejme nesmeli chýbať plačky ako ja ďalšie fašiangové masky. Basa bola na poslednej ceste veľmi pekne vyzdobená, predniesli sa patričné piesne a všetky modlitby, ktoré ku tejto akcii patria. Zaujímavé boli monológy vystupujúcich, trefné boli v podaní dobre zamaskovanej cigánky / Ľ. Miklovičová /.  Po pohrebnom sprievode s basou zaznela rezká hudba Perinbaby,  kto ich počul prvýkrát bol zrejme milo prekvapený, pri ktorej si dievčatá a ženy schuti zatancovali.  Inak v kultúrnom dome bola tiež možnosť občerstvenia za propagované ľudové ceny.

Text a foto I. Pastorek

Fotografie: viď Fotogaléria

 

 


Snemovanie Jednoty dôchodcov a fašiangové posedenie

17. február 2015

01aObdobne ako v minulých rokoch aj začiatkom tohto roka snemovali členovia organizácie Jednoty dôchodcov na fašiangovú nedeľu, ktorá pripadla na 15. február 2015. Za hojnej účasti členov sa vyhodnotilo obdobie činnosti v rokoch 2012 – 2014, predniesol sa plán činnosti na rok 2015, predložil sa rozbor hospodárenia a rozpočet na rok 2015. Po správe revíznej komisie diskusii a schválení uznesenia nasledovala tiež tradičná kultúrno – spoločenská akcia fašiangové posedenie. Podávala sa chutná a bohatá večera, pestré bol tiež občerstvenie a nechýbala ani živá hudba rovnako i kultúrny program. Do tanca a na počúvanie hrala hudobná skupina v zložení J. Valo, B. Gono. E. Urbánek, V. Melicher a M. Kyselica. O pekný kultúrny program sa postarali členky Sokola Pobedim s tanečným pásmom Oktoberfest, recitátorka Elena Žitnanská s veselou ale skutočnou príhodou z minulosti a nechýbalo ani vystúpenie členiek seniorskej organizácie v skladbe z filmu Slnko, seno, jahody. Prítomní si čestným tanečným kolom pripomenuli jubileá zlatých sobášov manželov Klimových a Julényiových.

I. Pastorek

Fotografie: viď Fotogaléria

Foto: Eva Pogranová   

 


Zápis do 1. ročníka ZŠ s MŠ Jána Hollého v Pobedime

13. február 2015

10 a„Na základných školách sa začínajú zápisy prvákov od 15. januára do 15. februára 2015. Rodič (zákonný zástupca) je povinný prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky dieťa, ktoré k 31. augustu 2015 dovŕši šiesty rok veku. Vybrať pre svoje dieťa môžete ktorúkoľvek, avšak len jednu základnú školu“. Toľko časť z oznamu pre rodičov detí v Slovenskej republike.

V našej škole sa zápis detí predškolského veku do prvého ročníka ZŠ pre školský rok 2015/2016 uskutočnil 5. februára 2015.

A ako to celé prebiehalo? Od 14.00 hod. prichádzali rodičia do škôlky, aby vyzdvihli svoje deti, s ktorými išli na zápis. To sa týkalo pobedimských škôlkarov. Rodičia z Bašoviec doviedli svoje deti priamo do školy. Vo vestibule budovy čakal papierový šašo, ktorý šípkou ukazoval smer zápisu. Aby nebolo možné zablúdiť, papierové farebné ceruzky po podlahe a schodoch pokračovali tak, aby priviedli rodičov i budúcich žiačikov do triedy. Tu už čakali pani učiteľky a každému z detí sa individuálne venovali. Malí predškoláci ukázali, čo v nich je. Počítali, kreslili, recitovali, aj zaspievali. Vo vedľajšej triede sa pani učiteľka venovala rodičom. Škola nič neponechala na náhodu, a tak rodičia mali k dispozícii psychologičku Mgr. Ninu Hrdinovú, PhD., ktorá im svojimi odpoveďami pomohla pri riešení problémov i obáv z nástupu ich detí do školy.

Na zápise bolo celkom 10 detí predškolského veku, z toho 3 deti z Bašoviec. Všetky deti splnili podmienky pre prijatie do prvého ročníka ZŠ. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do 1. ročníka ZŠ s MŠ Jána Hollého v Pobedime dostane 10 zákonných zástupcov.

Rodičia môžu byť na svoje deti právom hrdí. Boli šikovné, tešili sa, že budú chodiť do školy. Budúcim školákom želáme, aby sa im v škole darilo.

 

Text a foto: Eva Pogranová

Foto: viď fotogaléria

 


Karnevalový deň v škole

13. február 2015

05 aStreda, 11. február 2015. Kto v tento deň vkročil do budovy ZŠ s MŠ Jána Hollého v Pobedime zistil, že niečo nie je v poriadku, a zostal v nemom úžase. Márne hľadal žiakov či ich učiteľov. Ocitol sa vo svete rozprávok, v spoločnosti zvláštnych bytostí, vo svete filmu… Nielen princezné, čarodejnice, zvieratká ako medvedík, zajačik, tučniak, k tomu superman, avatar, vojaci, čašníčky, zubná pasta a zubná kefka, starenka, ale aj mnoho, mnoho ďalších postavičiek a akoby to nestačilo, aj celé skupiny – MAFIA, Kovboji, Trieda Harryho Pottera, BABOVŘESKY, Technické služby, POBEDÝMSKA RÍCHLA ROTA (nebojte, nie je to preklep, oni sa tak ozaj nazývali a mali aj svojho ŠÉFA). Obsadili škôlku, triedy, zborovňu a nakoniec celú školu. A učitelia? Tých by ste našli len v tom prípade, ak by ste vedeli, že vodník, kovboj, ŠÉF, doktorka, primárka, kráľovná je niekto z nich.

Karneval začal v doobedňajších hodinách v triedach bežným vyučovaním v maskách. Pokračoval programom, promenádou masiek, ocenením najkrajších masiek zo škôlkarov, žiakov a skupín. Masky, ktoré nezískali cenu, dostali sladkú odmenu. Medzitým sa odohrávali veľmi dôležité súboje ako napríklad tanec dvojíc s balónom, pexeso, tance podľa vlastného výberu – tancuj ako vieš. Program spestrili svojimi vystúpeniami vyššie ročníky.

Nebol by starosta starostom, keby neprišiel skontrolovať školu. Zvesť, že niečo sa tu deje, sa dostala aj k nemu. Musel zistiť, či je všetko v poriadku. Dostal aj odmenu – rozprávkové bytosti ho vtiahli do tanca a riadne vyzvŕtali.

Za tento krásny deň patrí poďakovanie nielen účinkujúcim, ale aj pedagogickému zboru, rodičom za námahu pri vytváraní originálnych masiek, rodičom, starým rodičom, ktorí prišli povzbudiť a zatlieskať deťom, sponzorom, teda všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na tomto krásnom dni, plnom zábavy, smiechu a radosti.

Veríme, že o rok škola alebo možno kultúrny dom ožijú opäť svetom, kde vládne len dobrá nálada a zábava.

 

Text a foto : Eva Pogranová

Foto: viď Fotogaléria

 


Zásahy hasičov dňa 6.februára 2015

8. február 2015

Jednotka Dobrovoľný hasičský zbor obce Pobedim / DZHO / bola prostredníctvom obce Pobedim požiadaná o technickú pomoc – vytiahnutie osobných vozidiel zo snehového záveja na komunikácií. Nahlásené boli 4 osobné vozidlá a autobus uviaznutý v snehovom záveji.

Výjazd jednotky DHZO Pobedim bol ohlásený na KS IZS  Trenčín a starostovi obce Pobedim. Na zásah vyslaná technika AHZS MB Vario 1 + 3 členovia DHZO Pobedim. Po príchode na miesto bolo zistené, že sa jedná o osobné motorové vozidlá nachádzajúce sa na komunikácii v snehovom záveji bez zranených osôb.

Na miesto povolaná aj jednotka OR HaZZ NM s technikou AHZS MB Atego + 3 príslušníci HaZZ. Do príchodu jednotky HaZZ, jednotka DHZO Pobedim vozidlá vytlačila zo snehového záveju na komunikáciu.  Po vytlačení vozidiel sa jednotka DHZO Pobedim presunula k firme TBS Pobedim, kde počkala na jednotku HaZZ.

Cesta Pobedim – Horná Streda bola veľmi ťažko prejazdná, z dôvodu silného nárazového vetra sa vytvárali na vozovke veľké snehové záveje. VZ HaZZ povolal cez OS KR HaZZ TN na miesto cestárov a hliadku Policajného zboru. Po príchode cestárskych vozidiel a traktora z Poľnohospodárskeho družstva  Pobedim bola cesta prehrnutá a sprejazdnená.


Pobedimskí seniori na majstrovstvách Trenčianskeho kraja v kolkoch

5. február 2015

V nedeľu 18.1.2015 sa na kolkárni v Pobedime konali majstrovstvá Trenčianskeho kraja v kategórii seniorov (nad 50 rokov). Pri účasti 42 účastníkov sa darilo aj naším hráčom. Najlepším z našich bol Peter Sedláček, ktorý výkonom 569 obsadil druhé miesto a získal striebornú medailu. Druhým najlepším naším hráčom bol Ján Mrekaj, ktorý zvalil 546 kolkov a v celkovom poradí obsadil 11.miesto. Tretím hráčom KK Pobedim, ktorý sa predstavil na majstrovstvách bol Jozef Uváčik. Jeho výkon 531 zvalených kolkov stačil na konečné 19.miesto. Víťazom sa stal Anton Šujan z BKK Bánovce nad Bebravou, ktorý zvalil 604 kolkov. Bronzovú medailu získal Štefan Guštara z TKK Trenčín. Účasť na majstrovstvách Slovenska, ktoré sa uskutočnia 2.5.2015 vo Fiľakove si okrem troch medailistov vybojoval aj štvrtý v poradí Karol Vojtáš z TKK Trenčín.

Ing. Marián Mitošinka

 


Otvorenie klientskeho centra na Okresnom úrade v Novom Meste nad Váhom

26. január 2015

03 aNa Okresnom úrade v Novom Meste nad Váhom bolo dňa 23. januára 2015 slávnostne otvorené klientske centrum štátnej správy. Na otvorení prednostka Okresného úradu v Novom Meste nad Váhom Mgr. Andrea Augustínová privítala podpredsedu vlády SR a ministra vnútra JUDr. Róberta Kaliňáka, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava Bašku , poslanca Národnej rady SR Mgr. Dušana Bublavého a ďalších vzácnych hostí.

Klientske centrum zabezpečuje kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana, pričom hlavnou výhodou je ušetrený čas a komfort. Nachádza sa na 5. poschodí budovy okresného úradu.

Adm.

Fotografie: viď Fotogaléria


Prednostkou Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom Pobedimčanka

15. január 2015

andy acVláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 10. decembra 2014 uznesením č. 641 menovala nových prednostov okresných úradov v Kežmarku, Krupine a v Novom Meste nad Váhom.

Do funkcie prednostky Okresného úradu v Novom Meste nad Váhom, ktorý bol zriadený zákonom v roku 2013, bola dňom 15 decembra 2014 menovaná Mgr. Andrea Augustinová, naša občianka a tiež poslankyňa obecného zastupiteľstva.

V zodpovednej funkcii v štátnej správe jej želáme veľa úspechov.

 


Úspechy pobedimských kolkárov na majstrovstvách Trenčianskeho kraja

12. január 2015

rozcivčka Adriány Miklovičovej aV nedeľu 11.1.2015 sa na kolkárni v Pobedime konali majstrovstvá Trenčianskeho kraja v kategóriách žiakov, žiačok, dorasteniek, dorastencov a juniorov. Vo všetkých kategóriách mal Kolkársky klub Pobedim zastúpenie, ktorým sa na domácich dráhach aj darilo.

V spoločnej kategórii žiačok a žiakov reprezentovali KK Pobedim Emma Fábryová a Erik Urban. Emma Fábryová výkonom 242 kolkov obsadila druhé miesto a striebornú medailu. Erik Urban získal bronzovú medailu, keď dosiahol výkon 240 zvalených kolkov. Víťazkou sa stala Vávrová Vladimíra z MKK Stará Turá, ktorá zvalila 252 kolkov.

V dorastenkách sa zúčastnila Adriana Miklovičová, ktorá v konkurencii deviatich hráčok zvíťazila, keď dosiahla výkon 542 kolkov. Ďalšie medailové umiestnenia obsadili hráčky MKK Stará Turá Erika Lessová výkonom 510 zvalených kolkov a Natália Kováčová výkonom 487 zvalených kolkov.

V najvyrovnanejšej kategórii dorastencov sa najlepšie presadil domáci hráč Jakub Urban, keď výkonom 544 kolkov zvíťazil. Druhé miesto obsadil Ján Štefánek z TKK Trenčín výkonom 538 kolkov a tretie miesto si vybojoval Martin Dolnák z MKK Stará Turá.

V juniorskej kategórii zvíťazil a zlatú medailu získal Damián Bielik, ktorý dosiahol najlepší výkon dňa 585 kolkov. Hráči na druhom a treťom mieste zvalili rovnaký počet 547 zvalených kolkov. O ich umiestnení nakoniec rozhodoval väčší počet kolkov zvalených v dorážke. Striebornú medailu získal Marek Sahaj zo ZKK Nové Mesto nad Váhom, ktorého dorážka bola 178 a tretie miesto obsadil Martin Dzúrik s dorážkou 163.

Všetci naši hráči si vybojovali účasť na majstrovstvách Slovenska, ktorých miesta konania ešte nie sú určené.

Ing. Marián Mitošinka

Foto: viď Fotogaléria


Koledníci Dobrej noviny v našich rodinách

8. január 2015

koledníci 2014_Pobedim aNa Božie narodenie 25.12.2014 sa aj naša Farnosť sv. Michala archanjela pripojila ku koledovaniu 20. ročníka Dobrej noviny. Gitara, spev a vinše malých koledníkov vedených pánom farárom JCLic. Ľubošom Tvrdým a Mgr. Veronikou Danišovou otvárali príbytky pobedimských rodín. Tie prejavili svoju štedrosť, ale najmä spolupatričnosť s tými, ktorí potrebujú pomoc v ďalekej Afrike. Rodín, ktoré oslovila ušľachtilá myšlienka Dobrej noviny, pribudlo. Nech je to neklamný signál, že princípy ľudskosti sú nám bližšie. Božiu pomoc, ktorú potrebujeme k napĺňaniu tejto čnosti v našich rodinách, „sprítomnil“ pán farár požehnaním príbytkov navštívených rodín.

Ján Feranec

Foto: viď Fotogaléria


Bilancia roku 2014 Dobrovoľného hasičského zboru obce Pobedim

2. január 2015

02aDňa 28.12.2014 sa konala výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru obce Pobedim /bývalého Obecného hasičského zboru/ v budove hasičskej zbrojnice.

Na začiatku privítal veliteľ DHZO starostu obce Pobedim Bc. Martina Lednického, kronikárku obce Pobedim Evu Pogranovú, sponzora Rastislava Čopa a všetkých zúčastnených členov DHZO, poďakoval sa členom za aktívnu činnosť v roku 2014 a poďakoval za spoluprácu s obcou Pobedim. Zhodnotil, že do funkcie nastúpil dňa 1.7.2014 po odvolaní bývalého veliteľa DHZO Augustína Lukáša, ktorý sa vzdal funkcie z rodinných dôvodov.

Veliteľ DHZO oznámil členom že od 1.4.2014 vstúpil do platnosti nový zákon o Dobrovoľnej požiarnej ochrane č.37/2014, kedy prišlo k premenovaniu zboru z Obecného hasičského zboru  na Dobrovoľný hasičský zbor obce.

Prečítal hosťom a členom činnosť zboru za rok 2014 /školenia, výcviky a pod./ a štatistiku zásahovej činnosti v roku 2014, ktorú vykonal  DHZO Pobedim.

V roku 2014 bolo vykonaných 38 výjazdov z toho 30 /tridsať/ technických zásahov , 4 /štyri/ požiare , 3 /tri/ previerkové cvičenia , 1 /jedna/ dopravná nehoda.

V obci Pobedim bolo vykonaných celkovo 26 výjazdov a mimo obec 12 výjazdov.

Ďalej boli členovia oboznámený o pripravovaných akciách v roku 2015.

Martin Piškula  veliteľ DHZO Pobedim


Ohňostrojom sme privítali nový rok 2015

1. január 2015

Nový rokPrvý deň nového roka 2015 sa Pobedimčania zišli ozaj v hojnom počet pred svadobkou. Tu ich privítal starosta obce Bc. Martin Lednický a v mene svojom ako aj poslancov obecného zastupiteľstva im poprial všetko dobré v novom roku a oboznámil ich s programom stretnutia na ktorom nechýbalo, na zahriatie a občerstvenie, pre deti čaj a pre dospelých punč a varené víno. Na stretnutí vystúpila folklórna skupina Pobedimčan s vianočným repertoárom piesní  a zahrala hudobná skupina Valo band. Ozvučenie mal v kompetencii Ivan Pätnický. Vrcholným číslom programu stretnutia bol veľmi pekný ohňostroj / bezpečne ho zrealizoval Peter Feranec /, ktorý zaujal návštevníkov stretnutia a iste si ho všimli aj ostaní obyvatelia obce.

Na stretnutí nechýbala dobrá nálada a úprimné osobné blahoželania šťastného roku 2015. Bol to skutočne vydarený začiatok roka.

Možno tiež pripomenúť, že spoločne privítali nový rok aj pobedimskí seniori organizovaní v Jednote dôchodcov na Slovensku, ktorí sa zišli na Silvestra vo svadobke a ani tu nechýbalo príjemné prostredie , hudba, chutná večera a o polnoci pohár šampanského.

I. Pastorek

 

Fotografie: viď Fotogaléria

Foto: Juraj Nedbal, Eva Pogranová

 

 


Vianočná besiedka na základnej škole

19. december 2014

12 aI keď tohoročný 18. december nepripomínal predvianočnú prírodnú idylu, žiakom a pedagógom materskej a základnej škola to nezabránilo zorganizovať už tradičnú Vianočnú besiedku. Na úvod kultúrnej akcie privítala prítomných riaditeľka školy PaedDr. Jarmila Tovačovská, ktorá popriala príjemné Vianočné sviatky, všetko najlepšie v novom roku 2015 a tiež kultúrny zážitok o ktorý sa postarali vystupujúce deti materskej školy a žiaci základnej školy. A prezentovali sa, pod vedením učiteľov, ozaj úspešne. Tak ako zvyčajne pozornosti rodičov a starých rodičov, sa tešili básničky a pesničky najmenších a potom nasledovali vystúpenia žiakov, ako inak s vianočnou tematikou . Zaujali piesne, básne , tance a z nich bola veľmi zaujímavé a netradičné spojenie ľudového a moderného tanca  na motívy ľudovej koledy Pásli ovce valasi. Spevácke talenty ukázali tak dievčatá ako i chlapci a zaujímavé bola i širšie koncipovaná scénka o predvianočnom a vianočnom období. Posledným a dá sa povedať prekvapujúcim vystúpením Vianočnej besiedky bola vianočná pieseň žiakov a učiteľov, ktorí sa na podieľali príprave a realizovaní bohatého vianočného programu. Vianočnú besiedku ukončilo poďakovanie za program starostom obce Bc. Martinom Lednickým, ktorý odmenil vystupujúcich sladkosťou.

I.P.

Foto: Eva Pogranová

Fotografie: viď Fotogaléria

Pozn. Foto dokumentácia je z časti Vianočnej besiedky

 


Damián Bielik v najlepšej šestke v roku 2014

15. december 2014

aDňa 14.12.2014 sa na kolkárni v Galante uskutočnilo vyhlásenie najlepšej šestky kolkárok a kolkárov za rok 2014. V mužskej kategórii si svojimi výkonmi podávanými počas roku vybojoval umiestnenie aj hráč KK Pobedim Damián Bielik. Začiatkom roka sa stal majstrom Trenčianskeho kraja v kategórii juniorov, obsadil štvrté miesto na majstrovstvách Slovenska juniorov a spolu spoluhráčmi získal bronzovú medailu na majstrovstvách sveta juniorov družstiev a spolu s Marekom Zajkom skončil vo štvrťfinále a obsadili tak piate miesto na majstrovstvách sveta juniorov v tandemoch.

 

 


Pobedimská oblátka

9. december 2014

Mikulas_11 aV sobotu 6. decembra 2014 sa konalo v Pobedime jedno vydarené podujatie. Futbalový klub pripravil pre obyvateľov obce Mikulášske posedenie s názvom „Pobedimská oblátka“. Program pozostával z ukážok pečenia vianočných oblátok, zdobenia medovníkov, vystúpenia Folklórnej skupiny Pobedimčan a hudobnej skupiny Old Boys. Atmosféru podujatia dotvorila bohatá výzdoba, ktorú pripravili žiaci základnej školy so svojimi učiteľmi. Okrem toho mal prísť aj Mikuláš na koči.

Začiatok bol naplánovaný na 14.00 hodinu v telocvični na futbalovom štadióne FK 1925. Už pred touto hodinou v útrobách telocvične vládol čulý ruch, aby bolo všetko pripravené nielen pre divákov, ale aj pre tých, ktorí prišli ukázať svoje umenie. Janka Miklovičová, Majka Desátová, Zuzka Sovišová, Vojtech Čechvala, Alojz Miklovič a Jozef Miklovič ukázali, ako sa pečú vianočné oblátky, trubičky i slané oblátky. A hoci piekli na šiestich formách, jednoducho nestíhali. Pomaškrtili si na nich najmä deti, ale aj dospelí. Tí sa dokonca dohadovali, ktoré chutia najlepšie. Veľmi pekný bol pohľad na deti zdobiace medovníčky. Ich sústredené tváričky vyjadrovali vôľu a chuť vytvoriť najkrajší medovník a pochváliť sa mame, či otcovi. Tým zrejme v tejto chvíli nevadilo ani to, že si ich ratolesti zababrali bielou hmotou nielen ruky, ale aj oblečenie. Kto videl tieto malé dielka, musel skonštatovať, že deti majú talent. Z toho sa určite tešili aj cvičenky z TJ Sokol, ktoré pre túto príležitosť medovníčky napiekli. Taktiež pripravili všetko, čo bolo treba k zdobeniu. Radosť detí a rodičov bola najväčšou odmenou za ich vynaložený čas a ochotu.

Približne o 16.00 hodine prezident FK 1925 Rastislav Čop privítal všetkých prítomných, zaželal príjemnú zábavu a slovo odovzdal Eve Pogranovej, ktorá v krátkosti porozprávala o svätom Mikulášovi, o jeho živote a aj ako vznikla tradícia tohto sviatku. A aj o tom, prečo je mu venovaný práve 6. december – vraj Mikuláš zomrel práve v tento deň.

Piesňou „V dolinách, keď za večera…“ sa predstavila FS Pobedimčan. Žartovná pieseň „Niesla baba, niesla nošu…“ pobavila prítomných, pretože počas nej čert naháňal babu s nošou. Nikomu sa nepodarilo jej pomôcť, tak ju čert zobral do pekla. Našťastie tam neostali, pretože sa museli obaja vrátiť a s ostatnými folklórnikmi zaspievať ďalšie piesne.

Čo futbalisti sľúbili, to aj splnili. Mikuláš prišiel. Na koči ho priviezli dva krásne koníky. No nebol sám, mal dvoch pomocníkov – anjela a čerta. Deti to tušili a v škole i doma sa usilovne pripravovali. Postupne spievali a recitovali básničky škôlkari, žiaci prvého stupňa i ostatné deti. Mikuláš s anjelom mali veľkú radosť, a tak ich odmenili sladkými balíčkami. Čert bol riadne nahnevaný, pretože musel odísť s prázdnym vrecom. Deti dostali ešte jeden darček, mohli sa povoziť na koči po ihrisku. Záver večera patril hudobnej skupine Old Boys, ktorá hrala na počúvanie i do tanca.

Počas celého programu sa mohli návštevníci občerstviť nealkoholickými nápojmi, vareným vínom i vianočným punčom. Ak boli hladní, mali na výber zabíjačkovú kapustnicu alebo lokše s makom, lekvárom, orechmi. Okrem toho si mohli zakúpiť domáci med i sviečky z včelieho vosku.

Kto prijal pozvanie futbalistov a prišiel, určite neľutoval. Organizátorom, sponzorom a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tejto skvelej akcii, patrí poďakovanie nielen od prezidenta FK 1925 Rastislava Čopa, ale aj od nás. Pevne veríme, že sa „Pobedimská oblátka“ zaradí k tradičným podujatiam v našej obci.

Eva Pogranová

Fotografie: viď Fotogaléria

Foto: Eva Pogranová , Miloš Miklovič / foto FS Pobedimčan /

 


Folklórna skupina Pobedimčan na vianočných trhoch v Bratislave

28. november 2014

IMG_3533aJedenásť folkloristov z Pobedima svojim programom spríjemnilo 23. novembra 2014 nedeľný podvečer návštevníkom Staromestských vianočných trhov na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Jedným zo sprievodných programov je Staromestský zimný festival. Je to podujatie, ktoré prináša do hlavného mesta vianočnú atmosféru a dáva možnosť hudobným a tanečným súborom z miest a obcí zo Slovenska prezentovať svoje tradičné vianočné koledy, piesne, tance a zvyky. V rámci festivalu sa v nedeľu prezentovali tri súbory.

Úvod patril Folklórnej skupine Pobedimčan. Pieseň v podaní Cilky Miklovičovej a jej vnučky Andrejky Mrekajovej na chvíľu stíšili ruch na trhoch.

„Dobrý večer všetkým vospolok vinšuje folklórna skupina Pobedimčan, ktorá vo svojich vystúpeniach reprezentuje nielen kroje, ale i piesne, tance, zvyky a obyčaje zo života ľudí obce Pobedim. Z nášho pestrého repertoáru Vám predvedieme pásmo s názvom „Pranie na potoku a príchod drotára“. Aj keď si možno pomyslíte, že s vianočným obdobím nemá veľmi spoločné, opak je pravdou. Všetko sa muselo lesknúť čistotou, a tak bolo treba nielen poupratovať, povymetať, pozametať, ale i oprať duchny, obrusy, rukávce a všetko ostatné oblečenie. Na potoku sa právalo počas celého roku. Najhoršie bolo v zime, keď mrzlo. Bolo treba v ľade najskôr vysekať dieru a až potom sa mohlo začať prať. A ak sa náhodou objavil drotár, tak to bolo radosti. Zalátal a zadrótuval vangle, rajničky i hrnce, aby netiekli počas varenia sviatočného jedla.“ Týmito slovami sa členka folklórnej skupiny prihovorila návštevníkom vianočných trhov.

A ešte poslucháčov vyzvala: „Tak sa zastavte, očúvajte, ked sa vám ništ lúbit nebude, tak moc nenadávajte, ked sa vám to lúbit bude, tak silno začapkajte!“ A veru aj „čapkali“, spievali i podupkávali a deti si aj zatancovali. Veselé piesne i repliky, ktoré v pásme rozihrali Cilka Miklovičová, Andrejka Mrekajová, sestry Veronika a Simonka Slabé, Oľga a Viliam Klimovci, Matej Palkovič, Juraj Nedbal, Jozef Žitňanský, Jozef a Eva Pogranovci, vyvolávali na tvárach úsmev a aj smiech. Na záver folklórna skupina zaspievala so sprievodom heligónky tri piesne a všetkým popriala krásne predvianočné obdobie a ešte krajšie Vianoce. Návštevníkom trhov sa asi „lúbilo“, pretože vystúpenie odmenili silným potleskom. Niektorí aj osobne poďakovali za krásne piesne a za pripomenutie toho, čo bolo v minulosti. Obdobne ako aj na iných podujatiach vzbudzoval záujem a obdiv krásny pobedimský kroj.

Sprievodný program pokračoval vystúpením Ľudovej hudby Javorinka z Kozároviec a piesňami Speváckeho zboru z Kozároviec.

Kultúrny program skončil, ale trhy pokračovali. Rozžiarený vianočný stromček pred Slovenským národným divadlom, zimné klzisko, množstvo stánkov, vianočné melódie, rozvoniavajúce dobroty, neodmysliteľný vianočný punč a k tomu dobrá nálada návštevníkov – to bola nedeľná atmosféra na Staromestských vianočných trhoch v Bratislave.

Eva Pogranová

Foto: Zuzana Pogranová


Požiarno previerkové cvičenie hasičov

17. november 2014

02aDňa 16.novembra 2014 bolo vykonané previerkové cvičenie Dobrovoľného hasičského zboru obce Pobedim v objekte Poľnohospodárskeho družstva so sídlom v Pobedime. Cvičenie bolo zamerané na simulovaný požiar kuchyne a jedálne, kde sa nachádzali štyri zranené osoby. Na zásah bola použitá technika MB Vario 815 a 6 členov, VW Transporter a 3 členovi, CAS 32 T 148 a 3 členovia DHZO Pobedim. Spojenie jednotky DHZO Pobedim prebiehalo pomocou ručných rádiostaníc Motorola. Po príjazde na miesto bol vykonaný prieskum troma členmi vystrojenými ADP Saturn S7. Prieskumom bolo zistené, že sa jedná o požiar  v kuchyni, kde sa nachádzajú štyri zranené osoby, ktoré boli evakuované pomocou nosidiel z vozidla MB Vario a bola im poskytnutá predlekárska prvá pomoc .

Cvičenie bolo zamerané na overenie času výjazdu jednotky DHZO, čas príchodu na miesto udalosti, vystroj a výzbroj pri zásahu, použitie ADP, spojenie počas zásahu  a činnosť členov Dobrovoľného hasičského zboru obce Pobedim pri skutočnom požiari.

Počas zásahu neprišlo k zraneniu členov ani k poškodeniu techniky DHZO Pobedim.

Martin Piškula – veliteľ DHZO Pobedim


Stretnutie jubilejných manželov

9. november 2014

10 aOnedlho po jubilantoch, 60 ročných a starších občanov obce,   sa v sále obecného účelového zariadenia , svadobky, stretli dňa 7. novembra 2014 jubilujúci manželia a to tí ktorí v posledných štyroch rokoch oslávili diamantovú, zlatú a striebornú svadbu. Celkové bolo pozvaných 31 manželských párov, väčšina z nich sa i milej slávnosti zúčastnila. Stretnutie jubilujúcich manželov otvorili piesne s tematikou svadby a manželstva v podaní členiek Folklórnej skupiny Pobedimčan Márie / Jarmily /  Bielikovej a Cecílie Miklovičovej. Po ich vystúpení nasledoval oficiálny program v ktorom Mgr. Ivan Pastorek postupne prečítal mená jubilujúcich manželov a Vladimíra Žitnanská medzi jednotlivými skupinami manželov zarecitovala časti básni. So slávnostným príhovorom vystúpila starostka obce Mgr. Eva Směřičková. Starostka obce okrem toho osobne zablahoželala manželom a odovzdala im kvet ako i pamätný list. Kultúrny program pripravili členovia Folklórnej skupiny Pobedimčan  pásmom Pranie na potoku a hudbu zabezpečil Martin Směřička. Počas stretnutia jubilantov vládla dobrá nálada, živé rozhovory a nechýbal ani tanec. Pre všetkých bola zabezpečená večera a občerstvenie.

Stretnutie jubilujúcich manželov má v obci už bohatú tradíciu. I táto akcia obce mala veľmi dobrú kultúrnu a spoločenskú úroveň.

I. Pastorek

Foto: Eva Pogranová

Fotografie: viď Fotogaléria


Oslavy výročia FS Kolovrátok aj s FS Pobedimčan

4. november 2014

kolovrátok aPri príležitosti narodenín je zvykom, že sa stretnú známi a priatelia oslávenca a oslavujú spoločne. Inak tomu nie je ani pri oslavách výročia folklórneho súboru Kolovrátok z Melčíc-Lieskového. Tento súbor oslávil 25. výročie svojho založenia práve 25. septembra 2014, na ktoré si pozval i FS Pobedimčan ako družobnú folklórnu skupinu, s ktorou sa už 10 rokov stretáva na rôznych podujatiach, vystúpeniach, ale aj na súkromných stretnutiach. Spolu sa vždy dobre zabavíme na ľudovú nôtu. Pozvanie na oslavu tohto krásneho jubilea sme radi prijali a pripravili si zaujímavú i zábavnú scénku. Oslavu otvorila privítaním účinkujúcich súborov a hostí moderátorka Mgr. Viera Slivová a starosta obce Melčice-Lieskové Ing. Miroslav Matiáš. Program vystúpení začal domáci FS Kolovrátok pásmom s témou prania na potoku. Ich vystúpenie bolo plné vtipných príhod a veselých pesničiek, za ktoré obecenstvo nešetrilo potleskom. Následne ženská spevácka skupina Seniorka z Púchova svojimi silnými a jedinečnými hlasmi zaspievala piesne zo svojho repertoára a po nich nasledovala  FSk Pobedimčan, ktorá pobavila obecenstvo úsmevným pásmom „Priadky pred dňom svätého Ondreja“. Na záver obecenstvo svojimi rezkými piesňami roztlieskala mužská spevácka skupina Chotár z Hornej Súče. Každé vystúpenie účinkujúcich bolo odmenené hlasitým potleskom.

Ocenení boli aj zaslúžilí a zakladajúci členovia FSk Kolovrátok. Pri príležitosti svojho 25. výročia FSk Kolovrátok krstil svoje prvé CD. Nebolo krstené šampanským, ako to už býva zvykom, ale tým, čo robí každý slovenský kroj jedinečným a neoceniteľným umeleckým dielom, a to sú práve bavlnky a mulinky v rukách šikovných slovenských výšivkáriek. Krstnými rodičmi boli vedúca ŽSSk Seniorka a starosta obce Melčice-Lieskové. Ku gratuláciám sa pridala aj riaditeľka Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne  Ing. Mgr. Žaneta Matúšová, jednotliví zástupcovia organizácií, súborov i starostovia susedných obcí. Ku koncu kultúrneho programu sme sa s divákmi rozlúčili piesňou v spoločnom podaní všetkých štyroch účinkujúcich folklórnych skupín, ktorá iste zahriala pri srdci nejedného diváka, o čom svedčil i finálny potlesk. Po vystúpeniach nasledovala voľná zábava, na ktorej sa folkloristi zabávali až do neskorých hodín. Rozlúčili sme sa s prísľubom, že sa tu všetci zasa zídeme o päť rokov na okrúhlom 30. výročí FSk Kolovrátok z Melčíc-Lieskového.

Andrejka Mrekajová

Foto: zdroj www.melcice-lieskové.sk / Fotogaléria/

 


Deň úcty k starším na základnej škole

31. október 2014

05 aV podvečer 29. októbra 2014 smerovali kroky našich starších občanov, predovšetkým starých rodičov detí materskej školy a žiakov  do budovy základnej školy,  aby podobne ako v rokoch minulých sa potešili vystúpeniami vnukov a vnučiek. A vystúpenia boli vskutku pestré a to v podaní tak najmenších ako i najstarších žiakov školy. Striedali sa verše, scénky. piesne, tance  a nechýbala ani rozprávka v podaní žiakov I. triedy. Toto všetko bolo venované prítomným starým rodičom a hosťom, ktorí boli určite s programom tohoročného Dňa úcty k starším spokojní.

Pred samotným programom privítala početných návštevníkov už tradičnej kultúrnej akcie riaditeľka školy PaedDr. Jarmila Tovačovská, a na záver poďakovala za vystúpenia deťom, žiakom a pedagógom starostka obce Mgr. Eva Směřičková.

I.Pastorek

Foto: Eva Pogranová

Fotografie: viď Fotogaléria

 

 

 


Slávnostný večer na Trenčianskom samosprávnom kraji pri príležitosti udeľovania ocenení z oblasti kultúry.

28. október 2014

DSC05057 aPri príležitosti udeľovania ocenení v oblasti kultúry sa 27.10.2014 v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočnil slávnostný večer. Po úvodnom privítaní moderátorkou večera nasledovala báseň a po nej príhovor predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku. Medzi ocenenými bol i náš občan Mgr. Ivan Pastorek, ktorému bola vyslovená vďaka za jeho obetavú prácu poslanca OZ, za prácu  predsedu komisie pre kultúru a školstvo, kde bol za roky svojej činnosti veľakrát gestorom hodových výstav v obci,  ktorých odbornosť a kvalitu oceňovali a stále oceňujú nielen občania Pobedima, ale aj širokého okolia. Vďaka mu tiež patrí za uskutočňované prednášky v škole, pre občanov, za príležitostné sprevádzanie  odborným slovom návštevníkov kostola sv. Michala archanjela ako aj návštevníkov Roľníckeho domu. V priereze aktívnych činností bolo tiež spomenuté, že od 17.04.2000 je šéfredaktorom a pravidelným prispievateľom obecných novín Pobedimčan, ktoré si pod jeho vedením udržujú vysokú úroveň. Po prevzatí ďakovného listu, knižnej publikácie a ruže z rúk predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku slávnosť pokračovala kultúrnym programom, v ktorom vystúpili Detský folklórny súbor Radosť Trenčín a spevácky zbor Hornosúčan. Po záverečnom poďakovaní nasledovalo milé priateľské pohostenie, ktoré pre ocenených a hostí pripravil Trenčiansky samosprávny kraj.

Mgr. Eva Směřičková

Fotografie: viď Fotogaléria

 

 


Jesenná časť okresného kola hry Plameň v Zemianskom Podhradí

20. október 2014

DSCN3306 aDňa 18. 10. 2014 sa počas sobotného dopoludnia naša hasičská mládež zúčastnila jesennej časti okresného kola hry Plameň, ktoré bolo usporiadané OV DPO Nové Mesto nad Váhom v spolupráci s DHZ Zemianske Podhradie. Za slnečného rána privítal súťažné družstvá preds. OV DPO Bc. Jozef Smolinský, podpreds. OV DPO pre mládež Ing. Štefan Kusenda a čl. komisie mládeže OV DPO Peter Nemček. Predseda OV DPO zvlášť privítal súťažné družstvo z Pobedima a bol potešený, že sa práca s mladými hasičmi obnovila i v našom DHZ. Súťažné družstvo DHZ Pobedim tvorili títo mladí hasiči:

Michal Ďuricha, Michal Malíček, Oliver Dudík, Martin Volár, Juraj Volár, Branislav Lukáč, Erik Petráš, Šimon Benka, Nikolas Herák, Kamila Toráčová

Vedúci kolektívu hasičskej mládeže: Ing. Matej Palkovič

Referent mládeže DHZ: Mário Plichta

Po privítaní súťažných družstiev sa súťažné družstvá pustili do plnenia jednotlivých disciplín. Táto súťaž bola prvou pre viacerých členov súťažného družstva, ale členovia ju hravo zvládali. Najviac uspeli na disciplínach ako, určovanie vecných prostriedkov, kde získali plný počet bodov a podobne aj na predlekárskej prvej pomoci. Dobré výsledky dosiahli na streľbe zo vzduchovky, či na hode granátom a hasičskej štafete dvojíc. Slabšie to bolo však na disciplínach určovanie dopravných značiek a viazanie uzlov. Naše súťažné družstvo získalo 137 bodov, s ktorými obsadili 4. miesto. Zvíťazili Bzince pod Javorinou / 191 bodov/

Predseda  OV DPO Bc. Jozef Smolinský spolu s podpreds. OV DPO pre mládež Ing. Štefanom Kusendom a čl. komisie mládeže OV DPO Petrom Nemčekom ukončili súťaž s poďakovaním za príkladný prístup súťažných družstiev k disciplínam a poďakovali DHZ Zemianske Podhradie za spoluprácu pri usporiadaní okresného kola. Preds. OV DPO na záver pripomenul dôležitosť práce s mládežou, ktorá napomáha získavať a pripravovať deti k ušľachtilému povolaniu hasiča.

Chlapci si zo súťaže neodniesli síce trofej, ale na druhú stranu si odniesli príjemný zážitok a taktiež aj poznanie o tom, kde majú ešte rezervy. Na záver by som sa chcel poďakovať chlapcom zo súťažného družstva DHZ Pobedim za ich výkon a nasadenie, a zároveň aj organizátorom a rozhodcom za dobrú úroveň súťaže.

                                                                                   Ing. Matej Palkovič

                                                                               tajomník DHZ Pobedim

Fotografie : viď Fotogaléria


Stretnutie jubilantov 2014

20. október 2014

Jubilanti 06 aTrocha netradične v piatok a v mesiaci októbri / 17. 10. 2014 / sa na slávnosti stretli jubilanti 60 roční a starší ako ja pozvaní obyvatelia Pobedima starší ako 75 rokov. Stretnutie sa uskutočnilo v obecnom účelovom zariadení, vo svadobke, kde na úvod im pripravili program žiaci základnej školy. Títo sa predstavili gratuláciami, veršami a ľudovým tancom. Po kultúrnom programe nasledoval oficiálny program s privítaním, vymenovaním jubilantov a občanov starších ako 75 rokov. Slávnostný príhovor predniesla starostka obce Mgr. Eva Směřičková , ktorá na záver oficiálnej časti programu predniesla prípitok a zaželala prítomným príjemnú pohodu. Po chutnej večeri nasledovalo posedenie pri hudbe v podaní hudobnej skupiny našich seniorov, doplnená Ing. Milanom Kyselicom.

Pozvaní hostia si z milej slávnosti odniesli kvet a praktický darček.

Ivan Pastorek

Foto: Jana Miklovičová, Eva Pogranová

 

Fotografie. Viď Fotogaléria  


Dobrovoľné darcovstvo krvi

20. október 2014

IMG_2616aSpolu s hasičmi darovali krv dňa 15. októbra 2014 aj ďalší dobrovoľní darcovia v celkovom počte 35 darcov. Humánnu akciu podporila Obec Pobedim a tiež ochotní sponzori  Organizátorom bol Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Pobedime.

Adm.

Foto: Eva Pogranová

Fotografie: viď Fotogaléria


Darovanie krvi hasičmi

16. október 2014

Dňa 15.10.2014 zavítala do obce Pobedim mobilná transfúzna jednotka z fakultnej nemocnice Trenčín. Transfúzna jednotka v spolupráci s Miestnym spolkom Slovenského červeného kríža Pobedim vykonali v obci darovanie krvi. Pobedimskí hasiči, spolu s ďalšími dobrovoľnými darcami,  v počte 7 členov DHZ Pobedim  sa tejto akcie zúčastnili a darovali túto vzácnu tekutinu.

Ďakujem všetkým zúčastneným členom, že aj týmto skutkom zachránili nejeden ľudský život.

Martin Piškula – predseda DHZ Pobedim

Fotografie: viď Fotogaléria


Slávnostná hodová svätá omša

3. október 2014

07a 29. septembra má meniny Michal. Tento dátum a meno sú pre Pobedim veľmi významné hneď z dvoch dôvodov. Pobedimská farnosť oslavuje patróna svätého Michala Archanjela, ktorému je zasvätený farský kostol. Zároveň je patrónom obce, máme ho aj v erbe.

V tomto roku pripadlo meno Michal na pondelok, a tak sa hody konali v nedeľu 28. septembra 2014.

Slávnostnú svätú omšu o 10.30 hodine slávil novomestský dekan vdp. Mgr. Ing. Blažej Čaputa spolu s vdp. Ľubošom Tvrdým, správcom farnosti Pobedim. Vo svojej kázni sa zameral na Svätého Michaela Archanjela, na jeho veľmi veľký význam v kresťanstve. Porozprával aj o histórii a súčasnosti novomestskej prepozitúry. Vyjadril spokojnosť s tým, že obec nezabúda na to, čo sa udialo v minulosti, a pripravila výstavu tematicky spojenú so 600-ročným jubileom Prepozitúry Panny Márie v Novom Meste nad Váhom, do ktorej pobedimská farnosť patrí.

Obetné dary niesli spoločne členovia Folklórnej skupiny Pobedimčan oblečení v našich krásnych „pobieckych“ krojoch a mama s bratom malej Nikolky, za ktorú bola slúžená svätá omša.

Na záver starostka obce Mgr. Eva Směřičková poďakovala novomestskému dekanovi vdp. Blažejovi Čaputovi za to, že prišiel v tento krásny kresťanský sviatok do nášho kostola a svojou prítomnosťou i kázňou umocnil duchovný zážitok všetkým prítomným. Kyticu bielych kvetov mu odovzdala Andrejka Mrekajová.

V ten týždeň oslavoval meniny aj náš farár JCLic. Ľuboš Tvrdý. Veriaci mu pripravili malé prekvapenie. Gratuláciu predniesla Eva Pogranová a dar odovzdala starostka obce.

Je potrebné poďakovať Zboru sv. Cecílie z Nového Mesta nad Váhom, ktorý dotvoril slávnostnú atmosféru sakrálnym spevom a hudbou.

Po slávnostnom požehnaní sa svätá omša skončila a veriaci sa rozišli k slávnostnému obedu.

Eva Pogranová

Foto: Eva Pogranová, Marek Daniš, Matej Palkovič

Fotografie: viď Fotogaléria

 


2. ročník súťaže s historickou hasičskou technikou

1. október 2014

Hasiči 02aZa krásneho slnečného hodového počasia sa konal 27. septembra  2014 v obci  2. ročník netradičnej súťaže s historickou hasičskou technikou. Zahájenie vykonal tajomník DHZ Pobedim Ing. Matej Palkovič a predseda DHZ Pobedim Martin Piškula, ktorí privítali delegáta z DPO SR p. Ing. Jána Parčiša vedúceho sekretariátu DPO SR. Na súťaži sa celkovo zúčastnilo 6 hasičských družstiev.

Súťažilo sa na dva pokusy kde sa nakoniec počital lepší čas jedného z pokusov.

Umiestnenie družstiev bolo nasledovne:

Muži:

1. DHZ Pobedim s časom 28,34 s.

2. DHZ Rakovice  s časom 32,27 s.

3. DHZ Vrbové s časom 32,29 s.

4. DHZ Hôrka s časom 32,36 s.

5. DHZ Leopoldov s časom 35,57 s.

Ženy:

1. DHZ Pobedim Ladys s časom 35,57

Po skončení súťaže boli všetky družstvá odmenené pohárom a diplomom .

Ďakujeme usporiadajúcemu zboru a FK 1925 Pobedim za pekne strávené popoludnie a výbornú atmosferu.

Martin Piškula – predseda DHZ Pobedim


Vernisáž a prehliadka hodovej výstavy Pobedim a Prepozitúra Panny Márie.

29. september 2014

P1020797aPred pobedimskými hodami sa uskutočnila vernisáž výstavy Pobedima Prepozitúra Panny Márie inštalovaná pri príležitosti 600. výročia vzniku Prepozitúry v Novom Meste nad Váhom  a začlenenia obce do majetku cirkevnej inštitúcie. Slávnostné otvorenie výstavy prebiehalo v sále obecného účelového zariadenia – svadobky a bolo zahájené troma piesňami v podaní Folklórnej skupiny Pobedimčan. Po kultúrnom programe poďakoval za výstižné piesne a privítal účastníkov vernisáže Mgr. Ivan Pastorek, predseda komisie pre kultúru a školstvo obecného zastupiteľstva. Slávnostný príhovor s dôrazom na vzťah Pobedima a Prepozitúty predniesla starostka obce Mgr. Eva Směřičková a po nej I. Pastorek, scenárista výstavy, oboznámil prítomných s obsahom výstavy. Výstava Pobedima Prepozitúra Panny Márie bola verejnosti sprístupnená 27. – 29. septembra a v prevažnej väčšine mala priaznivý ohlas u návštevníkov. Dodatkom v sále svadobky boli fotografie a dokumenty stručne prezentujúce ďalšie výročia v tomto roku a to 100. výročie vypuknutia I. svetovej vojny, 70. výročie Slovenského národného povstania a 55. výročie archeologických výskumov v obci.

Text: I. Pastorek

Foto: Zuzana Pogranová

            I. Pastorek

Fotografie : pozri Fotogaléria


Dvakrát technický zásah DHZO Pobedim

16. september 2014

hasiči12.9. boli pobedimskí hasiči vyslaní hneď ku dvom technickým zásahom spojeným s odčerpávaním vody zo zaplavených objektov.

1. Čerpanie vody z rodinného domu a nádvoria v obci Pobedim

Obecný úrad Pobedim vyslal jednotku DHZO na čerpanie vody rodinného domu a nádvoria na Staničnú ulicu. Majiteľ nehnuteľnosti prišiel udalosť osobne nahlásiť na obecný úrad. Jednotka DHZO Pobedim bola vyslaná s technikou AHZS VW Transporter + 2 členovia DHZO Pobedim. Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že sa jedná o zaplavenú izbu a nádvoria rodinneho domu. Členovia DHZO použili na odčerpanie vody benzínové kalové čerpadlo Honda a Heron. Po odčerpaní vody a zdokumentovaní udalosti sa jednotka DHZO Pobedim vrátila na svoju základňu.

2. Odčerpávnie vody zo zaplavenej spoločonosti Strabag vo Veľkých Kostolanoch

Operačné stredisko Krajského riaditeľstva HaZZ /OS KR HaZZ/ Trnava požiadalo jednotku DHZO Pobedim o technickú výpomoc – odčerpávanie vody po prietrži mračien v okrese Piešťany do obce Veľké Kostoľany firme Strabag. Jednotka DHZO Pobedim bola vyslaná s technikou AHZS MB Vario 815 + 3 členovia DHZO. Po príchode na miesto udalosti bolo zistené že sa jedná o zaplavené skladové priestory, výrobnú halu a nádvorie firmy Strabag. Členovia DHZO použili na odčerpanie vody plávajúce čerpadlo Vydra a benzínové kalové čerpadlo Honda. Na mieste udalosti prítomní majster výroby firmy  Ján Tychak a zamestnanci firmy Strabag. Zatopená hala mala rozmery 30×25 m a množstvo naplavenej vody bolo 25 cm po celej hale. Členovia odčerpali vodu aj z nadvoria firmy. Po odčerpaní vody zdokumentovaní udalosti spísaní potrebných údajov sa jednotka DHZO Pobedim vrátila na svoju základňu. Počas zásahu neprišlo k zraneniu zasahujúcich členov DHZO ani k poškodeniu hasičskej techniky.

Martin Piškula

 


Stretnutie z príležitosti 55. výročia archeologických výskumov a životného jubilea PhDr. Dariny Bialekovej CSc.

9. september 2014

08aV úvode stretnutia, ktoré sa konalo dňa 5. septembra 2014, žiaci základnej školy predniesli báseň Hradištia z pera pobedimčana Gejza Klimu a žiaci v miestnych ľudových krojoch zatancovali v rytme ľudovej piesne. Po kultúrnom úvode hostí privítala pracovníčka obecného úradu Vladimíra Žitňanská a vyzvala k príhovorom dr. D. Bialekovú, dr. K. Daňovú a Mgr. I. Pastoreka. Dlhoročná vedúca archeologického výskumu D. Bialeková vo svojom vstupe podčiarkla najvýznamnejšie výsledky výskumu slovanského osídlenia, predovšetkým hradiska a podiel prírodných vied na skúmaní významnej slovanskej lokality. Nezabudla pripomenúť svoj srdečný vzťah k Pobedimu, ktorý považuje za svoj druhý domov. Základné informácie o výskume hradiska v roku 2007 podala vo svojom príhovore dr. Klaudia Daňová a I. Pastorek oboznámil prítomných o archeologických výskumoch v praveku a novoveku. Upozornil, že na výskume rímskeho obdobia sa podieľal na stretnutí prítomný Titus Kolník. Z hostí doc. Ján Feranec spomínal na svoje prvé i ďalšie kontakty s dr. D. Bialekovou, ktoré boli pre neho veľmi prínosné tak po stránke odbornej ako aj spoločenskej.

V ďalšej časti stretnutia predstavila našu jubilantku a čestnú občianku obce D. Bialekovú starostka obce Pobedim Mgr. Eva Směřičková, ktorá záverom svojho  príhovoru zablahoželala jubilantke k významnému životného jubileu. Po nej prijala D. Bialeková srdečné blahoželanie od ďalších účastníkov stretnutia.

Treba pripomenúť, že pred stretnutím dr,. Darina Bialeková k ústrednému krížu cintorína položila na znak úcty k bývalým spolupracovníkom kvety so stuhou.

Ivan Pastorek

Foto: Eva a Zuzana Pogranová


Svätá omša na začiatku školského roka

8. september 2014

IMG_1259aRáno 3. septembra 2014 kroky žiakov ZŠ s MŠ Jána Hollého spolu s pedagogickými i nepedagogickými pracovníkmi smerovali zo školy do Kostola sv. Michala Archanjela v Pobedime. Aj keď slávnostné otvorenie nového školského roka bolo deň predtým, v stredu pokračovalo slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval dôstojný pán JCLic. Ľuboš Tvrdý, pričom mu miništrovalo šesť žiakov. Počas kázne sa prihovoril deťom a prostredníctvom dvoch postavičiek z kresleného seriálu – súrodencov poukázal na rôzny prístup k školským povinnostiam. Sestrička robila všetko pre to, aby mohla byť v škole a čo najviac sa učiť. Zato jej braček robil všetko možné, aby nemusel byť vôbec v škole a aby sa nemusel učiť. Dôstojný otec vyjadril presvedčenie, že žiaci nebudú ako braček. Zaželal im veľa chuti do učenia a aj keď sa nie všetkým bude dariť rovnako, mali by mať pevnú vôľu, odhodlanie a vždy cítiť Božiu pomoc  – pomoc Ducha Svätého.

Svätá omša sa skončila udelením požehnania pre všetkých prítomných. Deťom, ktoré ešte neboli na prvom sv. prijímaní, udelil dôstojný pán požehnanie zvlášť a zároveň ich obdaroval sladkou maškrtou. Potom sa žiaci spolu so svojimi učiteľmi vrátili späť do školy, aby mohli niekoľko nasledujúcich mesiacov sadať do školskej lavice a nadobúdať nové vedomosti.

 

Eva Pogranová

Foto: Eva Pogranová

 

 


Prijatie prváčikov na Obecnom úrade v Pobedime

8. september 2014

IMG_1239aPrváčikovia si odchádzajúc zo svojej triedy mysleli, že idú domov. Plní dojmov, nevediac, o čom sa skôr rozprávať, či o slávnosti v škole, alebo o tom, čo bolo v ich triede, zistili, že domov ešte nepôjdu. Ich kroky smerovali k Obecnému úradu v Pobedime. Spolu so svojimi rodičmi, starými rodičmi, riaditeľkou PaedDr. J. Tovačovskou, zástupkyňou riaditeľky Mgr. Pastulovou, triednou učiteľkou Mgr. Škanderovou a dôstojným pánom JCLic. Mgr. Tvrdým zdolali množstvo schodov a vstúpili do obradnej miestnosti obecného úradu. Ich tváričky boli plné napätia z očakávania, čo sa bude ešte diať.

Nasledovalo slávnostné prijatie žiakov prvého ročníka ZŠ s MŠ na pôde obecného úradu v Pobedime. Otvorila ho slovami básnika Vladimíra Žitňanská. Starostka obce Mgr. Eva Směřičková sa deťom prihovorila milým slovom a popriala veľa šťastia pri získavaní potrebných vedomostí. Neobišla ani rodičov. Zaželala im veľa trpezlivosti so svojimi malými žiačikmi. Prváčikovia z rúk starostky prevzali malý darček – knihu, aby im pripomínala tento slávnostný deň a sladkú maškrtu – čokoládu.

Rodičia sa zároveň podpísali do Pamätnej knihy obce Pobedim. Na záver nasledovalo spoločné fotenie. Fotografie zostanú krásnou spomienkou na deň, keď si už prestali hovoriť „som škôlkar“, ale „som školák“.

 

Pogranová Eva

Foto: Pogranová Eva


Slávnostný začiatok školského roku 2014/15

8. september 2014

Oficiálne, slávnostné IMG_1114aotvorenie školského roku 2014/2015 sa začalo 2. septembra 2014 slovenskou národnou hymnou. Škôlkarka Adelka Krajčíková a tretiačka Timejka Havrlentová predniesli báseň, po ktorej riaditeľka ZŠ s MŠ PaedDr. Jarmila Tovačovská  privítala hostí, pedagogických i nepedagogických pracovníkov školy, žiakov, prváčikov, ich rodičov a starých rodičov. Predniesla aj nasledovné informácie. ZŠ s MŠ v Pobedime bude navštevovať 108 žiakov, z toho 56 dievčat a 52 chlapcov. V tomto školskom roku bude pracovať 17 pedagogických zamestnancov a pracovať bude aj 6 nepedagogických zamestnancov. Pre žiakov sú pripravené krúžky a zúčastnia aj rôznych vzdelávacích a poznávacích projektov. Po týchto informáciách sa riaditeľka ZŠ s MŠ prihovorila žiakom postupne po jednotlivých triedach. Začala deviatakmi a nakoniec oslovila prváčikov a ich rodičov. Všetkým žiakom zaželala, aby sa v triedach cítili čo najpríjemnejšie, aby ich trieda bola ozajstným domovom.

Po slávnostnom príhovore riaditeľky nastal čas pre prekvapenie. Na pódiu sa objavili Maťko a Kubko v pobedimskom kroji. Za nimi sa pobrali po rozkazy ich pomocníci vyobliekaní tak, ako sa patrí – vyšívaná biela košeľa, biele nohavice. A veru práce mali až, až. Museli ísť po prváčika, jeho mamičku alebo otecka usadiť k stolu, kde podpísali zápis v školskej kronike „Slávnostné privítanie prváčikov“, potom školáčika zaviesť k Maťkovi a Kubkovi, ktorí ho dekorovali veľkým štvorlístkom, odviesť k pani učiteľke triednej, ktorá mu odovzdala „Pamätný list pre prváčika“ a nakoniec priviesť k rodičom. Bola to veru pre nich riadna námaha.

Po privítaní prváčikov zaspievali Eliška Směřičková a Hanka Melicherová pieseň s názvom September.

V závere tejto krásnej slávnosti všetkých pozdravila aj starostka obce Mgr. Eva Směřičková. Po záverečných pokynoch sa žiaci rozbehli do tried. Prváčikovia spolu s rodičmi a niektorí aj so starými rodičmi v sprievode svojej triednej učiteľky Mgr. Janky Škanderovej odišli do 1. A triedy.

Pogranová Eva

Foto: Pogranová Eva


Požiar prístavby a chladničky č.d. 293

21. august 2014

2014-08-19 13.12.27aStarostkou obce bol 19. augusta 2014 jednotke DHZO Pobedim bol ohlásený požiar rodinného domu v obci Pobedim číslo 293. Na zásah bola vyslaná technika T 148 CAS 32 a 2 členovia a AHZS MB Vario 815 a 3 členovia DHZO Pobedim. Po príchode na miesto udalosti bolo zistené že sa jedná o požiar prístavby a chladničky pri rodinnom dome. Na lokalizáciu bol nasadený 1x vysokotlaký prúd z vozidla AHZS MB Vario 815. Počas zásahu sa na miesto udalosti dostavila jednotka OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom s technikou Iveco Trekker a 3 príslušníci HaZZ. Po likvidácií sa na miesto dostavila technika VW Transporter a 1 člen DHZO Pobedim, ZPP OR HaZZ a Policajný zbor.

Po uhasení požiaru prekontrolovaní objektu termokamerou príslušníkmi HaZZ obidve jednotky zbalili vecné prostriedky.

Fotografie: viď Fotogaléria


Folklórna skupina Pobedimčan v Bošáci

19. august 2014

IMG_0770aČo starosta sľúbi, to starosta splní! Mgr. Daniel Juráček v septembri minulého roku pri otváraní Rozhľadne Haluzice nad obcou Hájnica pozval našich folkloristov na bošácke hody. Slovo dodržal a naša folklórna skupina bola 17. augusta 2014 súčasťou krásneho nedeľného popoludnia v malebnej obci Bošáca.

Počas celého víkendu prebiehal veľmi bohatý program s názvom „Čie sú hody? Naše hody“. Folklórne súbory a skupiny, ľudová hudba, heligonkárka, remeselnícky jarmok, bošácke špeciality – dolky, šúlance, guláš, súťaže v jedení gulí a pití piva, futbalové zápasy, zábavný park s kolotočmi a veľa ďalších zaujímavých akcií mohol zažiť návštevník hodov. Starosta obce v kroji vítajúci hostí pravou bošáckou slivovicou a milí domáci ľudia dotvárali celkovú príjemnú atmosféru.

Naša folklórna skupina Pobedimčan bola súčasťou kultúrneho programu, ktorý prebiehal pred Múzeom Bošáckej doliny. Vystúpila s piesňami a hostí pobavila a rozosmiala pásmom „Pranie na potoku a drotár“, za ktorý bola ocenená silným potleskom. Rôzne piesne, tance a pásma predstavili aj Folklórne súbory Rozvadžan z Trenčianskych Stankoviec,  Latovec z Dolnej Súče, Kasanka z Moravského Lieskového, Dúbrava z Březovej z Českej republiky, Ľudová hudba Polun zo Starej Turej a heligonkárka Vlasta Múdriková zo Skalitého.

Stalo sa už pravidlom, že pobedimský kroj všade vzbudzuje pozornosť a Bošáca nebola výnimkou. Fotenie a žiadosti o informácie o výšivkách, o ušití kroja, látkach – aj to bola súčasť nášho účinkovania na tejto veľmi peknej hodovej slávnosti.

Pred odchodom domov sa pán starosta všetkým členom FSk Pobedimčan poďakoval za účasť na programe a pozval nás na ďalšie pripravované podujatie na Rozhľadni Hájnica.

Pogranová Eva

Foto: Pogranová Zuzana, Pogranová Eva

Fotografie : viď Fotogaléria

 


Propagačná tabuľa Slovanské hradisko v Pobedime

15. august 2014

P1020648aZ príležitosti 55. výročia začatia archeologických výskumov obec Pobedim inštalovala propagačnú tabuľu. Tabuľa je umiestnená severne od mosta cez potok Dubová a informuje o slovanskom hradisku a preskúmaní hradiska z čias Pribinovho kniežatstva. Text je doplnený fotografiami z výskumu a nálezov.

Ústrednú tabuľu graficky navrhla a realizovala firma REDES Nové Mesto nad Váhom. Konštrukcia a osadenie tabule je  výsledkom práce Ivana a Stanislava Pätnického so spolupracovníkom Daliborom Rondošom.

Text a foto: I. Pastorek

Fotografie: viď Fotogaléria

 


Deň otvorených dverí v PD Pobedim

12. august 2014

IMG_0614a     Minulý týždeň si naši občania našli v poštovej schránke pozvanie na Deň otvorených dverí.

Poľnohospodárke družstvo Pobedim pokračovalo v tradícii, ktorú začalo v roku 2012. Znova sprístupnilo svoje neverejné priestory súčasným aj bývalým zamestnancom i ostatným občanom. Zaujímavé sú dátumy usporiadania. Prvý bol 11. augusta 2012, druhý 10. augusta 2013 a tretí – tohtoročný 9. augusta 2014.

Znova pobudnúť aspoň na chvíľu v priestoroch, v ktorých kedysi pracovali, vidieť poľnohospodárske stroje, zvieratá, zvedavosť, stretnutie známych, posedenie pri hudbe, dobré jedlo, či oboznámenie sa s dedičstvom po rodičoch, starých rodičoch – to všetko pritiahlo veľmi veľa ľudí z blízkeho i širokého okolia. Oproti minulému roku, kedy sa zaevidovalo 297 návštevníkov, listina s menami obsahovala až 395 podpísaných účastníkov. Samozrejme, bolo ich oveľa viac, pretože nie všetci sa zaregistrovali. Milo prekvapili deti, pretože spočítať deti všetkých vekových skupín sa jednoducho nedalo. Aj tento rok boli pre ne pripravené sladkosti.

Poľnohospodárke družstvo otvorilo svoju bránu o 11.00 hod. a predseda družstva Ing. Juraj Lednický osobne privítal každého prichádzajúceho návštevníka. Moderátor Ing. Marek Kadlec v mužskom „pobieckom“ kroji priebežne informoval o tom, čo si je možné v areáli prezrieť, porozprával o minulosti i súčasnosti družstva, viedol niekoľko rozhovorov s členmi družstva. atď.

Vo veľkom hangári už bolo pripravené posedenie, na jednom konci uložená tombola s 85 cenami, ktoré poskytlo viac ako 25 sponzorov, hudobné nástroje a mixážny pult. Počas prestávok vyhrávala živá hudba v podaní pobedimských „Valovícov“ a reprodukovaná hudba v réžii DJ Ivana Pätnického. Z druhého konca rozvoniavali zabíjačkové špeciality pripravené hostiteľom. Cigánska, párok v rožku – to bola ponuka z Gacon’s Pubu. Pre smädných boli pripravené nealkoholické nápoje, čapované pivo i kofola. Svoje miesto mali i poľovníci, ktorí ponúkali guláš zo srnca a diviaka. Príjemne pôsobili modré tričká s logom PD Pobedim, ktoré mali oblečené takmer všetci, ktorí sa podieľali na dni otvorených dverí. Tričkami s logom boli obdarovaní aj všetci členovia poľnohospodárskeho družstva.

Na pozeranie toho bolo naozaj veľa. Maštale s kravičkami, býkmi, no najmä teliatkami lákali hlavne tých najmenších. Kto chcel, mohol si pozrieť aj ostatné zvieratá. Historické traktory boli neprehliadnuteľné. Každý traktor bol unikátom. Kritériom bolo, že musel byť vyrobený pred rokom 1970. Je na škodu, že z Pobedima bol len jeden traktor. Jeho majiteľom je pán Mitošinka. Ostatné priviezli z Hornej Stredy od majiteľov pána Markecha a pána Hrádela. Na informačnom paneli bola nainštalovaná výstava „Vývoj ZETORA“ od pána Hrádela. Historické traktory spolu so súčasnou poľnohospodárskou technikou zaujímali nielen deti, ale i dospelých, hlavne mužov. Debata sa viedla o výrobcoch, parametroch, možnosti použitia a iných zaujímavých informáciách.

Oficiálna časť bola ukončená tombolou. Neoficiálna pokračovala vyhrávaním živej hudby do spevu i do tanca.

Ďakujeme všetkým, ktorí zorganizovali tento skvelý deň a už teraz sa tešíme na stretnutie o rok.

 

Text a foto: Eva Pogranová

Fotografie: viď Fotogaléria

 


Výjazdy hasičov – zrezanie stromov

7. august 2014

DSC_0003Starostka obce Pobedim Mgr. Eva Směřičková požiadala jednotku DHZO Pobedim o technickú pomoc – zrezanie stromu pri hroboch na miestnom cintoríne.  Na zásah bola vyslaná technika AHZS MB Vario 1 + 2 členovia DHZO Pobedim. Išlo o strom – tuju v blízkosti hrobu a jeho zlomením by mohlo prísť k poškodeniu náhrobných pomníkov a platní . Jednotka DHZO Pobedim použila na odstránenie spadnutého stromu motorovú pílu Stihl 039.

Vedúca predajne p. Bieliková požiadala jednotku DHZO Pobedim o technickú pomoc – zrezanie suchého stromu čerešne v areáli bývalého MNV. Výjazd jednotky DHZO Pobedim bol ohlásený starostke obce Pobedim. Na zásah bola vyslaná technika AHZS MB Vario 1 + 2 členovia DHZO Pobedim. Suchý strom, čerešňa, hrozil spadnutím na budovu potravín. Jednotka DHZO Pobedim použila, podobne ako v predchádzajúcom prípade, na odstránenie stromu motorovú pílu Stihl 039.


Sedem rekordných výjazdov DHZO Pobedim

6. august 2014

pivniceKrajské operačné stredisko Integrovaného záchranného systému /KOS IZS/ Trnava požiadalo dňa 1. augusta 2014  jednotku DHZO Pobedim o technickú výpomoc – odčerpávanie vody po prietrži mračien v okrese Piešťany.  Bola to výpomoc Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchrannému zboru /OR HaZZ/ v Piešťanoch.

Jednotka DHZO Pobedim bola vyslaná s technikou AHZS MB Vario 815 + 3 členovia zasahovali v obci Moravany nad Váhom kde sa jednalo o zaplavenú pivnicu rodinného domu č. 462. Ďalšia pivnica a garáže boli zaplavené v bytovom dome  na ulici Orviský kút č.80. Pivnica bola tiež zaplavená v Piešťanoch na ulici Vysoká č. 39. Iný zásah sa uskutočnil v obci Banka kde bol odtrhnutý  svah zeme pri rodinných domoch. Hasiči zasahovali tiež v Piešťanoch na Robotníckej ulici 2, kde ako v predchádzajúcich prípadoch bola zaplavená pivnica. Vodu z pivníc bolo potrebné odčerpať na Žilinskej ulici / č. 17 / a na ulici Skalná č. 50.  Členovia DHZO Pobedim pri čerpaní vody z pivníc použili čerpadlo Heron a benzínové kalové čerpadlo Honda.

Na základe údajov DHZO Pobedim spracoval I. Pastorek


Folklórna skupina Pobedimčan na Anna bále v Piešťanoch

29. júl 2014

IMG_0401a      V sobotu 26. júla 2014 sa v Piešťanoch uskutočnilo tradičné podujatie krojovaný Anna bál 2014, oslava obľúbeného mena Anna. Organizátorom bolo Občianske združenie Cesta pomoci Piešťany.

Na podujatí sa predstavili členovia folklórnych skupín Povoja z Piešťan, Kolovrátok z Drahoviec, Kapustár z Trebatíc, Pobedimčan z Pobedima a Holešky z Prašníka. Vzácnym hosťom bola mužská FS Furmaňe z Trebišova. Program sa začal krátkym predstavením a vystúpením jednotlivých folklórnych skupín na Námestí slobody. Pokračoval sprievodom po Winterovej ulici do Kursalonu. Pestro farebný krojovaný sprievod na čele s Dychovou hudbou Drahovčanka sa trikrát zastavil, aby tancom a spevom potešil, rozospieval a roztancoval kúpeľných hostí, návštevníkov i obyvateľov Piešťan. Mnohí nedokázali odolať a pripojili sa.

Krása krojov bola neprehliadnuteľná. Vzbudzovala pozornosť, prizerajúci si ich fotili, natáčali, pýtali sa, dotýkali sa najmä výšiviek. Viaceré z nich sú staré niekoľko desaťročí, dedia sa z generácie na generáciu a predstavujú slovenské kultúrne dedičstvo.

Každá folklórna skupina mala tri vystúpenia. Prvé bolo na Námestí Slobody, druhé v historickej sále Kursalonu a tretie na terase Kursalonu. Dvanásť členov FS Pobedimčan (Jarmila Bieliková, Cilka Miklovičová, Andrejka Mrekajová, Simonka Bieliková, Jozef Lednický, Viliam Klimo, Jozef Žitňanský, Jozef Valo, Matej Palkovič, Juraj Nedbal, Jozef a Eva Pogranovci) zaspievalo za sprievodu heligónky a ozembuchu  jedenásť ľudových piesní. Výber bol rozmanitý – pomalé, rezké, smutné i poriadne veselé, až sa počúvajúci hostia neubránili smiechu. No najdôležitejšie bolo, že niektoré piesne sú veľmi staré a neznáme, čo vyzdvihli a ocenili aj organizátori Anna Bálu. Ba čo viac, niektorí dlhoroční folkloristi boli prekvapení, že existujú ešte pesničky, ktoré nikdy nepočuli.

Ľudová veselica v Kursalone pokračovala za tónov Dychovej hudby Drahovčanka do neskorých večerných hodín.

Naši folkloristi odchádzali domov s vedomím, že spríjemnili mnohým obyvateľom a návštevníkom Piešťan nedeľné popoludnie i večer. Odmenou za to im bol potlesk, obdiv a poďakovanie za originálne piesne a krásne kroje.

 

Eva Pogranová

Foto: Zuzana Pogranová

Fotografie: Viď Fotogaléria

 

 

 


Dva zásahy pobedimských hasičov za jeden deň

25. júl 2014

Hasiči Leopoldov 03aVýjazd č.1  dňa 23.7.2014 čas 17.01 hod.

Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému /KS IZS/ požiadalo o výpomoc jednotku DHZO Pobedim na zásah požiar slamy na riadkoch väčšieho rozsahu do mesta Leopoldov. O udalosti bola informovaná starostka obce Pobedim Mgr. Eva Směřičková, ktorá dala príkaz na výjazd. Na zásah bola vyslaná technika T 148 CAS 32 + 3 členovia DHZO Pobedim. Po príchode na miesto udalosti sa jednotka DHZO Pobedim nahlásila veliteľovi zásahu HaZZ Hlohovec, ktorý určil jednotke DHZO Pobedim miesto hasenia. Jednotka DHZO Pobedim použila na lokalizáciu a následnú likvidáciu požiaru 2x lafetový prúd a jednoduché hasiace prostriedky. Po celkovom uhasení požiaru sa všetky zasahujúce jednotky vrátili na svoju základňu. Počas zásahu neprišlo k zraneniu členov DHZO Pobedim ani k poškodeniu hasičskej techniky.

Výjazd č.2    dňa 23.7.2014 čas 21.55 hod.

Jednotka DHZO Pobedim bola požiadaná o technickú pomoc – vytiahnutie osobného vozidla z pola po dopravnej nehode.  O pomoc hasičov požiadal občan obce Pobedim p. Igor Klčo č.d.18 Výjazd jednotky DHZO Pobedim bol ohlásený na KS IZS Trenčín a starostke obce Pobedim. Na zásah vyslaná technika AHZS MB Vario 1 + 1 člen DHZO Pobedim. Po príchode na miesto bolo zistené, že sa jedna o osobné motorové vozidlo nachádzajúce sa v poli na kolesách bez  zranených osôb, tie boli rodinnými príslušníkmi majiteľa vozidla odvezený na pohotovosť do NsP Piešťany. Jednotka DHZO Pobedim vykonala na vozidle protipožiarne opatrenia a pomocou navijáka z vozidla AHZS MB Vario 815 vozidlo vytiahla na vozovku, kde si odťah vozidla zabezpečil majiteľ vozidla , ktorý bol na mieste prítomný.

 


Slávnostné privítanie nového kňaza vo farnosti

9. júl 2014

4IMG_0053a Farnosť Pobedim má na základe rozhodnutia trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha od 1. júla 2014 nového farára.

Za nastupujúceho farára bol ustanovený Vdp. JCLic. Ľuboš Tvrdý, presne po siedmich rokoch od vysvätenia za kňaza – ordinácie 1. júla 2007.

Je nedeľa 6. júl 2014. Pre veriacich našej obce je tento deň výnimočný. Je to tak aj u nového duchovného otca našej farnosti? Určite áno, veď dnes odslúžil na novom pôsobisku prvé nedeľné sväté omše. Druhá – „veľká“ svätá omša začala tak ako vždy o 10.45 hod. Po evanjeliu nový kňaz prečítal menovací dekrét, prihovoril sa veriacim milými slovami,  s humorom poukázal na svoj vek i na svoje priezvisko, čím sa mu podarilo prítomných rozosmiať. Predstavil sa a v krátkosti porozprával o svojom živote: „Pochádzam zo Šulekova, narodil som sa v roku 1982 a mám troch súrodencov. Po maturite som bol prijatý na teologickú fakultu do Bratislavy. Posledné dva roky teológie som dokončil v Ríme, kde som po trojročnom štúdiu získal licenciát z kánonického práva. Po návrate na Slovensko som bol kaplánom v Piešťanoch, neskôr kancelárom Arcibiskupského úradu v Trnave, v Arcidiecéznom cirkevnom súde Trnavskej arcidiecézy v Trnave som ustanoveným obhajcom zväzku a 1. augusta 2012 som bol menovaný farárom farnosti Gáň, …“. Následne pokračoval v slúžení svätej omše, ktorá bola za farníkov.

Počas bohoslužby členovia Folklórnej skupiny Pobedimčan oblečení vo vzácnych pobedimských krojoch priniesli kňazovi obetné dary – nielen hostie a víno, ale i chlieb a ovocie ako obetu Pánu Bohu.

Pobedimskí veriaci spolu so starostkou obce Mgr. Evou Směřičkovou pripravili pre pána farára slávnostné uvítanie. Pred koncom omše pristúpili k dôstojnému pánovi dievčatká v krojoch. Každá mu podala žltú šípovú ružu, Simonka Slabá zarecitovala krásnu báseň od Emílie Palkovičovej a pani starostka krátkym príhovorom uviedla, že toto je vzácny okamih a všetci chceme, aby sa u nás cítil dobre a príjemne a venovala mu kyticu kvetov od veriacich.

Vzápätí sa kostolom začal rozliehať spev pani Jarmily Bielikovej. Postupne sa pridávala celá folklórna skupina spievajúc pieseň „Pán zastavil sa na brehu…“. Po druhej piesni „Pán, ochraňuj nás všetkých Slovákov…“ dojatý dôstojný pán poďakoval prítomným za úprimné prijatie, podišiel k folklórnikom, každému stisol ruku a znova poďakoval. Udelil požehnanie všetkým veriacim, osobne požehnal malé deti. Následne vyšiel z kostola pred vchod a tak ako na rannej „malej“ svätej omši sa všetkým vychádzajúcim veriacim jednotlivo prihovoril a podal ruku. Toto gesto zanechalo u veriacich hlboký dojem a v očiach niektorých sa objavili aj slzy radosti a dojatia.

Nový dôstojný pán si získal srdcia ľudí. Zo svätej omše odchádzali so silným duchovným zážitkom. Nám neostáva nič iné, len zaželať mu veľa zdravia, Božieho požehnania a ochranu Sedembolestnej Panny Márie v jeho osobnom ako aj v duchovnom živote, no najmä veľa sily a vôle pri spravovaní našej farnosti i filiálky Bašovce.

Eva Pogranová

Fotografie: pozri Fotogaléria

Foto: Zuzana Pogranová

Anna Melicherová

 

 


Tretí ročník futbalového turnaja o pohár starostky obce

7. júl 2014

DSC04121aV krásne slnečné sobotné dopoludnie 5.7.2014 sa vďaka nadšencom futbalu, sponzorom, futbalistom a divákom uskutočnil už tretí ročník futbalového turnaja o pohár starostky obce.  Na trávniku FK 1925 v Pobedime sa v skorých ranných hodinách stretlo 8 futbalových mužstiev pripravených zmerať si sily na dvoch kvalitne pripravených trávnatých plochách. Po veľmi vyrovnaných stretnutiach , s množstvom pekných futbalových momentov sa víťazom stalo mužstvo Bororosche, 2. miesto obsadilo mužstvo Schnellle Umschaltung a na 3. mieste sa umiestnili futbalisti Športbal Lúka. Vďaka sponzorským darom si víťazi odniesli hodnotné ceny. Novinkou tohto ročníka bola súťaž v kopaní jedenástok detí. Medzi dievčatami si prvenstvo odniesla Timejka Havrlentová , medzi chlapcami to bol Dominik Barančík. Počas celého dňa mali deti možnosť poskákať si na skákacom hrade , ktorý na toto podujatie sponzorsky zapožičal Penzión pri Šenku Krakovany. Nechýbalo kvalitné občerstvenie, ktoré bolo pre hráčov pripravené na oddychovej zóne Zástodolie Pobedim. Účastníci turnaja i diváci si pochvaľovali prepojenie športového areálu s oddychovou rybárskou zónou. Oba tieto areály sa stávajú v okolí čoraz viac vyhľadávanými , o čom svedčí množstvo firemných akcií a podujatí. Kvalitný futbal, príjemná športová atmosféra, záverečné udeľovanie cien víťazov to boli okamihy sobotňajšieho turnaja o pohár starostky obce, ktorý bol venovaný futbalu a dobrej priateľskej atmosfére. Veď nakoniec o to, pri organizovaní takýchto podujatí ide a je dobre, že sa to aj tento rok podarilo práve u nás – v našom Pobedime !!!

Fotografie: viď Fotogaléria


Nový správca farnosti

1. júl 2014

Dňa 1. júla 2014 bol ustanovený za nového správcu farnosti Pobedim IMG_9188abJCLic. Mgr. Ľuboš Tvrdý, doterajší farár vo farnosti Gáň.

Nový duchovný otec farnosti, farár vdp. Ľuboš Tvrdý sa narodil 23. februára 1982 v Piešťanoch a bol ordinovaný 1. júla 2007. Ako kaplán pôsobil v Horných Zeleniciach a v Piešťanoch. V rokoch 2011 – 2012 bol kancelárom arcibiskupského úradu. V súčasnosti je obhajcom zväzku na Arcidiecéznom cirkevnom súde v Trnave. Vo funkcii správcu farnosti Pobedim vystriedal ThLic.  Ing. Mgr. Dušana Nemca, ktorý bol ustanovený za správcu farnosti v Novej Vsi nad Váhom.

Dňom 1. júla t.r. bol tiež ustanovený za nového správcu farnosti Nové Mesto nad Váhom a  novomestského dekana vdp. Ing. Mgr. Blažej Čaputa, pôsobiaci do 30. júna t.r. vo farnosti Nová Ves nad Váhom.

Adm.


Rozlúčka s p. farárom

30. jún 2014

DSC04083aV nedeľu, 29.6. 2014 po svätej omši  sa farníci z Pobedima lúčili s  pánom farárom  Dušanom Nemcom, ktorý po 4-ročnom pôsobení vo farnosti Pobedim odchádza na iné pôsobisko.

Pri tejto príležitosti, za farníkov predniesla príhovor starostka obce Mgr. Eva Směřičková.

Milý duchovný otec!

Staré latinské príslovie hovorí : Zachovaj poriadok a poriadok zachová teba. Táto myšlienka presne vystihuje Vás ako človeka i ako kňaza. Vaša pastorácia je presne taká. Poriadok, aký máte v sebe prenášate na všetko, čo konáte. Vy ste priniesli do našej farnosti poriadok.

Je nám ľúto, že odchádzate od nás po takej krátkej dobe. Ani sme si neuvedomili, ako veľmi rýchlo prešli štyri roky od Vášho príchodu medzi nás. Počas takej krátkej doby ste nás naučili, že modlitba je najväčšia sila, ktorú tu na zemi máme, že svätá omša je tá najvzácnejšia chvíľa spojenia s Pánom Ježišom, že adorácia to nie je len odriekavanie modlitieb a prosieb, je to hlavne odovzdanie sa Božej láske v tichosti, možno aj  bez slov. Naučili ste nás, najväčšej úcte k Sviatosti Oltárnej. Vaša horlivosť a obetavosť pri vysluhovaní svätých omší, sviatostí, pobožností sa nám v tejto chvíli zdá nenahraditeľná. Váš spev nenechal nikoho ľahostajného a je pre nás veľkým povzbudením, že spevom sa dá vyjadriť nadšenie z práve prežívanej chvíle, že spev je odrazom toho, čo práve cítime. Milý duchovný otec, sprístupnili ste 4 kaplnky v opevnení kostola, z ktorých bola v minulosti sprístupnená iba jedna  a to Lurdská jaskyňa. Kaplnka v  juhovýchodnej časti opevnenia kostola, slúži v mesiaci október úcte k Ružencovej Panne Márii. V severovýchodnej časti je kaplnka sv. Anny a v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie sme sa každú sobotu modlili  Ruženec o siedmich bolestiach Panny Márie. Dali ste opraviť pohon našich zvonov, dali ste vyčistiť ríny okolo celého kostola, opraviť strechu Lurdskej kaplnky, kde zatekalo a strechu na pastoračnom centre. Dali ste obnoviť sochu Lurdskej Panny Márie, sv. Bernadety a kríž pri obetnom stole. Zaviedli ste elektronické označovanie piesní pri svätých omšiach. Dali ste vymaľovať faru a zútulnili ste jej interiér. Spevnili ste prístupovú cestu ku garáži vo fare. Nezabudli ste ani na úctu k svätým, ktorých sochy dali urobiť naši predkovia. Každoročne to boli procesie k sv. Vendelínovi, sv. Donátovi, sv. Floriánovi, pobožnosť k sv. Jánovi Nepomuckému, pobožnosť pri stĺpe Najsvätejšej Trojice, procesia na sviatok Božieho Tela k štyrom oltárikom, ktoré pripravili farníci. V rámci prosebných dní ste tiež každoročne spolu s nami, farníkmi, vyšli do polí a posvätili polia. V modlitbách sme vyprosovali požehnanie úrody a ochranu pred prírodnými katastrofami.

Sme smutní, že musíte od nás odísť. Hovorí sa,  že vždy keď niečo končí, niečo nové začína.  Vieme, že semienko, ktoré Vy zasejete vzklíči v srdciach ďalších ľudí. Vždy sa nájdu ľudia, ktorí budú mať otvorené srdcia pre Vaše slová. Všade budú ľudia, ktorí ocenia, že Vy čo kážete, tak aj žijete.

Vaše kňazské povolanie je krásne, ale i veľmi ťažké. Pán Ježiš vie, prečo práve Vás k tejto službe povolal. Lebo stavať a obnovovať božie chrámy je pekné a potrebné. V prípade, že ak sú  peniaze tak  to dokáže urobiť stavebný inžinier. Ale stavať chrámy v ľudských srdciach dokáže len horlivý kňaz  a Vy, drahý duchovný otec, takým kňazom ste. Sme šťastní a ďakujeme Pánovi Ježišovi, že Vás poslal šíriť Božie slovo k nám, do našej farnosti.

Veríme, že i Vám bolo s nami dobre, že ste sa u nás dobre cítili, nech Vás teší a povzbudzuje, že nechávate za sebou farnosť, ktorá žije. Naučili ste nás lepšie vnímať a prežívať štvrtkové adorácie a  nedeľné poklony. Naučili ste nás modlitby vešpier a radostne spievať Akatist. V mesiaci máj, zase Loretánske litánie k úcte Panny Márie a teraz v júni Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu.

Pravidelne ste navštevovali a spovedali chorých. Povzbudili ste v nás úctu k našej Patrónke Sedembolestnej Panne Márii. Zanechali ste dielo, ktoré my, veriaci, v tejto chvíli nevieme ani doceniť. Za toto všetko Vám drahý duchovný otec vyjadrujeme veľké Pán Boh zaplať.

Buďte stále svetlom, ktoré ukazuje správnu cestu k Pánu Bohu.
Prosíme Pannu Máriu, aby Vás ochraňovala aj na novom pastoračnom mieste. Nebojíme sa o Vás, pretože Vás zverujeme pod jej mocnú ochranu a pod ochranu Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Potom sa všetci prítomní veriaci spoločne pomodlili modlitbu za duchovného otca a zaspievali pieseň Ježišu môj, k tebe prichádzam.

Fotografie: viď Fotogaléria

 


Obnovenie sochy sv. Floriána

26. jún 2014

Plastika Florián 02 aV druhej polovici júna 2014 bola zreštaurovaná socha sv. Floriána, patróna hasičov. Reštaurovanie zrealizoval Radúz Salej z Hlohovca so svojimi spolupracovníkmi. Plastika bola naposledy renovovaná Júliusom Manasom v roku 1995 a v roku 2006 Jozef Valo zhotovil novú kovanú ohradu plastiky so stĺpom.

Plastika s, Floriána pochádza z roku 1762 ako to dokazujú záznamy v najstaršej účtovnej knihe pobedimskej farnosti. V tomto roku bola tiež postavená plastika sv. Vendelína ktorá bola však za II. svetovej vojny zničená. Obe sochy dal postaviť novomestský prepošt Anton Revay.

Spolu so sochou sv. Floriána bol obnovený aj stĺp s vročením / 1833 /. Reštaurovanie sa vykonalo vskutku odborne a citlivo a tak teraz vyniká hodnota a krása patróna hasičov ako aj štýlového stĺpu.

Text: I. Pastorek

Fotografie: viď Fotogaléria


Okresná súťaž hasičských družstiev DHZ

24. jún 2014

DSCN0003aV sobotu 14. 6. 2014 usporiadal OV DPO SR v spolupráci s DHZ Pobedim a FK 1925 Pobedim Okresnú súťaž hasičských družstiev DHZ. V Pobedime bolo takéto podujatie takmer novinkou, keď spomenieme, že už viac ako 20 rokov sa v Pobedime hasičská súťaž tejto úrovne nekonala. Zúčastnilo sa 29 súťažných družstiev. Súťažné družstvo DHZ Pobedim tvorili: Martin Vallo, Ľuboš Melicher, Jozef Dudík, Mário Plichta, Mário Ješko, Martin Piškula, Tomáš Miklovič, Martin Kováčik, Martin Klimo a Matej Palkovič. Naše súťažné družstvo na štafete dosiahlo čas 103,14s z čoho 10s bolo trestných. Na požiarnom útoku podali pekný výkon s časom 24,05s, za čo sa vôbec nemusia hanbiť. Celkovo DHZ Pobedim obsadil 18. miesto z 23 družstiev v kategórii muži s celkovým časom 127,19s.

Umiestnenia v kategórii muži:

 1. miesto     DHZ Trenčianske Bohuslavice
 2. miesto     DHZ Drgoňova Dolina I.
 3. miesto     DHZ Bošáca

Umiestnenia v kategórii ženy:

 1. miesto     DHZ Bošáca
 2. miesto     DHZ Zemianske Podhradie
 3. miesto     DHZ Topolecká

Umiestenia v kategórii dorast:

 1. miesto     DHZ Trenčianske Bohuslavice
 2. miesto     DHZ Topolecká

Víťazným hasičským súťažným družstvám odovzdávali poháre predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška, poslanec NR SR Mgr. Dušan Bublavý, starostka obce Pobedim Mgr. Eva Směřičková, predseda OV DPO Nové Mesto n. V. Bc. Jozef Smolinský, preds. DHZ Pobedim Martin Piškula a organizačný referent DHZ Pobedim Silvester Palkovič.

Priebeh i úroveň súťaže si účastníci aj rozhodcovia veľmi pochvaľovali a istotne si odniesli z Pobedima iba dobré zážitky. Touto cestou, by som chcel poďakovať všetkým členom DHZ Pobedim, FK 1925 Pobedim a KK Pobedim, ktorý pomáhali pri prípravách okresnej súťaže, ako aj počas jej priebehu.

Ing. Matej Palkovič

tajomník DHZ Pobedim


Púť k sv. Antonovi Paduánskemu

16. jún 2014

DSC03861aV piatok (13.6.2014), na sviatok sv. Antona Paduánskeho, navštívili veriaci z  farnosti Pobedim a filiálky Bašovce, pútnické miesto SVATÝ ANTONÍNEK, ktoré sa nachádza na Blatnickej hore, nad obcou Blatnice pod Svatým Antonínkem. Pútnikov viedol vdp. Mgr. Dušan Nemec, správca farnosti Pobedim. Krásne počasie a malebný juhomoravský kraj len umocňovali atmosféru tohto pútnického miesta. Na Blatnickej hore pútnikov privítala studnička so „zdravou vodou“, kaplnka sv. Antona Paduánskeho a Krížová cesta osadená v  tichom prostredí v blízkosti kaplnky. Po príchode sa pútnici zhromaždili a spoločne pomodlili krížovú cestu s veľmi dojímavými myšlienkami sv. Faustíny k jednotlivým zastaveniam krížovej cesty a Korunku Božieho milosrdenstva. O 17. hod.  nasledovala svätá omša. Bolo šťastím a veľkým duchovným povzbudením zúčastniť sa na svätej omši, na ktorej bolo prítomných veľké množstvo veriacich a ktorej koncelebrantom bol i náš pán farár vdp. Dušan Nemec. Touto cestou zároveň vyjadrujeme pánovi farárovi veľkú vďaku za to, že nás na tieto miesta priviedol, že sme sa mohli včleniť do veľkého množstva ľudí, ktorí si prišli uctiť pamiatku sv. Antona Paduánskeho a prežiť veľmi bohatý duchovný zážitok.

Anna Melicherová

Fotografie: viď Fotogaléria


Ocenenie PhDr. Dariny Bialekovej CSc., čestnej občianky obce Pobedim

1. jún 2014

Darinka 01aPri príležitosti vzácnych životných jubileí Slovenská akadémia vied dňa 28. mája 2014 si slávnostne uctila 12 vedeckých osobností medzi nimi i našu čestnú občianku PhDr. Dariny Bialekovú CSc. Akadémia vyjadrila svoj obdiv a rešpekt slávnostným seminárom za účasti predsedu SAV Jaromíra Pastoreka, podpredsedov SAV , členov snemu akadémie, riaditeľov ústavov SAV, spolupracovníkov ako aj rodinných príslušníkov ocenených. Za spoluobčanov Pobedima sa slávnostného ocenenia zúčastnil a našej čestnej občianke blahoželal Doc. RNDr. Ján Feranec DrSc. .

V úvode slávnostného ocenenia sa prítomným prihovoril predseda SAV Jaromír Pastorek, ktorý poďakoval oceneným za ich činnosti a predovšetkým citový vzťah k vednej disciplíne. Ďalším bodom programu boli laudácie na počesť jubilantov spolu s obrazovým materiálom, ktorý dokumentoval ich pracovný a súkromný život. V prípade PhDr. Dariny Bialekovej CSc. bola zvýraznený jej archeologický výskum v Pobedime.

Zdroj: www.sav.sk

Foto: Gabriel Kuchta

PhDr. Darine Bialekovej CSc. k slávnostnému oceneniu srdečne blahoželáme.   


Zájazd Jednoty dôchodcov – Baťov kanál, Skalica a Šaštín

29. máj 2014

P1020258aIdeálne výletné počasie mali účastníci zájazdu dňa 28. mája 2014, ktorého cieľom bol Baťov kanál, prehliadka pamiatok Skalice a návšteva šaštínskej baziliky Sedembolestnej Panny Márie.

Členovia JDS Pobedim a ďalší záujemcovia absolvovali romantickú plavbu po Baťovom kanáli so zaujímavým výkladom o kanáli a v prístavisku Sudoměřice si prezreli technickú pamiatku z minulého storočia. Z vyhliadkovej veže pamiatky sa pokochali krásnym pohľadom na okolitú jarnú krajinu. Po chutnom obede spolu so sprievodkyňou navštívili zaujímavé pamiatky mesta Skalica a to jezuitský kostol, ktorý teraz slúži ako spoločenská sála, secesný Dom kultúry z roku 1905 a navštívili tiež výrobňu skalických trdelníkov.

Ďalšou zastávkou bola Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Pred bazilikou si vypočuli históriu vzniku kultu Sedembolestnej Panny Márie patrónky Slovenska a v samotnom chráme o interiéri a stavbe baziliky povedal zaujímavé informácie kňaz z farnosti. Okrem základných údajov si prítomní vypočuli tiež duchovné slovo o význame rodiny v dnešnej spoločnosti. Záverom návštevy v Šaštíne bola prehliadka Mariologického múzea, kde medzi exponátmi bol aj pobedimský kroj.

Účastníci úspešného zájazdu okrem plánovaného programu zašli i do neďalekého Kuklova, kde na miestnom cintoríne sa pomodlili pri hrobe významného pobedimského rodáka, kňaza Viliama Mitošinku.

Ivan Pastorek


Dobrovoľný hasičský zbor v prvej kategórii hasičských zborov.

29. máj 2014

V Kategorizácii Dobrovoľných hasičských zborov na Slovensku bol DHZ Pobedim zaradený do prvej kategórie. Podotýkame, že v okrese Nové Mesto nad Váhom to bol jediný zbor zaradený do najvyššej kategórii. Celkove v Trenčianskom kraji bolo do prvej kategórie na rok 2014 zaradených 14 zborov.

Našim hasičom k tomuto úspechu srdečne blahoželáme.

Adm.


Prosebný deň – procesia na polia.

29. máj 2014

V pondelok, 26.5.2014 bol v našej farnosti PROSEBNÝ DEŇ – prosba o požehnanie úrody. Po sv. omši sa veriaci našej farnosti zhromaždili pred kostolom a v sprievode išli smerom do polí. V čele sprievodu bol nesený kríž. Procesiu viedol vdp. Mgr.  Dušan Nemec, za ním kráčali veriaci. Počas procesie boli spievané Litánie ku všetkým svätým. Po príchode do poľa, pán farár na každú  svetovú stranu prečítal príležitostné modlitby, čítania a posvätil polia.

V modlitbách a posvätných čítaniach, prítomní veriaci prosili  o požehnanie úrody, o ochranu pred prírodnými katastrofami, prosili o pokoru a úctu pred Stvoriteľom prírody, ktorý riadi jej existenciu a udalosti v každom okamihu.

Tieto dni sú vyzdvihnuté preto, aby nám pripomínali ako radikálne sme závislí na matke Zemi a ako nás modlitba môže uchrániť od častých prírodných javov.

Na záver bola zaspievaná pieseň Raduj sa nebies Kráľovná aleluja, pán farár udelil prítomným požehnanie a pobožnosť bola ukončená.

 

Anna Melicherová


Výsledky volieb do Európskeho parlamentu

26. máj 2014

Účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu bola v Pobedime vyššia ako v celoslovenskom priemere / 13.05 % /. V obci k urnám došlo 17,39 % voličov, ktorí odovzdali 168 platných volebných hlasov. Najviac hlasov, 38,69 %, získalo KDH, druhý  bol Smer zo ziskom 33,33 % hlasov a tretie SDKÚ / 5,35% hlasov/.

Adm.

Zdroj: Slovenský štatistický úrad   

 


Netradičný technický zásah Pobedimských hasičov

20. máj 2014

DSC_0008aSprávca budovy Kolkárne Pobedim p. Piškula Miroslav požiadal cez veliteľa družstva DHZO Pobedim o technickú pomoc jednotky DHZO Pobedim pri odstránení vtáčieho hniezda z ventilátora na budove kolkárne.

Na zásah vyslaná technika AHZS MB Vario 1 + 1 člen DHZO Pobedim.

Po príchode na miesto bolo zistené že sa jedna o vtáčie hniezdo s malými vtáčikmi nachádzajúce sa v blízkosti ventilátora, kde hrozilo že by ich lopatky ventilátora mohli usmrtiť.

Jednotka DHZO Pobedim so strešnej plošiny vozidla MB Vario pomocou náradia odstránila starý  zničený kryt ventilátora vytiahla vtáčie hniezdo so živými malými vtáčikmi a premiestnila hniezdo na bezpečné miesto.

Po odstránení hniezda namontovala nový ochranný kryt na ventilátor.


Výjazdy hasičov 15.a 16. mája 2014

16. máj 2014

cDSC_0007aDňa 15.5.2014 bola miestna jednotka Dobrovoľného hasičského zboru obce Pobedim vyslaná hneď na 2 technické výjazdy vzhľadom na poveternostné podmienky – silný vietor. Prvá posádka  s technikou Volkswagen Transporter + 3 členovia DHZO Pobedim sa presunuli pri rodinný dom p. Šmercela kde bol cez cestu padnutý celý strom. Druhá posádka s technikou AHZS Mercedes Vario 815 + 3 členovia DHZO vykonávala výjazd v obci Pobedim na ulici Novej, Dubovej a Kutnárskej, kde boli polámané konáre stromov „Tuji“. Prvá posádka po zlikvidovaní udalosti pri rodinnom dome p. Šmercela sa presunula k druhej posádke kde spoločnými silami zlikvidovali popadané konáre stromov. Dňa 16. mája odstraňovali hasiči tuju, ktorá bola spadnutá na Dubovej ulici.

Zdroj. Hasiči Pobedim – DHZO Pobedim


Deň matiek

12. máj 2014

P1020193aI napriek daždivému počasiu sa 11. mája 2014 sála svadobky zaplnila a prítomní si vypočuli a pozreli bohatý program k tohoročnému Dňu matiek. Pestrý program pripravila Základná škola s materskou školou Ján Hollého za čo žiakom a pedagógom materskej a základnej školy patrí úprimné poďakovanie. Úvodom oslavy blahoželali k sviatku mamičiek a babičiek starší žiaci a potom sa k nim pripojili formou básničiek i naši najmenší. Po deťoch materskej školy potom program pokračoval básňami, scénkami, tancami a spevom. Zaujal spev a tanec ľudových piesní, vystúpenie starších detí, ktoré sa už pomaly chystajú do školských lavíc a k milým vystúpeniam patril i tanec v štýle western.

Vskutku bohatý a pestrý  program bol vhodnou a peknou formou poďakovania za lásku a starostlivosť pre všetky mamičky v našej obci.

I.P.

Foto: I. Pastorek, E. Pogranová

Fotografie: viď Fotogaléria

 


Sviatok patróna hasičov

5. máj 2014

Priamo na nedeľu 4. mája 2014 pripadol sviatok sv. Floriána. Tak ako minulé roky aj v tomto roku si  sviatok svojho patróna pripomenuli naši hasiči a to najskôr sv. omšou v kostole sv. Michala archanjela a potom stretnutím pri soche sv. Floriána, kde mali príhovory tajomník Dobrovoľného hasičského zboru Ing. Matej Palkovič a starostka obce Mgr. Eva Směřičková.

I.P.

Fotografie: viď Fotogaléria

Hasiči 06a

 

 


Stavanie mája

1. máj 2014

P1020177aPríjemný podvečer 30. apríla t.r. prilákal pred svadobku a supermarket Jednota viac divákov ako v minulom  roku. Postavenie vysokého mája trvalo síce dlhšie no nakoniec si s májom poradili naši hasiči a to s výdatnou pomocou mechanizmu z poľnohospodárskeho družstva. Dokonca, čo sa v minulosti nestalo, museli hasiči máj skrátiť, aby ho bolo možné ukotviť na tradičné miesto. Pred samotným postavením mája hasičom a návštevníkom zaspievala folklórna skupina Pobedimčan, ktorá svoje spevácke vystúpenie zopakovali i po úspešnom postavení impozantného mája. Spomienkou na tohoročné stavanie mája je tiež spoločná fotografia aktérov tohoročnej akcie so starostkou obce Mgr. Evou Směřičkovou, ktorá nový máj zabezpečila. Na akcii nechýbal, tak ako v minulosti, tradičný pohár vína.

Text a foto: I. Pastorek

Fotografie: viď Fotogaléria

 

 


Deň narcisov 2014

14. apríl 2014

SONY DSCPočas tohoročného Dňa narcisov, ktorý sa uskutočnil 11. apríla sa vyzbieralo 750.- €. Do humánnej akcie sa zapojilo 11 dobrovoľníčok.

Adm.

Fotografie: viď Fotogaléria

 

 


Po stopách Jána Hollého študentov Univerzity tretieho veku Bratislava

11. apríl 2014

P1020110aDňa 10. apríla 2014 navštívili našu obec študenti Univerzity tretieho veku Univerzity Komenského v Bratislave pod vedením PhDr. Alexandry Ostertagovej PhD., ktorej rodinné korene z strany matky sú v Pobedime. Študenti – seniori navštívil v tento deň Madunice  a Dobrú Vodu, obce ktoré sú spojené s účinkovaním veľkého slovenského básnika. Záverom exkurzie navštívili i našu obec. Prvou zástavkou študentov bol Roľnícky dom, kde boli oboznámení o objekte pobedimského roľníka, expozíciách obecného múzea ako aj o pôsobení Jána Hollého v našej obci . Ďalšou zastávkou bol fara s pamätnou tabuľou básnika  a  exkurzia pokračovala v kostole sv. Michala archanjela. Výklad na týchto miestach zabezpečil Ivan Pastorek, ktorý ich privítal i v jedálni kultúrneho domu, kde exkurzia pokračovala. O súčasnosti obce boli účastníci informovaní starostkou obce Mgr. Evou Směřičkovou a I. Pastorek im podal prehľad o histórii našej obce. Účastníkov exkurzie zaujal výklad o pobedimskom kroji, ktorý poskytla kronikárka obce Eva Pogranová a tiež členka folklórnej skupiny Pobedimčan Cecília Miklovičová, spolu so svojou vnučkou Andrejkou. Okrem výkladu bola účastníkom exkurzie k dispozícii aj výstava krojov z majetku E. Pogranovej a Márie Zemanovičovej. Členky výboru Jednoty dôchodcov pripravili hosťom upečené dobroty na ktorých si nielen pochutnávali ale mali záujem i o recepty na ich prípravu. Zakončením príjemného stretnutia boli samotní účastníci keď do pobedimskeho kroja sa obliekla vedúca exkurzie a jeden zo študentov. Pevne veríme, že exkurzia v našej obci splnila svoj hlavný cieľ a návštevníci si odniesli príjemné spomienky na našu obec.

I. Pastorek

Fotografie: viď Fotogaléria

Foto: Eva Pogranová, Ivan Pastorek

 


Voľby prezidenta SR v Pobedime – 2. kolo volieb

30. marec 2014

DSC03224         V obci Pobedim v druhom kole volieb, ktoré sa uskutočnili dňa 29. marca vo svadobke, na rozdiel od celoštátnych výsledkov vyhral Robert Fico zo ziskom 54,81 % hlasov. Andrej Kiska získal od voličov 45,18 % hlasov z platných 467 hlasovacích lístkov. Účasť voličov v našej obci bola nižšia ako v celoštátnom priemere a to 47,55 %.

Prezidentom Slovenskej republiky, na základe volebných výsledkov, sa stal Andrej Kiska so ziskom 59,39 %. Za Roberta Fica hlasovalo 40,61 % oprávnených voličov.

Adm.

 

 


Beseda o obecných novinách Pobedimčan

28. marec 2014

IMG_7426a

Z príležitosti 15. ročníka vydania obecných novín Pobedimčan sa na našej škole uskutočnila beseda o novinách. Na besede sa zúčastnili žiaci II. stupňa základnej školy, výkonný redaktor novín Mgr. Ivan Pastorek, kronikárka obce Eva Pogranová a pedagógovia

Prítomných na akcii privítala riaditeľka školy PaedDr. Jarmila Gáborová a na záver i besedu, ktorá mala za cieľ oboznámiť žiakov s históriu a tvorbou novín, i kladne zhodnotila. Treba na tomto mieste oceniť aktivitu žiakov. Títo pod vedením pedagógov inštalovali výstavku novín ako aj úryvky zo starších čísiel Pobedimčana   obohatené o kresby a grafiky. Taktiež sa žiaci zapojili do besedy svojimi vystúpeniami o článkoch, ktoré ich zaujali, čo hostia besedy vysoko ocenili.školy.

Bližšie o besede budeme informovať v obecných novinách Pobedimčan 2/2014.

Adm.

Foto: Eva Pogranová

Fotografie: viď Fotogaléria

Ďalšie foto: www.zspobedim.sk

 

 

 

 


Pútnici z Farnosti Pobedim pri našej Patrónke v Šaštíne.

24. marec 2014

DSC03272aV rámci Roka Sedembolestnej Panny Márie sa i naša  farnosť zapojila do reťaze nahlasovaných pútí do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.  Naša púť sa konala v piatok –  21.3.2014. Púť viedol pán farár vdp. Mgr. Dušan Nemec, správca farnosti Pobedim.

Skupina veriacich z Pobedima a Bašoviec, sa po príjemnej ceste autobusom (počas ktorej sa pomodlili bolestný ruženec a zaspievali príležitostné piesne) zhromaždila pred bazilikou, pri trojhrannej kaplnke – na mieste, ako nás poinformoval pán farár, že pred 450-timi rokmi sa práve tam stal zázrak, na príhovor Panny Márie.

V bazilike pútnikov privítal správca Národnej Svätyne don Ján Cverčko. O 10.00 hodine sa konala sv. omša, ktorú celebroval náš pán farár vdp. Dušan Nemec. Úžasným zážitkom pre nás pútnikov bolo, že bazilika v tieto vzácne chvíle patrila iba nám. Po sv. omši bola asi polhodinová prestávka a po nej sa pútnici opäť zhromaždili v bazilike, kde sa spoločne pomodlili ruženec o siedmich bolestiach Panny Márie.

Cestou naspäť bola zastávka v Trstíne, v bývalom pastoračnom mieste pána farára nie náhodou, ale práve pre to, že v Trstíne – Hájičku sa nachádza kostol Sedembolestnej Panny Márie, ktorý sme tiež navštívili. Hájiček je pútnické miesto. Okolo kostola je cintorín a do krásnej prírodnej scenérie veľmi pôsobivo zapadá Krížová cesta, ktorá je vytvorená formou umeleckých reliéfov štrnástich zastavení o umučení Pána Ježiša.

V blízkosti Hájička sme ešte navštívili studničku s malou kaplnkou, v ktorej je tiež pieta Sedembolestnej Panny Márie. Domov sme sa vrátili šťastní, plní prekrásnych duchovných zážitkov. Uvedomovali sme si, že takto prežitý deň je vzácny a úplne sa vymyká z priebehu všedných dní. Ďakujeme pánovi farárovi, že nás na tieto miesta priviedol.

Anna Melicherová

Fotografie: viď Fotogaléria

 

 


Voľby prezidenta SR v Pobedime – 1. kolo volieb

16. marec 2014

SONY DSCVoľby prezidenta republiky / 1. kolo volieb / sa konali dňa 15. marca v sále svadobky za prítomnosti volebnej komisie, ktorej predsedníčkou bola Marta Jankechová.

Podľa Slovenského štatistického úradu sa volieb v našej obci zúčastnilo 41,51 % oprávnených voličov. Títo odovzdali 415 platných hlasov pre kandidátov. Vo voľbách v 1. kole zvíťazil Róbert Fico s podporou 40,96 %. Druhým bol Andrej Kiska, Jemu odovzdalo hlas 22,65 % voličov a tretím Radoslav Prochádzka s podporou 21,92 %. Štvrtým v poradí bol Milan Kňažko / 8,67 % / a piatym Pavol Hrušovský / 2, 89 % /.

Podľa týchto výsledkov aj z našej obce postúpili Róbert Fico a Andrej Kiska, rozdiel medzi nimi bol však evidentne väčší ako v celoštátnom meradle.

Adm.


Jednota dôchodcov – Výročná schôdza a Fašiangové posedenie

4. marec 2014

P1020060aČlenovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Pobedime sa dňa 2. marca 2014 zišli na výročnej členskej schôdzi na ktorej predložili plán činnosti na tento rok, zhodnotili prácu za rok minulý, vypočuli si správu o hospodárení ako aj správu revíznej komisie. Základné dokumenty boli schválené členskou schôdzou príslušným uznesením. V diskusii vystúpila starostka obce Mgr. Eva Směřičková, ktorá pripomenula, že organizácia seniorov je najpočetnejšia spoločenská organizácia s bohatou činnosťou. Predseda organizácie spresnil náplň najbližších akcií, konkrétne šlo o návštevu divadelného predstavenia a zájazd na Baťov kanál.

Po členskej schôdzi nasledovala spoločenská akcia fašiangové posedenie. V jeho programe bolo okrem chutnej večere, bohatom občerstvení i tanečné vystúpenie členiek JDS / country tance /. Do tanca a na počúvanie hrala hudobná skupina členov jednoty dôchodcov, doplnená hosťom z Piešťan a Jozef Sýkora s harmonikou obohatil príjemnú atmosféru posedenia. Prítomní mali medzi sebou aj vzácneho jubilanta Jozefa Lednického, ktorý si s členkami zatancoval čestné tanečné kolo.

I. Pastorek

Foto: Fotogaléria

Autori fotografií : Eva Pogranová, Ivan Pastorek

 

 


Darovanie krvi hasičmi

21. február 2014

DSC00028 a

Dňa 19.2.2014 zavítali do našej obce pracovníci mobilnej transfúznej jednotky z fakultnej nemocnice Trenčín, ktorí vykonali v spolupráci s Miestnym spolkom Slovenského červeného kríža Pobedim darovanie krvi. Na tejto akcii sa zúčastnili tiež 9. členovia  DHZ Pobedim a darovali túto vzácnu tekutinu.

Ďakujem všetkým zúčastneným členom, keďže takto sme zachránili nejeden ľudský život.

 Martin Piškula – predseda DHZ Pobedim


Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Pobedim

21. február 2014

Výročná 03 a Dňa 16.2.2014 sa konala v budove hasičskej zbrojnice výročná členská schôdza /VČS/ Dobrovoľného hasičského zboru Pobedim /DHZ /.  Cieľom schôdze bolo zhodnotiť prácu v hasičského zboru za rok 2013a plán činnosti na tento rok.

Schôdzu zahájil Martin Piškula privítaním hostí: PhDr. Ladislav Pethö  prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, Ing. Michal Jurdík predseda Krajského výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany Trenčín,  Bc. Jozef Smolinský predseda Okresného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany za okres Nové Mesto nad Váhom, Ivan Krúpa veliteľ Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany a starostka obce Pobedim Mgr. Eva Směřičková.

Po  schválení bodov programu predseda DHZ Martin Piškula informoval o činnosti v zboru za rok 2013, uviedol akcie, súťaže a výjazdy hasičského zboru. Správu o hospodárení, predniesol pokladník Ing. Ladislav Melicher. Obsažný plán činnosti na rok 2014 predložil predseda DHZ

V diskusii vystúpil Ing. Michal Jurdík, ktorý pochválil činnosť hasičského zboru. Do diskusie za zapojil Bc. Jozef Smolinský a po ňom Ivan Krúpa oboznámil členov o súťažiach naplánovaných v roku 2014 a osobitne o okresnej súťaži. ktorá sa uskutoční dňa 14.6.2014 na miestnom futbalovom ihrisku.

Ďalej nasledoval príhovor prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky PhDr. Ladislava Petha, ktorý sa prvýkrát zúčastnil na výročnej schôdzi pobedimského hasičského zboru a bol úprimne prekvapený činnosťou a pripravenosťou členov DHZ Pobedim. Informoval o tom, že od 1.4.2014 vstupuje do platnosti nový zákon o dobrovoľnej požiarnej ochrane. Po prezidentovi DPO SR predniesla príhovor starostka obce Pobedim Mgr. Eva Směřičková. Členská schôdza bola ukončená schválením uznesenia a poďakovaním za účasť hostí a členov hasičského zboru.

 

 

Martin Piškula

predseda DHZ Pobedim

 

 


Previerkové cvičenie hasičov

7. január 2014

IMAG0867aZačiatkom tohto roka, dňa 05.01.2014, bolo vykonané previerkové cvičenie Obecného hasičského zboru Pobedim na objekt stodoly. Cvičenie bolo zamerané na simulovaný požiar stodoly, kde sa nachádzalo osobné motorové vozidlo. Zvolanie členov bolo pomocou SMS systému. Výjazd techniky T 148, WV Transporter a MB Vario 815 bol vykonaný v stanovenom limite v čase 9:38 hod. Po príjazde na miesto udalosti si členovia OHZ zvolili veliteľa zásahu /VZ/. Po prieskume bolo zistené že sa jedná o simulovaný požiar Požiarno -  previerkové cvičenie na budovu stodoly.  Cvičenie bolo telefonicky ohlásené na KS IZS Trenčín a na ohlasovňu požiarov OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom.

Fotografie: viď Fotogaléria

 

 


Silvestrovská zabíjačka

30. december 2013

zab 3aDňa 28. 12. 2013 futbalový oddiel Pobedima jeho nadšenci ukončili svoje tohoročné aktivity silvestrovskou zabíjačkou. Prípravy na akciu sa začali už v piatok, aby si návštevníci od skorého sobotného rána mohli vychutnať zabíjačkové špeciality. Príjemnú atmosféru dotvárala vôňa punču a trio hudobníkov, ktorí sa starali o dobrú náladu nielen pobedimčanov ale aj návštevníkov z okolia.

Text a foto : Miloš Miklovič

Fotografie: viď Fotogaléria

 


Jasličková pobožnosť

29. december 2013

IMG_6168aJasličková pobožnosť sa teší v našej farnosti veľkej obľube a pre mnohých veriacich sa stala návšteva tejto udalosti neodmysliteľnou súčasťou Vianoc. Výnimkou nebol ani tento rok. Pod vedením  Mgr. Evky Směřičkovej a jej manžela Martina nacvičili deti príbeh príchodu malého Ježiška na tento svet. Námaha a snaha malých hercov, ktorí svoje úlohy zobrali naozaj zodpovedne, vyvrcholila na druhý sviatok vianočný 26. decembra 2013 v kostole sv. Michala Archanjela. Rozpovedali výnimočný príbeh narodenia Ježiška v maštaľke i príchod Troch kráľov.

Po skončení sa prítomným prihovoril pán farár Dušan Nemec. Obrátil sa k deťom slovami : „Páčilo sa vám vystúpenie? Lebo nám sa páčilo.“ Nasledovala ešte spoločná fotografia a modlitba pred Betlehemom.

Ďakujeme všetkým deťom za plnohodnotný duchovný zážitok i každému, kto sa podieľal na tejto milej slávnosti. Tešíme sa na stretnutie o rok.

Herecké obsadenie:

Mária – Eliška Směřičková, Jozef – Michal Malíček, Anjel – Hanka Melicherová, Hviezda – Janka Melicherová, Rozprávač – Simonka Slabá, Pastier 1 – Timejka Havrlentová, Pastier 2 – Natálka Miklovičová, Gašpar – Sebastián Havrlent, Melichar – Saška Barančíková, Baltazár – Radka Malíčková, hra na gitare – Martin Směřička.

Text a foto : Eva Pogranová

Fotografie: viď Fotogaléria


Výročná schôdza Obecného hasičského zboru Pobedim

22. december 2013

Schôdza OHZ 2013Dňa 21.12.2013 sa konala výročná schôdza Obecného hasičského zboru Pobedim v hasičskej zbrojnici.

Členov OHZ a starostku obce Pobedim Mgr. Evu Směřičkovú  privítal veliteľ družstva OHZ Martin Piškula, poďakoval sa členom za aktívnu činnosť v roku 2013 a poďakoval za spoluprácu z obcou Pobedim. Potom prečítal členom zásahovú činnosť v roku 2013 a štatistiku účasti na zásahoch členov OHZ. V roku 2013 bolo vykonaných 22 výjazdov z toho 9 /deväť/ technických zásahov , 8 /osem/ požiarov , 3 /tri/ dopravné nehody , 1 /jedno/ previerkové cvičenie a jedno taktické cvičenie.

V obci Pobedim bolo vykonaných celkovo 13 výjazdov a mimo obec 9 výjazdov.

Ďalej boli členovia oboznámení o pripravovaných akciách v roku 2013.

V diskusií boli členovia informovaní o dotáciách z DPO SR a o pripravovanom zákone  o požiarnej ochrane.

Martin Piškula  veliteľ družstva OHZ Pobedim

 


Vianočná besiedka na škole

20. december 2013

IMG_6122aStalo sa už tradíciou, že žiaci a škôlkari našej školy pod vedením pedagógov pripravujú v tomto období nielen pre svojich rodičov a starých rodičov, ale i pre širokú verejnosť podujatie s názvom „Vianočná besiedka“.

Tento rok sa konala 18. decembra v ZŠ s MŠ Jána Hollého v Pobedime.

Po milom privítaní všetkých prítomných pani riaditeľkou Jarmilou Gáborovou v priestoroch vianočne vyzdobenej školy, predniesla báseň Lívia Žitňanská, spevácky krúžok zaspieval „Vianočnú pieseň“. a na pódium vystúpili traja moderátori Barborka Košútová, Tomáš Garžík a Patrik Svetlík. Títo svojim slovom sprevádzali viac ako dvojhodinový zaujímavý a precítený program, plný piesní, tancov, recitácií, scénok, pódiových skladieb, prísloví. Na chvíľu boli všetci vtiahnutí v predstihu zo všedných dní do kúzelného času Vianoc.

Pre rodičov i starých rodičov boli postupne odbaľované darčeky, ktorých hodnota je nevyčísliteľná. Veď, čo môže byť krajšie, ako vidieť svoje dieťa alebo vnúča na javisku, kde chce predviesť všetko, čo vie, čo sa dokáže naučiť.

Škôlkari zarecitovali básničky, predviedli scénku s vianočnými pohľadnicami pre zvieratká, tanec malých hviezdičiek, to všetko ako vždy vyvolávalo rozcítenie, úsmev i slzy v očiach.

Žiaci šiesteho ročníka divákov preniesli o 2013 rokov naspäť a ukázali, čo sa vtedy dialo v Betleheme. Ôsmaci a deviataci zahrali na flautách a prváci všetkých doslova vtiahli do vianočnej tržnice. Siedmaci a ôsmaci predviedli svoje tanečné kreácie. Malé Sokolky privítaním pani Zimy doslova roztlieskali divákov. Pri vystúpení tretiakov zavládla „zima“, pretože nadelili riadnu dávku snehovej nádielky. Druháci privolávali snehovú prikrývku na našu dedinku a deviatačky im pomáhali piesňou spievanou v ruštine. Siedmaci pridali vianočné príslovia a porekadlá a piataci prišli ako malí koledníci. Deviataci ukázali rezké tanečné číslo. Predviedli sa aj štvrtáci so scénkou narodenia Ježiška a spevácky krúžok zaspieval pieseň Vinšujeme Vám…

Krásny večer, pripravený s láskou, skončil piesňou „Tichá noc, svätá noc…“ v podaní Lívie Žitňanskej, Žanety Čechvalovej a Lenky Vavrincovej. K nim sa postupne pridávali všetci žiaci školy, niektorí niesli v rukách horiace prskavky. Na záver sa pridali aj učitelia.

Hoci do očakávaného štedrého dňa zostáva ešte niekoľko dní, po bohatom kultúrnom zážitku sme sa rozišli domov sviatočne naladení. Neostáva nám nič iné, len povedať – ďakujeme.

 

Text a foto: Eva Pogranová

Fotografie: viď Fotogaléria


Mikuláš obdaroval aj seniorov

10. december 2013

P1020032         V sobotu 7. decembra 2013 sa stretli členovia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Pobedime na Mikulášskom večierku na ktorom si oživili predvianočný adventný čas, pochutili si na večeri a Mikuláš v sprievode anjela a čerta im rozdal mikulášske darčeky. Počas občerstvenia si mohli účastníci večierka pozrieť premietané obrázky z akcii Jednoty dôchodcov vo vianočnom čase. Po premietaní sa medzi seniormi rozprúdila živá debata a v príjemnej pohode, so želaním šťastných a veselých Vianoc, sa rozišli do svojich domácností.

Ďalšie stretnutie členov Jednoty je naplánované na 2. marca 2014 kedy sa pripravuje výročná členská schôdza a tradičné fašiangové posedenie.

I. Pastorek 

Fotografie: viď Fotoarchív

 


Hasiči – odstránenie stromov

4. december 2013

IMAG0775 (1)

Zamestnanec obce Peter Hesko  ohlásil 1.12.2013 veliteľovi družstva OHZ Pobedim zlomené stromy – tuje na ulici Zákostolná a Dubová v obci Pobedim. Udalosť bola ohlásená starostke obce Pobedim p. Mgr. Eve Směřičkovej, ktorá dala príkaz na výjazd. Na zásah bola vyslaná technika AHZS MB Vario 815 a dvaja   členovia OHZ Pobedim. Po príchode na ulicu Zákostolná bolo zistené, že sa jedná o dve zlomené tuje v blízkosti elektrického vedenia, ktorého sa nedotýkali. Stromy boli spílené pomocou motorovej píly Stihl členom OHZ Pobedim. Počas zásahu na mieste udalosti asistovali dvaja obecní zamestnanci obce Pobedim, ktorí odpratávali zrezané konáre.

Po odstránení tují na ulici Zákostolná sa jednotka OHZ Pobedim s technikou presunula na ulicu Dubová kde spílila jeden strom – tuja ktorý bol nalomený nad predzahrádkou rodinného domu č. 144 a hrozilo že sa zlomí úplne a poškodí rodinný dom. Členovia OHZ a obecní zamestnanci spoločne odstránili padnutý strom. Počas zásahu boli obe miesta udalosti ohraničené prenosnými dopravnými kužeľmi.

 


Farnosť – Ukončenie Trnavskej novény 2013

22. november 2013

DSC02637aVo štvrtok 21. novembra, v deň slávenia liturgickej spomienky Obetovania Panny Márie, sa veriaci našej farnosti zúčastnili záverečnej svätej omše Trnavskej novény, ktorá sa ako každoročne konala v dňoch 13. – 21.novembra, v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave.

Tohtoročná Trnavská novéna sa niesla v znamení troch významných výročí.

– 350. výročie krvavého potu na milostivom obraze

– 305. výročie slzenia milostivého obrazu

–   10. výročie návštevy pápeža bl. Jána Pavla II, ktorý sa modlil pri milostivom obraze.

Témou tohtoročnej Trnavskej novény boli texty I. Encykliky pápeža Františka  –  LUMEN FIDEI – Svetlo viery.   Otcovia biskupi, ktorí vysluhovali počas deviatich dní sv. omše, vo svojich homíliách rozoberali jednotlivé časti Encykliky.  Záverečnú sv. omšu celebroval Mons. Stanislav Stolárik, košický pomocný biskup. Témou jeho homílie bola Mária – blahoslavená, ktorá uverila (LF 58). Po slávnostnom požehnaní, v závere slávnosti bol z hlavného oltára zložený milostivý obraz Panny Márie a prenesený do mariánskej kaplnky Baziliky sv. Mikuláša. Veľké množstvo veriacich sa so slzami v očiach lúčilo s Pannou Máriou, s túžbou a prísľubom znovu sa o rok stretnúť pri jej milostivom, zázračnom obraze.

Anna Melicherová

Fotografie: viď Fotogaléria


Stretnutie jubilantov 2013

17. november 2013

IMG_5626aV príjemné jesenné popoludnie 16. novembra 2013 sa stretli jubilanti našej obce vo svadobke na malej slávnosti. Pre jubilantov, 60. ročných a starších občanov, ako aj pre obyvateľov našej obce starších ako 75 rokov, bol pripravený program počas ktorého vystúpili žiaci základnej školy a ako prekvapenie členovia speváckej skupiny Jednoty dôchodcov na Slovensku v Chtelnici.

Žiaci základnej školy na pódiu svadobky ukázali svoje tanečné a spevácke umenie a dobre padli i slová vďaky od našej najmladšej generácie. Spevácka skupina z Chtelnice sa predstavila ľudovými piesňami z okolia svoje rodnej obce ako aj z regiónu Trnavy. Ich kvalitné vystúpenie možno len obdivovať aj z toho dôvodu , že skupiny vystupuje len jeden rok. Kontakt naviazali i organizácie JDS Pobedim a Chtelnica a snáď príde v budúcnosti aj k užšej spolupráci medzi oboma seniorskými organizáciami. Na slávnosti nechýbal ani oficiálny program s moderátorkou Vladimírou Žitnanskou, ktorá otvorila a zakončila oficiálne vystúpenie, predsedom komisie vzdelávania a kultúry Mgr. I. Pastorekom  a starostkou obce Mgr. Evou Směřičkovou. I. Pastorek oboznámil prítomných s menami jubilantov a pozvaných hostí a starostka obce vo svojom slávnostnom príhovore ocenila prácu našej staršej generácie, popriali zdravia a všetkého dobrého, tak aby plnohodnotne užívali roky zaslúženého odpočinku v kruhu najbližších. Pre pozvaných bola pripravená večera, občerstvenie a posedenie, ktoré vhodne doplnila produkcia už populárnej hudobnej skupiny.

I. Pastorek

Foto: Eva Pogranová, Anna Melicherová

Fotografie: viď Fotogaléria / Stretnutie jubilantov 2013 a,b,c /

 


Cvičenie integrovaného záchranného sytému

15. november 2013

P1010992aDňa 15. novembra 2013 krátko po 20. hodine, po zaznení sirény, sa začalo nočné súčinnostné cvičenie integrovaného záchranného systému na ktorom sa zúčastnili Obecný hasičský zbor Pobedim, Hasičský a záchranný zbor Nové Mesto nad Váhom, HaZZ Piešťany a záchranné zdravotnícke služby a Policajný zbor SR.

Jednalo sa o taktické cvičenie zamerané na likvidáciu požiaru opony kultúrneho domu s následnou evakuáciou zranených osôb z ohrozeného objektu.

Prieskumná skupina v zložení dvoch členou OHZ vystrojená dýchacou technikou odstavila v kultúrnom dome elektrický prúd a prívod plynu. Po vytvorení útočného prúdu boli v kultúrnom dome  nájdené na balkóne 3 zranené osoby, vzápätí ďalšia prieskumná skupina našla na prvom podlaží vo veľmi zadymenom priestore ďalších 12 zranených. Na miesto udalosti dorazila jednotka Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru /HaZZ/ Nové Mesto nad Váhom  a pokračovali v prieskume objektu. Veliteľ obecného hasičského zboru Pobedim odovzdal velenie veliteľovi zásahu HaZZ a bol nápomocný pri zdolávaní požiaru a riadení jednotky OHZ v spolupráci s HaZZ.

Na miesto udalosti sa dostavila aj jednotka OR HaZZ Piešťany s technikou T 815 CAS 32 + 3 príslušníci, ktorú si veliteľ zásahu /HaZZ/ vyžiadal už počas jazdy k miestu udalosti, ďalej na miesto dorazila Zdravotná záchranná služba s dvoma vozidlami a Policajný zbor ktorý uzatvoril miestnu komunikáciu v blízkosti objektu.

Cieľom cvičenia bolo preveriť činnosť a súčinnosť hasičských jednotiek a spoluprácu zo záchrannou službou a policajným zborom, zároveň kontrolovali prenos informácií, overenie teoretických časov, schopnosti rozhodovania veliteľov riadenie zásahu a zdolávanie požiaru.

Na záver by som chcel poďakovať všetkým čo pomohli zorganizovať Taktické cvičenie: Obci Pobedim , Príslušníkom Krajského riaditeľstva PZ Trenčín, Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Trenčín, Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Trnava, príslušníci OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom a Piešťan, príslušníci OR PZ Nové Mesto nad Váhom, členom záchrannej zdravotnej služby, členom Obecného hasičského zboru Pobedim, figurantom a neposlednom rade Rasťovi Čopovi nášmu sponzorovi.

Martin Piškula   Obecný hasičský  zbor  Pobedim

 

Fotografie: viď Fotogaléria


Voľby VÚC 2013

11. november 2013

SAM_0861Podobne ako na iných miestach ani v našej obci bol malý záujem voliť predsedu a poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Z 1007 oprávnených osôb  prišlo k urnám len 144 voličov / 14,29 % /, čiže menej ako bol celoštátny priemer.  V našom okrsku získal nad 50 % novozvolený predseda VÚC Jaroslav Baška a najvyšší počet hlasov získali títo kandidáti za poslancov VÚC Trenčín : Dušan Bublavý, Ján Bielik, Nomen Ehsan, Dušan Bezák a Jozef Trstenský. Z nich sa stali poslancami vo volebnom obvode Nové Mesto nad Váhom Ján Bielik, Dušan Bublavý a Jozef Trstenský. Okrem nich zasadnú za obvod Nové Mesto nad Váhom ešte Anna Halinárová a Kvetoslava Hejbalová. Teda predovšetkým na nich sa môžeme obracať v záležitostiach, ktoré sú v kompetencii vyššieho územného celku / doprava , komunikácie, zdravotníctvo, sociálne veci, stredné školstvo a kultúra /.

I.P.

Foto: Anna Melicherová, Eva Pogranová

Fotografie: viď Fotogaléria


Literárna spomienka na biskupa Jozefa Feranca.

29. október 2013

01 05 FeranecV nedeľu 27. októbra 2013 bola  v Rádiu Lumen odvysielaná relácia Literárna kaviareň , ktorá sa opäť venovala  spomienke na biskupa Jozefa Feranca pri príležitosti 10. výročia vydania jeho básnickej zbierky. Prvá časť rozhlasového programu o poézii biskupa J. Feranca odznela  minulý mesiac 22. septembra 2013.

V druhej časti relácie, podobne ako v prvej, si poslucháči rádia Lumen mohli vypočuť verše z básnickej zbierky otca biskupa v podaní Idy Rapaičovej a Juraja Sarvaša, ktorý tiež spomínal návštevy našej obce a to z príležitosti osláv 200. výročia príchodu Jána Hollého do Pobedima a potom ako si uctil pamiatku otca biskupa pri jeho hrobe na miestnom cintoríne. Našu obec prezentoval tiež synovec biskupa doc. Ján Feranec, ktorý reláciu oživil spomienkami na svojho strýka. Zaujímavé informácie o básnickom diele Jozefa Feranca uviedla riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice PhDr. Oľga Lauková. Redaktorom relácie Poézia Jozefa Feranca bol Marek Fajnor.

Reláciu možno vyhľadať v archíve rádia Lumen v časti Menu, Relácie, Literárna kaviareň / 27. októbra 2013 /.

I. Pastorek

 


Netradičná nedeľná sv. omša

28. október 2013

IMG_5359a

Svätá omša v nedeľu 27. októbra o 10.45 hod. v Kostole sv. Michala Archanjela bola netradičná. Namiesto zvukov organu sme počuli hrať a spievať Zbor Dona Bosca, ktorý pôsobí pri Kostole sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch. Tento mládežnícky zbor vedie Mgr. Katarína Dibdiaková. Má 25 členov vo veku od 3 do 40 rokov. Ich repertoár tvoria náboženské mládežnícke piesne, ale aj klasické diela od svetových hudobných majstrov. V našom kostole vystúpili po prvý raz. Počas sv. omše zazneli známe i menej známe piesne, napr. „V mene kríža“, „Glória“, „Dnes chcel by som“, „Si mojou skrýšou“ i „Pie Jesu“, ktorú nádherne zaspievala žiačka druhej triedy základnej školy. Všetkým ďakujeme za úžasný duchovný zážitok.

Po skončení svätej omše ponúkali knihu „Fatimské posolstvo a Božie milosrdenstvo“. Jej zakúpením veriaci podporili charitatívne dielo „Dom pokoja“ v Lúke pri Piešťanoch. Je to projekt na záchranu počatého života a duchovnú obnovu človeka. Dom bude slúžiť ženám, ktoré čakajú dieťatko a nie je im umožnené ho donosiť v prostredí, v ktorom sa nachádzajú.

Po ukončení celej slávnosti boli účinkujúci pohostení koláčikmi a zákuskami, ktoré pre nich napiekli farníčky z našej obce. Na záver nemohla chýbať spoločná fotografia pri soche sv. Michala Archanjela a rozlúčenie so sľubom, že toto vystúpenie nebolo v Pobedime posledným.

Text a foto: Pogranová Eva

Fotografie: viď Fotogaléria


Ocenenie Folklórnej skupiny Pobedimčan

28. október 2013

IMG_5310aTrenčiansky samosprávny kraj (TSK) pripravil na piatok 25. októbra 2013 slávnostný večer pri príležitosti udeľovania ocenení kolektívom a jednotlivcom, ktorí sa významne pričinili k rozvoju kultúry v Trenčianskom kraji. V kongresovej sále sa zišli predstavitelia a poslanci TSK, starostovia obcí a osobnosti kultúrneho života. Po slávnostnom otvorení sa prítomným prihovoril a poďakoval predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček, MPH. Nasledovalo udeľovanie viac ako 30 ocenení.

Slovami: „Ďalšou ocenenou je Folklórna skupina Pobedimčan za 65 rokov pôsobenia, účinkovania a uchovávania folklórnych tradícií v obci Pobedim. Folklórna skupina vznikla v roku 1948. V ich repertoári sú najmä vystúpenia, v ktorých sa prezentujú typickými ľudovými zvykmi z obce: Dedinská svadba, Vitie svadobných perečiek, Pranie na potoku, Vítanie jari… Svojimi piesňami, zvykmi a malebným krojom dodá folklórna skupina osobitý charakter všetkým podujatiam, na ktorých sa zúčastňuje na Slovensku i v Čechách.“ vyzvala moderátorka večera zástupcu FS Pobedimčan, aby prišiel prevziať ocenenie „ĎAKOVNÝ LIST za uchovávanie a rozvoj kultúrneho dedičstva národa“. Z rúk predsedu TSK prevzala ocenenie pani Mária (Jarmila) Bieliková. Súčasťou bola aj knižná publikácia „Trenčiansky samosprávny kraj (obrázky kraja)“. Na slávnosti bola prítomná aj pani Cecília Miklovičová, dlhoročná členka FS Pobedimčan a starostka obce Mgr. Eva Směřičková.

Text a foto : Pogranová Eva

Fotografie: viď Fotogaléria


Deň úcty k starším

24. október 2013

P1010878aV novo vymaľovanej chodbe školy sa zišli 24. októbra 2013 starí rodičia na už tradičnom Dni úcty k starším , ktorý pripravila Základná školy s materskou školou Jána Hollého Pobedim. Starých rodičov i rodičov vystupujúcich detí privítala riaditeľka školy PaedDr. Jarmila Gáborová a moderátori milej slávnosti. Riaditeľka školy dr. J. Gáborová adresovala svoj príhovor babičkám a deduškom pripomínajúc si i svojich starých rodičov v Bašovciach. Po úvodnej piesni nasledoval kultúrny program. Najskôr vystúpili deti materskej školy s hromadným vystúpením v ktorom odzneli básne piesne a nechýbali ani tance. Túto skladba bola zrejmá i vo vystúpeniach žiakov základnej školy a to od prvého do posledného ročníka školy. Všetky čísla programu pre starších obyvateľov našej obce boli výborne pripravené a perfektne predvedené. Účastníkov slávnosti, pre ktorých bolo pripravené i malé občerstvenie, zaujalo napríklad milé vystúpenie detí materskej školy, sólové spevy starších žiačok, temperamentný rómsky tanec, ľudové tance v krojoch , rytmické vystúpenie „sokoliek“, zaujímavé scénky a vo veršovanej podobe vyslovené želania a poďakovania starým rodičom. V závere odznelo poďakovanie za pripravený program od starostky obce Mgr. Evy Směřičkovej ako aj od účastníčky slávnosti.

Za pekne pripravený Deň úcty k starším patrí teda srdečné poďakovanie všetkým, ktorí sa na jeho príprave i realizácii podieľali. Pripravili vskutku príjemný kultúrny podvečer.

I. Pastorek

Fotografie: viď FotogalériaSviatok sv. Vendelína

22. október 2013

DSC02386aSviatok sv. Vendelína si  veriaci  našej farnosti pripomínajú milou pobožnosťou, ktorá sa koná pred jeho sochou, ktorú máme v našom chotári.

V nedeľu, 20. októbra po Ružencovej poklone sa veriaci zhromaždil pred kostolom, odkiaľ išli v sprievode k soche sv. Vendelína. Počas sprievodu sa modlili Korunku Božieho milosrdenstva. Pred sochou sv. Vendelína pobožnosť viedol vdp. Dušan Nemec, správca našej farnosti. Pieseň Svätý boží Vendelín, patrón vrchov a dolín si veriaci zaspievali s úctou a nadšením. Kytica kvetov vyjadrila úctu a lásku k svätému Vendelínovi. Jeho pamiatku si uctievali už i naši predkovia, preto zostalo i v nás súčasníkoch, že socha je veľmi obľúbená a miesto kde je umiestnená je stále udržované.

Veľká vďaka patrí obetavým občanom našej obce, ktorí sa s láskou o sochu sv. Vendelína a jej okolie starajú.

Text a foto: Anna Melicherová

Fotografie: pozri Fotogaléria


Stretnutie Segešovcov

8. október 2013

IMG_0385 (11)Prvé historické stretnutie potomkov rodu Segeš sa uskutočnilo 5.10.2013 v Pobedime. Pozvanie na stretnutie prijali takmer všetci oslovení potomkovia z jednotlivých výhonkov – vetiev rodostromu. Stretnutie sa konalo vo veľmi priateľskom a rodinnom prostredí. Účastníci sa navzájom medzi sebou spoznávali a najmä mladšia generácia, sa dozvedela koľko má príbuzných. Každý z prítomných mal možnosť nahliadnuť do rodostromu, vyhotoveného od roku 1749  až po tých najmladších potomkov. Najmladšími potomkami sú Klára a Mária, dvojčatá, ktoré sa narodili v júli 2013, najstarším je Ján, narodený v roku 1592. Okrem toho boli zverejnené niektoré rodinné dokumenty z rodinných archívov. Dostupné boli aj dokumenty o J.A. Komenskom, ktorý podľa historikov a Komeniológov, patril do tohto rodu.

J Segeš

 

 


Hody 2013 – Súťaž s historickou hasičskou technikou

1. október 2013

1186252_3450601521476_723130253_na

 

 

 

 

Za krásneho slnečného hodového počasia sa konala 28.septembra 2013  netradičná súťaž s hasičskou historickou technikou. Otvorenie vykonal tajomník DHZ Pobedim Ing. Matej Palkovič a predseda DHZ Pobedim Martin Piškula ktorí privítali delegáta DPO SR Antona Urdoviča , viceprezidenta DPO SR predseda RKM DPO a bývalého štátneho tajomníka MV SR  Maroša Žilinku

Na súťaži sa celkovo zúčastnilo 8 hasičských družstiev.

Súťažilo sa na dva pokusy kde sa nakoniec počital lepší čas jedneho z pokusov.

Umiestnenie družstiev bolo nasledovne:

Muži:

 1. OHZ Pobedim s časom 28,25 s
 2. DHZ Pobedim s časom 30,05 s
 3. DHZ Golianovo s časom 30,75 s
 4. DHZ Bašovce s časom 32,43 s
 5. DHZ Rakovice s časom 33,60 s
 6. DHZ Opatová s časom 36,68 s
 7. DHZ Pobedim Old boys s časom 37,62 s

Ženy:

1. DHZ Pobedim Ladys s časom 39,95 s

Po skončení súťaže boli všetky družstva odmenené pohárom a diplomom .

Poďakovanie patrí usporiadajúcemu zboru a FK 1925 Pobedim za príjemne  strávené popoludnie a vybornú atmosferu.

Martin Piškula – predseda DHZ Pobedim


Hody 2013 – Odovzdanie verejnosti a posvätenie sochy sv. Michala

1. október 2013

IMG_4631a

 

 

 

 

 

Po slávnostnej sv. omše v kostole sv. Michala archanjela bola odovzdaná verejnosti a posvätená socha sv. Michala archanjela. Úvodom akcie predniesla báseň s tematikou sv. Michala Eva Pogranová, potom nasledovala náboženská pieseň v podaní členov Folklórnej skupiny Pobedimčan. Príhovor o sv. Michalovi v erbe obce Pobedim predniesol Mgr. Ivan Pastorek a pred posvätením starostka obce Mgr. Eva Směřičková priblížila prítomným genézu vzniku plastiky a predstavila autora sochy ľudového rezbára Jozefa Chromeka z Podolia. Sochu posvätil správca farnosti vdp. Dušan Nemec.

Socha sv. Michala archanjela vychádza z podoby svätca na erbe našej obce. Znak so sv. Michalom bol z podnetu obce Pobedim schválený heraldickou komisiou v roku 1992. Odborný posudok k návrhu na erb spracoval profesor Jozef Novák. Vo svojej expertíze vychádzal z pečatí obce z druhej polovice 18. a v 19. storočí. V strede pečatného poľa bol v tom čase  umiestený sv. Michal archanjel v rúchu s dvoma skríženými pásmi, držiaci v pravej ruke  ohnivý meč.

Okrem tejto podoby patróna kostola. farnosti a symbolu obce poznáme výtvarné stvárnenie svätca v farskom kostole, kde je plastika sv. Michala súčasťou hlavného oltára, rovnako je sv. Michal vo výplni okna svätyne a tiež je namaľovaný na zástave. Najstaršiu sochársku podobu sv. Michala nájdeme na vrchole pôvodnej kazateľnice. Práve táto plastika bola zrejme inšpiráciou znaku obce, používaného  od roku 1710 do polovice 18. storočia. Na pečati so spomínaným rokom môžeme vidieť sv. Michala s ostrým mečom a váhami ako symbolom spravodlivosti.

I.Pastorek.

Fotografie : viď Fotogaléria

 

 


Hody 2013 – Osadenie sochy sv. Michala archanjela

27. september 2013

P1010754aDňa 27. septembra v popoludňajších hodinách bola osadená socha sv. Michala archanjela. Plastika bola za pomoci mechanizmu osadená v parku medzi farou a kostolom. Pred vlastným uložením sochy na vytypované miesto  bolo potrebné urobiť pevný základ, ktorý realizovali pracovníci obce Peter Hesko a Jozef Valo. Samotné osadenie bolo konzultované s realizátorom sochy ľudovým rezbárom Jozefom Chromekom z Podolia. Prevoz plastiky zabezpečovala starostka obce Mgr. Eva Směřičková, ktorá sa na zúčastnila osadení a to spolu s autorom sochy sv. Michala archanjela. Svätec je patrónom kostola a je v znaku obce už od začiatku 18. storočia.

Slávnostné odhalenie sochy a jej posvätenie sa uskutoční v nedeľa 29. septembra po slávnostnej sv. omše so začiatkom o 10.45 hod.

I. Pastorek

Foto: viď Fotogaléria

 

 

 

 

 

 


Hody 2013 – Vernisáž a prehliadka výstavy Spoločné záujmy spájajú

27. september 2013

P1010723a

Prvou akciou tohoročných pobedimských hodov bola vernisáž výstavy Spoločné záujmy spájajú, ktorá sa uskutočnila 26. septembra vo svadobke. Úvodom slávnostného otvorenia tradičnej hodovej výstavy bolo tanečno – spevácke vystúpenie  žiakov školy, po ňom nasledovala poézia v podaní Evy Pogranovej. Slávnostný príhovor predniesla starostka obce Mgr. Eva Směřičková. V ňom ocenila činnosť spoločenských organizácií v obci a poďakovala za inštaláciu výstavy, osobitne gestorovi výstavy Mgr. I. Pastorekovi. Posledne menovaný v stručnosti oboznámil prítomných o obsahu výstavy a vyzval predstaviteľov spoločenských organizácií informovať hostí vernisáže o histórii a súčasnosti na výstave prezentovanej organizácie. V tomto duchu prehovorili Ing. Matej Palkovič  / Dobrovoľný hasičský zbor /, Ľubomír Melicher  /rybársky združenie Zástodolie /, p. Gula / poľovnícke združenie /  a I. Pastorek za Jednotu dôchodcov na Slovensku. Moderátorkou vernisáže bola Vladimíra Žitnanská, ktorá v závere pozvala prítomných na prehliadku výstavy.

Po vernisáži bola výstava Spoločné záujmy spájajú prístupná verejnosti v dňoch 28. – 30. septembra 2013. Ako zvyčajne najviac návštevníkov obecné účelové zariadenie zažilo v nedeľu 30. septembra  kedy niektorí z nich napísali do knihy návštev aj svoje dojmy z kultúrnej akcie. V pondelok 30. septembra navštívili výstavu žiaci základnej školy a deti materskej školy.

 

I. Pastorek

Foto: Jana Miklovičová

Fotografie: Viď Fotogaléria

 

 

 


Folklórna skupina vystúpila na otvorení rozhľadne

24. september 2013

IMG_4367aFolklórna skupina Pobedimčan bola pozvaná Obecným úradom v Bošáci na slávnostné otvorenie Rozhľadne na Vrchu Hájnica, ktoré sa konalo 22. septembra 2013. Po slávnostných príhovoroch a otvorení rozhľadne prestrihnutím pásky nasledovali hudobné a spevácke vystúpenia, v rámci ktorých sa pásmom piesní predstavila aj naša folklórna skupina. Pobedimčania upútali prítomných nielen spevom, ale aj krásnymi krojmi, o čom svedčilo mnoho otázok ohľadne pôvodu a jednotlivých častí kroja. Pristavovali sa zvedavci, ktorí si fotili členov folklórnej skupiny, ba dokonca aj detaily samotných výšiviek.

Turistická rozhľadňa na Vrchu Hájnica bola vybudovaná v roku 2013 združením obcí Mikroregión Bošáčka, aby sa toto nádherné miesto zatraktívnilo nielen pre domácich, ale aj pre turistov a návštevníkov regiónu. Projekt bol financovaný z Európskej únie – Program cezhraničnej spolupráce Slovenskej republiky a Českej republiky, pričom partnerom projektu bola obec Březová.

Vrch Hájnica ponúka  okrem výhľadu na románsky kostolík a obec Haluzice aj pohľad na všetky svetové strany, na Biele Karpaty, Považský Inovec a obce Bošáckej doliny.

Vystúpenie FS Pobedimčan ocenil starosta obce Bošáca Daniel Juráček, ktorý všetkých pohostil pravou bošáckou slivovicou. Pri tejto príležitosti našich folkloristov pozval na hody v auguste 2014, aby svojim spevom dotvorili slávnostnú hodovú atmosféru.

E. Pogranová

Foto: Eva Pogranová, Juraj Nedbal

Foto: viď Fotogaléria

 


Balónová fiesta v Pobedime

8. september 2013

P1010593a

 

 

 

 

 

V piatok a v sobotu, 6.a a 7. septembra 2013, sa uskutočnila 1. Medzinárodná fiesta teplovzdušných balónov v Piešťanoch. Trocha z tejto fiesty sme mali aj v našej obci a to či už v piatok alebo v sobotu ráno. Najnižšie lietali nad Pobedimom teplovzdušné balóny v piatok ráno a podvečer, kedy niektoré z nich pristáli i v chotári našej obce. Treba pripomenúť, že počasie mali letci priam ideálne.

V časti Fotogaléria ponúkame ukážku menšej pobedimskej balónovej fiesty.

Text a foto: Ivan Pastorek


Začal sa nový školský rok

3. september 2013

P1010565 a

 

 

 

 

 

Ako na každej škole i v našej sa 2. septembra 2013 začal nový školský rok 2013/14. Po úvodnej piesne a básne sa k prítomným žiakom, pedagógom, pracovníkom školy a rodičom prihovorila najskôr starostka obce Mgr. Eva Směřičková a potom riaditeľka školy PaedDr. Jarmila Gáborová. Starostka obce vo svojom krátkom vstupe ocenila vymaľovaný interiér školy ako aj fakt, že škola získala dotáciu na opravu strechy. Údaj o dotácie z ministerstva školstva pripomenula tiež riaditeľka školy, ktorá srdečne privítala prítomných a oboznámila ich o súčasnom personálnom zabezpečení školy, osobitne o počte žiakov v triedach a triednych učiteľov. Zvláštnu pozornosť venovala prvému ako i posledného ročníku školy. Poďakovala všetkým ktorí pomohli pri vymaľovaní tried a ostatných priestorov školy a zaželala úspešný školský rok 2013/14. Po príhovore riaditeľky školy, ktorá začína druhé funkčné obdobie,  pokračoval slávnostný program prijatím prváčikov do školských lavíc a to lyžičkou medu, malým spomienkovým darčekom a veselým záverečným tancom. Privítanie, pod vedením učiteľov, pripravili žiaci posledného ročníka školy, deviataci. Slávnostné otvorenie školského roku sa na Základnej škole s materskou školou Jána Hollého Pobedim skončili školskou hymnou.

Po tomto akte sa prváčikovia a rodičia spolu s riaditeľkou školy a triednou učiteľkou Mgr. Ľ. Gálovou, zúčastnili slávnostného prijatia žiakov prvého ročníka starostkou obce Mgr. Evou Směřičkovou. Prváčikovia si vypočuli príhovor  starostky obce a z obradnej sieni si odniesli knižný darček.

Pri neformálnom stretnutí na pôde školy predseda komisie pre kultúru a školstvo Mgr. I. Pastorek vyjadril presvedčenie , že v podobnom duchu otvoríme i nasledujúci školský rok a škola bude ďalej existovať ako plnohodnotná škola ku prospechu žiakov ako aj celej obce.

I.P.

Foto: viď Fotogaléria


Deň otvorených dverí v Poľnohospodárskom družstve Pobedim

14. august 2013

IMG_3788a

Poľnohospodárske družstvo Pobedim otvorilo svoj areál širokej verejnosti. Akcia pod názvom „Deň otvorených dverí“ sa konala 10. augusta 2013. Nielen členovia a zamestnanci PD, ale i občania obce a okolia tak mali jedinečnú možnosť nahliadnuť do priestorov, ktoré nie sú bežne prístupné verejnosti.

Záujem zo strany návštevníkov bol veľmi veľký, o čom svedčí aj registračná listina s 297 menami. Odhadnúť, koľko nezaregistrovaných prešlo bránou areálu, bolo nemožné.

Účastníkov všetkých vekových kategórií vítal pri vstupe predseda družstva Ing. Juraj Lednický. Moderátor Marek Kadlec v tradičnom mužskom „pobieckom“ kroji informoval o sprievodných akciách a vysvetlil, čo je možné si v areáli pozrieť. Svojím rozprávaním preniesol prítomných aj do minulosti, pričom vravel o vzniku i o histórii družstva. Neobišiel ani súčasnosť. Venoval sa aj trom slovenským minipivovarom. Hudobná produkcia bola bola v réžii DJ Ivana Pätnického.

K sprievodnému programu patrila výstava historických i nových traktorov a iných poľnohospodárskych strojov. Historické traktory, ktoré sú v súkromnom majetku, boli prezentované svojimi hrdými majiteľmi. Všetky stroje sa tešili nesmiernemu záujmu najmä detí, ktorých zvedavosť všetko vedieť a chuť chytiť každú časť bola nekonečná. Otvorené maštale ponúkali možnosť vidieť dojnice, teliatka a býkov, v oplotenom priestranstve boli odpočívajúce ovečky. Každý návštevník mohol prejsť celým areálom družstva.

Pripravené posedenie v krytej hale lákalo ochutnať zabíjačkové špeciality, poľovnícky guláš navarený členmi poľovného združenia, cigánsku, ktorú pomáhali pripraviť futbalisti, a nakoniec všetko zapiť dobrými nápojmi –čapovaným pivom z minipivovarov, vínom i nealkom. Najmladší návštevníci boli obdarovaní pexesom, lízankami a keksíkmi.

Záverečným programom bola tombola, do ktorej bol zaradený každý zaregistrovaný návštevník.

„Deň otvorených dverí“ sa poľnohospodárskemu družstvu naozaj vydaril a veríme, že obdobné akcie sa stanú tradíciou.

Text a foto : Eva Pogranová

Fotogafie: viď Fotogaléria

 

 

 


JDS – Posedenie pri guláši

7. august 2013

P1010013a

 

 

 

 

 

Už po šiesty krát sa 6. augusta 2013 zišli členovia základnej organizácie dôchodcov v Pobedime na posedení pri guláši, ktorý spolu so svojimi pomocníčkami ako tradične chutne navarila Tonka Klimová. Guláš bol servírovaný v pôvodnej hospodárskej časti Roľníckeho domu a potom sa účastníci akcie presunuli na vnútorný dvor domu, aby si na čerstvom vzduchu posedeli pri pohári vína a spolu so svojimi susedmi podebatovali. Nechýbala ani hudba našich členov, ktorá zahrala obľúbené piesne a skladby. I keď priestor bol neveľký našli sa aj tanečníci. Podobne ako v predchádzajúcich ročníkoch i táto akcia dôchodcov sa niesla v príjemnej atmosfére o čo sa vo veľkej miere zaslúžili členky výboru JDS a samozrejme naša kuchárka A. Klimová.

I. Pastorek

Fotografie: viď Fotogaléria

 


Hasiči – Začiatkom augusta tri technické zásahy

6. august 2013

IMAG0503a

 

 

 

 

 

Najskôr dňa 2. augusta 2013 zasahovali členovia obecného hasičského zboru v budove požiarnej zbrojnice, kde prasklo vodovodné potrubie a voda zaliala pivničné priestory do výšky 50 cm. Vodu bolo potrebné vyčerpať a priestor podľa možnosti vysušiť. V nedeľu 4. augusta sa zase prehnala cez Pobedim búrka so silným vetrom, ktorý spôsobil pád tehlového múra p. Ivaniča. Tehlové murivo padlo na chodník a čiastočne na cestu. Hasiči v nočných hodinách za pomoci techniky odstránili spadnutý múr tak , aby bola možnosť prechodu po miestnej komunikácii a miesto pádu osvetlili elektrocentrálou. Členovia OHZ Pobedim na druhý deň t.j. 5. augusta odstraňovali padnutý strom v obci Podolie, na ktorý upozornil Ľ. Melicher. Strom bol spadnutý cez cestu a hasiči spolu Hasičským a záchranným zborom Nové Mesto nad Váhom konáre stromu spilovali a očistili miesto pádu. Strom padol počas spomenutej nočnej búrky, ktorá sa prehnala cez západné Slovensku a spôsobila viaceré materiálne škody.

Spracované podľa záznamov OHZ Pobedim

 


Hasiči – Likvidovanie požiarov v Podolí a v Piešťanoch

24. júl 2013

IMAG0486a

 

 

 

 

 

Ohlasovňa požiarov v Novom Meste nad Váhom, ohlásila 21. júla 2013 členovi obecného hasičského zboru / OHZ / Pobedim požiar senníka na poľnohospodárskom družstve Podolie. Na zásah bola vyslaná technika a 5 členovia OHZ. Jednalo sa o požiar dvoch senníkov z polovice zachvátených ohňom. Členovia hasičského zboru boli nápomocní príslušníkom Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom a po likvidácii požiaru bolo seno  vyťahované mechanizmami PD Podolie a ďalej ochladzované a odnášané na voľné priestranstvo. V blízkosti senníka sa nachádzala stajňa s koňmi. Neskôr členovia OHZ Pobedim dohášali ohniská a zahrabávali miesto požiaru. Počas hasenia senníka bolo pozorované veľmi husté zadymenie v obci Podolie. Zistilo sa, že ide o požiar káblov a odpadu v záhrade rodinného domu. Na zlikvidovanie požiaru použili príslušníci hasičského zboru lafetový prúd. Pobedimský zbor bol tiež požiadaný o pomoc pri hasení kompostu v Piešťanoch – Nový dvor. Na zásah bola vyslaná technika T 146 CAS 32 a traja členovia OHZ. Požiar kompostoviska bol úspešne zlikvidovaný a jednotka OHZ Pobedim sa presunula k prvému výjazdu do obce Podolie.

Ďalší požiar bol v obci Podolie dňa 27. júla 2013. Jednalo sa o požiar slamy na riadkoch o rozmeroch 40 ha zachvátených plameňom. Jednotka OHZ Pobedim sa nahlásila veliteľovi zásahu  Hasičského a záchranného zboru / HaZZ/ a ten dal pokyn na hasenie pomocou lafetových prúdov a jednoduchých hasiacich prostriedkov z vozidla T 148 CAS 32 OHZ Pobedim. Po odchode jednotky HaZZ z miesta požiaru na základňu, členovia OHZ s technikou T 148 CAS 32 dohášali ohniská a zalievali miesto požiaru.

Spracované podľa záznamov OHZ Pobedim

Fotografie: Viď Fotogaléria

 


Farnosť – Púť na Skalke nad Váhom

19. júl 2013

SAM_0523

 

 

 

 

V stredu 17. júla 2013 na sviatok – sv. Andreja Svorada a Benedikta – pustovníkov,  boli veriaci z farnosti Pobedim na púti na blízkej Skalke nad Váhom,  pri Trenčíne. Toto najstaršie pútnické miesto na Slovensku je spojené so životom dvoch pustovníkov sv. Andreja Svorada (980-1030) a sv. Benedikta (- zomrel r. 1033), ktorý bol žiakom sv. Svorada. Títo svätí mužovia sa zriekli svetského spôsobu života, žili v samote v blízkej jaskyni. Ich životné heslo bolo „Modli sa a pracuj!“ Sú pre nás veľkým vzorom, že v skromnosti, v pokore a tichosti prežili svoj život. Sv. Svorad Andrej zomrel prirodzenou smrťou, sv. Benedikt bol zavraždený zbojníkmi. Mysleli si že má veľa peňazí. Keď však tvrdil že nemá žiadne peniaze, zbojníci Benedikta privliekli na breh Váhu, zabili a hodili ho do vody. Kým jeho telo po celý rok hľadali, vídali sedávať orla na brehu rieky Váh, akoby niečo pozoroval. Na tom mieste začali hľadať a skutočne našli telo Benedikta tak zachovalé, akoby bol umrel krátko predtým. Neskôr boli Svorad aj Benedikt vyhlásení za svätých a na ich pamiatku nechal nitriansky biskup Jakub I. založiť roku 1224 na Skalke pri jaskyni kláštor. A na skale, z ktorej bolo Benediktovo telo zhodené do Váhu, dal vystavať kostol.

Púť pokračuje  v sobotu 20. júla  a vyvrcholí  v nedeľu 21. júla 2013  o 10:30 slávnostnou svätou omšou, ktorú bude celebrovať Mons. Mario Giordana, apoštolský nuncius na Slovensku.

Anna Melicherová

Foto: viď Fotogaléria

 

 


Hasiči – DHZ Pobedim víťaz súťaže s historickou technikou

16. júl 2013

DHZ Rakovice 05a

 

 

 

 

 

Za krásneho slnečného počasia sa konalo dňa 6.7.2013 v obci Rakovice okres Piešťany netradičná súťaž s hasičskou historickou technikou. Zahájenie vykonal predseda DHZ Rakovice Ján Hevier a starosta obce Rakovice Dušan Daloš

Na súťaži sa celkovo zúčastnilo 5 hasičských družstiev. Súťažilo sa na dva pokusy kde sa nakoniec počítal lepší čas jedného z pokusov.

Umiestnenie družstiev bolo nasledovne:

Muži:

1. DHZ Pobedim s časom 26,94 s

2. DHZ Rusovce s časom 29,81 s

3. DHZ Senec s časom 30,13 s

4. DHZ Opatová s časom 31,50 s

5. DHZ Rakovice s časom 32,82 s

 

Po skončení súťaže boli všetky družstva odmenené krásnym drevenými ručne vyrezávanými cenami, ktoré zhotovil Ján David z Piešťan .

Ďakujeme usporiadajúcemu zboru za pekne strávené popoludnie a výbornú atmosféru.

Martin Piškula – predseda DHZ Pobedim

Foto: viď Fotogaléria

 


Futbalový turnaj o pohár starostky obce Pobedim

7. júl 2013

SONY DSCV obci Pobedim sa už stalo tradíciou, že sa začiatkom leta koná turnaj o pohár starostky obce. Za pekného slnečného počasia sa na futbalovom štadióne zišli futbalisti, aby si zmerali sily a divákom predviedli svoje majstrovstvo. V úvode turnaja prišiel hráčov a futbalových priaznivcov pozdraviť a povzbudiť pán europoslanec MUDr. Miroslav Mikolášik. Po slávnostnom zahájení 11 mužstiev z rôznych kútov nášho regiónu začalo  zápolenie v duchu fair play. Veľkou motiváciou pre futbalistov bola cena pre najlepšieho hráča –  zájazd do Bruselu, ktorý venoval pán europoslanec Mikolášik.. Ten si počas návštevy prezrel športový areál a rybársku zónu.  Pozdravil sa s účastníkmi turnaja, pre každého mal milé slovo, prihovoril sa takmer každému. Pán europoslanec bol veľmi milo prijatý prítomnými, čo prejavili potleskom po jeho príhovore a záujmom o spoločné fotografovanie s ním. Veľmi milé bolo stretnutie s duchovným otcom vdp. Dušanom Nemcom, správcom našej  farnosti. O to bolo milšie, že toto stretnutie nebolo ich prvé. Cenu od pána europoslanca vo veľkej konkurencii skvelých hráčov vyhral Patrik Mikláš a odovzdal mu ju bývalý futbalový reprezentant Dušan Bartovič. Na turnaji nesúťažili len muži, ale aj ženy. Víťazstvo v kopaní jedenástok si odniesla čerstvá maturantka Patrícia Gonová. Hráči si vďaka sponzorom odniesli pekné a hodnotné ceny. Z množstva sponzorov spomeniem aspoň Antona Šmotláka , ktorý zastupoval spoločnosť EXE a Mariána Vargu zo spoločnosti PLANTEX Veselé. Turnaja sa zúčastnila so svojou rodinkou aj pani Ľudka Tollarovičová, ktorú mnohí poznajú zo sviečkovej manifestácie v Bratislave ako „dámu v modrom“. Osobnou účasťou náš turnaj podporil aj starosta Chtelnice Peter Radošinský s rodinou.

Najväčšia vďaka patrí pánovi poslancovi EP MUDr. Miroslavovi Mikolášikovi, že z množstva akcií, ktoré v tento deň absolvoval prišiel aj k nám, podporil náš turnaj  a povzbudil športovcov, že sa oplatí bojovať. Víťazná cena  pre najlepšieho hráča od pána europoslanca – pozvanie do Bruselu bola bezpochyby lákavá pre každého účastníka turnaja.

Mgr Eva Směřičková

starostka obce

Fotografie: viď Fotogaléria

 


Farnosť – Prvé sväté prijímanie vo farnosti Pobedim.

4. júl 2013

DSC00808aV nedeľu  30. júna 2013 sa v Kostole sv. Michala archanjela v Pobedime konala slávnostná svätá omša, pri ktorej deti pristúpili k prvému svätému prijímaniu.

Slávnostná chvíľa nastala, keď sa prvoprijímajúce deti zišli pred farou, kde ich privítal pán farár vdp. Dušan Nemec. Odtiaľ  v sprievode na čele s krížom, miništrantmi a pánom farárom deti kráčali  do kostola.  Prvoprijímajúcich obkolesovala stuha, ktorú držali deti v krásnych miestnych krojoch. Sprievod sa zastavil pred vstupom do kostola, kde prvoprijímajúce deti poďakovali svojim  rodičom za lásku, ktorou ich priviedli na toto miesto, kde sa stretnú s Pánom Ježišom a táto chvíľa natrvalo poznačí  ich život. Všetci dojímavo vošli do krásne vyzdobeného kostola. Veľmi milým prekvapením pre prítomných bolo, že Prvé sväté prijímanie bolo spojené s krstom sestričky jedného z  prvoprijímajúch detí. Vzácnou chvíľou pre všetkých bolo obnovenie krstných sľubov, vnímanie homílie, kde pán farár zdôraznil prvoprijímajúcim deťom, že pre nich je to v tejto chvíli prvé sväté prijímanie, že bude nasledovať druhé, tretie, piate a ďalšie sväté prijímania,  že čím budú staršie  bude tých svätých prijímaní viac, ale aby si uvedomovali, že je to vždy stretnutie so živým Pánom Ježišom, ktorého môžu prijať len do čistého srdca. Po samotnom akte svätého prijímania deti radostne zaspievali pieseň Ave Mária, ktorú si na túto príležitosť nacvičili. Na záver svätej omše deti poďakovali pánovi farárovi za prípravu na prvé sväté prijímanie a sprostredkovanie tejto nádhernej, vzácnej  chvíle. Pán farár ukončil svätú omšu slávnostným  požehnaním.  Potom deti s pánom farárom, v sprievode prešli do Lurdskej kaplnky, kde sa pomodlili Loretánske litánie  a slávnosť bola ukončená.

Anna Melicherová

Fotografie: viď Fotogaléria


Blahoželanie vdp. Ing. Mgr. ThLic. Dušanovi Nemcovi k životnému jubileu a meninám

30. máj 2013

IMG_4178a

V nedeľu 26. mája  farníci Pobedima zablahoželali správcovi farnosti, vdp. Ing. Mgr. ThLic. Dušanovi Nemcovi k životnému  jubileu a meninám. Za všetkých farníkov blahoželanie a poďakovanie predniesol Ing. Matej Palkovič. Vyzdvihol obetavosť a horlivosť duchovného otca pri odovzdávaní živej viery a šírení Božieho slova v našej farnosti.

Poďakoval za prvopiatkové a nedeľné poklony a vešpery, za štvrtkové adorácie, za soboty, kedy sa modlíme ruženec o siedmich bolestiach Panny Márie, za fatimské soboty a za všetky modlitby a spevy, ktoré duchovný otec obetuje za farníkov.

Poprial mu do ďalších rokov, aby jeho kňazské povolanie bolo prežiarené Božou láskou, múdrosťou a dobrotou srdca a ochranou Panny Márie.

Nechýbala ani ďakovná básnička, ktorú predniesla Hanka Melicherová :  „Za všetkých poviem tu jediné slovo, slovo čo má silu ukrytú, slovo čo pôsobí ako balzam a má význam pre všetkých. Často naň veru zabúdame, vysloviť ho pre tých, čo radi máme. Pre mňa je teraz radosť veľká, vysloviť Vám ho po písmenkách. -  Ď A K U J E M E – duchovný otec.“

Anna Melicherová

Viac foto: Viď Fotogaléria

 


Súťaž vo varení gulášu – 3. ročník

27. máj 2013

02aV sobotu 25.5.2013,  krátko po obede, sa zišli nadšenci dobrého varenia na 3. ročníku súťaže o najlepší guláš, ktorý už tradične organizuje miestny Gacon´s Pubs. Tento rok sa do súťaže zapojilo 14 teamov, ktoré sa v priebehu popoludnia pokúsili uvariť čo najchutnejší a najlepší guláš. A veruže sa darilo všetkým účastníkom a 6 členná porota mala veľmi ťažkú úlohu určiť, ktorý guláš bol tento rok ten najlepší. Okrem farby, vône, hustoty a uvarenosti mäsa hodnotili aj jeho celkovú chuť. Všetky body porotcov sa nakoniec spočítali a rozdiel medzi víťazným gulášom a tým, čo sa umiestnil na druhom mieste bol iba jediný bod. Prvenstvo si nakoniec odniesol GASTRO TEAM, druhé miesto BLACK TEAM a 3. miesto získal  EDO TEAM. Po slávnostnom vyhlásení výsledkov a odovzdaní cien nasledovala ochutnávka uvarených gulášov a voľná zábava , ktorá pri hudbe a tanci trvala až skoro do polnoci. Tento ročník vládla veľmi príjemná súťaživá atmosféra a účastníci i diváci sa už teraz tešia na ďalší ročník tejto obľúbenej súťaže.

Mgr. Eva Směřičková

Viac foto: Viď Fotogaléria


JDS – Navštívili sme Nitru a Hlohovec

22. máj 2013

P1010477

 

 

 

 

 

 

 

Jednota dôchodcov v Pobedime uskutočnila ďalší zájazd vo svojej existencie a to s cieľom návštevy Nitry a Hlohovca. V Nitre členovia seniorskej organizácie a ďalší účastníci si v sprievode pracovníčky archeologického ústavu prezreli Nitriansky hrad a v ňom Katedrálu sv. Emerána, Kazematy Nitrianskeho hradu a Diecézne múzeum. Účastníci zájazdu mohli obdivovať veľkoleposť nitrianskej katedrály a objav stredovekých nástenných malieb. Potom si v podzemí hradu zase prezreli výsledky archeologického výskumu so slovanskými hrobmi. Upútala ich expozícia Diecézneho múzea so vzácnymi kópiami historických dokumentov a poklady Nitrianskej diecézy a na nádvorí hradu obdivovali monumentálna plastika pápeža Jána Pavla II. Návšteva Nitrianskeho hradu bola motivovaná 1150. výročím príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie.

O tomto výročí sa tiež hovorilo na stretnutí s riaditeľom Archeologického ústavu SAV Nitra PhDr. Matejom Ruttkayom CSc. a s čestnou občiankou obce PhDr. Darinou Bialekovou CSc. ako aj ďalšími archeológmi Prof. PhDr. Alexandrom Ruttkayom, DrSc., PhDr. Ivonou Vlkolinskou CSc.,  Prof. PhDr. Vladárom DrSc. a Mgr. Klaudiou Daňovou PhD. Bolo to vskutku milé stretnutie na ktorom nechýbali spomienky na archeologický výskum, dokumentované na výstavke, ktorú obetavo pripravila dr. D. Bialeková. Jednota dôchodcov aj touto cestou ďakuje  riaditeľovi archeologického ústavu za možnosť tohto vzácneho a milého stretnutia na akademickej pôde.

Druhou zastávkou zájazdu pobedimských seniorov bolo Vlastivedné múzeum v Hlohovci kde si výletníci prezreli bohaté expozície Vlastivedného múzea, v ktorých je na niektorých miestach prezentovaný i Pobedima /  expozícia národopisu s vitrínou pobedimského svadobného odevu /. Poslednou zastávkou bolo posedenie v známej vinárni Jašter, kde bola v príjemnom prostredí ukončená zaujímavá akcia Jednoty dôchodcov.

Ivan Pastorek

Viac foto: Viď Fotogaléria


Farnosť – Svätý Ján Nepomucký

19. máj 2013

SAM_0403b

 

 

 

 

Vo štvrtok 16. mája 2013 po sv. omši si veriaci našej farnosti uctili pamiatku sv. Jána Nepomuckého, pobožnosťou pred jeho sochou. Pobožnosť viedol vdp. Mgr. ThLic. Dušan Nemec. Po príležitostnej modlitbe k sv. Jánovi mučeníkovi sme zaspievali pieseň,  Teba oslavuje, ľud tvoj zvelebuje  ó svätý Ján …

Táto pieseň veľmi výstižne vyjadruje život a ukrutnú smrť mučeníka svätého Jána. Hlavne posledný verš nám ozrejmuje prečo je sv. Ján Nepomucký zobrazovaný na sochách s kruhom okolo hlavy s piatimi hviezdičkami. V piesni sa spieva :  „Pätoro hviezd z neba – ihneď sa na teba – dolu spúšťa – a kade plávalo – tvoje sväté telo – tam sa blyštia – … „  Jeho telo ( práve vďaka blyštiacim sa hviezdičkám),  našli vltavskí rybári po jeho smrti. Svätý Ján Nepomucký je pre nás vzorom v súčasnej dobe hlavne preto, že sa nebál hájiť svoju vieru, neochvejne stál za svojím presvedčením a že ako kňaz až za hranicu smrti zachoval spovedné tajomstvo.

Anna Melicherová

Možnosť zväčšenia obrázku.


Hasiči – Uctenie sv. Floriána

14. máj 2013

hasič1

 

 

 

 

 

Začiatok mája je nie len spojený so stavaním májov, Sviatkom práce a Sviatkom víťazstva nad fašizmom, ale pre nás hasičov i so sviatkom sv. Floriána. Členovia DHZ Pobedim si dňa 12. 5. 2013 uctili svojho patróna účasťou na  svätej omši za ochranu pred živelnými pohromami a Božiu pomoc pri zásahoch, ktoré často vykonávajú. I napriek nepriazni počasia sa členovia DHZ položením kvetov pod nohy sv. Floriána, zavďačili za jeho orodovanie a ochranu v minulom roku. Člen výboru DHZ Ing. Matej Palkovič krátkym príhovorom pripomenul členom, prečo práve sv. Florián je patrónom hasičov a kominárov. A na záver, členovia v modlitbe prosili sv. Floriána o ďalšiu pomoc pri pomáhaní blížnym a ochranu pred vyčíňaním ohňa, vetra a vody, no i ľudskej hlúposti.

Pani starostka Mgr. Eva Smêřičková poďakovala členom za ich zásahovú činnosť, ktorú usilovne vykonávajú vo svojom okolí. A taktiež spomenula návštevu krajského riaditeľa HaZZ pplk. Ing. Igora Šenitka, ktorý bol právom hrdý, že práve takých činných hasičov má vo svojom kraji.

Touto cestou by som sa chcel všetkým zúčastneným poďakovať za to, že svojou skromnou účasťou prispeli k zachovaniu úrovne tradície, na ktorú sa tak trocha pozabúda.

Ing. Matej Palkovič

tajomník DHZ Pobedim

Viac foto: Viď Fotogaléria


Farnosť – Púť Rodiny Nepoškvrnenej na Velehrad

7. máj 2013

Velehrad

 

 

 

 

V sobotu 4.5.2013 boli veriaci farnosti Pobedim na púti Rodiny Nepoškvrnenej na Velehrade. Spolu s nami boli i pútnici z Považian, Čachtíc a Potvoríc. Púť viedol duchovný otec vdp.Th.Lic. Dušan Nemec, správca farnosti Pobedim. Počas cesty sme sa spoločne pomodlili a zaspievali litánie k Panne Márii.

Na Velehrade nás privítal veľmi pekný, ešte stále rekonštruovaný areál Baziliky Nanebovzatia Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda. Toto všetko sme vnímali akoby sa sprítomnila doba, kedy prišli na naše územie sv. Cyril a Metod, kedy pôsobili u nás a šírili živú vieru.

Posvätná chvíľa v nás nastala, keď sme sa zúčastnili svätej omše a úžasný zážitok bol pre nás, keď sv. omšu koncelebroval aj náš pán farár vdp. Dušan Nemec.

Po sv. omši bola asi hodinová prestávka a potom v bazilike nasledovala spoločná modlitba sv. ruženca. Bolo to veľmi krásne a dojímavé. Také množstvo ľudí sa spoločne modlilo a malo možnosť vo chvíľke ticha, ktorá nebola iba symbolická, bola primerane dlhá na to, aby si každý mohol sústrediť myšlienky a vyprosovať si najtajnejšie túžby svojho srdca.

Domov sme sa všetci vracali duchovne obohatení a šťastní, pomodlili sme sa Korunku Božieho milosrdenstva a spoločne sme si zaspievali pútnické piesne.

Anna Melicherová

Viac foto: Viď Fotogaléria

 


Hasiči – Požiarno – preventívne cvičenie

7. máj 2013

DHZ škola

 

 

 

 

 

Dňa 6.mája 2013 bolo vykonané previerkové cvičenie Obecného hasičského zboru v Pobedime v objekte základnej školy s materskou školou. Cvičenie bolo zamerané na simulovaný požiar v triede, kde sa nachádzala jedna zranená osoba. Pred príchodom jednotky OHZ bol v škole vykonaný požiarny poplach, kde bola vykonaná evakuácia všetkých žiakov a pedagogického dozoru. Na zásah bola použitá technika MB Vario 815 a 2 členovia a Volkwagen Transporter a 2 členovia Obecného hasičského zboru. Spojenie jednotky OHZ Pobedim s ohlasovňou požiarov HaZZ Nové Mesto nad Váhom  bola vykonaná pomocou RDST Motorola z vozidla MB Vario. Po príjazde na miesto bol vykonaný prieskum 2 členmi vybavenými ADP Saturn S5. Prieskumom bolo zistené, že sa jedná o požiar  v 7. triede, kde sa nachádza jedna osoba, ktorá bola evakuovaná pomocou nosidiel a bola jej poskytnutá predlekárska prvá pomoc .

Cvičenie bolo zamerané na vzájomnú spoluprácu Obecného hasičského zboru a pedagogického personálu pri skutočnom požiari a potrebnej evakuácie v škole, ďalej bol preverený čas výjazdu a dojazdu jednotky OHZ

 

Viac foto: Viď Fotogaléria


Deň matiek

5. máj 2013

P1010465 a

 

 

 

 

 

Ozdobená svadobka privítala matky a babičky našej obce na oslave tohoročného Dňa matiek, ktorý sa uskutočnil v nedeľu 5. mája 2013. Vedenie školy, pedagógovia a žiaci materskej a základnej školy pripravili pre mamičky a babičky ako aj pre všetkých prítomných bohatý a pestrý program venovaný tomuto krásnemu sviatku.

V úvode slávnosti pozdravila a prítomných privítala starostka obce Mgr. Eva Směřičková, ktorá poďakovala matkám za ich starostlivosť a obetavosť. Po  príhovore sa postupne predstavili svojimi veršami, piesňami, tancami ako aj hudobným číslom naše deti a žiaci. Všetci boli výborne pripravení a viacerí z nich ukázali svoj talent či už spevácky, herecký  ako aj hudobný. Aj táto slávnosť potvrdila, že máme v našej škole šikovných žiakov a tvorivých pedagógov, ktorí dokážu vytvoriť pestrú ďakovnú kyticu našim matkám. Odmenou im bol úprimný potlesk prítomných ako aj záverečné poďakovanie  starostky obce.   

Text a foto: I. Pastorek

Viac foto: Pozri Fotogaléria


Stavanie mája

1. máj 2013

maj_052013

 

 

 

 

 

V príjemný podvečer 30. apríla prebehlo Stavanie mája 2013. Organizátorom spoločensko – folklórnej akcie bola Obec Pobedim a Dobrovoľný hasičský zbor  Pobedim. Členovia zboru bez problémov postavili síce nie veľmi vysoký ale pekne zdobený máj pred Supermarketom Jednota a to v sprievode hudby štyroch členov seniorskej organizácie JDS, ktorí zahrali aj na úvod akcie. Po postavení mája poďakovala starostka obce Mgr. Eva Směřičková za sponzorské poskytnutie mája a privítala a poďakovala za prítomnosť členom Folklórnej skupiny ako aj hudobného telesa, Po jej vystúpení sa slova ujali členovia folklórnej skupiny, ktorí zaspievali najskôr typické májové ľudové piesne a potom ďalšie zo svojho repertoáru. O dobrú pohodu sa postarali naši hudobníci so známym repertoárom a nechýbal ani tradičný pohár vína.   

I. Pastorek

Viac foto : Pozri Fotogaléria


17. ročník Dňa narcisov.

16. apríl 2013


Dňa 12. apríla 2013 sa v obci uskutočnil tradičný Deň narcisov. Do zbierky bolo zapojených 11 dobrovoľníkov, z toho traja boli žiaci Základnej školy s Materskou školou Jána Hollého Pobedim. Koordinátorom dobrovoľníkov bola starostka obce Mgr. Eva Směřičková, vedúcim zbierky Mária Košútová, členka Miestneho spolku Červeného kríža. Deň narcisov prebehol podľa vopred stanoveného plánu. Všetci aktivisti boli vybavení podľa požiadaviek Ligy proti rakovine pre 17. ročník Dňa narcisov. Dobrovoľníci na troch stanovištiach vyzbierali a na účet Ligy proti rakovine zaslali 709,34 €.
Organizátori zbierky ďakujú všetkým prispievateľom.


Hasiči – Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Pobedim

22. marec 2013


Dňa 17.3.2013 sa konala výročná členská schôdza /VČS/ Dobrovoľného hasičského zboru Pobedim v budove hasičskej zbrojnice Pobedim. Cieľom VČS bolo zhodnotiť prácu v DHZ za rok 2012.
VČS zahájil Ing. Matej Palkovič privítaním hostí: generálneho sekretára Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky /DPO SR/ Vendelína Horvátha, predsedu Okresného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany za okres Nové Mesto nad Váhom /OV DPO Nové Mesto nad Váhom / Bc. Jozefa Smolinského, veliteľa OV DPO Nové Mesto nad Váhom Ivana Krúpu, starostku obce Pobedim Mgr. Evu Směřičkovú a Krajského operátora zvolávacieho systému Obecných hasičských zborov Lukáša Betáka.
Predseda DHZ Pobedim Martin Piškula predniesol správu o činnosti v DHZ za rok 2012, kde spomenul celoročnú činnosť zboru, akcie, súťaže, výjazdy zboru a v neposlednom rade aj úspech našich mladých hasičov, ktorým je 2. miesto na medzinárodnej hasičskej súťaži konanej v Českej republike v obci Toužim. Správu o hospodárení, s pozitívnym hodnotením, predniesol pokladník zboru Ing. Ladislav Melicher.


Výročná členská schôdza poľnohospodárskeho družstva

16. marec 2013


Dňa 9, marca 2013 sa vo svadobke uskutočnila výročná členská schôdza Poľnohospodárskeho družstva so sídlom v Pobedime. Po jej otvorení predsedom PD Ing. Jurajom Lednickým sa zvolili pracovné orgány schôdze a uplynulý rok zhodnotil Ing. J. Lednický / článok o výsledkoch družstva bude uverejnený v najbližšom čísle obecných novín / . Schôdza pokračovala správou o činnosti na ekonomickom úseku / Ing. Segešová / a na úsekoch rastlinnej / A. Lukáčik / a živočíšnej / M. Sedlák / výroby. Ing. Segešová potom prečítala správu audítora, ktorú členská schôdza schválila. Správu kontrolnej činnosti predniesla Elena Žitňanská a po diskusii, v ktorej vystúpila i starostka obce Mgr. Eva Směřičková, sa hospodárske výsledky schválili uznesením. Úspešná činnosť družstva bola ilustrovaná kvalitnými fotografiami.
Po oficiálnom programe nasledoval obed a občerstvenie. Prítomní si zo schôdze odniesli tekutý darček a kvetom sa nezabudlo ani na ženy, keďže schôdza sa konala deň po Medzinárodnom dni žien.
O činnosti a histórii PD Pobedim je možné sa dozvedieť na webovej stránke
http://wwww.pdpobedim.sk.

I. Pastorek


Farnosť – Marianka.

12. marec 2013


V piatok 8. marca 2013 veriaci našej farnosti boli na púti v najstaršom pútnickom mieste Slovenska v Marianke. Púť viedol vdp. ThLic. Dušan Nemec, správca farnosti Pobedim, ktorý aj celebroval sv. omšu, ktorá sa konala v Kostole Narodenia Panny Márie v Marianke, ktorý je povýšený na Baziliku minor.
Po sv. omši nasledovala Krížová cesta.
Pútnici dojímavo vnímali každé zastavenie Krížovej cesty, ktorej jednotlivé postavy sú ľudskej veľkosti. Celkovú atmosféru umocňovala prírodná scenéria v ktorej je Krížová cesta umiestnená.
Ďalej sa pútnici zastavili pri prameni Svätej studne a pri Lurdskej jaskyni.
Na spiatočnej ceste boli v Podunajských Biskupiciach, kde v nemocničnom kostole Svätého Kríža mali príležitosť pobozkať relikvie prvej slovenskej svätej ženy, blahoslavenej Zdenky Schelingovej
Anna Melicherová


Rozlúčili sme sa P. Jánom Kadlecom, SJ

6. marec 2013


Po ťažkej chorobe zomrel dňa 1. marca 2013 v Piešťanoch náš rodák P. Ján Kadlec SJ. Rozlúčka zo zosnulým bola dňa 5.marca t.r. v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie v Piešťanoch. V Pobedime v kostole sv. Michala archanjela sa uskutočnili pohrebné obrady a následne bol páter J. Kadlec pochovaný na miestnom cintoríne v blízkosti svojich duchovných spolubratov.
Hlavným celebrantom pohrebných obradov P. Jána Kadleca bol emeritný biskup Dominik Tóth. Pohrebu J. Kadleca sa zúčastnili spolu s viacerými duchovnými i provinciál slovenských jezuitov P. Peter Bujko SJ a superior jezuitskej komunity v Piešťanoch P. Jozef Šuppa SJ, ktorý v kázni uviedol jeho duchovný odkaz a v závere citoval z listu kanadských Slovákov. Emotívna bola rozlúčka na cintoríne, kde nad hrobom P. Jána Kadleca SJ zaznela latinská pieseň jezuitov.
V úvode pohrebných obradov v kostole sv. Michala archanjela predniesla smútočnú reč, v mene veriacich a občanov Pobedima, starostka obce Mgr. Eva Směřičková.
I. Pastorek .


Hasiči – Obecný hasičský zbor Pobedim má vyškolených hasičov

1. marec 2013


V dňoch 15. – 17. a 23. a 24.februára 2013 absolvovali 9. členovia Obecného hasičského zboru Pobedim základnú prípravu členov hasičských jednotiek OHZ, ktorá sa konala v hasičskej zbrojnici.
Školiteľom bola firma Florian s.r.o. Martin. Školenie trvalo v rozsahu 40 hodín a bolo zamerané na základnú prípravu členov obecných hasičských zborov podľa vyhlášky 611/2016 Z.z. o hasičských jednotkách a zákona 314/2011 Z.z. o ochrane pred požiarmi , ďalej na metodiku hasenia a činnosti pri zásahoch.
Záverečné skúšky boli vo forme testu.
Školenia sa zúčastnili aj členovia OHZ z obcí Čachtice, Moravské Lieskové, Lubina, Bzince, Lúka, celkovo 30 hasičov.
Za OHZ Pobedim sa zúčastnili: Melicher Ľuboš, Melicher Róbert, Klimo Martin, Kováčik Martin, Plichta Mário, Bičan Radoslav, Ivanič Ján, Ješko Mário a Mrekaj Matej.
Ďakujeme firme Florian a členom OHZ všetkých zúčastnených zborov za hladký priebeh školenia.
Martin Piškula veliteľ družstva OHZ Pobedim

 


Snemovanie a Fašiang Jednoty dôchodcov

11. február 2013


V hojnom počte sa dňa 10. februára 2013 zišli členovia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Pobedime, aby prerokovali zásadné materiály organizácie na výročnej a zároveň volebnej schôdzi. Odsúhlasili plán, vyhodnotenie činnosti organizácie za predchádzajúci rok, hospodárenie ako aj správu volebnej komisie o priebehu volieb do výboru JDS Pobedim a do revíznej komisie. Po schôdzi nasledovalo Fašiangové popoludnie. V jeho programe nebola len večera a občerstvenie ale aj vystúpenie členiek Jednoty dôchodcov a živá hudba v podaní seniorského hudobného telesa. V príjemnej pohode takto prežili seniori fašiangovú nedeľu.

I. Pastorek

Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Odstránenie stromu hasičmi

7. február 2013


Na základe ohlásenia zasahovali dňa 6. februára 2013 dvaja členovia Obecného hasičského zboru na Dubovej ulici. Pri ceste smerom na Podolie bol zlomený strom / tuja / , ktorý časťou zasahoval do komunikácie a bránil jazde v jednom jazdnom pruhu.
Jednotka hasičského zboru motorovou pílou strom popílila a upratala z vozovky. Porezané konáre poodvážali zamestnanci obecného úradu.
OHZ
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Ďakovné listy za záchranu ľudského života

29. január 2013


Dňa 29. januára 2013 odovzdala starostka obce Mgr. Eva Směřičková ďakovné listy Obce Pobedim za záchranu ľudského života dvom členom obecného hasičského zboru a to Martinovi Vallovi a Máriovi Ješkovi a taktiež Obecnému hasičskému zboru Pobedim.
Menovaní členovia hasičského zboru dňa 8. decembra 2012 sa spolu s ďalšími príslušníkmi zboru zúčastnili ako asistenčná hliadka na Autokrosových pretekoch v obci Očkov. Počas pretekov jeden z divákov padol na zem a udrel si časť hlavy. Raneného odniesli a keďže po kontrole jeho stavu zranený nereagoval, privolal majiteľ objektu v ktorom ranený ležal, príslušníkov pobedimského zboru. Ocenení členovia zboru Martin Vallo a Mário Ješko poskytli ranenému predlekársku pomoc a to masáž srdca a umelé dýchanie až do príchodu rýchlej zdravotnej pomoci.
Poďakovanie za pomoc pri záchrane ľudského života patrí tiež ďalším príslušníkom zboru a to Lukášovi Augustínovi, Martinovi Kováčikovi a Radovanovi Bičanovi.
I. Pastorek

Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Výročná schôdza Obecného hasičského zboru Pobedim

25. január 2013


Dňa 19.1.2013 sa konala výročná schôdza obecného hasičského zboru Pobedim v hasičskej zbrojnici.
Členov OHZ privítal veliteľ OHZ Lukáš Augustín, poďakoval sa členom za aktívnu činnosť v roku 2012 a hlavne poďakoval členom OHZ, ktorí sa najviac podieľali na zveľadovaní a údržbe techniky . Prečítal členom zásahovú činnosť v roku 2012 a štatistiku účasti na zásahoch členov OHZ. V roku 2012 bolo vykonaných 19 výjazdov z toho 9 požiarov , 5 technických zásahov, 2 dopravné nehody, 1 previerkové cvičenie 1 planý poplach a 1 požiar bez zásahu.
V obci Pobedim bolo vykonaných celkovo 13 výjazdov a mimo obec 6 výjazdov.
Ďalej boli členovia oboznámení o pripravovaných akciách v roku 2013 a o školení základnej príprave členov OHZ konanej v obci Pobedim v mesiaci február.

Veliteľ OHZ Pobedim


JDS – Veselá rozlúčka so starým rokom

1. január 2013


Posledný deň v roku 2012 sa vo svadobke, za jej poskytnutie na tomto mieste srdečne ďakujeme, stretli členovia Jednoty dôchodcov v Pobedime, aby sa spoločne rozlúčili so starým rokom a privítali rok 2013.
Stretnutie sa začalo privítaním prítomných predsedom organizácie I. Pastorekom a poetickým príhovorom Márie Vavrovej, členkou výboru JDS. Potom nasledovala večera a po nej zábava v ktorej si seniori zaspievali za sprievodu harmoniky Jozefa Sýkoru. Jeho krásny a plný hlas sa len tak ozýval v sále svadobky. Prekvapením večera bola hudobná skupina miestnej organizácie dôchodcov a to v zložení Jozef Valo, Vojtech Melicher, Bohuš Gono a Emil Urbánek. Členovia novo zloženej hudobnej skupiny sa pred spoločenskou akciou stretávali a nacvičili si, lepšie povedané, zopakovali si hudobné čísla na počúvanie ale predovšetkým do tanca. Na Silvestrovskom stretnutí nechýbali ani vtipy a predovšetkým dobrá nálada. O polnoci si prítomní zaželali všetko najlepšie v roku 2013 a pripili si perlivým šampanským.
Podľa odozvy prítomných sa posledná akcia činnosti organizácie pobedimských seniorov skutočne vydarila a všetci si priali znova sa stretnúť v takej príjemnej pohode.

I. Pastorek

Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Vianoce 2012 – Jasličková pobožnosť.

27. december 2012


Na Druhý sviatok vianočný 26.12.2012 deti v našej farnosti Pobedim predviedli malé divadielko – na počesť narodenia malého Ježiška. V úvode zaspievali pieseň, ktorú v minulom storočí zložil brazílsky katolícky kňaz Padre Zezinho. Je veľmi pekná, text bol upravený na túto príležitosť. Deťom sa dobre spievala, na ich tváričkách bolo vidieť nadšenie a to, že boli úplne ponorení do deja, ktorý sa práve odohrával.
Osoby a obsadenie :
Rozprávač - Simonka Slabá
Anjel - Katka Kadlecová
Mária – Hanka Melicherová
Jozef – Sebastián Havrlent
Obyvateľka – Lenka Miklovičová
Hviezda – Natálka Miklovičová
Králi – Erik Petráš, Dávid Vakoš, Saška Barančíková
Pastieri – Eliška Směřičková, Dominik Barančík

V závere jasličkovej pobožnosti sa konala krátka Poklona, ktorú viedol
vdp. Mgr. ThLic. Dušan Nemec, správca našej farnosti. Tak sme sa mohli všetci spoločne v srdci pokloniť malému Ježiškovi, poďakovať a predniesť mu svoje túžby.

Anna Melicherová

Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Vianočná besiedka

19. december 2012


Po príchode Mikuláša a Vianočných trhoch sa v budove školy uskutočnila ďalšia kultúrna akcia spätá s predvianočným obdobím a to tradičná Vianočná besiedka. Základná škola s materskou školou akciu usporiadala dňa 19. decembra 2012 a obyvatelia obce zaplnili chodbu školy skoro do posledného miesta. Predovšetkým rodičia a starí rodičia žiakov a detí materskej školy boli iste zvedaví na vystúpenie svojich ratolestí a títo, tak ako zvyčajne ich očakávanie nesklamali. Pod vedením pedagógov pripravili pekný a pestrý program, ktorý otvorila a prítomných privítala riaditeľka školy PaedDr. Jarmila Gáborová
Ako prví sa predstavili najmenší aktéri, deti materskej školy a po nich prišli na rad žiaci s básňami, scénkami, piesňami modernými tancami v ktorých samozrejme prevládala vianočná tematika. Okrem iného sa deti materskej školy pochválili svojimi vedomosťami z anglického jazyka a v angličtine a v ruštine zase vystúpili žiaci základnej školy, ktorí tiež priblížili slávenie Vianoc v Rusku a USA. Nemohli chýbať ani známe rolničky v tanečnom vydaní a tiež milé koledy. V mene všetkých prítomných poďakovala za milý program starostka obce Mgr. Eva Směřičková .
I. Pastorek

Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Brigáda aj napriek mrazu

18. december 2012


Dňa 8. decembra 2012 pri mínus ôsmych stupňoch celzia mali pobedimskí nadšenci predposlednú brigádu v tomto roku. Na dokončení chodníka v športovom areáli sa zúčastnilo 19 otužilcov, ktorým patrí poďakovanie za to, že sa nebáli práce aj pri takom silnom mraze. Poslednou brigádou plánujeme obložiť drevom vonkajšie posedenie v našom areáli, aby sa všetci dobre cítili na poslednej akcii v tomto roku a to na Silvestrovskej zabíjačke , ktorá sa uskutoční 29. 12. 2012.

Miloš Miklovič

Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Večer prózy a poézie

13. december 2012


V podvečer 12. decembra 2012 sa stretli členovia Jednoty dôchodcov a ďalší záujemcovia na literárnom večere na ktorom spisovateľka Mária Pomajbová prezentovala svoju najnovšiu knihu Postavy bez tieňov a jej kolegyňa Jozefína Hrkotová – Hladká predniesla verše zo svojich básnických knižiek Žezlo a Myšlienočka v dlani. Záverom tejto príjemnej kultúrnej akcie nám obe spisovateľky navodili adventnú i vianočnú atmosféru. Súčasťou literárneho večera bola tiež autogramiáda zakúpených kníh.
Zrejme vzhľadom k pomerne tuhej zime neprišlo toľko účastníkov ako organizátori, členovia výboru JDS Pobedim, očakávali, no tí ktorí prišli, i napriek trocha chladnému prostrediu, svoju účasť neoľutovali.
I. Pastorek
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Pripravujeme radostné Vianoce…

8. december 2012


V piatkové mrazivé ráno 7.12.2012 sa pred budovou obecného úradu zišla pracovná skupina dobrovoľníkov, ktorí sa podujali pomôcť pri spustení vianočnej výzdoby v obci. Pred budovou SUPERMARKETU po minulé roky už tradične svietil vianočne vyzdobený stromček. Aké prekvapenie zažila skupinka dobrovoľníkov, keď zistila, že kábel vianočnej výzdoby je na viacerých miestach roztrhnutý. Bolo potrebné jeho kompletnú výmenu, ktorú sa podarilo uskutočniť. Stromček sme tak úspešne rozsvietili, ale následne sme zistili, že veľa farebných žiaroviek je vypálených a dokonca chýbajú. Nakoľko ide o špeciálny druh žiarovky, bolo nutné tieto objednať a v súčasnej dobe čakáme na ich dodanie zo zahraničia. Dúfame, že do Vianoc bude žiariť v plnej kráse. V predvečer sa podarilo rozžiariť stromček a výzdobu v areáli školy , ako aj centrálny stromček, ktorý sa nachádza v blízkosti kostola. V tomto roku sme plánovali aj rozsvietiť výzdobu na stĺpoch verejného osvetlenia, ale to si vyžaduje dlhodobejšiu prípravu, nakoľko sme v obci nedávno ukončili rekonštrukciu verejného osvetlenia a správne zapojenie spomínaného vianočného osvetlenia budeme musieť riešiť špeciálnymi svorkami pod dohľadom oprávnených osôb. Touto cestou chcem poďakovať všetkým, čo pomáhali a pomoc aj do budúcnosti ochotne prisľúbili.

Mgr. Eva Směřičková
starostka obce
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Ukončenie Trnavskej novény 2012

22. november 2012


V stredu 21. novembra sa veriaci našej farnosti zúčastnili slávnostnej svätej omše, ktorá sa konala pri príležitosti ukončenia Trnavskej novény, ktorá sa ako každoročne koná v dňoch 13. až 21. novembra, v Bazilike svätého Mikuláša v Trnave.
Trnavská novéna nám pripomína mimoriadne historické udalostí slzenia obrazu Trnavskej Panny Márie, ktoré siahajú až do roku 1663. Vtedy bola na jej príhovor zachránená Trnava pred tureckými vojskami. 21. novembra v roku 1710 opäť na jej príhovor prestal v meste pustošiť mor. Na modlitby tých, čo sa utiekali k Panne Márii a prosili ju o pomoc, boli zachránení všetci, celé mesto.
Mottom tohoročnej novény k Trnavskej Panne Márii je myšlienka Svätého Otca Benedikta XVI.: “Božia Matka, zverujeme ti tento ROK VIERY” (Porta fidei 15).
Trnavská novéna je pre nás veľkým povzbudením, aby sme si uvedomovali, že vlastnými silami, toho v našom živote zvládneme naozaj veľmi málo.

Anna Melicherová


Stretnutie jubilantov 2012

18. november 2012


Zhodou okolností, na štátny sviatok, sa dňa 17. novembra 2012 v účelovom zariadení obce / svadobka/ stretli jubilanti a občania starší ako 76 rokov. Organizátormi tradičnej akcie bola Obec Pobedim a komisia školstva a kultúry obecného zastupiteľstva. V úvode malej slávnosti prítomných privítal predseda komisie kultúry a vzdelávania I. Pastorek a uviedol kultúrny program žiakov základnej školy. Tí sa predstavili pestrou zmesou tanečných a speváckych vystúpení, ktorými potešili prítomných jubilantov a starších občanov
V oficiálnej časti, ktorú otvorila moderátorka Vladimíra Žitnanská, boli predstavení pozvaní hostia, teda jubilanti a starší občania našej obce. V slávnostnom príhovore starostka obce Mgr. Eva Směřičková ocenila doterajšiu činnosti našich seniorov a popriala im predovšetkým veľa zdravia a životného optimizmu. Ocenila ich prínos na rozvoji obce a našej spoločnosti. Poetický záver a „živió“ boli ukončením oficiálnej časti slávnosti. Po nej bola pre pozvaných hostí pripravená večera a občerstvenie.
Ako pamiatku na stretnutie si jubilanti a starší občania odniesli kvet a sviečku z obnovenej miestnej výrobni.

I. Pastorek

Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Deň úcty k starším

30. október 2012


V podvečer 29. októbra 2012 smerovali kroky našich starších spoluobčanov do budovy základnej školy, kde sa o 16. hodine uskutočnila akcia Deň úcty k starším.
Milú slávnosť otvorila a početných prítomných privítala riaditeľka školy PaedDr. Jarmila Gáborová a zaželala všetkým príjemný estetický zážitok. O tento vskutku príjemný zážitok, zvýraznený novým pódiom, sa postarali žiaci a pedagógovia materskej a základnej školy, ktorí pripravili pestrý program básní, piesní, rozprávok, tancov a ďalších vstupov, aby takto pozdravili babičky a deduškov a poďakovali im za ich starostlivosť a aktivitu v seniorskom veku. Pre účastníkov stretnutia bolo pripravené občerstvenie.
Deň úcty k starším je už tradičnou kultúrno – spoločenskou akciou základnej školy s materskou s materskou školou Jána Hollého. Všetkým zaangažovaným patrí za podujatie úprimné poďakovanie.

I. Pastorek

Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php
Foto: viď http://www.zspobedim.sk


Úcta k sv. Vendelínovi.

24. október 2012


Pri príležitosti sviatku sv. Vendelína, si veriaci našej farnosti uctili jeho pamiatku pobožnosťou, ktorá sa konala v nedeľu 21.10.2012. Za teplého slnečného počasia sa skupina veriacich zhromaždila pred kostolom, odkiaľ išli v sprievode k soche svätého Vendelína. Počas sprievodu sa modlili ruženec.
Pred sochou sv. Vendelína pobožnosť viedol vdp. Mgr. ThLic. Dušan Nemec, správca našej farnosti. Predniesol príležitostné modlitby, boli zaspievané Litánie ku všetkým svätým a zaspievaná pieseň Svätý boží Vendelín, patrón vrchov a dolín …
V závere pobožnosti, deti na znak úcty a vďaky k svätému Vendelínovi, položili k jeho soche kvety.

Anna Melicherová
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Hodové slávnosti v Pobedime.

2. október 2012


Z bohatého programu hodových slávností v Pobedime, ktoré sa konali v dňoch 29.9. – 1.10.2012, bola nepochybne najdôležitejšia a najvýznamnejšia Slávnostná svätá omša, ktorá sa konala v nedeľu 30.9.2012 o 10.30 hodine v kostole svätého Michala Archanjela, ktorý je Patrónom nášho kostola.
Slávnostnú svätú omšu vysluhoval vdp. Ing. Mgr. ThLic. Dušan Nemec, správca našej farnosti. Vo svojej kázni zdôraznil význam anjelov v našom živote, aby sme si uvedomovali, že sú pri nás, že ich úlohou je nám pomáhať, ale my ich hlavne musíme prosiť o pomoc v našich, niekedy veľmi ťažkých životných situáciách. Ďalej pripomenul, že naši predkovia si zvolili svätého Michala Archanjela, za Patróna nášho kostola určite nie náhodou. Vedeli, že jeho meno sv. Michal znamená: „Kto je ako Boh?“ Dôverujme mu, pretože je ochotný celý sa zaangažovať za Dobro v absolútnej miere. Nehľadí na silu zla, jeho schopnosti, neserióznu taktiku a úlisnosť. Chce napomáhať presadzovaniu sa dobra, ktoré je v dnešnej dobe veľmi zaznávané.
Sv. Michal, archanjel nech je nielen pre našich predkov, ale aj pre nás výzvou a povzbudením.
Anna Melicherová
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Výstava „Plody jesene“

1. október 2012


V sobotu 29. septembra bola otvorená výstava PLODY JESENE, ktorú zorganizovali členovia miestnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov. Výstavu otvorili svojimi príhovormi starostka obce Mgr. Eva Směřičková a predseda miestnej organizácie pán Jozef Sýkora. Pár slovami sa prihovoril aj poslanec obecného zastupiteľstva Mgr. Ivan Pastorek a pán Viliam Klimo, aktívny člen miestnej organizácie záhradkárov.
Spoločne si prezreli vystavované exponáty, ktoré boli veľmi zaujímavé, a veľmi dobre zakomponované do areálu „roľníckeho domu“. Odborný výklad k jednotlivým druhom exponátov, hlavne k výstave jabĺk poskytol pán Jozef Sýkora.
Veľmi pekné a nápadité boli výrobky detí zo základnej i materskej školy.
Výstava bola následne sprístupnená verejnosti.
V nedeľu výstava pokračovala a prezreli si ju nielen občania Pobedima, ale i návštevníci z okolitých obcí. Slávnostnú atmosféru vytvorila cimbalová skupina Limbačka a folklórna skupina Krakovienka. Úspešnou členkou cimbalovej skupiny Limbačka je naša rodáčka Mária Mizeráková, ktorú na fotografiách vidíme práve za cimbalom.
Ku milej, príjemnej atmosfére nepochybne prispelo pekné počasie a teplé slniečko.

Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Vernisáž a sprístupnenie výstavy Pobedimčania doma a vo svete II.

28. september 2012


Pred pobedimskými hodmi dňa 27. septembra 2012 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy Pobedimčania doma a vo svete II. K hosťom výstavy sa prihovorila starostka obce Mgr. Eva Směřičková a Mgr. Ivan Pastorek. Vernisáž výstavy moderovala Vladimíra Žitnanská a o kultúrny program sa postarali Eva Pogranová / básne / a Martin Směřička / hudba /
Výstava nadväzuje na výstavu inštalovanú v roku 2010 a prezentuje Pobedimčanov ako roľníkov a remeselníkov, nezabúda ani na obchodníkov. Pozornosť je venovaná činiteľom v náboženskej oblasti a to Mons. Viliamovi Mitošinkovi, Pátrovi Jánovi Kadlecovi SJ a rádovej sestre Kaliste / Antónii Miklovičovej /. V ďalšej časti výstavy sa pripomína Ján Veizer emeritný profesor na univerzite v Ottave / Kanada/ a spisovateľ a cestovateľ Boris Filan. Vedec Ján Veizer sa narodil v Pobedime v roku 1941. Z Pobedima pochádza prastará matka Borisa Filana / Anna Petrášová / a jeho prastarý a starý otec žili určitý čas v našej obci. Ďalej sa návštevníci výstavy môžu, prostredníctvom fotografií, zoznámiť s pôrodnými asistentkami Alžbetou Ščepkovou a predovšetkým Helenou Valovou ako aj s jej manželom hudobníkom Jánom Valom. Oblasť kultúry zastupuje dlhoročná vedúca folklórnej skupiny Jarmila Bieliková, majsterka ľudovej výroby Ľudmila Mitošinková, rezbár Michal Miklovič ako aj zberateľ ľudových zvykov Alojz Pastorek. Zaujímaví je i kolekcia fotografií svadobných šiat neviest, ktoré šila či upravovala krajčírka Eleonóra Řezníčková. Záver dokumentárnej časti výstavy patrí pobedímskym správcom farnosti od roku 1914 a kolekcii fotografií z rôznych oblastí spoločenského života Pobedimčanov.
Výraznou súčasťou výstavy sú výtvarné práce Martina Směřičku / maľba a kresba /, Jiřiho Škanderu / maľba /, Kataríny Kyselicovej /grafika a kresba/ a Alojza Mikloviča / kresba tužkou / . Organizátorom výstavy je Obec Pobedim, scenár výstavy spracoval Mgr. Ivan Pastorek.
Výstava bola sprístupnená v účelovom kultúrnom zariadení / svadobka / od 29. septembra do 1. októbra 2012.
I. Pastorek
Reportáž z otvorenia výstavy na TV Karpaty, článok v Piešťanskom týždni č. 40 a video na stránke http://www.piestanskydennik.sk. archív

Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Beseda s kronikárkou obce

21. september 2012


Dňa 19. septembra 2012 navštívili priestory Obecného úradu Pobedim žiaci 6. ročníka ZŠ. Srdečne ich na pôde obecného úradu privítala p. starostka Mgr. Směřičková a p. Pogranová , kronikárka obecnej kroniky.
Žiaci so záujmom počúvali slová pani Pogranovej, ktorá im zaujímavo porozprávala o tom, ako kronika vzniká, kde a ako zbiera potrebný materiál a informácie o dianí v našej obci, aký význam písanie kroniky má i o tajomstvách atramentu a kvalite papiera kroniky … Po vyčerpávajúcich informáciách a odpovediach na zvedavé otázky detí, žiaci mali možnosť nahliadnuť do najstaršej kroniky obce, ktorá zachytávala dianie v našej obci od roku 1934, ako aj do kroniky , ktorá je a bude svedectvom o živote Pobedima v súčasnosti.
Beseda bola veľmi zaujímavá a žiaci si z takejto hodiny občianskej náuky odniesli veľa nových poznatkov.
Na záver chcem poďakovať p. starostke i p. Pogranovej za ochotu a milé prijatie.
Mgr. Škanderová
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii, Patrónke Slovenska

17. september 2012


Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii, Patrónke Slovenska
Šaštín 15.9.2012
Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa pútnici našej farnosti zúčastnili Pontifikálnej svätej omše, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bol otec kardinál Jozef TOMKO. Vypočuli a odniesli si povzbudivé slová otca kardinála, ktorý poukázal na celú históriu slovenského národa, počas ktorej sa naši predkovia od dávnych čias obracali o pomoc k svojej Patrónke.
Zdôraznil potrebu úcty k Panne Márii aj v súčasnej dobe v sviatku Sedembolestnej Panny Márie, ktorý si 15. septembra pripomína Katolícka cirkev na Slovensku a celý národ aj v podobe štátneho sviatku.
Ďalej pripomenul, že aj Svätý Otec Ján Pavol II pri svojej návšteve v Šaštíne v roku 1995 vyzval Slovákov, aby prijali Bolestnú Pannu Máriu k sebe, do každého slovenského domu a do celého života národa.
Po svätej omši sa naši pútnici pripojili k veľkému množstvu pútnikov vo vnútri baziliky, kde si radostne zaspievali Akatist k Presvätej Bohorodičke.
Anna Melicherová
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Súťaž Železný hasič prvýkrát v Pobedime

16. september 2012


Dňa 15.septembra 2012 za krásneho počasia usporiadal Obecný hasičský zbor Pobedim v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Pobedim, FK 1925 Pobedim – Futbalový oddiel a Obcou Pobedim po prvý krát súťaž „Železný hasič“.
Súťažilo sa v preteku jednotlivca, ktorý sa skladal zo siedmych dráh:
Prekonanie bariéry 2m, Zapojenie a rozťahovanie hadíc 2 x 2 ks B + prúdnice, Presunutie 80 kg figuríny 10 m a položenie na nosítká , Plazenie cez tunel, Motanie hadíc 2 x B a uloženie do debne , Hammer box : muži 60 úderov, ženy 30 úderov a Zapojenie a rozťahovanie hadice 2x C 10 m na rozdeľovač a prúdnice
Na preteku jednotlivca boli zastúpení členovia OHZ alebo DHZ z hasičských zborov Pobedim, Bašovce, Dolné Dubové, Jaslovské Bohunice, Trenčianska Teplá, Bytčica, Dubovany.
Víťazi v kategóriách: Muži 1. Andrej Dobias DHZ Trenčianska Teplá, 2. Martin Klimo OHZ Pobedim, 3. Martin Kováčik OHZ Pobedim. Ženy : 1. Júlia Lančaričová–DHZ Dolné Dubové 2. Danka Grambličková – DHZ Bytčica, 3. Petra Širgeľová – DHZ Pobedim.
Z hostí na súťaži privítali Jána Parčiša – vedúceho sekretariátu Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a Ivana Krúpa – veliteľa okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany pre okres Nové Mesto nad Váhom. Hlavnými rozhodcami a časomeračmi boli Silvester Palkovič a Ladislav Melicher.
Pobedimskí hasiči ďakujú za sponzorské dary a krásnu reprezentáciu OHZ a Obce Pobedim.
Martin Piškula
Predseda DHZ Pobedim


Ženy TJ Sokol Pobedim brigádovali …

11. september 2012


V slnečné popoludnie dňa 5.9.2012 sa ženy – cvičenky TJ Sokol Pobedim zišli, aby spoločne využili svoj voľný čas v prospech skrášlenia našej obce. Vďaka aktivite našich hasičov, ktorí prednedávnom uskutočnili prehliadku svojej činnosti vo firme Plantex spol. s.r.o Veselé pri Piešťanoch, naša obec sponzorsky obdržala okrasné dreviny vhodné na výsadbu do kvetináčov, ktoré máme umiestnené na parkovisku pred zdravotným strediskom, ako aj pred Supermarketom Jednota.
Bolo treba nielen povysádzať nové dreviny, ale aj upraviť a pozametať spomínané verejné priestranstvá. Hlavne pri prenášaní kvetináčov boli potrebné pevné mužské ruky. Pomoc poskytli ochotní občania našej obce Ján Mitošinka, Dušan Ješko a Martin Směřička. Napriek tomu, že práce bolo skutočne veľa, bolo vidieť, že cvičenky nebrigádujú poprvýkrát a že majú so skrášľovaním obce bohaté skúsenosti. Všetkým zúčastneným patrí veľké poďakovanie a už zostáva len želanie, aby novonasadené okrasné dreviny rástli do krásy a lahodili oku nás všetkých .
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Slávnostný začiatok školského roka 2012/13

3. september 2012


Ráno 3.septembra 2012 sa hlavná chodba školy zaplnila žiakmi, rodičmi, učiteľmi, pracovníkmi školy a hosťami, aby boli prítomní na slávnostnom otvorení nového školského roka 2012/13. Čestné miesta zaujali žiaci, prváci, spolu so svojimi rodičmi.
Po úvodnej básne sa k prítomným prihovorila riaditeľka ZŠ PaedDr. Jarmila Gáborová. Uviedla všetko to čo v zásade čaká žiakov a učiteľov školy, predstavila triednych učiteľov ako aj ďalších pedagógov a pracovníkov základnej a materskej školy. Osobitne sa prihovorila k deviatakom a žiakom prvého ročníka, ktorí si prevzali diplom žiaka školy a medailu. Treba pripomenúť, že žiaci prvého ročníka sú počtom najväčšia trieda školy. Je ich totiž až dvadsať, čo už na našej škole dávno nebolo.
Slávnostné zhromaždenie pozdravila v mene obce Pobedim starostka Mgr. Eva Směřičkova a pozvala žiakov prvej triedy, ich rodičov a hostí do obradnej siene obecného úradu. Tu mala starostka obce slávnostný príhovor. Milú slávnosť uvádzala pracovníčka obecného úradu Vladimíra Žitňanská. Ako je už tradíciou prváci dostali z rúk Mgr. Evy Směřičkovej spomienkové darčeky a rodičia sa zapísali do pamätnej knihy obce. Po spomienkovom fotografovaní sa slávnosť otvorenia školského roka 2012/13 skončila a žiakov a učiteľov čakajú bežné školské povinnosti.

I. Pastorek
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Púť v Poľsku.

26. august 2012


Pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie, sa veriaci našej farnosti dňa 17.8.2012 zúčastnili na Púti v Poľsku, ktorá sa konala v dňoch 17. – 19.8.2012 na Kalvárii Zebrzydowice. Na tejto púti sa zúčastnilo asi 300 tisíc ľudí. Boli tam ľudia mladí, starší, deti, aj úplne malé deti, ktoré tam rodičia priviezli v kočíkoch, alebo priniesli v náručí. Panovala tam úžasná atmosféra. Také veľké množstvo ľudí v tom istom čase a na tom istom mieste spojil jeden cieľ, uctiť a pozdraviť Pannu Máriu.
Bolo tam množstvo dychových kapiel, všetci poobliekaní v prekrásnych krojoch a uniformách, tiež množstvo mládežníckych dychových kapiel, družičky v bielych šatách, ktoré sprevádzali rakvu Panny Márie.
Modlitby a spevy v jednom súzvuku – Mária – cesta k Ježišovi.
Za to, že sme sa ako malá hŕstka pútnikov zo Slovenska mohli tejto púte zúčastniť, patrí veľká vďaka pánovi Chrenkovi, ktorý našu púť zorganizoval a vďaka ktorému aj farníci z Pobedima mohli byť účastníkmi tejto krásnej púte.

Anna Melicherová
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Deň otvorených dverí na PD Pobedim

23. august 2012


V sobotňajšie popoludnie 11. augusta 2012 sa v areáli Poľnohospodárskeho družstva Pobedim so sídlom v Pobedime uskutočnil „Deň otvorených dverí“ . Členovia, zamestnanci PD Pobedim, ale i občania obce mali možnosť prehliadky areálu družstva. Hneď pri vstupe do areálu družstva návštevníci mali možnosť vidieť novú vrátnicu, pri ktorej okrem vrátnikov účastníkov vítal pán Lukáčik, ktorý je odborníkom v oblasti rastlinnej výroby. V areáli družstva bolo možné prezrieť si množstvo zaujímavých strojov, ktoré výrazne napomáhajú pri práci našich družstevníkov. Hlavne deti sa tešili, keď mali možnosť nasadnúť do traktora alebo pohladkať malé teliatka. V jedálni PD Pobedim účastníkov pozdravil predseda Ing. Juraj Lednický. Okrem pripraveného chutného občerstvenia sa v jedálni dokonca konala aj ochutnávka kvalitného vína Radošina. „Deň otvorených dverí“ bol vydarenou akciou, ktorá v obci začína mať dobrú tradíciu.

Mgr. Eva Směřičková
Starosta obce Pobedim
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


JDS – Výlet do Beckova

16. august 2012


Jednota dôchodcov v Pobedime absolvovala ďalší poznávací výlet v našom regióne. Po čachtickom hrade navštívili členovia seniorskej organizácie dňa 16. augusta 2012 impozantný hrad Beckov s ďalšími zastávkami v obci.
Prvým cieľom výletu bol samozrejme beckovský hrad, ktorý bol práve v máji tohto roku rekonštruovaný i keď menšie práce trvajú i v súčasnosti. Prehliadka hradu bola spojená s výkladom od sympatickej mladej slečny v dobovom oblečení. Prezreli sme si nádvoria hradu, pôvodné paláce a hradnú kaplnku. Pri tejto príležitosti treba spomenúť, že i Pobedim patril do panstva beckovského hradu a to v období rokov 1392 – 1414.
Našim ďalším cieľom bol beckovský skanzen so zaujímavými ukážkami historických postáv, maketami beckovského námestia a hradu ako i s ukážkami listín a nálezov vzťahujúcich sa k beckovskému hradu a pôvodnému mestečku Beckov. Pod hradným bralom sme navštívili domov sestričiek a porozprávali sme sa s Pobedimčankou rehoľnou sestrou Kalistou – Antóniou Miklovičovou.
Po obedňajšej prestávke si účastníci zájazdu prehliadli expozície miestneho múzea s ukážkami historického nábytku, nálezov z beckovského hradu, zoznámili sa s históriou Beckova a s významnými rodákmi, predovšetkým J.M. Hurbanom. Oddýchli sme si v miestnom parku a najmenší účastníci zájazdu, vnukovia našich členov, si v parku zajazdili na visutej dráhe.
I. Pastorek
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Slávnostné privítanie a poďakovanie hasičom za vzornú reprezentáciu obce.

12. august 2012


Vo štvrtok popoludní, 9. augusta 2012 sa v obradnej miestnosti obce Pobedim uskutočnilo slávnostné privítanie hasičov, ktorí úspešne reprezentovali našu obec na medzinárodnej hasičskej súťaži v Českej republike, v obci Toužim.
V slávnostnom príhovore odznelo poďakovanie členom dobrovoľného hasičského zboru, ktorí kvalitne pripravili hasičské družstvo, ktoré tak úspešne reprezentovalo našu obec na spomínanej súťaži.
Je chvályhodné, že hasiči v našej obci nežijú len prítomnosti, ale myslia aj do budúcnosti a obetujú svoj voľný čas výchove a príprave našej mládežníckej základne.
A to bol aj dôvod, prečo sa stretli v obradnej miestnosti. Vyjadriť hlavne vďaku obetavcom a samozrejme aj mladým hasičom, ktorí tak úspešne a so cťou reprezentovali obec Pobedim. Mladí hasiči si prevzali ďakovné listy, darček a vykonali zápis do pamätnej knihy obce. Ďakovné listy si za obetavú prácu pri výchove mladých hasičov prevzali aj dlhoroční aktívni hasiči Silvester Palkovič a Martin Piškula. Po skončení slávnostného prijatia nasledovalo posedenie pre prítomných v zasadacej miestnosti obecného úradu.
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Úcta a vďaka sv. Donátovi

6. august 2012


V nedeľu 5.augusta 2012 si skupina veriacich našej farnosti uctila pamiatku svätého Donáta pobožnosťou, ktorá sa konala pred jeho sochou a ktorú viedol vdp. Mgr. ThLic. Dušan Nemec, správca našej farnosti. Pripomenul význam svätca – mučeníka, ktorý neváhal položiť svoj život pri obhajobe viery proti pohanským modlám a svoj život ukončil ako víťaz. Svätý Donát je zobrazovaný ako rímsky vojak a je uctievaný ako ochranca pred búrkami, ohňom a krupobitím. Príležitostné modlitby, ktoré boli prednesené, boli ako prejav úcty a vďaky svätému Donátovi.
Anna Melicherová
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Pobedimskí mladí hasiči súťažili v Toužimi / Česká republika /

6. august 2012


V dňoch 23 – 29. júla 2012 sa pobedimskí mladí hasiči zúčastnili medzinárodnej hasičskej súťaže v Českej republike, v obci Toužim okres Karlové Vary. Na tejto súťaži si hasiči zmerali sily s kamarátmi z Českej republiky, Poľskej republiky a Nemecka. Usporiadateľ súťaže bol Zbor dobrovoľných hasičov Toužim. DHZ Pobedim pripravil na súťaž jedno hasičské družstvo. Tvorili ho chlapci do 18 rokov a to: Dávid Mihočka, Oliver Miklovič, Martin Mišík, Ľuboš Gono, Denis Niklasch, Michal Vajer a Radoslav Bičan. Súťažilo sa v disciplínach: hasičská štafeta /2 pokusy/ a hasičská štafeta nemecká /2 pokusy/. Na súťaži sa zúčastnili družstvá : Česká republiku – Toužim A, Toužim B, Toužim malí, Nemecko – Burgstad, Poľsko – Lodž a Slovensko – Pobedim.
Ubytovanie počas celého pobytu bolo zabezpečené v domove mládeže poľnohospodárskej školy Toužim.
Prvý deň pobytu bola cesta a ubytovanie, druhý deň všetci navštívili podnik na výrobu kovových paliet v obci Toužim a poobede absolovovali výlet do Karlových Varov, kde navštívili múzeum Becherovky a hasičskú stanicu v Karlových Varoch Vo večerných hodinách bola návšteva Mariánskych Lázní, kde bola cieľom prehliadky hracia fontána. Tretí deň sa konali na kvalitnom tartanovom povrchu športové hry / turnaj vo futbale a volejbale/. Víťazom futbalového turnaja bolo pobedimské družstvo. Ďalší deň sa konal poznávací zájazd do mesta Plzeň, kde sme navštívili Dinopark a potom plavecký bazén. V piatok sa konala príprava na súťaž a tréning všetkých hasičských družstiev. V sobotu 28.júla 2012 sa konala hasičská súťaž v Toužimi. Na tejto súťaži sa hasiči z našej obce umiestnili na peknom 2.mieste a získali krásny pohár.
Celý týždenný pobyt bol veľmi zaujímavý, poučný a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie. Pobedimskí mladí hasiči si domov priviezli krásne poháre a diplomy, veľa, zážitkov a skúseností a nových známostí.
Martin Piškula
predseda DHZ Pobedim
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Tradičný guláš seniorov

26. júl 2012


Výbor Jednoty dôchodcov dňa 24. júla 2012 zorganizoval tradičné posedenie pri guláši v objekte Roľníckeho domu. Na akcii samozrejme nemohol chýbať guláš navarený výbornou kuchárkou Tonkou Klimovou, ktorej pomáhali členky výboru JDS.
Účastníci posedenia sa stretli najskôr v hospodárskej časti Roľníckeho domu, kde konzumovali navarený guláš a potom sa presunuli na dvor domu. Tu bolo pripravené občerstvenie a o dobrú náladu sa postarali všetci zúčastnení. Seniori pri výborných pagáčoch / kuchárky L. Pätnická a A. Lednická / dobre chladenom víne a nealko nápojoch si vymenili najnovšie noviny a samozrejme nechýbali ani pesničky. Chvalabohu počasie tiež vydržalo a tak účastníci a organizátori mohli konštatovať, že Jednota dôchodcov absolvovala ďalšiu príjemnú akciu.
I.P.
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Ženy TJ Sokol Pobedim na sokolskom zlete

16. júl 2012


V dňoch 1.– 6. júla 2012 sa ženy TJ Sokol Pobedim zúčastnili XV. Všesokolského zletu v Prahe. Úspešne vystúpili v slovenskej skladbe s názvom „MY a MY“. Okrem cvičenia bol pre všetkých účastníkov pripravený bohatý športový a kultúrny program, ktorý pri príležitosti 150. výročia vzniku Sokola pripravila Česká obec sokolská. Pri poznávaní pamiatok Prahy členky našej TJ svojim oblečením reprezentovali Pobedim a Slovensko. Podarilo sa im uskutočniť vzácne stretnutia a nadviazať nové sokolské priateľstvá.
Mgr. Lenka Mitošinková
starostka TJ Sokol Pobedim
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Prvý ročník turnaja o „ Pohár starostky obce Pobedim “.

12. júl 2012


V pekný slnečný deň 1. júla 2012 sa 10 športovo – naladených kvalitných mužstiev stretlo na futbalovom štadióne obce Pobedim, aby si zmerali sily v Prvom ročníku futbalového turnaja o „ Pohár starostky obce Pobedim “. Na kvalitne pripravených ihriskových plochách jednotlivé mužstvá predviedli hodnotné futbalové zápolenie plné napätia a atraktívnych futbalových momentov. Pre hráčov a divákov nechýbal guláš, varená klobása, pečené pstruhy, ktoré mali možnosť vychutnať si v príjemnom prostredí na rybárskej zóne Zástodolie Pobedim. Víťazom turnaja sa stali hráči Loco Baru, za ktorý si vo finále zahral aj úspešný slovenský reprezentant a hráč tureckého Besiktasu Istambul Filip Hološko. Toto mužstvo vo finále zdolalo tím Fenomén – víťaza minuloročného nultého ročníka turnaja. Tretiu priečku tesným výsledkom 2:1 obsadilo mužstvo Palcaos a za ním skončilo mužstvo Lejdíz. Na hráčov pri vyhodnotení čakalo množstvo cien, ktoré sa podarilo do turnaja zahrnúť vďaka ochote podnikateľov, ktorí s nadšením podporili túto futbalovú aktivitu a patrí im veľké poďakovanie. Záverom dňa prebehla aj súťaž v kopaní jedenástok, kde sa víťazom stal odchovanec PFK Piešťany Jozef Halás.
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Birmovka vo farnosti Pobedim

2. júl 2012


V sobotu 30. júna 2012 sme v našej farnosti slávili malé Turíce, keď z rúk generálneho vikára Trnavskej arcidiecézy PhDr. Ladislava Kunu prijalo sviatosť birmovania 50 mladých kresťanov.
Otec generálny vikár povzbudil birmovancov, aj ostatných mladých ľudí vo viere. Zdôrazňoval, aby ich nadšenie z prijatia Ducha Svätého ani v budúcnosti neochabovalo, aby všade, kdekoľvek sa budú nachádzať, vždy v prvom rade hľadali naše známe vežičky, kde sa vždy môžu stretnúť s Pánom Ježišom. Aby nezabúdali, že sa mu vždy môžu zdôveriť so všetkým, poprosiť ho, poďakovať, poradiť sa s ním vo všetkých životných situáciách. Vtedy tento, hlavne pre nich tak významný dnešný deň nadobudne zmysel a Duch Svätý, ktorého dnes prijali bude v nich môcť pôsobiť so všetkými svojimi darmi.
Ďakujeme otcovi generálnemu vikárovi Ladislavovi Kunovi za vyslúženie tejto sviatosti.
Anna Melicherová
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Futbalisti postúpili do majstrovstiev oblasti

20. jún 2012


Naši futbalisti TJ / FK 1925 / Pobedim i napriek prehre v poslednom zápase s futbalistami Vrboviec postúpili do vyššej súťaži – do majstrovstiev oblasti / 6. liga /. Čo je povzbudzujúce vyrastajú nám aj mladí futbalisti.
K postupu srdečne blahoželáme
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

8. jún 2012


V pekné slnečné popoludnie dňa 7.6.2012, sa po svätej omši veriaci našej farnosti ako každoročne na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi zúčastnili slávnostnej procesie ku štyrom oltárikom, pred ktorými sa konala bohoslužba, verejná poklona a udelenie požehnania Eucharistiou. Procesia vychádzala z kostola. Na čele sprievodu vdp. Mgr. Dušan Nemec niesol pod baldachýnom Najsvätejšiu Oltárnu Sviatosť. Deti v pestrých krojoch na znak úcty k Oltárnej Sviatosti sypali na zem lupene kvetov. Hasiči – členovia dobrovoľného hasičského zboru už tradične niesli baldachýn a zástavy. Za kňazom kráčali veriaci, ktorí počas celej procesie spievali piesne „Klaniam sa ti vrúcne,“ „Hostiu vítajme“ a ďalšie. Prvá zastávka bola pri fare, v blízkosti kostola. Ďalšie tri pri rodinných domoch. Štyri oltáriky, symbolizujúce štyri svetové strany, pripravili ochotní farníci. Keď procesia vstupovala naspäť do kostola začal sa spievať hymnus „Teba, Bože chválime“ .
Na záver vdp. Mgr. Dušan Nemec udelil prítomným požehnanie, uložil Najsvätejšiu Sviatosť do svätostánku a bola zaspievaná pieseň „Kristus víťaz…“
Anna Melicherová
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


JDS – Zájazd Lednice – Valtice

30. máj 2012


Po výlete do neďalekých Čachtíc sa 29. mája 2012 vybrali členovia Jednoty dôchodcov Pobedim spolu s ďalšími záujemcami na zájazd na Moravu s cieľom navštíviť známe zámky Lednice a Valtice, ktoré patria pod ochranou UNESCO. Účastníci vydareného zájazdu si prezreli interiér zámku Lednice, kde mohli uvidieť známe schody v knižnici zámku, pozreli si zámockú kaplnku ako aj francúzske záhrady, v ktorých sa ešte intenzívne pracovalo. Zaujímavá bola návšteva lednického skleníka s unikátnymi palmami ako aj ďalšími krásnymi drevinami, rastlinami a kvetmi.
Ďalšou zastávkou bol zámok Valtice s honosnou architektúrou a bohatým vybavením interiéru. Účastníci zájazdu na zámku absolvovali tzv. kniežací okruh počas ktorého mohli obdivovať reprezentatívne sály a nadchol ich pohľad do prekrásnej zámockej kaplnky. Zájazd ukončili občerstvením, ochutnávkou valtického vína a nákupom tekutého zlatistého moku pre najbližších.
I. Pastorek
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Sobota bohatá na akcie

27. máj 2012


V sobotu 26. mája 2012 sa uskutočnili viaceré zaujímavé akcie. Obec Pobedim v spolupráci so Základnou školou a materskou školou Jána Hollého Pobedim zorganizovali v severnej časti futbalového ihriska hry pred deti, ktorí súťažili vo viacerých disciplínach napríklad v behu vo vreci. Na opačnej strane ihriska zase súťažili rodiny a jednotlivci v strieľaní jedenástok. Strieľalo sa do bránky v ktorej boli otvory, do ktorých bolo treba nasmerovať loptu. Ostatná časť bránky bola vyplnená plátnom s logom spoločnosti e- on ktorá víťazovi ponúkala tri mesiace plyn zdarma. Okrem toho podporila mládežnícky futbal zaujímavou finančnou čiastkou. Po skončení zápolenia, víťazom sa stal Tomáš Žitnanský, sa už pripravovalo 18 družstiev v súťaži o najlepší guláš. Druhý ročník súťaže zorganizoval Gacons – pub a pre víťaza boli pripravené poháre a hodnotné ceny. Medzi súťažiacimi vládla dobrá nálada a počet návštevníkov sa rozrastal spolu so stúpajúcu vôňou navareného guláša. Po jeho navarení boli cenami odmenení víťazi a ďalší súťažiaci. Im aj ostatným súťažiacim bola odmenou pochvala konzumentov guláša po ktorom dobre padlo vychladené pivo.
I. Pastorek
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Výlet do Čachtíc

22. máj 2012


Seniorom sa konečne podaril výlet do neďalekých Čachtíc. Dňa 22. mája 2012 bol zorganizovaný tento výlet s cieľom návštevy múzea a hradu. Zúčastnili sa ho členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Pobedime, tak ako bol naplánovaný a miestnym rozhlasom spropagovaný. Účastníci výletu si prezreli expozíciu múzea v ktorej dominuje história mesta s dôrazom na osobnosť Alžbety Bátoryovej. V expozícii sa našli aj exponáty z našej obce ako aj ďalšie zaujímavé artefakty múzejného a galerijného charakteru.
Pred výstupom na čachtický hrad sa skupina výletníkov zastavila na príjemnej lúke, kde si opekali donesené potraviny a takto posilnení sa vydali na povesťami opradený hrad. Tu sa stretli so spisovateľom Štiavnickým, ktorý im priblížil niektoré pasáže z jeho viacerých historických kníh z ktorých niektoré doplnia knižnicu účastníkov pekného a zaujímavého výletu.
I. Pastorek
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Súťaž Železný hasič

21. máj 2012


Dňa 19.5.2012 sa piati členovia Obecného hasičského zboru Pobedim po prvý krát v histórií zúčastnili súťaže jednotlivca „Železný hasič“ v obci Trenčianska Teplá. Z celkového počtu 18. súťažiacich sa najlepšie umiestnil Martin Klimo, ktorý získal cenné 3.miesto. Za OHZ Pobedim súťažili aj Ján Ivanič /7.miesto /, Martin Kováčik / 14.miesto /, Ľuboš Melicher / 15.miesto / a Mário Ješko / 16.miesto /.
Vďaka za kvalitnú reprezentáciu OHZ a Obce Pobedim.
Martin Piškula

Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Prvé sväté prijímanie

21. máj 2012


V nedeľu 20.mája 2012 sme v našej farnosti prežívali významnú, milú udalosť. Tretiaci, žiaci základnej školy pristúpili k Prvému svätému prijímaniu. Šťastné deti v sprievode svojich rodičov a krstných rodičov prišli do kostola. Viedol ich vdp. Ing. Mgr. ThLic. Dušan Nemec, vysluhovateľ sviatosti.
Slniečko všetko prežiarilo svojím jasom, všade vládla príjemná milá atmosféra. Deti v pestrých krojoch držali stuhu, ktorá obkolesovala prvoprijímajúcich.
Bolo vidieť, že deti boli veľmi dobre pripravené, správali sa dôstojne a zapájali sa počas celej svätej omše do modlitieb a spevov.
Veľká vďaka patrí pánovi farárovi za namáhavú prípravu detí, za radostný a dôstojný priebeh celej slávnosti, rodičom, ktorí svoje deti priviedli k prvému sv. prijímaniu, mladým spevákom, ktorí deti nacvičovali, za spev a hru na organe a v neposlednom rade všetkým prítomným, ktorí svojou účasťou umocnili túto významnú udalosť.
Anna Melicherová
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Deň matiek

18. máj 2012


S určitým časovým posunom sa dňa 17. mája 2012 uskutočnila v škole oslava Dňa matiek. Mamičky a babičky ako aj ďalší prítomní sa zišli na prízemí budovy školy, kde ich privítali žiaci základnej školy a postupne ich oboznamovali s bohatým programom škôlkárov a žiakov základnej školy. V úvode oslavy predniesla slávnostný príhovor starostka obce Mgr. Eva Směřičková, ktorá poďakovala mamičkám a babičkám za ich starostlivosť a lásku. Potom nasledoval program a to najskôr detí materskej škola, ktorých bolo neúrekom. Na ich vystúpenie boli pyšné ich mamy ako aj staré mamy. Žiaci základnej školy sa predstavili tancami, básňami, scénkami ba dokonca nechýbala ani reklama. Zaujali temperamentné tance menších i väčších žiakov, zaujímavé i vtipné scénky, skupinové vystúpenia a vo všetkých slovných vstupoch dominovali mamičky.
Na záver sa najskôr rozlúčili starší žiaci, nechýbal ani spev Martina Holubca a kytica mame a potom sa potleskom rozlúčili všetci účinkujúci, ktorých nácvik iste zabral veľa času pedagógom tak materskej ako aj základnej školy. Patrí im, žiakom, vedeniu školy a pedagógom, veľká vďaka s poznámkou, že tento pekný program by snáď ešte viac vynikol v sále s pódiom.
I. Pastorek
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Požiar stohu slamy

17. máj 2012


Krajské stredisko integrovaného záchranného systému ohlásilo 15. mája 2012 veliteľovi Obecného hasičského zboru Lukášovi Augustínovi požiar stohu slamy v chotári obce. Na výjazd bola vyslaná technika T 148/CAS 32 a traja členovia hasičského zboru. O udalosti bol počas výjazdu informovaný predseda poľnohospodárskeho družstva Ing. Juraj Lednický.
Jednotka použila na likvidáciu požiaru prúd D z T 148/CAS 32 a jednoduché hasiace prostriedky. Spolupracovala s predsedom PD a zaistila protipožiarnu hliadku. Po celkovej likvidácii požiaru sa jednotka vrátila na základňu.

Martin Piškula


Požehnanie úrody a oslava sv. Jána Nepomuckého

17. máj 2012

Dňa 15. mája 2012 sa veriaci našej farnosti zúčastnili na procesii na požehnanie úrody. Vdp. Mgr. Dušan Nemec v rámci prosebných dní požehnal polia na štyri svetové strany a v príležitostných modlitbách veriaci prosili o požehnanie pre tohoročnú úrodu.
Na sviatok sv. Jána Nepomuckého sa dňa 16. mája t.r. uskutočnila pobožnosť, ktorá sa konala pred sochou svätca. Pobožnosť viedol vdp. Mgr. Dušan Nemec. Pripomenul mučenícku smrť sv. Jána Nepomuckého, ktorú podstúpil pri obhajovaní práv cirkvi voči svetskej vrchnosti. Súčasťou pobožnosti boli litánie ku všetkým svätým, príležitostné modlitby a pieseň na oslavu svätca. Ako prejav vďaky boli položené kvety ku soche sv. Jána Nepomuckého.

Text a foto: Anna Melicherová

Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Oslava sv. Floriána

10. máj 2012


Dňa 6.mája 2012 si miestny Dobrovoľný hasičský zbor pripomenul sviatok sv. Floriána – sviatok hasičov.
Pietna spomienka začala v kostole sv. Michala v Pobedime sv. omšou. Pokračovala položením kvetov k soche sv. Floriána a príhovorom člena DHZ Mateja Palkoviča, ktorý prečítal históriu o sv. Floriánovi. Na záver sa všetkým poďakovala starostka obce Pobedim Mgr. Eva Směřičková

Za DHZ Pobedim: Martin Piškula predseda DHZ

Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Stretnutie s poslancom Európskeho parlamentu MUDr. M. Mikolášikom

29. apríl 2012


V obradnej sále obce Pobedim bol 27. apríla 2012 slávnostne prijatý poslanec Európskeho parlamentu MUDr. Miroslav Mikolášik. Na začiatku slávnostného aktu starostka obce Mgr. Eva Směřičková predstavila osobnosť poslanca MUDr. M. Mikolášika a požiadala ho o zápis do pamätnej knihy obce. K pozvaným občanom obce sa na záver prijatie prihovoril M. Mikolášik, ktorý spomenul aj svoje pôsobenie ako veľvyslanca v Kanade.
O svojej činnosti poslanca ako aj o jeho konkrétnych aktivitách sa poslanec podrobnejšie vyjadril v následnej besede, ktorá sa uskutočnila v spoločenskej miestnosti kultúrneho domu, kde tiež odpovedal na otázky prítomných. Besedujúcich zaujímali transplantácie ľudských orgánov z pohľadu legislatívy Európskej únie ale aj to ako by on riešil problémy slovenského zdravotníctva. Po besede privítali M. Mikolášika učitelia a žiaci základnej školy kultúrnym programom v úvode ktorého zaznela hymna školy. Pred návštevou školy poslanec M. Mikolášik sa zaujímal o históriu kostola a vypočul si hru na organe v podaní Mgr. Evy Směřičkovej, starostky obce.
I.Pastorek
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php

Reportáž z návštevy poslanca Európskeho parlamentu MUDr. M. Mikolášika je možné si pozrieť na internete TV Karpaty – správy.


Nahrávanie relácie Zvony nad krajinou

22. apríl 2012


Po slovenskej televízii / Nebíčko v papuľke / zavítal do našej obci i slovenský rozhlas. Dňa 19. apríla 2012 sa uskutočnilo nahrávanie hodinovej relácie Zvony nad krajinou s redaktormi Martinom Jurčom a Ľubicou Hargašovou. Redaktori vyspovedali starostku obce a viacerých Pobedimčanov a nahrali s nimi rozhovory týkajúce sa súčasnosti obce, jej histórie ako aj činnosti spoločenských a športových organizácií s dôrazom na odlišnosti obce.
Relácia o Pobedime v cykle Zvony nad krajinou sa bude vysielať v slovenskom rozhlase na rádiu Regina dňa 29. apríla / nedeľa / o 11.00 hod. Repríza relácie sa uskutoční o deň neskôr v pondelok 30. apríla 2012 o 21. 00 hod.


Tohoročná oslava Dňa učiteľov

7. apríl 2012


Žiaci, učitelia ako aj ostaní pracovníci školy si dňa 30. marca 2012 pripomenuli sviatok Dňa učiteľov.
V priestoroch Základnej školy s materskou školou Jána Hollého privítala prítomných riaditeľka školy PaedDr. Jarmila Gáborová. Vo svojom príhovore ocenila prácu pedagógov a všetkých zamestnancov školy a svoj príhovor ukončila slovami básnika. O postavení učiteľa v spoločnosti bol i prezentovaný článok z novín. Žiaci školy pozdravili sviatok učiteľov kultúrnym programom. Z hostí poďakovala za prácu učiteľov a pracovníkov školy Alena Holubcová, členka Rady školy a za komisiu školstva a kultúry obecného zastupiteľstva Mgr. Ivan Pastorek. K prítomným sa krátko prihovorila i starostka obce Mgr. Eva Směřičková, ktorá práve v čase osláv mala i iné nevyhnutné povinnosti.


Výročná schôdza Obecného hasičského zboru Pobedim

3. apríl 2012


Dňa 31.3.2012 sa konala v hasičskej zbrojnici výročná schôdza Obecného hasičského zboru Pobedim. Členov OHZ privítal veliteľ OHZ Lukáš Augustín, poďakoval sa členom za aktívnu činnosť v roku 2011 a hlavne poďakoval členom OHZ, ktorí sa najviac podieľali na repasácií Tatry 148 CAS 32. Veliteľ družstva Martin Piškula prečítal členom zásahovú činnosť v roku 2011 a štatistiku účasti na zásahoch členov OHZ. V roku 2011 bolo vykonaných 29 výjazdov, z toho 17 technických zásahov, 10 požiarov, jedno previerkové cvičenie a jedno taktické cvičenie.
V obci Pobedim bolo vykonaných celkovo 18 výjazdov a mimo obec 11 výjazdov. Ďalej boli členovia oboznámení o pripravovaných akciách v roku 2012 a o členskom príspevku na rok 2012. V diskusií boli členovia informovaní o žiadostiach na dotácie z Ministerstva vnútra SR, ktoré však neboli schválené.

Veliteľ OHZ Pobedim


Previerkové cvičenie hasičského zboru v objekte školy

30. marec 2012


Dňa 28. marca 2012 bolo vykonané previerkové cvičenie Obecného hasičského zboru Pobedim v objekte Základnej školy s materskou školou Jána Hollého Pobedim. Cvičenie bolo zamerané na simulovaný požiar v kuchyni objektu, kde sa nachádzala jedna uviaznutá osoba. Pred príchodom jednotky OHZ bol v škole vykonaný požiarny poplach a veliteľom protipožiarnej hliadky Mgr. Uherčíkom evakuácia žiakov a pracovníkov školy. Na samotný zásah bola použitá technika MB Vario 815 s dvoma členmi hasičského zboru.
Keďže príjazdová cesta bola zatarasená motorovým vozidlom, použila sa náhradná cesta zo zadnej časti objektu školy. Po príjazde na miesto bol vykonaný prieskum počas ktorého sa zistil požiar v kuchyni z ktorej bola evakuovaná jedna osoba a poskytnutá predlekárska pomoc. Ďalšia osoba sa nachádzala na chodbe základnej školy. Táto sa nadýchala splodinami a tak bola vyvedená členmi OHZ na dvor školy. Na lokalizáciu a následnú likvidáciu požiaru bol nasadený jeden vysokotlaký prúd.
Cvičenie bolo zamerané na vzájomnú spoluprácu Obecného hasičského zboru Pobedim a personálu školy pri skutočnom požiari a nutnej evakuácii školskej budovy.
OHZ Pobedim


Nebíčko v Pobedime

13. marec 2012


Do Pobedima 9. a 12. marca 2012 zavítal realizačný štáb televíznej relácie Nebíčko v papuľke, ktorej hlavným aktérom je síce špičkový šéfkuchár Jaroslav Židek ale nechýbajú ani miestni kuchári v našom prípade manželia Mizerákoví. V prvý deň nakrúcania relácie, ktorá bude vysielaná na STV 1 14. apríla 2012 v obvyklom vysielacom čase, varili a piekli Jaroslav Židek a Ján Mizerák. V ďalší deň nakrúcania zrealizovala miestny recept Mária Mizeráková.
Obľúbená relácia sa nakrúcala vo dvore Roľníckeho domu a v dome Mizerákových.
I.Pastorek
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Výsledky parlamentných volieb 2012 v Pobedime

11. marec 2012

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 994
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 579
Počet platných odovzdaných hlasov 577
Účasť v % 58,04 %

SMER – sociálna demokracia 331 hlasov 57,36 %
Kresťanskodemokratické hnutie 63 hlasov 10,91 %
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 57 hlasov 9,87 %
SDKÚ 23 hlasov 3,98 %
Slovenská národná strana 16 hlasov 2,77 %
Ľudová strana Naše Slovensko 15 hlasov 2,59 %
Sloboda a Solidarita 14 hlasov 2.42 %
99% – občiansky hlas 10 hlasov 1.73 %

Ostané strany získali menej ako 10 hlasov
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Krst Tatry 148 CAS 32 – OHZ Pobedim

27. február 2012


Dňa 25.2.2012 sa o 14.30 hod konal slávnostný krst repasovaného vozidla Tatra 148 CAS 32 Obecného hasičského zboru Pobedim. Snaha obecných hasičov v Pobedima, ktorí Tatru 148 svojpomocne reparovali bola ukončená pokrstením vozidla. Vozidlo slávnostne pokrstili štátny tajomník Ministerstva vnútra SR JUDr. Maroš Žilinka a poslanec NR SR JUDr. Róbert Kaliňák. Krstu sa zúčastnila starostka obce Pobedim Mgr. Eva Směřičková, zástupcovia okolitých dobrovoľných hasičských zborov ako aj členovia Obecného hasičského zboru a poslanci obecného zastupiteľstva.
Po slávnostnom privítaní hostí bola spomenutá história vozidla, ktoré bolo vyrobené v roku 1978 a v roku 1983 preradená zo Zboru Požiarnej ochrany Trenčín do majetku obce Pobedim. V roku 2006 bola na vozidle vykonaná generálna oprava čerpadla a nádrže na vodu. V dňoch 1.12.2011 až 1.2.2012 bola vykonaná kompletná repasácia vozidla. Ďakujeme sponzorom a členom OHZ za finančnú pomoc: Ulstrupplast Pobedim, Strojtech Nové Mesto nad Váhom, Autofólie Ján Miklovič, PD Pobedim, Peter Marko, Peter Lednický.
Hasiči Pobedim
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Výročná členská schôdza a fašiangy jednoty dôchodcov

20. február 2012


Stáva sa už tradíciou, že vo fašiangovú nedeľu sa seniori z Jednoty dôchodcov v Pobedime schádzajú na svojom snemovaní a na spoločensko – kultúrnej akcii Fašiangové posedenie
Na výročnej schôdzi, konanej dňa 19. februára 2012, privítal predseda organizácie I. Pastorek členov JDS a hostí a to starostku obce Mgr. Evu Směřičkovú, podpredsedu Okresnej organizácie JDS Nové Mesto nad Váhom Ing. Jozefa Šimku a tajomníčku okresnej organizácie p. Ďurinovú. Účastníci výročnej členskej schôdze si vypočuli hodnotenie činnosti za rok 2011, plán aktivít na tento rok a správu o hospodárení. V diskusii, pred prijatím uznesenia, rokovanie pozdravili a činnosť základnej organizácie kladne hodnotili hostia schôdze.
Po skončení výročnej členskej schôdze nasledovalo Fašiangové posedenie v úvode ktorého, predseda ZO JDS v stručnosti uviedol dôležité aktivity organizácie od roku 2006, kedy bola organizácie založená. Jeho príspevok ilustrovala aj malá fotografická výstava. Po chutnej večeri nasledoval kultúrny program, ktorý ako po minulé roky, zabezpečili členky JDS. Prvé bolo spevácke vystúpenie s názvom My sme malí kuchárici, potom nasledovala báseň Vraj sa veľmi podobáme a vyvrcholením večera bolo tanečné vystúpenie, kankán, pod vedením Jarmily Mašánovej. Svedectvom, že tanec v dobových kostýmoch sa veľmi páčil bol nielen srdečný potlesk a ale i opakovanie atraktívneho tanečného čísla.
Po hodnotnom, ako aj prekvapivom kultúrnom programe nasledovalo občerstvenie a voľná zábava s tancom. Hudbu zabezpečoval Ivan Pätnický, ktorú striedal pekný spev ľudových piesní.
Ivan Pastorek
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Repasovanie Tatry 148 CAS 32 Obecného hasičského zboru Pobedim

12. február 2012


Hasičská technika Tatra 148 CAS 38 je z roku 1978, ide teda o 33 ročnú CASku, ktorá má za sebou generálku čerpadla.
Repasovanie prebiehalo vo viacerých etapách s nasledovnými nákladmi:
Zakúpené boli: kapota, žiarovky, stierače, zásterky, hliníková fólia, farba, maliarske potreby, potrubie na vysoký tlak, blatníky, brúsne kotúče, a iné potrebné veci na zváranie, brúsenie a podobne. Plechy karosérie a ich opracovanie, nálepky, farba, sedačky, boli sponzorským darom od súkromných firiem a dobrých ľudí. Pri tejto pomoci tak vyšla rekonštrukcia len na 1325.- €.
Treba však povedať, že okrem výroby plechov novej karosérie boli všetky práce vykonávané samotnými hasičmi, ktorí strávili v zbrojnici nespočetné množstvo hodín. Desať hasičov pracovalo od rána do večera v skupinách, ktoré sa striedali podľa možnosti a voľného času. Pracovali aj cez vianočné sviatky, Silvester, nový rok, ale výsledok určite stojí za to.
Dňa 6.2.2012 vykonala Tatra prehliadku na stanici technickej kontroly a týmto je prevádzky schopná. Ostáva len zaželať Tatre veľa najazdených kilometrov bez nehody a aby tých, čo viezla k zásahu aj pekne zdravých doviezla nazad na zbrojnicu. A tým, čo by sa chceli inšpirovať pobedimskými hasičmi pevné nervy a vytrvalosť pri zháňaní finančných prostriedkov a pri samotnom repasovaní.
Chceme poďakovať sponzorom – Strojtech Nové Mesto nad Váhom Marek Kadlec, Ulstrupplast Martin Bača, PD Pobedim, Peter Marko, Peter Lednický, Ján Miklovič autofólie a členom OHZ Pobedim, ktorí prispeli vlastnými finančnými prostriedkami na zveľadení hasičskej techniky.
Autor Pavol Varačka v spolupráci s hasičmi OHZ Pobedim
Foto: OHZ Pobedim
Pozn. Pôvodný článok bol krátený a upravený
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Návšteva ministra školstva Eugena Jurzycu

1. február 2012


Základnú školu s materskou školou Jána Hollého v Pobedime dňa 1. februára 2012 navštívil minister školstva, výskumu, vedy a športu SR Ing. Eugen Jurzyca spolu so svojimi najbližšími spolupracovníkmi. Vzácnu návštevu privítala starostka obce Mgr. Eva Směřičková, ktorá zároveň privítala aj ďalších hostí. Starostka obce vo svojom úvodnom príhovore poďakovala ministerstvu školstva a osobne ministrovi za finančnú dotáciu na rekonštrukciu kotolne a ústredného kúrenia, bez ktorej by nebolo možné uskutočniť túto nevyhnutnú investičnú akciu. Po príhovore Mgr. E. Směřičkovej sa hodnotným programom predstavili žiaci základnej a deti materskej školy, ktorým sa škola prezentovala na minuloročných oslavách jubileí školy.
Po skončení pekného kultúrneho programu sa k prítomným prihovoril minister školstva Ing. E. Jurzyca. Ocenil materiálnu stránku školy, ale vyjadril tiež presvedčenie že škola má aj svoj priaznivý duch vhodný pre kvalitné vzdelávanie. Zmienil sa o nie ideálnom finančnom zabezpečení pedagogických pracovníkov, čo však možno riešiť len postupne. Ministra školstva na pôde školy privítala tiež riaditeľka školy PaedDr. Jarmila Gáborová a taktiež mu úprimne poďakovala za finančnú pomoc pri už spomínanej rekonštrukcii vykurovania v objekte školy. Ako výraz vďaky odovzdala riaditeľka školy ministrovi školstva kyticu kvetov.
Po oficiálnej časti privítania si minister školstva E. Jurzyca so záujmom prezrel priestory školy a následne neformálne besedoval so žiakmi školy, ktorí kládli ministrovi zaujímavé ako aj detsky úprimné otázky.
I.Pastorek
Foto : http://www.zspobedim.sk Fotogaléria


Výročná členská schôdza DHZ Pobedim

31. január 2012


Dňa 29.1.2012 sa konala výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Pobedim. Hlavným cieľom výročnej schôdze bolo zhodnotiť prácu hasičského zboru za rok 2011.
Výročnú členskú schôdzu otvoril Augustín Lukáš a schôdzu viedol Ing. Ladislav Melicher, ktorý privítal hosti a to delegáta Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Novom Meste nad Váhom, zároveň predsedu DHZ Čachtice Miloša Trúsika a starostku obce Pobedim Mgr. Evu Směřičkovú.
Správu o činnosti DHZ za rok 2011 predniesol predseda DHZ Pobedim Martin Piškula. Pripomenul akcie, súťaže, výjazdy zboru a v neposlednom rade aj účasť našich mladých hasičov na medzinárodnej hasičskej súťaži konanej v Poľskej republike Správu o hospodárení predniesol pokladník zboru Peter Vakoš a plán činnosti na rok 2012 opäť predseda DHZ Martin Piškula. Výročná členská schôdza prijala za nového člena Ivana Pätnického mladšieho.
Súčasťou výročnej členskej schôdze bola i voľba výboru DHZ. Do výboru hasičskej organizácie boli zvolení Martin Piškula, Lukáš Augustín, Ladislav Melicher, Silvester Palkovič, Ľuboš Melicher, Ján Ivanič a Mário Plichta. V diskusii starostka obce Mgr. E. Směřičková poďakovala za činnosť zboru a za spoluprácu s obcou. Delegát Okresného výboru DPO Miloš Trúsik ocenil aktívnu činnosti DHZ Pobedim v roku 2011.
Martin Piškula
predseda DHZ Pobedim


Životné jubileum P. J. Kadleca SJ

29. január 2012


V sobotu 28. januára 2012 si rodina a veriaci pripomenuli na sv. omši vzácne životné jubileum 85 rokov P. Jána Kadleca SJ.
Pobedimský rodák Páter J. Kadlec je v súčasnosti aktívnym členom rádu jezuitov v Piešťanoch. Svoju životnú dráhu a cestu k povolaniu duchovného priblížil v úvode sv. omše, ktorej bol hlavným celebrantom. Koncelebrantmi boli jeho synovec vdp. Jaroslav Kadlec, ďalej vdp. Jozef Lednický, predchádzajúci ako aj súčasný správca farnosti vdp. Marián Vivodík a vdp. Dušan Nemec. Homíliu predniesol vdp. Jaroslav Kadlec, ktorý taktiež pripomenul, okrem iného, životnú dráhu jubilanta a to od vysvätenia za kňaza v Rakúsku a jeho pôsobenie medzi krajanmi v Kanade.
I.P.


Rekonštrukcia strechy kaplnky

16. január 2012


Koncom novembra 2011 sa začala rekonštrukcia strechy kaplnky Panny Márie Lurdskej v areáli kostola sv. Michala. Práce na základe objednávky pobedimskej farnosti realizovala firma Peter Lörinc z Bojničiek / okres Hlohovec /. Najskôr z konštrukcie strechy bolo odstránené pôvodné latovanie , zvislé rebrá sa ponechali a doplnili hranolmi na ktoré sa prichytili dosky. Týmto spôsobom sa upravila spodná časť strechy, neskôr sa približne podobným spôsobom urobila rekonštrukcia i hornej časti strechy. Na drevenú pôvodnú a doplnenú konštrukciu sa upevnila pálená škridla tzv. bobrovka. Strecha sa ukončila medeným plechovým kužeľom a pôvodným železným kovaným slnkom s krížami. Túto vrcholovú časť kaplnky konzervoval a doplnil Jozef Valo. Práce na rekonštrukcii strechy kaplnky boli ukončené 13. januára 2012.
Obnovou strechy kaplnky P. Márie Lurdskej sa vlastne zakončili zásadné opravy pamiatkových objektov a to kostola a fary, ktoré sa začali v roku 2000.

I. Pastorek


Prvý tohoročný zásah hasičov

13. január 2012


Potom ako starostka obce Mgr. E. Směřičková ohlásila veliteľovi družstva Obecného hasičského zboru, že v kotolni obecného úradu sa nachádza voda, bol vyhlásený poplach. Na technický zásah, ktorý sa uskutočnil dňa 9. januára 2012, boli vyslaní dvaja členovia OHZ a technika Volkswagen Transporter.
Išlo o zaplavenú kotolňu v objekte obecného úradu a miestnosť rozmerov 8 x 5 m, v ktorej voda siahala do výšky cca 25 cm. Vodu jednotka odčerpala pomocou benzínového kalového čerpadla Honda a C prúdom. Po skončení zásahu sa jednotka OHZ vrátila na základňu

Martin Piškula


Vianočná besiedka 2011

21. december 2011


Pekná snehová atmosféra len podčiarkla konanie tradičnej vianočnej besiedky, ktorú pripravila naša škola dňa 21. decembra t.r. Návštevníkov akcie privítal vo vstupnej hale betlehem a potom v sále svadobky vianočné trhy škôlkárov a žiakov základnej školy. Po úvode vianočnej besiedky ako prvé vystúpili deti materskej školy s milým programom. Ďalej už nasledovalo pestré pásmo piesní . tancov, scénok a básní s vianočnou tematikou. Z nich spomenieme aspoň výbornú scénku žiakov prvého ročníka, tanec čertíkov a temperamentný tanec žiakov 4. triedy. Starší žiaci sa prezentovali anglickou piesňou, biblickou scénkou o kráľovi Šalamúnovi, scénkou z príbehu Mrázik v ruštine a zaujímavé bolo tiež vystúpenie tanečníkov v tieňohre. Všetci účinkujúci sa s publikom rozlúčili zborovou vianočnou piesňou
Záverom vydarenej akcie, ktorá svedčala nielen o šikovnosti žiakov ale aj invencii pedagógov, zaželala riaditeľka školy PaedDr. J. Gáborová príjemné prežitie vianočných sviatkov a k želaniu sa pripojila i starostka obce Mgr. E. Směřičková. Milé bolo pripomenutie cenného tretieho miesta v krajskej súťaži spevákov, ktoré obsadil žiak 9. ročníka Martin Holubec.
I. Pastorek
Foto : http://www.zspobedim.sk


Predvianočné stretnutie jednoty dôchodcov

19. december 2011


Výbor seniorskej organizácie, spolu s ďalšími členkami organizácie, pripravil pre členov JDS Pobedim predvianočné stretnutie. Uskutočnilo sa pod názvom Tento čas pokoja dňa 18. decembra 2011 v sále svadobky. Na kultúrnospoločenskej akcii sa zúčastnilo vyše 70 členov jednoty dôchodcov. Prítomní ocenili nielen organizáciu stretnutia ale aj jeho duchovnú stránku . V literárnom pásme, ktoré scenáristicky pripravila členka výboru Mária Vavrová boli prezentované výrazné medzníky adventného obdobia a čaro štedrého večera a Vianoc.
Po tradičnom vinše, modlitbe a piesni Tichá noc svätá noc si prítomní členovia pripili na šťastné Vianoce a úspešný nový rok 2012. Súčasťou predvianočného stretnutia bola večera s výbornou kapustnicou / varila naša kuchárka Tonka Klimová /, chutný rezeň so zemiakovým šalátom a občerstvenie s kvalitným vínom, osviežujúcim čajom, sladkosťami a perfektnými koláčmi.
Na pozvanie JDS sa akcii zúčastnila i starostka obce Mgr. Eva Směřičková, ktorá organizátorom poďakovala za úspešnú spoločenské kultúrnu akciu.
I. Pastorek
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Rekonštrukcia verejného osvetlenia

5. december 2011


Rekonštrukčné práce na verejnom osvetlení sa vďaka príspevku z Európskej únie začali obhliadkou pracoviska a následným prevzatím stavby 19.9.2011. Prvými prácami bola demontáž starých svietidiel a postupné montovanie svietidiel nových. Celkovo je v obci osadených 200 svietidiel.
Počas rekonštrukčných prác bolo priaznivé počasie a tak sa dňa 14.11.2011 odovzdaním revíznych správ ukončili práce. Poďakovanie patrí nielen dodávateľovi diela , ale aj pracovníkom Západoslovenskej energetiky Trenčín za ochotu a pružné reagovanie na vzniknuté problémy počas rekonštrukčných prác. Dodávateľom diela bola firma EZ-ELEKTROSYSTÉMY Trading, s.r.o. Bratislava.
Celková suma rekonštrukčných prác predstavuje čiastku 246 364,46 €. Z toho nenávratný finančný príspevok vo výške 95 % predstavuje sumu 248 418,54 € a spoluúčasť obce predstavuje sumu 15 945,92 €. Na túto čiastku, podobne ako aj na spoluúčasť na hasičskú zbrojnicu, musí obec čerpať úver, nakoľko v obecnej pokladnici finančné prostriedky na potrebnú spoluúčasť nemáme.
Mgr. Eva Směřičková
starostka obce
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Zásah hasičského zboru v okrese Hlohovec

5. december 2011


Jednotka Obecného hasičského zboru / OHZ /, so súhlasom starostky obce Mgr. Evy Směřičkovej, zasahovala v katastri obce Pastuchov / okres Hlohovec /, kde horela skládka komunálneho odpadu. Na zásah bola použitá technika hasičského zboru a to CAS 32 T 148 a AHZS MB Vario so siedmymi členmi OHZ. Členovia obecného hasičského zboru sa napojili na vytvorený systém hasenia a na prúdoch C sa menili každých 30 minút. Boli vystrojení zásahovým odevom a prostriedkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.. Vozidlo AHZS MB Vario bolo použité na osvetlenie miesta požiaru a zabezpečovalo potrebnú výstroj na mieste udalosti. Jednotka OHZ Pobedim sa starala aj o elektrocentrály, ktoré boli vzdialené cca 40 metrov od požiaru.
Pri zásahu členovia obecného hasičského zboru Pobedim spolupracovali s Krajským riaditeľstvom Hasičským a záchranným zborom / HaZZ/ Trnava – štáb, veliteľom zásahu, Okresným riaditeľstvom HaZZ Piešťany, Hasičskou stanicou Piešťany, Hlohovec, Trnava, Senica, Galanta, Nové Mesto nad Váhom a Záchrannou brigádou Malacky.


Obec Pobedim účastník slávnostného ceremoniálu v Bruseli

1. december 2011


Obec Pobedim, zastúpená starostkou Mgr. Evou Směřičkovou, sa podpisom dňa 29.11.2011 priamo v budove Európskeho parlamentu v Bruseli na slávnostnom ceremoniáli zapojila do Dohovoru primátorov a starostov, v ktorom sa obec zaviazala prekročiť ciele v oblasti znižovania emisií CO2, ktoré EÚ stanovila do roku 2020, na našich jednotlivých územiach o aspoň 20%.
Slávnostný ceremoniál otvoril úvodným prejavom predseda Európskeho parlamentu Jerzy Buzek. Nasledovali príhovory významných predstaviteľov regiónov, európskych komisií. Nechýbala spoločná fotografia účastníkov ceremoniálu. V ďalšej časti odzneli príspevky, kde boli prezentované konkrétne aktivity, ktoré v jednotlivých samosprávach a celých regiónoch prispeli k znižovaniu emisií ako aj k efektívnemu využívaniu energií. V závere ceremoniálu starostovia a primátori slávnostne podpísali v europarlamente Dohovor primátorov a starostov. Okrem obce Pobedim sa zo Slovenska zapojili do Dohovoru primátorov a starostov ešte aj obce Chtelnica a Trakovice.
Po skončení slávnostného ceremoniálu nasledovalo priateľské pracovné stretnutie starostov s Mgr. Beatou Balkovou / zástupkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja / , Janou Cicmanovou, Romanom Doubravom a Borisom Essenderom, ktorí reprezentujú Slovensko priamo v Bruseli.
Mgr. Eva Směřičková
starostka obce
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Slávnostné odovzdanie a požehnanie hasičského vozidla.

25. november 2011


Pri slávnostnom otvorení rekonštruovanej hasičskej zbrojnice štátny tajomník ministerstva vnútra SR Maroš Žilinka sľúbil miestnym hasičov doplnenie hasičskej techniky ešte v tomto roku. Tento sľub aj splnil. Stalo sa tak na slávnosti odovzdania a požehnania vozidla Volkswagen Transporter, ktorá sa uskutočnila dňa 23. novembra 2011 pred hasičskou zbrojnicou. V priebehu slávnosti štátneho tajomníka ako aj ďalších oficiálnych hostí privítala starostka obce Mgr. Eva Směřičková , ktorá ocenila fakt, že do zrekonštruovanej hasičskej zbrojnice sa dostáva moderná technika. Po príhovore štátneho tajomníka M. Žilinku správca farnosti vdp. Dušan Nemec posvätil hasičské vozidlo. V kultúrnom programe vystúpila folklórna skupina Pobedimčan a žiaci základnej školy.
I.P.
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Taktické cvičenie OHZ Pobedim

16. november 2011


Dňa 15.11.2011 o 08.00 hod. sa v obci Pobedim uskutočnilo „Taktické cvičenie hasičov a záchranárov“. Jednalo sa o cvičenie zamerané na likvidáciu požiaru výrobnej haly a strechy haly vo firme Ulstrup Plast Pobedim s následnou evakuáciou zranených osôb z ohrozeného objektu.
Cieľom cvičenia bolo preveriť činnosť a súčinnosť zasahujúcich jednotiek Hasičského a záchranného zboru Nové Mesto nad Váhom (HaZZ), Obecného hasičského zboru Pobedim (OHZ) a zamestnancov firmy. Na taktickom cvičení zasahovali jednotky Hasičského a záchranného zboru Nové Mesto nad Váhom a Obecného hasičského zboru Pobedim, ktorý sa dostavil na miesto udalosti ako prvý s technikou Wolsvagen Transporter, Mercedes Vario 815, Tatra 148/CAS 32 a 8. členmi OHZ. Títo vytvorili útočné vedenie do vnútra výrobnej haly a prieskumná skupina vystrojená ADP /autonómny dýchací prístroj/ odstavila v hale elektrický prúd a prívod plynu. Po vytvorení útočného prúdu boli v hale nájdené 2 zranené osoby.
Na miesto udalosti sa dostavila jednotka Okresného riaditeľstva HaZZ s technikou Iveco Magirus a 6. príslušníkmi, ktorí vytvorili ďalší vysokotlaký útočný prúd a dvaja príslušníci HaZZ sa pripojili k prieskumnej skupine OHZ Pobedim. Potom velenie prevzal HaZZ Nové Mesto nad Váhom.
Cieľom cvičenia bolo preveriť činnosť a súčinnosť hasičských jednotiek, zároveň sa kontrolovala funkčnosť operačných stredísk, prenos informácií, overenie teoretických časov, schopnosti rozhodovania veliteľov zásahu a zdolávanie požiaru.

Lukáš Augustín
veliteľ Obecného hasičského zboru Pobedim
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Stretnutie jubilantov 2011

13. november 2011


Obec Pobedim v spolupráci s komisiou kultúry a školstva usporiadali tradičnú slávnosť pri príležitosti stretnutia jubilantov a občanov starších ako 76 rokov. Jubilanti a ďalší hostia sa stretli v účelovom zariadení / svadobke / dňa 12. novembra t.r. Pri prezentácii ich čakal kvet a malý darček. Pozvaní jubilanti a hostia hojne zaplnili priestor svadobky, kde bol pre nich pripravený kultúrny program, oficiálne privítanie, večera, občerstvenie a hudobná produkcia.
V kultúrnom programe vystúpili žiaci základnej školy s pekným a primeraným programom. Podľa reakcie zúčastnených na slávnosti sa program páčil a bol príjemným začiatkom vydareného stretnutia.
Po kultúrnom programe nasledovala oficiálna časť v ktorej Vladimíra Žitnanská privítala všetkých zúčastnených. Jubilantov a občanov starších ako 76 rokov predstavil vo svojom vstupe Mgr. Ivan Pastorek, po ktorom nasledoval príhovor starostky obce Mgr. Evy Směřičkovej. Starostka obce ocenila prácu seniorov, poďakovala im za ich vklad do života v obci a popriala všetkým veľa zdravia. Po poetickom závere Vladimíry Žitnanskej nasledoval slávnostným prípitok a potom slávnostná večera, občerstvenie a voľná zábava, ktorá sa rozprúdila predovšetkým v záverečnej časti milej slávnosti.
I.Pastorek
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Deň úcty starším na škole

27. október 2011


Vyše jeden a pol hodiny trval program, ktorý pripravili 26. októbra 2011 našim seniorom žiaci a učitelia Základnej školy s materskou školou Jána Hollého v Pobedime. Na úvod sa k rodičom a starým rodičom svojimi slovami ,ako aj poetickými slovami básnika prihovorila riaditeľka školy, PaedDr. Jarmila Gáborová. V nasledujúcom vstupe ocenila starostka obce Mgr. Eva Směřičková fakt, že škola pripravila už pomaly tradičnú akciu venovanú starším občanom našej obce. Na úvod vlastného program vystúpili najmenší – deti materskej školy v plnej zostave. Návštevníci akcie ocenili ich vystúpenie úprimným potleskom a viaceré mamičky prevzali úlohu fotoreportérov.
Vo svojich vystúpeniach, ktoré tvorili podstatnú časť programu milej akcie sa predstavili postupne žiaci nižších a ako aj vyšších ročníkov základnej školy. Prítomným zaspievali / napríklad známe Na čerešniach boli sme /, zatancovali dokonca i kankán, upútali pozornosť scénkami zo života skôr narodených a okrem iných vstupov zatancovali kedysi obľúbený charleston, ktorý ich naučila babička. Zaujímavé boli i rady pre starších a zaujal ôsmakmi čítaný príbeh o starom otcovi. Na záver bohatého programu zazneli piesne speváckeho zboru a známeho tria / Holubec, Miklovičová, Plichtová / .Za hojnú účasť poďakovala prítomným riaditeľka školy, rovnako účastníčka akcie, ktorá konštatovala, že akcia pre babičky a dedkov má z roka na rok vyššiu úroveň. S týmto konštatovaním možno len súhlasiť a tešiť sa na stretnutie o ďalší rok. Treba ešte dodať, že pre prítomných pripravila škola, za pomoci ochotných rodičov a starých rodičov žiakov, chutné občerstvenie.

I.Pastorek
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Zásah hasičov pri dopravnej nehode

25. október 2011


Dňa 24. októbra 2011 bola nahlásená Katarínou Vallovou dopravná nehoda pri autobusovej zastávke. O udalosti bola informovaná starostka obce Mgr. E. Směřičková.
Šlo o dopravnú nehodu nákladného auta a autobusu SAD Trnava , konkrétne náraz nákladného auta do autobusu. Členovia Obecného hasičského zboru / 3 členovia a technika / vykonali na oboch vozidlách protipožiarne opatrenia, zabezpečili miesto nehody dopravnými kuželmi a ošetrili jednu zranenú osobu / porezanie od rozbitého skla /. Členovia OHZ poskytli informácie dopravnej polícii a zdokumentovali dopravnú nehodu pre potreby technickej správy.
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Dobrovoľný odber krvi

20. október 2011


Dňa 19. októbra 2011 darovali dobrovoľníci najcennejšiu tekutinu, krv. Pracovníci Národnej transfúznej stanice, pracovisko Trenčín odobrali krv od 36. dobrovoľných darcov z Pobedima i zo susednej obce Bašovce.
Humánnu akciu zorganizoval Miestny spolok Slovenského Červeného kríža Pobedim. Členky spolku, vďaka sponzorom, pripravili pre dobrovoľných darcov malé pohostenie. Akciu podporili : Poľnohospodárske družstvo Pobedim, Obec Pobedim, cukráreň Tomáš Žarnovický Nové Mesto nad Váhom a reštaurácia DAMI Horná Streda.
Humánnu akciu ocenila a organizátorov podporila v ich snažení starostka obce Mgr. Eva Směřičková a riaditeľka Územného spolku Slovenského Červeného kríža Trenčín MVDr. Mgr. Janka Koppiová.
I.P.
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Zásahy Obecného hasičského zboru Pobedim

4. október 2011


Dňa 2. októbra 2011 bola ohlásená veliteľovi OHZ Pobedim L. Augustínovi dopravná nehoda na ceste medzi obcou Pobedim a Podolie. Na miesto udalosti, o ktorej bola informovaná starostka obce Mgr. E. Směřičková, bola vyslaná technika a členovia OHZ. Išlo o dopravnú nehodu osobného vozidla, ktoré sa nachádzalo mimo komunikácie nad potokom pri obci Podolie. Členovia hasičského zboru odpojili akumulátor vozidla, vykonali protipožiarne opatrenia a zabezpečili miesto zásahu. Osoby prepravované vozidlom zranené neboli. Veliteľ zásahu podal hlásenie o udalosti veliteľovi HaZZ Nové Mesto nad Váhom, ktorý rozhodol o vytiahnutí vozidla pomocou odťahovej služby. Po príchode odťahovej služby boli členovia OHZ nápomocní pri vyťahovaní a nakladaní vozidla, očistili cestnú komunikáciu a prekontrolovali únik prevádzkových kvapalín.

Starostka obce Mgr. E. Směřičková nahlásila dňa 3. októbra 2011 členom OHZ Pobedim požiar medzi obcou Pobedim a Hornou Stredou. Išlo o požiar slnečnicového odpadu, ktorý vznikol pravdepodobne technickou poruchou kombajnu. Jednotka OHZ použila na lokalizáciu a likvidáciu požiaru lafetový prúd a jednoduché hasiace prostriedky.


Požiar kontajnera pri cintoríne

30. september 2011


Pri cintoríne horel dňa 29. septembra 2011 ďalší veľkokapacitný kontajner. Požiar ohlásila a výjazd nariadila starostka obce Mgr. Eva Směřičková. Vyslanou technikou požiar hasili 5 členovia Obecného hasičského zboru Pobedim. Miesto požiaru jednotka rozhrabala, zaliala hasiacou látkou a zabránila rozšíreniu požiaru. Požiar bol ohlásený aj na KS IZS Trenčín. Bola nahlásená lokalizácia a likvidácia požiaru.


Otvorenie supermarketu COOP Jednota

27. september 2011


Slávnostným prestrihnutím pásky, príhovormi starostky obce Mgr. Evy Směřičkovej a funkcionárky COOP Jednota bol dňa 27. septembra 2011 v našej obci otvorený moderný a priestranný supermarket. Po obchode pôvodného potravného družstva, predajní Jednoty a pohostinstva sa vybudoval obchod, ktorý Pobedim už potreboval.
Na slávnostnom otvorení bola možnosť získať finančný bonus, zákazníci mohli ochutnať pivo, nealkoholické nápoje, paštéty, údenárske i pekárske výrobky, keďže hlavnou náplňou predajne sú samozrejme potraviny ale nechýba ani bohatý sortiment drogistického tovaru. Pri otvorení boli i naši škôlkári, ktorí si odniesli sladkosti a tiež zákazníci si okrem nákupu našli medzi tovarom i drobnú pozornosť. Nakupujúci vyjadrili spokojnosť s úrovňou nákupu a majú možnosť nakupovať v novej predajni každý pracovný deň / od 6.00 hod. do 18. hod. / ako aj v sobotu a nedeľu / do 12.00 hod. /. Túto predajnú dobu zaručuje počet pracovníčok / 8 / ako i predaj bez časových výpadkov.
I. Pastorek
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Sprístupnenie výstavy Škola v Pobedime

27. september 2011


V čase pobedimských hodov v dňoch 24. – 26. septembra 2011 bola v obecnom účelovom zariadení verejnosti sprístupnená výstava Škola v Pobedime,. Výstava bola reprízou výstavy, ktorá bola inštalovaná v priestoroch základnej školy z príležitosti 100. a 50. výročia postavenia pobedimských škôl. Exponáty výstavy boli doplnené o nové dokumenty, fotografie a výtvarné práce žiakov a detí materskej školy. Osobitnou a milou časťou výstavy bola ukážka prác žiakov, ktoré vytvorili z rozličných plodov jesene. Inštalovaná výstava bola rozdelená tematicky a zoradená chronologicky a to od prvých písomných zmienok o škole až po novodobé fotografie zo života školy.
Výstava Škola v Pobedime bola už v poradí 10. výstavou inštalovanou počas hodov v Pobedime od roku 2000. Prvou bola výstava venovaná farnosti a ďalšou výstava inštalovaná z príležitosti 90. a 40. výročia postavenia škôl v obci. Po roku 2003 nasledovali výstavy: Plody záhrad a poľovnícke trofeje, Pobedim vo fotografii a v dokumentoch, Pohyb, zdravie, krása, Pobedimskí hasiči, Pobedimské výročia 2008, Kroj a krojované bábiky a v roku 2010 výstava Pobedimčania doma a vo svete.
Organizátormi výstav bola Obec Pobedim, spoločenské organizácie, Rímsko-katolícka cirkev farnosť Pobedim a Základná škola s materskou školou Jána Hollého. Scenáristom uvedených výstav, rovnako ak poslednej jubilejnej, bol Ivan Pastorek. V budúcnosti sa plánuje pokračovať vo výstave Pobedimčania doma a vo svete, ktorá bude venovaná predovšetkým strednej a mladšej generácii Pobedimčanov.
I. Pastorek
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Slávnostné otvorenie hasičskej zbrojnice

23. september 2011


Za príjemného jesenného počasia bola dňa 23. septembra 2011 slávnostne otvorená rekonštruovaná hasičská zbrojnica. Pred slávnostným aktom, ktorého sa zúčastnili pozvaní predstavitelia hasičov, obvodných úradov a starostov, podal hlásenie štátnemu tajomníkovi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Marošovi Žilinkovi predseda Dobrovoľného hasičského zboru Martin Piškula. Potom členovia folklórnej skupiny Pobedimčan zaspievali dve piesne, z toho jednu o hasičoch.
So slávnostným príhovorom vystúpila starostka obce Mgr. Eva Směřičková. Uviedla riešenie problémov pri rekonštrukcii, poďakovala všetkým, ktorí sa podielali na tejto akcii a vyjadrila žiadosť, aby zbrojnica bola využitá aj na stálu službu profesionálnych hasičov. Štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Maroš Žilinka uviedol hodnotu zbrojnice a zaželal hasičom dobrú pohodu v novom stánku. V podobnom duchu sa niesol aj príhovor poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, exministra vnútra Roberta Kaliňáka, ktorý spomenul aj spoluprácu s hasičmi v minulom období. S ďalšími príhovormi vystúpili čelní funkcionári profesionálnych a dobrovoľných hasičov a predseda DHZ Pobedim Martin Piškula. Za úsilie o rekonštrukciu hasičskej zbrojnice dostal ocenenie poslanec Martin Lednický, starosta v predchádzajúcom volebnom období.
Pred slávnostným prestrihnutím pásky požehnal zrekonštruovanú hasičskú zbrojnicu správca farnosti vdp. Dušan Nemec. Na záver slávnostného otvorenia hasičskej zbrojnice prestrihli pásku štátny tajomník Ministerstva vnútra SR M. Žilinka a poslanec NR SR R. Kaliňák. Po tomto akte si hostia a viacerí Pobedimčania prezreli priestory hasičskej zbrojnice.

I. Pastorek
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Ďalší požiar stohu slamy

19. september 2011


Občan Pobedima p. Vrba nahlásil 16. septembra 2011 členovi OHZ Pobedim Martinovi Piškulovi požiar stohu slamy za obcou Pobedim. Členom OHZ bol vyhlásený poplach a keďže sa títo nachádzali v budove hasičskej zbrojnice výjazd jednotky bol vykonaný do jednej minúty. Na zásah bola použitá technika hasičského zboru a požiar hasili 10. členovia OHZ Pobedim. Jednotka požiar lokalizovala a mohla len dohliadať na celkové vyhorenie stohu slamy. Po príchode Hasičského a záchranného zboru Nové Mesto nad Váhom veliteľ OHZ poskytol všetky potrebné informácie veliteľovi HaZZ Nové Mesto nad Váhom.
Predseda Poľnohospodárskeho družstva Pobedim Ing. Juraj Lednický, ktorý prišiel na miesto požiaru, odhadol škodu na 2 270 €.

Martin Piškula


Slávnostný začiatok školského roka 2011/12

6. september 2011


Dňom začiatku školského roka 2011/12 bol príjemný a slnečný 5. september 2011. Ako tradične sa na dvore školy zhromaždili žiaci a učitelia ako aj nepedagogický pracovníci. K nimi sa pridali prváčikovia, ktorých osobitne privítala starostka obce Mgr. Eva Směřičková v obradnej sieni obce.
Na úvod slávnosti si prítomní vypočuli štátnu hymnu a príhovor riaditeľky školy PaedDr. Jarmily Gáborovej. Riaditeľka školy pripomenula práce, ktoré sa udiali a aj v súčasnosti prebiehajú v budove školy a to stavebné zmeny v triedach a príprava objektu na prijatie detí materskej školy. Poďakovala všetkým, ktorí nezištne pomáhali pri upratovaní a osobitne vyzdvihla prácu upratovačiek. Predstavila jednotlivé triedy školy, výstižne ich charakterizovala a na záver svojho vystúpenia privítala žiakov prvého ročníka. K žiakom a učiteľom sa prihovorila tiež starostka obce Mg. E. Směřičková. Taktiež uviedla zmeny v školskej budove a zaželala všetkým úspešný školský rok 2011/2012.
Po príhovoroch nasledovalo milé privítanie prváčikov, keďže ich je sedem, trpaslíkmi a Snehulienkou. Každý prváčik dostali trpaslíka ako patróna a z rúk Snehulienky si prváci zobrali darčeky, ktoré im budú pripomínať začiatok školskej dráhy Po slávnostnom otvorení si hostia prezreli rekonštruovanú časť budovy školy.
I.P.
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Obecný hasičský zbor opäť hasil požiar

25. august 2011


Veliteľovi Obecného hasičského zboru v Pobedime Lukášovi Augustínovi bol Krajským strediskom integrovaného záchranného systému v Trenčíne nahlásený požiar v katastri obce Horná Streda a to medzi Hornou Stredou a Pobedimom. Išlo o požiar slamy v riadkoch a veľkého balíka slamy. Na výjazd bola vyslaná technika s piatymi členmi OHZ Pobedim. Pred príchodom hasičského zboru požiar začala hasiť jednotka Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom.
Na likvidáciu požiaru použila jednotka OHZ Pobedim vysokotlaký prúd z MB Vario a jednoduché hasiace prostriedky. S oboma hasiacimi jednotkami spolupracoval agronóm PD Horná Streda Jozef Štefanka a o udalosti bola informovaná starostka obce Mgr. Eva Směřičková.

OHZ Pobedim


Likvidácia požiarov OHZ Pobedim

14. august 2011


Starostka obce Mgr. Eva Směřičková ohlásila 12. augusta 2011, jednotke Obecného hasičského zboru Pobedim požiar veľkokapacitného kontajnera. Na zásah bola vyslaná technika AHZS MB Vario a 3 členovia OHZ Pobedim. Jednotka urobila zásah pomocou vysokotlakového prúdu z vozidla MB Vario a miesto požiaru jednotka rozhrabala, zaliala hasiacou látkou a tým zabránila rozšíreniu požiaru.
Na poli za obcou Ostrov smerom na Pobedim spozoroval 12. 8. 2011 Jozef Žitnanský požiar slamy na riadkoch a okamžite informoval členov OHZ Pobedim. Na miesto požiaru bola vyslaná technika OHZ Pobedim a 4 členovia hasičského zboru. O požiari bola informovaná jednotka HaZZ Piešťany, ktorá tiež dorazila na miesto požiaru a spoločne s OHZ Pobedim požiar zlikvidovali. S oboma hasiacimi jednotkami spolupracoval agronóm PD Ostrov Jozef Jankech.
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Púť k soche sv. Donáta

8. august 2011


Z príležitosti sviatku sv. Donáta sa v nedeľu 7. augusta uskutočnila púť k soche svätca. Socha je v súčasnosti osadená pred Roľníckym domom a púť k plastike bola po nedeľňajšej poklone a večeradle. Sprievod veriacich šiel od farského kostola a pri soche svätca viedol pobožnosť vdp. D. Nemec, ktorý okrem príležitostných modlitieb pripomenul uctievanie sv. Donáta ako patróna pred búrkami, krupobitím a ďalšími živelnými pohromami. Po pobožnosti si veriaci uctili svätca kvetmi, ktoré za prítomnosti starostky obce Mgr. Evy Směřičkovej položili k soche deti v pobedimských krojoch.
Pôvodne bola socha sv. Donáta umiestnená v chotári obce pri ceste medzi Pobedimom a Hornou Stredou. Plastika z 18. storočia bola odcudzená, potom na popud starostky obce Márie Vavrovej bola vyhotovená kópia plastiky. Neskôr bola plastika spolu so stĺpom zhodená a poškodená natoľko, že musela byť socha sv. Donáta reštaurovaná a vyhotovený nový stĺp. Reštaurovanie plastiky a realizácia nového stĺpu sa uskutočnilo z iniciatívy starostu obce Martina Lednického V roku 2010 bola, na základe odporučenia obecného zastupiteľstva, plastika umiestnená pred Roľnícky dom.
I.Pastorek
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Zásah hasičského zboru pri dopravnej nehode

22. júl 2011


Cesta medzi Pobedimom a Hornou Stredou bola miestom dopravnej nehody, ktorá sa stala dňa 21. júla 2011. Ohlásil ju Róbert Melicher členovi Obecného hasičského zboru / OHZ / Lukášovi Augustínovi a o nehode bola informovaná i starostka obce Mgr. Eva Směřičková . Išlo o dopravnú nehodu dvoch osobných automobilov Citroen Saxo a Toyota Celica. Členovia OHZ Pobedim po príchode na miesto nehody odpojili akumulátory na vozidlách, vykonali potrebné protipožiarne opatrenia a zabezpečili miesto zásahu. Zranené boli dve osoby, ktorých zdravotná služba najskôr ošetrila na mieste nehody a potom previezla na ďalšie ošetrenie. Po príchode Policajného zboru z Nového Mesta nad Váhom členovia OHZ uzatvorili cestnú komunikáciu. Na odtiahnutie vozidiel bola privolaná odťahová služba, ktorej členovia hasičského zboru pomohli pri nakladaní vozidiel.


Tradičné stretnutie pri guláši

22. júl 2011


Tak ako po minulé roky i teraz členom Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Pobedime prialo pri stretnutí v Roľníckom dome počasie. Uskutočnilo sa 19. júla v priestoroch miestneho múzea a to tak v hospodárskej časti ako aj na dvore Roľníckeho domu. V bývalej stajni pre kone z roku 1913sa urobila provizórna jedáleň, kde sa podával guláš navarený skúsenou kuchárkou, členkou výboru JDS Tonkou Klimovou. Po jeho konzumácii sa vyše 50 dôchodcov presťahovalo do dvora domu a tu pri pohári vína a hudbe sa podelili o novinky a zaspievali si v sprievode hudby, ktorú iniciatívne zabezpečili naši hudobníci: Vojtech Melicher, Jozef Valo, Bohuš Gono a na ozembuch ich doprevádzal Jozef Lednický.
Navarený guláš bol vynikajúci, nálada tiež, takže organizácia dôchodcov má za sebou ďalšie vydarené spoločenské stretnutie. Za prípravu akcie treba poďakovať členkám výboru JDS ako aj ďalším ochotným členom organizácie, v neposlednom rade agilným hudobníkom.
I.P.
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Tábor mladých hasičov v Poľsku

21. júl 2011


V dňoch od 12. – 17. júla 2011 sa Dobrovoľný hasičský zbor Pobedim zúčastnil na medzinárodnom stretnutí mladých hasičov v Poľskej republike v meste Lodž – Lagiewniki. Na stretnutí, ktoré trvalo 4 dni, sa zúčastnili mladí hasiči z našej obce, z mesta Toužim / Česká republika /, zo Szeghalomu / Maďarská republika /, z Burgstädtu / Nemecko / a domáci hasiči z Lodže. Mladí hasiči z Pobedima reprezentovali na súťaži Slovensko.


Uctenie relikvie sv. Cyrila vo farnosti Pobedim

12. júl 2011


V podvečer 12. júla 2011 si veriaci Pobedima uctili putujúcu relikviu sv. Cyrila. Ucteniu predchádzala procesia s relikviou od budovy fary do kostola za spevu piesne k svätému Cyrilovi. Súčasťou uctenia relikvie vo farskom kostole sv. Michala archanjela bol ruženec, špeciálna pobožnosť k sv. Cyrilovi a Metodovi a slávnostná sv. omša, ktorej koncelebrantom bol vdp. Štefan Šoka, správca farnosti v Podolí. V homílii správca pobedimskej farnosti vdp. Dušan Nemec priblížil osudy relikvie a podčiarkol význam relikvií svätých v živote veriacich. Po ukončení sv. omše si osobne uctili relikviu veriaci zúčastnení na pobožnosti. Na záver slávnostnej udalosti bola relikvia odovzdaná farárovi vdp. Štefanovi Šokovi.
V pobedimskej farnosti si relikviu uctili najskôr veriaci vo filiálnom kostole v Bašovciach a po Pobedime bola ďalšou zastávkou vzácnej relikvie kostol sv. Cyrila a sv. Metoda v Očkove.
I.P.
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Futbalový turnaj o pohár starostky obce

11. júl 2011


Dňa 2.7. 2011 sa na štadióne TJ Pobedim konal „Nultý ročník futbalového turnaja o pohár starostky obce Pobedim 2011“. Turnaj vysokej futbalovej úrovne sa hral na 2 kvalitných miniihriskách. Zúčastnilo sa ho 12 mužstiev v 2 skupinách, z ktorých postúpilo najlepších 8 mužstiev. Tie sa neskôr stretli vo vyraďovacej časti turnaja. Do 2 semifinálových stretnutí sa prebojoval tím Sportika (prevažne z hráčov z Hornej Stredy), Fenomén Team (dorastenci Spartaka Trnava a Piešťan) a 2 pobedimských mužstiev – Piškótové Bábätko a TONA Team. Menej úspešné tímy Sportiky a Piškótového Bábätka zohrali zápas o 3. miesto, kde museli rozhodnúť penalty, v tých sa viac darilo domácemu Piškótovému Bábätku. Finálový zápas medzi Fenoménom a TONA teamom bol o niečo jednoznačnejší. Fenoméni domácich rozstrieľali 7:0.
Turnaja sa ďalej zúčastnili dorastenci Vrbového, Krakovian, Piešťan, Trenčína, Spartaka Trnava a veľa ďalších dospelých hráčov z nižších líg – spomínaná Horná Streda, Častkovce, Pobedim. Spestrením turnaja bolo zapojenie dorasteniek Slovenskej reprezentácie, ktoré sa prebojovali do štvrťfinále.
Najlepšou brankárkou sa zaslúžene stala Majka Korenčiová, najlepším strelcom Peter Líška zo Spartaku Trnava a najlepším hráčom sa stal Peter Šiška z tímu TJ Pobedim. Na turnaji nechýbalo chutné občerstvenie a kvalitné ceny, ktoré sa podarilo zabezpečiť vďaka podpory sponzorov, za čo im aj touto cestou organizátori turnaja vyslovujú poďakovanie.
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Hasiči zasahovali v zaplavenej kotolni

7. júl 2011


Dňa 5. júla 2011 požiadala starostka obce Mgr. Eva Směřičková o technickú pomoc OHZ Pobedim na odčerpanie vody v zaplavenej pivnici v budove obecného úradu. Zasahovali 5. členovia OHZ a bola použitá technika AHZS MB Vario 815. Jednotka OHZ na mieste udalosti zastavila hlavný prívod vody a plynu a začala s odčerpávaním vody kalovým čerpadlom. Zároveň bol požiadaný hasičský a záchranný zbor o plávajúce čerpadlo. Veliteľ zásahu, prostredníctvom KS IZS Trenčín, vyžiadal techniku Nissan Navara a dvoch príslušníkov, ktorí priviezli plávajúce čerpadlo. Potom s oboma čerpadlami bola odčerpaná voda z pivnice, ktorá zaplavila priestor prasknutým vodovodným potrubím. Kotolňa rozmerov 7×7 m bola zaplavená do výšky 1.5 m. Na mieste udalosti pomáhali traja členovia DHZ Pobedim.
Nasledujúci deň 6. júla voda opäť zaplavila kotolňu obecného úradu. Udalosť nahlásil veliteľovi OHZ vrátnik PD Pobedim, ktorý počul v kotolni úradu tečúcu vodu. O udalosti bola informovaná starostka obce Mgr. E. Směřičková. Päť členov hasičského zboru na zásah použilo rovnakú techniku ako v prvom prípade. Po uzatvorení hlavného prívodu vody do bojlera, z ktorého tiekla voda, bola odčerpávaná voda kalovým čerpadlom. Voda zaplavila kotolňu do výšky 20 cm.


Naši hasiči víťazi súťaže v Rakoviciach

4. júl 2011


Za krásneho slnečného počasia sa dňa 2.júla 2011 konala v obci Rakovice okres Piešťany netradičná súťaž s hasičskou historickou technikou. Súťaž otvoril predseda DHZ Rakovice Ján Hevier a starosta obce Rakovice Dušan Daloš.
Na súťaži sa celkovo zúčastnilo 11 hasičských družstiev z toho 8 mužských a 3 ženské družstvá. Súťažili aj družobní hasiči z obce Rakovice z Českej republike.
Súťažilo sa na dva pokusy, počítal lepší čas jedného z pokusov. Zvíťazili naši hasiči pred DHZ Bašovce a DHZ Bohdanovce. Zo žien bolo prvé družstvo DHZ Rakovice z Českej republiky. :
Po skončení súťaže boli všetky družstva odmenené ručne vyrezávanými drevenými sánkami, ktoré zhotovil Ján David z Piešťan, ďalej diplomom a vecnou cenou.
Hasiči ďakujú usporiadajúcemu zboru za pekne strávené popoludnie a výbornú atmosféru.
Martin Piškula – predseda DHZ Pobedim
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Oslava 100. a 50. výročia školy

26. jún 2011


V dňoch 24. a 25. júna 2011 si Základná škola s materskou školou Jána Hollého v Pobedime pripomenula 100. výročie vybudovania školy a postavenie súčasnej školy pred 50. rokmi. Prvý deň osláv škola privítala oficiálnych hostí ako i bývalých učiteľov a pracovníkov školy. S históriou školy oboznámil prítomných Mgr. Ivan Pastorek a po prednáške si hostia prezreli výstavu venovanú dejinám a súčasnosti školy.
Oficiálny program sa začal príhovormi riaditeľky školy PaedDr. Jarmily Gáborovej, starostky obce Mgr. Evy Směřičkovej a predsedu Rady školy Mariána Žáka. Po príhovoroch odovzdal prednosta Krajského školského úradu v Trenčíne Ing. Ondrej Divinský ďakovný list riaditeľke jubilujúcej školy. Z prítomných pedagógov pozdravil slávnostné zhromaždenie bývalý riaditeľ školy Ivan Šelepák a potom už nasledoval bohatý a zaujímavý program žiakov v réžii Mgr. Jely Košútovej. Po skončení slávnostnej akadémie, v ktorej vystúpili i deti materskej školy a cvičenky s deťmi, sa začala recepcia, ktorá bola spríjemnená vystúpením ľudovej hudby z Levíc a folklórnej skupiny Pobedimčan. Krásu pobedimskej čipky prezentovala Mária Mizeráková. V priebehu akadémie bolo pokrstené starostkou obce CD s hymnou školy.
Druhý deň osláv bol venovaný Pobedimčanom ako aj občanom susedných Bašoviec. Po slávnostných príhovoroch nasledoval program žiakov a detí. Tak ako v prvý deň osláv i v tento deň prítomní na slávnosti ocenili vysokú úroveň programu slávnostnej akadémie. Po jej skončení, súčasťou ktorej bola i prehliadka výstavy v budove školy, sa žiaci školy, pod režijným vedením Mgr. Janky Škanderovej, predstavili v sále kultúrneho domu divadelnou hrou O nosatom kuchárikovi a rýchlonohom drotárikovi.
Oslavy 100. a 50. výročia školy mali vysokú úroveň, o ktorú sa postaralo vedenie školy ako i všetci zainteresovaní.
I.P.
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Technická pomoc Obecného hasičského zboru Pobedim

5. jún 2011


Dňa 3. júna 2011 ohlásil František Melicher členovi Obecného hasičského zboru / OHZ / Martinovi Kováčikovi, že po búrke padol strom cez plot PD Pobedim na trávnatú plochu miestneho štadióna a poškodil plot. Pomocou SMS systému boli zvolaní členovia OHZ a o udalosti bola informovaná starostka obce Pobedim Mgr. Eva Směřičková.
Na miesto udalosti bola vyslaná technika MB Vario a 6 členov OHZ Pobedim. Pri zásahu bola použitá motorová pila Stihl, ktorou bol strom popílený a časti stromu, za pomoci pracovného stroja PD Pobedim – Merlo, odstránené z trávnatej plochy miestneho štadióna Na odstránenie plotu bola použitá elektrická rozbrusovačka.
Po technickom zásahu sa jednotka OHZ vrátila na základňu.
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php
Veliteľ OHZ Pobedim: Lukáš Augustín


Futbalisti budú hrať vo vyššej súťaži

1. jún 2011


Futbalisti Pobedima po dlhých 22. rokoch budú hrať opäť vo vyššej súťaži. Postup sme si zabezpečili už 3 kolá pred koncom súťaže!!! 29.mája sme hrali v Polianke zápas sezóny, mužstvo Polianky nám dýchalo na chrbát od začiatku súťaže lebo boli stále na druhom mieste pár bodov za nami. Na zápas sme nastupovali s tým, že si musíme odviesť od súpera aspoň bod alebo všetky tri. Zápas sme mali celý čas pod kontrolou. Jediným gólom v zápase, ktorý strelil Juraj Cagal do súperovej brány sme si zabezpečili výhru, tri body a odstup od druhého miesta už na nedostihnuteľných dvanásť bodov. (Polianka – Pobedim 0:1). TJ Pobedim chce poďakovať Všetkým fanúšikom čo chodia na naše zápasy a hlavne tým, ktorý boli na spomínanom zápase a svojim povzbudzovaním nám doslova vytvorili domáce prostredie. Ďakujeme.!!!

Tajomník TJ Pobedim Miloš Miklovič.
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Úspechy mladých kolkárok

23. máj 2011


Dňa 14.5 2011 sa v Modranke konali Majstrovstvá Slovenska v kolkoch žiakov, kde sa predviedli kolkárky Kolkárskeho klubu Pobedim Adriána Miklovičová a Adriána Plichtová perfektným výkonom. Domov si priviezli zlatú a strieborné medaily. A Miklovičová, (436) si v silnej kategórii dievčat vybojovala 1. miesto a stala sa majsterkou Slovenskej Republiky. Finále aj semifinále sa hralo po 60 hodov. V semifinále nahádzala 213 kolov a za prvou hráčkou zaostávala o17 kolov. Do finále postupovala zo 4 miesta. Tam Adriána ukázala ako sa má bojovať o medaily. Na 1.dráhe stiahla 10 kolov prvej semifinalistky, v druhej už nenechala nič na náhodu, a pridala ďalších 13 kolov navyše stala sa víťazkou tohto turnaja. Na peknom 6. mieste sa umiestnila Adriána Plichtová. (393)Striebornú medailu si vybojovali naše hráčky v súťaži dvojíc. Kde sa im sčítali koly z hry jednotlivkýň a vynieslo im to spoločne konečné 2 miesto.
Jednotlivci

1. Miklovičová A. 436 Pobedim
2. Michálková P. 431 Šaľa
3. Zsigová D. 410 Zlaté Klasy

dvojice

1. Mazúchová N.-Michálková P. 444 Šaľa
2. Plichtová A. – Miklovičová A. 423 Pobedim
3. Nemčicová L.-Šúryová A: 410 Modranka

Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Jednota dôchodcov – zájazd do Z00 Lešná

19. máj 2011


Do známej zoologickej záhrady Lešná na Morave sa vybrali seniori a ďalší záujemcovia z radov pobedimských občanov dňa 18. mája 2011. Za ideálneho počasia si prezreli exotické zvieratá pekne upravenej zoo a navštívili i expozície zámku Lešná. Účastníkov zájazdu zaujali predovšetkým africké zvieratá, bohatá kolekcia vtákov a skleník, ktorý predstavoval rastliny a ukážku živočíšnej ríše južnej Ameriky. V interiéri zámku pútali pozornosť vyrezávané stropy, obloženia stien, bohatý a vzácny inventár ako aj rôzne technické vymoženosti, ktoré používali majitelia zámku už na konci 19. storočia. Zastávkou na spiatočnej ceste bolo nákupné stredisko v Uherskom Hradišti.
Ďalšou akciou Jednoty dôchodcov na Slovensku v Pobedima je ozdravno – rekreačný zájazd na kúpalisko Podhájská, naplánovaný na 8. júna t.r.
I. Pastorek
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Informácia o 6. zasadnutí obecného zastupiteľstva

11. máj 2011

Po otvorení zasadnutia starostkou obce Mgr. Evou Směřičkovou a kontrole uznesení bola prerokovaná a schválená žiadosť novozvolenej hlavnej kontrolórky Aleny Miklášovej na vykonávanie podnikateľskej činnosti. V tomto bode bol tiež schválený plán kontrolnej činnosti na rok 2011. V ďalšom bode bol prerokovaný návrh projektu skutočného vyhotovenia modernizácie verejného osvetlenia s tým, že miesto osvetlenia medzi obcou a priemyselnou zónou bude osvetlenie inštalované na spojnici medzi Staničnou ulicou a cestou Pobedim – Horná Streda. Ďalšie osvetľovacie telesá budú inštalované na športovom areáli a na oddychovej zóne. V bode 5 sa stanovila výška prenájmu obnovenej jedálne v kultúrnom dome a v nasledujúcom bode vstupné pri návšteve Roľníckeho domu t.j. deti, dôchodcovia a ZŤP 0.30 €, ostaní návštevníci 0.50 €. Poslanci na návrh starostky obce schválili Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov / vzdanie sa poslaneckej odmeny /. Pred bodom Interpelácie bola stanovená výška odmeny kronikárke obce. Po dlhoročnej kronikárke Štefánii Vulganovej bola starostkou obce menovaná kronikárkou obce Pobedim Eva Pogranová. V bodoch Interpretácie a Rôzne sa riešili aktuálne záležitosti obce / napr. výstavba hasičskej zbrojnice, rozrastanie tují na Dubovej ulici, výstavba vodovodu a iné /.

I.P.


Májový víkend bohatý na podujatia

8. máj 2011


Druhý májový koniec týždňa bol mimoriadne bohatý na podujatia. V sobotu sa uskutočnil 5. ročník rybárskych pretekov Memoriál Štefana Zverbíka – viac informácií na http://www.zastodolie.sk – a na kolkárni prebiehali významné zápolenia kolkárov, Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov v kategórii mužov. V nedeľu 8. mája pokračovali kolkárske majstrovstvá, hasiči si pripomenuli svojho patróna sv. Floriána a poobede sa stretli deti a mamičky na oslave Dňa matiek vo svadobke.
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Jarné upratovanie v Roľníckom dome

6. máj 2011


Jednota dôchodcov v Pobedime, tak ako v minulých rokoch, aj v tomto roku sa podujala upratať priestory v našom miestnom múzeu – Roľníckom dome. Stalo sa tak v stredu 4. mája keď sa vyčistila pôvodná obytná časť objektu ako aj priestor pece a expozície národopisu a histórie. Na upratovaní sa zúčastnilo 8 členov seniorskej organizácie. Za ich aktivitu im poďakoval predseda organizácie Mgr. Ivan Pastorek.
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Stavanie mája 2011

2. máj 2011


Po dažďivom popoludní sa večer v sobotu 30. apríla 2011 uskutočnila slávnosť Stavanie mája 2011. Akciu zorganizovala Obec Pobedim a Dobrovoľný hasičský zbor Pobedim za aktívnej účasti folklórnej skupiny Pobedimčan. Členovia súboru na úvod zaspievali a s ďalším programom pokračovali po osadení mája našimi hasičmi.
Prítomných na akcii privítala starostka obce Mgr. Eva Směřičková, ktorá pripomenula starodávne zvyky stavania mája a ocenila účasť folklórnej skupiny a pobedimských hasičov. Po piesňach a príhovore hasiči ručne stavali máj. I keď prvý pokus nebol úspešný, ďalší sa už podaril a potom už bolo potrebné len máj vyrovnať do správnej polohy. Slávnosť Stavanie mája pokračovala ďalšími piesňami folklórnej skupiny Pobedimčan a medzi nimi nechýbala pieseň Máj, máj, máj zelený..
Pre návštevníkov tradičnej akcie bolo pripravené i občerstvenie, ktoré iste dobre padlo i aktérom stavania mája. Po programe nasledovalo posedenie pri hudbe.

I.P.
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Informácia o 5. zasadaní obecného zastupiteľstva

5. apríl 2011


Dňa 4. apríla 2011 sa zišlo 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva v programe ktorého bolo 17. bodov programu. Okrem pravidelných sa rokovalo o navýšení spoluúčasti na projekte rekonštrukcie hasičskej zbrojnice o sumu 5 000.- € a o zmene finančnej sumy v projekte rekonštrukcia verejného osvetlenia. Poslanci prerokovali žiadosť Základnej školy s materskou školou Jána Hollého v Pobedime o určení kritérií pre prijímanie detí do materskej školy, čo sa v ďalšom bode programu aj realizovalo vo forme uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v 7. bode schválilo prílohu č.1 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na dieťa materskej školy a školských zariadení. Pred prerokovaním rozpočtu obce boli schválené výšky úverov na projekty konkrétne hasičská zbrojnica, verejné osvetlenie a budovanie vodovodu. Okrem toho bola schválená výška kontokorentného úveru na bežné výdavky.
Pred vlastným schválením rozpočtu Ľudmila Pätnická predniesla záväzné stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce. Rozpočet obce Pobedim na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 – 2013 bol prerokovaný a schválený v 10. bode programu zasadania a po ňom nasledovala voľba hlavného kontrolóra. Poslanci do tejto funkcie zvolili Alenu Miklášovú. V tajnej voľbe a následne žrebom sa vybral nájomca obecného bytu / Martin Vallo /. Bod, ktorým sa mala stanoviť výška prenájmu obnovenej jedálne v Kultúrnospoločenskom a sociálnom zariadení, bol presunutý na budúce zasadnutie zastupiteľstva. Poslanci boli ďalej oboznámení s projektom ENESCO a súhlasili so zapojením obce do tohto projektu. V bodoch Interpelácie a Rôzne sa diskutovalo predovšetkým o realizácii rekonštrukcie hasičskej zbrojnice a verejného osvetlenia.
I.P.


Brigáda na štadióne

5. apríl 2011


V sobotu 2.apríla 2011 sa uskutočnila brigáda cieľom ktorej bolo položenie zámkovej dlažby od kabín telovýchovnej jednoty až po kolkáreň. Na brigáde sa zúčastnili členovia Futbalového klubu Pobedim, Kolkárskeho klubu a ďalší občania našej obce. Celkovo sa brigády zúčastnilo asi 25 našich občanov. Občerstvenie pripravoval hlavný šéfkuchár Rastislav Čop.
Všetkým zúčastneným treba vyjadriť úprimné poďakovanie za účasť pri zveľaďovaní majetku obce a športového areálu zvlášť.

M. Piškula
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Pobedim

4. apríl 2011


Dňa 27.3.2011 sa v budove obecného úradu – bývala jedáleň PD Pobedim, konala výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Pobedim / DHZ / . Cieľom výročnej schôdze bolo zhodnotiť prácu v DHZ za rok 2010. Výročnú členskú schôdzu otvoril Silvester Palkovič, ktorý privítal hosti a to veliteľa Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Novom Meste nad Váhom Ivana Krúpu a starostku obce Pobedim Mgr. Evu Směřičkovú.
Správu o činnosti DHZ za rok 2010 predniesol predseda organizácie Martin Piškula, v ktorej spomenul akcie zboru, súťaže, výjazdy a v neposlednom rade aj historický úspech našich mladých hasičov na hasičskej súťaži. Mladí hasiči sa umiestnili na 1.mieste a ceny a krásne poháre im prišiel odovzdať dnes už exminister vnútra a terajší poslanec NR SR Róbert Kaliňák. Správu o hospodárení predniesol pokladník zboru Peter Vakoš a plán činnosti na rok 2011 predseda DHZ Martin Piškula.
V diskusii Pavol Vakoš informoval o rekonštrukcií a prestavbe hasičskej zbrojnice Pobedim a na jeho otázky odpovedala starostka obce Mgr. E. Směřičková. Ďalej v diskusií vystúpil okresný veliteľ DPO Nové Mesto nad Váhom Ivan Krúpa. Informoval prítomných o súťažiach konaných v roku 2010,vykonaní skúšok Hasič III. stupeň / na nich sa zúčastnili i dvaja členovia organizácie/, vyjadril poďakovanie za vzorné plnenie úloh v roku 2010 a na záver vyzdvihol pobedimský DHZ, že ako jediný v okrese sa bude môcť pýšiť zrekonštruovanou hasičskou zbrojnicou.

Martin Piškula
predseda DHZ Pobedim


Nový predseda poľnohospodárskeho družstva

19. marec 2011


Po 41 rokoch bol do čela najvýznamnejšieho podniku v našej obci, Poľnohospodárskeho družstva so sídlom v Pobedime, zvolený občan Pobedima Ing. Juraj Lednický. Voľby predsedu poľnohospodárskeho družstva, Ing. J. Lednický zvíťazil o jeden hlas, ako aj členov predstavenstva PD boli súčasťou výročnej členskej schôdze konanej dňa 18. marca 2011. Okrem iných bodov programu predseda družstva Ľubomír Ondruška zhodnotil rok 2010. Ďalším bodom programu schôdze bola správa o výsledku hospodárenia za minulý rok, správa audítora za rok 2010 a správa kontrolnej komisie. Po diskusii nasledovali už uvedené voľby do pracovných orgánov družstva, schválenie hospodárskeho výsledku za rok 2010 a uznesenie členskej schôdze. Za Obec Pobedim sa schôdze zúčastnila starostka obce Mgr. Eva Směřičková.
Ing. Juraj Lednický je tretím predsedom družstva v novodobej histórii poľnohospodárskeho družstva. Pred ním to boli Ing. František Rybárik a Ľubomír Ondruška. V období existencie Jednotného roľníckeho družstva, bol z Pobedimčanov posledným predsedom JRD Ján Petráš. Funkcie sa vzdal v roku 1970, avšak ako podpredseda, s krátkou prestávkou, viedol družstvo do roku 1974. Po ňom prevzal vedenie družstva Ing. František Rybárik.


Informácia o 4. zasadaní obecného zastupiteľstva

14. marec 2011


Dňa 11. marca t.r. sa uskutočnilo 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré otvorila a viedla starostka obce Mgr. Eva Směřičková. Po spresnení programu a následnej kontrole uznesení poslanci prerokovali Prílohu č. 1 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka … . Hlasovaním citovanú prílohu poslanci neschválili. Rovnako ako na zasadnutí konanom dňa 21. februára t.r. nebol schválený ani rozpočet obce. Dôvodom bolo neschválenie prílohy č. 1 k VZN č.2/2009. V tomto bode sa predrokovalo navýšenie príjmovej časti výhľadového rozpočtu na roky 2012 a 2013. V súvislosti s nechváleným rozpočtom obce na rok 2011 nebolo možné schváliť výšku úverov na projekty / hasičská zbrojnica, verejné osvetlenie a vodovod /.
V 6. bode programu bol prerokovaný projekt verejného osvetlenia, kde je, podľa informácií starostky obce, problém v rozšírení osvetlenia medzi obcou a priemyselnou zónou. Vzhľadom k tomu, že končí funkčné obdobie obecného kontrolóra obecné zastupiteľstvo vypísalo výberové konanie na túto funkciu. Obecné zastupiteľstvo sa ďalej zaoberalo žiadosťami, ktoré predložili občania obce : Mária Mizeráková / príspevok pre súbor Kelen Romale /, Mgr. M. Mizeráková / prenájom cimbalu /, Gabriela Toráčová / sociálna výpomoc /, Michaela Miklášová / prenájom verejného priestranstva / a Júlia Palkovičová / prevádzka multifunkčného ihriska /. Záverečnými bodmi zasadnutia obecného zastupiteľstva boli Interpelácie, Rôzne a Záver.
I.P.


Z výročných členských schôdzí – Základná organizácia JDS Pobedim

7. marec 2011


V súčasnosti prebiehajú v obci výročné členské schôdze spoločenských organizácií, na ktorých členovia predovšetkým hodnotia uplynulý rok a schvaľujú hospodárenie a plán na tento rok.
Dňa 6. marca 2011 sa uskutočnila hodnotiaca členská schôdza najpočetnejšej spoločenskej organizácie v obci Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Pobedime. Konala sa v sále svadobky a prerokovala hodnotiacu správu za rok 2010 a plán činnosti na tento rok. Ďalej si členovia JDS vypočuli správu o hospodárení a následnú správu revíznej komisie. Po diskusii prijali prítomní seniori uznesenie, ktorým schválili základné dokumenty.
Hosťom výročnej schôdze bola starostka obce Mgr. Eva Směřičková, ktorá pozdravila rokovanie schôdze a poďakovala členom JDS za ich činnosť v prospech obce.
Po skončení členskej schôdze nasledovalo už tradičné Fašiangové popoludnie v programe ktorého nebola len večera a občerstvenie ale i kultúrny program členiek JDS a hosťujúcich dobrovoľníčok. Program pozostával z tanečného vystúpenia v štýlu western a pódiového predstavenia s názvom Deti materskej školy pozdravujú MDŽ. Obe milé a originálne vystúpenia ocenili prítomní úprimným potleskom. „Deti“ obdarovali prítomné ženy obligátnym karafiátom. Potom pokračovala voľná zábava s reprodukovanou hudbou diskdžokeja Ivana Pätnického.
Ivan Pastorek
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Informácia o 3. zasadaní obecného zastupiteľstva

22. február 2011


Tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 21. februára 2011. Pôvodný program zasadnutia bol upravený a doplnený. Po otvorení zasadania a kontrole uznesení starostkou obce Mgr. Evou Směřičkovou oboznámila pracovníčka VÚB Trenčín Ing. Sivlia Masárová o možnosti a podmienkach úveru na projekty v rámci Európskej únie. Mgr. I. Pastorek v ďalšom bode oboznámil poslancov o kultúrnych a vzdelávacích akciách v roku 2011. Nasledujúce body programu a to schválenie prílohy č.1 VZN č. 2/2009 a rozpočtu obce Pobedim boli presunuté na 4. zasadanie zastupiteľstva. Presun prerokovania rozpočtu obce vychádzal z informácií Ing. S. Masárovej o podmienkach poskytnutia úveru. Poslanci pokračovali v programe schválením redakčnej rady obecných novín Pobedimčan a výšky knižničného poplatku. Ďalej boli určené podmienky prenájmu obecného bytu, potom zastupiteľstvo vzalo na vedomie vyhlásenie poslanca J. Mašána / vzdanie sa poslaneckých odmien/ a prerokovalo žiadosti Mgr. P. Vrábla / prenájom garáže / a M. Lednického / prenájom obecného priestranstva /. Záverečnými bodmi programu 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva boli Interpelácie poslancov a Rôzne, v ktorých sa prerokovávali aktuálne problémy v obci a súčasný stav rekonštrukcie a prístavby hasičskej zbrojnice.
I.P.


Hasiči zasahovali pri dopravnej nehode

22. február 2011


Veliteľovi Obecného hasičského zboru Pobedim bola dňa 18. februára 2011 vo večerných hodinách, ohlásená dopravná nehoda vozidla medzi obcami Bašovce a Pobedim na štátnej ceste smer Pobedim. Jednalo sa o nákladne vozidlo, ktoré svojou prednou častou narazilo do stromu. Havária si nevyžiadala zranené osoby. Udalosť bola ohlásená na KS IZS Trenčín, kde boli informovaní, že na miesto udalosti je vyslaná technika MB Vario a 3 členovia OHZ Pobedim.
Po príjazde na miesto udalosti jednotka OHZ zistila že sa jedná o dopravnú nehodu nákladného vozidla narazené prednou časťou do stromu. Na miesto udalosti sa dostavila Dopravná polícia Nové Mesto nad Váhom, ktorá zdokumentovala nehodu.
Jednotka OHZ Pobedim vozidlo vytiahla na vozovku pomocou navijaka z vozidla MB Vario 815. Keďže strom do ktoreho narazilo nákladne vozidlo bol nalomený jednotka OHZ tento spílila a sprejazdnila vozovku.
Zasahujúci členovia OHZ Pobedim : Martin Piškula, Lukáš Augustín a Mário Ješko


Knižnica Jána Hollého v nových priestoroch

4. február 2011


Dňa 4. februára t.r. sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Obecnej knižnice Jána Hollého v novovytvorených priestoroch základnej školy Otvorenie sa konalo za prítomnosti starostky obce Mgr. Evy Směřičkovej, riaditeľky školy PaedDr. Jarmily Gáborovej , poslancov obecného zastupiteľstva, občanov Pobedima , pedagógov a žiakov základnej školy. Pásku prestrihla starostka obce. ktorá sa po slávnostnom akte prihovorila prítomným, osobitne žiakom školy. Vyjadrila presvedčenie, že knižnica v nových priestoroch bude dobre slúžiť tak žiakom, mladým ako aj dospelým čitateľom. Poďakovala vedeniu školy, všetkým zainteresovaným do premiestnenia knižnice, osobitne pedagógom Mgr. Jele Košútovej a Mgr. Dagmare Dobríkovej. Poďakovanie patrilo tiež doterajšej vedúcej knižnice Jána Hollého Štefánii Vulganovej za jej mnohoročné úspešné spravovanie knižnice. Starostka obec vo svojom príhovore predstavila novú vedúcu knižnice pani Melániu Ondreičkovú. K prítomným sa prihovorila tiež riaditeľka školy dr. J. Gáborová. Zvýraznila fakt, že knižnicu budú využívať žiaci počas vyučovania a to podľa potreby žiakov a pedagógov.
Knižnica v nových priestoroch / západná časť budovy základnej školy s osobitným vchodom / bude sprístupnená verejnosti v utorok a štvrtok od 16.00 do 18.00 hod.
I.P.
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Hasiči súťažili v pobedimskej kolkárni

1. február 2011

Dňa 29.januára 2011 sa v kolkárni v Pobedime konalo netradičné športové stretnutie hasičov z okresov Nové Mesto nad Váhom a Piešťan. Išlo o kolkársky turnaj hasičských družstiev, ktorého usporiadateľom bol Dobrovoľný hasičský zbor Pobedim.
Turnaja sa zúčastnilo 12 družstiev a to:
DHZ Pobedim „A“, DHZ Pobedim „B“, DHZ Pobedim „C“, DHZ Bašovce, DHZ Trnava „A“, DHZ Trnava „B“, DHZ Vrbové, DHZ Moravské Lieskove „A“, DHZ Moravské Lieskove „B“. DHZ Drgoňová dolina, Hasičský a Záchranný zbor Piešťany, Mestská Polícia Piešťany
Turnaj oficiálne otvorili predseda DHZ Pobedim Martin Piškula a starostka obce Pobedim Mgr. Eva Směřičková. Súťaž hasičov prebiehala vo výbornej atmosfére, o občerstvenie sa postaral usporiadajúci hasičský zbor. Na turnaji každý súťažiaci v súťažnom družstve mal 30 hodov z toho 15 hodov na jednej dráhe a 15 hodov na druhej kolkárskej dráhe.
Víťazom turnaja sa stal DHZ Pobedim „A“ s počtom zvalených kolkov 737, na druhom mieste sa umiestnil DHZ Trnava „A“ s počtom zvalených kolkov 713 a tretie miesto sa podarilo získať DHZ Moravské Lieskové „A“ s počtom zvalených kolkov 703.
Po ukončení súťaže družstiev boli vyhodnotení aj najlepší jednotlivci. Prvé miesto získal hráč Jozef Voštinár, druhé miesto patrilo Pavlovi Černému z Moravského Lieskového a tretie domácemu hráčovi Michalovi Gonovi.
Na záver turnaja vyhodnotili súťaž a vyhlásili výsledky predseda DHZ M. Piškula a starostka obce Mgr. E. Směřičková.
Tri víťazné družstvá boli ocenené diplomom a vecnou cenou. Traja najlepší jednotlivci získali medaile.
Martin Piškula
predseda DHZ Pobedim
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Informácia o 2. zasadaní obecného zastupiteľstva

25. január 2011


V poradí 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 24. januára 2011. Poslanci na návrh starostky obce Mgr. E. Směřičkovej doplnili pôvodný program zasadania o tri ďalšie body programu a to: prerokovanie krytia úverov, žiadosť o používaní súkromného auta na služobné účely a žiadosť o pridelenie obecného bytu .
Po kontrole uznesení zložil sľub poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Marián Mitošinka. V ďalšom bode poslanci, v zmysle Štatútu obce Pobedim, schválili Lukáša Augustína do funkcie veliteľa obecného hasičského zboru a zobrali na vedomie zoznam členov hasičského zboru. Poslanci ďalej prerokovali žiadosti občanov, ako aj požiadavky na poskytnutie finančného príspevku na rok 2011. Obecné zastupiteľstva schválilo krytie investičných úverov na kapitálové výdavky / hasičská zbrojnica, verejné osvetlenie / a krytie kontokorentného úveru. Poslanci schválili používanie súkromného auta na služobné účely a zobrali na vedomie žiadosť o pridelenie obecného bytu. V bode Interpelácie sa okrem iného riešil súčasný stav rekonštrukcie a prístavby hasičskej zbrojnice, možnosť výrubu tují na Dubovej ulici a poškodzovanie trávnatej plochy pri kostole. V súvislosti s prerokovaním súčasného stavu rekonštrukcie a prístavby hasičskej zbrojnice sa zastupiteľstvo rozhodlo zvolať schôdzu komisie pre výstavu a územné plánovanie. V bode Rôzne starostka obce E. Směřičková informovala poslancov o zámere premiestniť knižnicu do priestorov základnej školy k čomu bolo prijaté osobitné uznesenie. Starostka obce tiež informovala poslancov o povinnosti zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok na oficiálnej internetovej stránke obce a v tejto súvislosti o potrebe zakúpenia príslušnej techniky a rozšírenia oficiálnej stránky obce.
I.P.


Ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva

27. december 2010


Dňa 27. decembra t.r. sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. V prvej slávnostnej časti zasadnutia, ktoré otvoril starosta Martin Lednický, prečítala predsedkyňa volebnej komisie Anna Melicherová zápisnicu o výsledku volieb do orgánov samospráv. Následným bodom programu bolo zloženie sľubu Mgr. Evy Směřičkovej a odovzdanie insígnií. Týmto aktom sa Mgr. E. Směřičková oficiálne ujala funkcie starostky obce Pobedim. Do jej rúk zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili sľub, neprítomný Ing. Marián Mitošinka zloží sľub poslanca OZ na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva. Po zložení sľubu predniesla prejav starostka obce Mgr. E. Směřičková, ktorá okrem iného vyjadrila presvedčenie o dobrej spolupráci s obecným zastupiteľstvom v prospech všetkých občanov obce Pobedim.
Po slávnostnej časti zasadania zastupiteľstvo pokračovalo poverením poslanca Mgr. I. Pastoreka, v zmysle príslušnej legislatíva, zvolávať a viesť zasadnutia OZ. Mgr. E. Směřičková informovala poslancov o poverení Mgr, Kataríny Barančíkovej zastávať funkciu zástupkyne starostky obce a obecné zastupiteľstvo zvolilo mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu. Poslanci ďalej zvolili predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva, určili a schválili sobášiacich, ako aj osoby pre styk s peňažnými ústavmi. Obecné zastupiteľstvo tiež schválilo plat starostky obce v zmysle zákona o obecnom zriadení a prerokovalo a schválilo preplatenie časti nevyčerpanej dovolenky doterajšiemu starostovi Martinovi Lednickému. Poslanci vzali na vedomie uskutočnenie mimoriadnej inventarizácie majetku obce s určením komisií a časovým harmonogramom inventarizácie. Pred oficiálnym záverom ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva sa diskutovalo o niektorých organizačných záležitostiach, okrem iného o termíne najbližšieho zasadania zastupiteľstva.
Zápisnica zo zasadnutia: www.pobedim.sk /samospráva/ zasadania obec. zastup.
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Vianočná besiedka

17. december 2010


Tak ako v minulých rokoch aj v tomto roku pripravili pedagógovia a žiaci základnej spolu s deťmi materskej školy pestrý program na vianočnej besiedke, ktorá sa konala v obecnom účelom zariadení dňa 17. decembra t.r. Pred besiedkou bola pre návštevníkov ponuka rôznych vianočných výrobok a posledné vydanie školského časopisu Bonzáčik.
Vianočná besiedka sa začala vystúpením detí materskej školy, ktorí dokázali, že zvládnu nielen jednoduché básničky ale aj zložitejšie recitačné pásma. Postupne sa predstavili početnému publiku žiaci základnej školy a to nielen v rodnom slovenskom jazyku ale aj v angličtine a v ruštine. Žiaci zarecitovali známe vianočné básne, zazneli typické vianočné piesne a nemohli chýbať scénky s vianočnou tematikou. Zaujala vtipne podaná scénka o dvanástich mesiačikoch, ako i pódiové skladby plné pohybu, pekné sólové i zborové spevy.
A tak, aj napriek menším problémom s technikou, s vystúpeniami iste boli spokojní ich realizátori, ako aj pozorné publikum. Za peknú predvianočnú atmosféru patrí žiakom a učiteľom základnej školy, deťom materskej školy a pedagógom naša vďaka.
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php
Ivan Pastorek


Prehliadka výstavy Ars liturgica v Bratislave

9. december 2010


Základná organizácia Jednoty dôchodcov zorganizovala dňa 8. decembra t.r. zájazd do Bratislavy s cieľom návštevy výstavy Ars liturgica / Zlatníctvo v službách liturgie /, vianočných trhov a nákupných centier Avion a Ikea.
Na bratislavskom hrade si účastníci zájazdu so záujmom prezreli ukážky zlatníckeho umenia, predmetov používaných v liturgii. Obdivovali nádherné monštrancie, vzácne kalichy a ďalšie špičkové zlatnícke diela. Po zhliadnutí výstavy si urobili spoločnú fotografiu pred sochou kráľa Svätopluka. Druhou zastávkou zájazdu bola návšteva Vianočných trhov na Hlavnom a Hviezdoslavovom námestí. Mohli ochutnať rôzne špeciality, pozrieť si výrobky typické pre Vianoce a zohriať sa vianočným punčom. Prehliadku trhov sprevádzalo aj pomerne príjemné počasie. Poslednou zastávkou pred odchodom domov boli nákupné centrá Ikea a Avion.
Keďže nebol dostatočný záujem zo strany členov JDS účastníkov doplnili i nečlenovia organizácie seniorov.
Ivan Pastorek
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Blahoželanie k životnému jubileu vdp. M. Vivodíkovi

1. december 2010


Členovia ekonomickej rady pri Farnosti Pobedim a starosta obce Martin Lednický zablahoželali dňa 22. novembra t.r. bývalému správcovi našej farnosti vdp. Mariánovi Vivodíkovi k životnému jubilea, k 40. narodeninám. Pri tejto príležitosti navštívili farský kostol sv. Michala archanjela v Bolerázi a na fare odovzdali vdp. Vivodíkovi, teraz správcovi farnosti Boleráz, knižný darček – Najkrajšie Biblie ako aj pamätník od pobedimských a bašovských veriacich. Gratulanti ocenili jeho činnosť v našej farnosti ako aj jeho aktivity vo farnosti terajšej, kde farníci pod jeho vedením stihli uskutočniť viaceré práce na kostole ako aj na bolerázskej fare. Treba pripomenúť, že k životnému jubileu zablahoželali pobedimskí veriaci vdp. M. Vivodíkovi inzerátom, ktorý bol zverejnený v Katolíckych novinách.
I.P.
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Pobedimskí futbalisti – jesenní majstri

25. november 2010


Pekný úspech dosiahli naši futbalisti, ktorí v jesennej časti súťaže III. trieda juh sa stali jesennými majstrami sezóny 2010 – 2011. V súťaži bojovalo 12 mužstiev a naši futbalisti majú pred jarnou časťou šesť bodový náskok pred druhou Poliankou. V 11. zápasoch len jedenkrát remizovali, ostané zápasy sa skončili víťazstvom pobedimských futbalistov. Celkove získali 31 bodov. Prehrali len hodový zápas s Poliankou, no tento sa napokon skončil kontumačným víťazstvom TJ Pobedim.
” Zelená je tráva, futbal to je hra ” v duchu tejto piesne sa niesla celá jesenná časť. Futbalisti TJ Pobedim predvádzali výborné výkony i pohľadný futbal. Svedčí o tom aj početná návštevnosť fanúšikov na zápasoch. Z desiatich inkasovaných gólov bolo šesť vlastných! Nič to, veď v zápale boja si niekedy pomýlili bránu, ale hlavne že sme videli pekný gól.
Blahoželáme a držíme palce v jarnej časti súťaže.
Ivan Pastorek
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Poďakovanie predstaviteľom samospráv

25. november 2010


Obec Pobedim bola spoluorganizátorom občianskej slávnosti Poďakovanie primátorom, starostom a poslancom na záver volebného obdobia. Akciu s názvom Vďaka vám…, spolu s Obcou Pobedim, zorganizovala Krajská rada Združenia zborov pre občianske záležitosti Človek človeku v Trenčíne a Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne. Oficiálne časť akcie sa uskutočnila dňa 9. novembra t.r. v obradnej sieni obecného úradu, kde s úvodným príhovorom vystúpila pracovníčka Trenčianskej osvetového strediska, Mgr, Viera Slivová. Predseda krajskej rady Združenia zborov pre občianske záležitosti Človek človeku Ján Mikláš zhodnotil činnosť Krajskej rady Združenia. Prítomných so stručnou históriu obce oboznámil starosta Martin Lednický a zároveň ich privítal na pôde obce Pobedim. Príhovory boli doplnené veršami básnikov, ktoré zarecitovala Mgr. Anna Turanová. S kultúrnym programom vystúpila folklórna skupina Pobedimčan a žiak základnej školy, talentovaný Martin Holubec. Na záver oficiálnej časti akcie starosta Martin Lednický poďakoval za činnosť v prospech obce bývalým predsedom národného výboru Michalovi Žitnanskému, Bohumilovi Gonovi a Vladimírovi Pomajbovi. Poďakovanie patrilo tiež prvému starostovi obce po roku 1989 Ing. Petrovi Kotlebovi a bývalej starostke Márii Vavrovej, ktorá bola vo funkcii tri volebné obdobia. Osobitne zablahoželal k okrúhlemu životnému jubileu pracovníčke obecného úradu a dlhoročnej členke ZPOZ Vladimíre Žitnanskej.
Pre pozvaných účastníkov občianskej slávnosti bolo pripravené v obecnom účelovom zariadení svadobke občerstvenie. Za prítomných poďakoval hostiteľovi, starostovi obce Martinovi Lednickému, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Bc. Dušan Bublavý, starosta obce Častkovce.
I.P.
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Ďalší úspešný dobrovoľný odber krvi

24. november 2010


Po spropagovaní dobrovoľného odberu krvi neváhali darcovia a dňa 3. novembra t.r. prišli do svadobky, aby darovali najcennejšiu tekutinu, krv. Národná transfúzna stanica pracovisko Trenčín odobrala krv od 30. dobrovoľníkov. Treba pripomenúť, že prihlásených bolo viacej darcov, no nie všetci mohli krv darovať.
Humánnu akciu zorganizoval Miestny spolok Slovenského červeného kríža Pobedim. Členky spolku, vďaka sponzorom, pripravili pre dobrovoľných darcov malé pohostenie. Akciu podporili : poľnohospodárske družstvo, Obec Pobedim a cukráreň Žarnovický z Nového Mesta nad Váhom.
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Stretnutie jubilujúcich manželov

24. november 2010


Po štyroch rokoch sa dňa 13. novembra t.r. stretli jubilujúci manželia s trvalým pobytom v obci. Pozvanie prijali manželia, ktorí si od roku 2006 pripomenuli zlatú a striebornú svadbu. Jubilujúcich manželov privítala pracovníčka obecného úradu Vladimíra Žitnanská a mená všetkých jubilujúcich manželov prečítal Mgr. Ivan Pastorek, predseda komisie vzdelávania a kultúry. Slávnostný príhovor predniesol starosta obce Martin Lednický, ktorý zdôraznil pevnosť manželského zväzku ako dôležitú súčasť zdravej spoločnosti. Po oficiálnej časti nasledovali svadobné piesne v podaní folklórnej skupiny Pobedimčan. Hosťom bola pripravené večera a občerstvenie, ako aj reprodukovaná hudba Ivana Pätnického.
Jubilujúce manželské páry si ako spomienku na milú slávnosť odniesli kvet, pamätnú listinu a darček. Ospravedlneným jubilujúcim “diamantovým“ manželom / Vojtech a Antónia Miklovičoví / osobne odovzdal kvet, pamätnú listinu a darčeky starosta obce Martin Lednický.
Ivan Pastorek
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Slávnostné odovzdanie verejnosti a posvätenie sochy sv. Vendelína

10. november 2010


V nedeľňajšie popoludnie / 24. október 2010/ sa od farského úradu pohol sprievod pútnikov s cieľom slávnostne odovzdať verejnosti a posvätiť sochu sv. Vendelína. Na čele sprievodu šli miestni hasiči s krížom a lampášmi, ďalej správca farnosti vdp. Dušan Nemec a potom členovia folklórnej skupiny Pobedimčan, ktorí v úvode púte zaspievali pieseň k Panne Márii.
Po príchode k soche patróna pastierov a roľníkov zaspievala folklórna skupina prvú časť piesne o sv. Vendelínovi. Po piesni otvoril slávnosť starosta obce Martin Lednický. Pripomenul históriu vzniku novej plastiky svätca, keďže pôvodná bola za 2. svetovej vojny značne poškodená. Uviedol, že autorom sochy je akademický sochár Juraj Síleš z Piešťan, ktorý obnovil i sochu sv. Donáta, nedávno osadenú pred Roľníckym domom. Mgr. Ivan Pastorek priblížil prítomným osobu sv. Vendelína, historické fakty o uctievaní svätca a uviedol okolnosti postavenia sochy v našej obci. Zdôraznil, podobne ako starosta obce, že plastikou sv. Vendelína sa skompletizovala galéria sakrálnych voľne stojacich plastík. Sochu, podľa príslušného formuláru, posvätil farár vdp, Dušan Nemec. Slávnosť bola zakončená piesňou folklórnej skupiny a poďakovaním starostu Martina Lednickému všetkým, ktorí sa podieľali na inštalovaní sochy, na úprave okolia plastiky a osobitne autorovi plastiky reštaurátorovi, akademickému sochárovi Jurajovi Sílešovi za umelecké dielo.

I.P.
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Stretnutie jubilantov a prijatie najmenších.

25. október 2010


V duchu tradície sa aj v tomto roku zišli v obecnom účelovom zariadení – svadobke Pobedimčania jubilanti a občania starší ako 76 rokov. Ako hostia sa tejto milej slávnosti zúčastnili správca farnosti vdp. Dušan Nemec a predseda poľnohospodárskeho družstva Pobedim Ľubomír Ondruška. Úvodom privítala prítomných pracovníčka obecného úradu Vladimíra Žitňanská, po nej zástupca starostu Mgr. Ivan Pastorek prečítal mená jubilantov a starších občanov Osobitne zablahoželal najstaršej občianke našej obce pani Anne Kucharovej k jej jubileu 95 rokov. Slávnostný príhovor predniesol starosta obce Martin Lednický. Ocenil prácu staršej generácie, pripomenul aktivity počas končiaceho sa volebného obdobia a zaželal jubilantom veľa zdravia, pohody a rodinnej spokojnosti. Po oficiálnej časti, ktorú ukončila veršami básnika V. Žitňanská, sa o kultúrny program postarali žiaci základnej školy. Predviedli pásmo hovoreného slova, básní, piesní a tancov. Po kultúrnom programe organizátori akcie, Obec Pobedim a Komisia vzdelávania a kultúry, pripravili pre pozvaných občerstvenie a na spríjemnenie sobotňajšieho popoludnia hrala reprodukovaná hudba disdžokeja Jána Mikloviča.
Pred stretnutím jubilantov a starších občanov sa uskutočnila milá slávnosť – Slávnostné prijatie najmenších. Po uvítaní, celkove bolo pozvaných 16 detí, predniesol slávnostný príhovor starosta obce Martin Lednický. Súčasťou prijatia bolo podpísanie do Pamätnej knihy obce Pobedim. Ako spomienku na túto udalosť si deti a rodičia odniesli kvet, darčekovú kazetu a prvý vklad na vkladnú knižku.
Ivan Pastorek
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Prednáška Umelecké pamiatky kostola sv. Michala archanjela v Pobedime

19. október 2010


Z príležitosti Roku kresťanskej kultúry sa dňa 16. októbra 2010 uskutočnila prednáška o umeleckých pamiatkach farského kostola sv. Michala. Akcia bola spojená s premietaním diapozitívov a poslucháčov prednášateľ Mgr. Ivan Pastorek oboznámil s umeleckými a umelecko – remeselnými pamiatkami kostola. Prednáška bola rozdelená do viacerých blokov a to prezentácia hlavného oltára, bočných oltárov, kazateľnice, krstiteľnice, sôch umiestnených mimo oltárov, vitráží, nástenných malieb, bohoslužobných predmetov a pamiatok v kaplnkách areálu kostola. Po prednáške Mgr. I. Pastorek zodpovedal na otázky poslucháčov.
Organizátormi podujatia boli Jednota dôchodcov Slovenska Pobedim, Obec Pobedim a Farnosť Pobedim.
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Pobedimskí hasiči zasahovali v Ostrove

19. október 2010


Operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch / HaZZ / požiadalo dňa 16.októbra 2010 Obecný hasičský zbor Pobedim / OHZ / o pomoc pri hasení požiaru pneuservisu firmy Vianor Ostrov. Na zásah bola použitá technika hasičského zboru so 6. členmi OHZ Pobedim. Výjazd techniky, vozidiel T 148/CAS 32 a Mercedes Vario 815, bol sťažený ich garážovaním mimo rekonštruovanej hasičskej zbrojnice. Jednotka OHZ sa po príchode riadila pokynmi veliteľa HaZZ Piešťany, ktorý už zasahoval na mieste požiaru spolu s technikou hasičov z Hlohovca. Postupne na miesto požiaru prišli i ďalšie posádky obecných hasičských zborov / Vrbové a Moravany /.
Jednotka pobedimského obecného zboru sa aktívne zapojili do likvidácie požiaru a to vytvorením hasenia vyskotlakým prúdom a kyvadlovou dopravou hasiacej látky. Na miesto udalosti sa dostavil i starosta obce Martin Lednický, ktorý dokumentoval činnosť jednotky OHZ Pobedim.
Martin Piškula
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Pobedimské hody 2010

7. október 2010


Počasie sa na pobedimské hody, na rozdiel do minulého roka , nevydarilo. Bolo zamračené a pomerne chladno, čo ovplyvnilo predovšetkým návštevu koncertu dychovej hudby.
V sobotu sa podľa hodového programu hralo futbalové stretnutie Starí páni Pobedim proti Starým pánom z Ostrova. O deň neskôr sa hodová nedeľa začala slávnostnou sv. omšou v Kostole sv. Michala archanjela. Poobede bola, tak ako deň predtým, sprístupnená výstava Pobedimčania doma a vo svete I. Návštevníkov bola tiež k dispozícii expozícia Roľníckeho domu a výstava prác žiakov základnej a materskej školy. Avizovaná výstava Zavárame sa pre nedostatok exponátov neuskutočnila. Nedarilo sa ani pobedimským futbalistom, ktorí tesne prehrali hodový futbalový zápas s mužstvom Polianka. V podvečer sa vo vonkajšom dvore Roľníckeho domu začal koncert dychovej hudby Borovienka.
I napriek nepriaznivému počasiu sa Pobedimčania a „ hodári“ stretli pri hodových atrakciách, z ktorých mali radosť predovšetkým deti. Bohato a s priaznivými ohlasmi bola navštevovaná výstava Pobedimčania doma a vo svete. Prehliadka výstavy pokračovala i v nasledujúci pondelok, kedy si v dopoludňajších hodinách výstavu prezreli žiaci vyšších ročníkov základnej školy.
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php
Ivan Pastorek


Vernisáž výstavy Pobedimčania doma a vo svete I.

1. október 2010


Dňa 30. septembra 2010 sa uskutočnila vernisáž výstavy Pobedimčania doma a vo svete. Po úvodnej básni Adriany Miklovičovej, žiačky základnej školy, hostí vernisáže privítala pracovníčka obecného úradu Vladimíra Žitňanská, ktorá po úvodných veršoch zdôraznila základnú myšlienku výstavy a to prezentáciu Pobedimčanov a osobností našej obce z rôznych oblastí života spoločnosti.
Slávnostný príhovor predniesol starosta obce Martin Lednický. Pripomenul desaťročie hodových výstav a poďakoval sa všetkým, ktorí sa na ich realizácii podieľali. Osobitne bývalej starostke Márii Vavrovej a Mgr. Ivanovi Pastorekovi. Vyslovil presvedčenie, že jubilejná výstava Pobedimčania doma a vo svete nebude poslednou, keďže na budúci rok sa plánuje inštalovať výstavu z príležitosti 100. výročia postavenia základnej školy / teraz materskej školy/, a 50. výročie otvorenia súčasnej školy. Okrem toho je potrebné pripraviť pokračovanie druhej časti teraz otváranej výstavy.
S obsahom výstavy oboznámil prítomných predseda komisie kultúry a vzdelávania Mgr. Ivan Pastorek, scenárista výstavy. Po záverečnom príhovore si hostia so záujmom prezreli vystavené exponáty a s kultúrnou akciou vyslovili všeobecnú spokojnosť.
Výstava bude verejnosti sprístupnená 2. – 4. októbra 2010 od 14. do 18 hodine.
Ivan Pastorek
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Referendum nebolo úspešné

20. september 2010


Dňa 18. septembra 2010 mali možnosť voliči vyjadriť sa k 6.otázkam referenda. Na referende sa zúčastnilo niečo vyše 17 % oprávnených voličov, teda o niečo menej ako bol celoslovenský priemer. Tak ako vo všeobecnosti ani v našej obci nebolo platné. Na správny priebeh referenda, ktorá sa konalo vo svadobke, dohliadala komisia s predsedníčkou M. Jankechovou.

Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Socha sv. Donáta pred Roľníckym domom

16. september 2010


Po osadení plastiky sv. Vendelína bola 16. septembra 2010 osadená i socha sv. Donáta. Podľa odporučenia poslancov obecného zastupiteľstva umiestnila sa pred hospodársku časť Roľníckeho domu. Motívom umiestnenia pred dom je skutočnosť, že sv. Donát, ktorý pôvodne stál pri ceste medzi Pobedimom a Hornou Stredou, je patrónom pred živelnými pohromami a viaže sa k roľníckemu spôsobu života v našej obci.
Plastiku sv. Donáta, ktorá je kópiou pôvodnej sochy, reštauroval akademický sochár Juraj Sileš. Reštaurátor J. Síleš je autorom masívneho stĺpu s nápisom. Pôvodná socha bola ukradnutá, stĺp bol poškodený natoľko, že nebolo ho možné obnoviť. Vyhotovil sa nový stĺp podľa pôvodnej predlohy.
Vedenie obce ďakuje všetkým, ktorí sa na osadení plastiky zúčastnili, osobitne Pavlovi Žitňanskému za zapožičanie techniky.
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Osadenie sochy sv. Vendelína

15. september 2010


Obec Pobedim je od včera 14. septembra 2010 obohatená o novú plastiku sv. Vendelína. Pôvodná socha bola zničená pri prechode frontu v čase 2. svetovej vojny. V minulom roku, z iniciatívy starostu obce M. Lednického , bola vyhotovená plastika ochrancu pastierov a roľníkov, akademickým sochárom Jurajom Sílešom. Autor sochy spolu so svojim pomocníkom a za prítomnosti starostu obce a predsedu komisie vzdelávania a kultúry Mgr. I. Pastoreka, osadil sochu na pôvodný stĺp.
Obec plánuje posvätiť sochu, ktorá sa nachádza za záhradou rodiny Ferancových, po sviatku sv. Vendelína a to dňa 24. októbra 2010.
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Poďakovanie za likvidáciu požiaru v Piešťanoch

8. september 2010

Riaditeľ Záchranného a hasičského zboru v Piešťanoch poďakoval starostovi obce M. Lednickému za poskytnutie výpomoci pri likvidácii požiaru objektu v Piešťanoch a pobedimským hasičom za odvahu a statočnosť pri zásahu.

Originál poďakovania: viď Fotogaléria, Hasiči zasahovali v Piešťanoch


Slávnostný začiatok školského roka

2. september 2010


Prijatím prváčikov a ich učiteľky na obecnom úrade sa začalo slávnostné otvorenie školského roka 2010/ 11. V obradnej sieni obecného úradu ich privítal starosta obce Marin Lednický, zaželal im veľa úspechov v škole a odovzdal im spomienkové knižné darčeky.
Hlavná časť slávnostného otvorenia školského roka sa začala štátnou hymnou, básňou a piesňou. Potom privítala žiakov, učiteľov a pracovníkov školy a hostí riaditeľka školy PaedDr. Jarmila Gáborová. Vo svojom príhovore predstavila personál základnej a materskej školy a predovšetkým nových učiteľov školy ako aj prváčikov a ich rodičov. Zaželala žiakom, aby boli úspešní po celý školský rok, pretože bez vzdelania nie je možné úspešné uplatnenie v živote. Poďakovala obecnému úradu za pomoc pri získaní vyššej dotácie, ktorá umožnila nespájať triedy ako tomu donedávna hrozilo. Upozornila, že v tomto školskom roku, konkrétne v roku 2011si škola pripomenie dve významné výročia a to 100. výročie postavenia pôvodnej školy / teraz materskej školy / a 50. výročie súčasnej budovy školy.
Učiteľov, pracovníkov a žiakov Základnej školy s materskou školou Jána Hollého pozdravil vo svojom príhovore starosta obce Martin Lednický, ktorý taktiež privítal nových pedagógov, zaželal predovšetkým deviatakom úspešné ukončenie základnej školskej dochádzky a prijatie na tie školy, ktoré si vyberú. Pripomenul jeho angažovanosť pri zabezpečení mimoriadnej dotácie a ocenil prácu učiteľov. Po slávnostných príhovoroch nasledovalo privítanie prváčikov, ich dekorovanie a príhovor triednej učiteľky.
Žiakov pobedimskej školy potom čakali prvé inštrukcie vo vynovených triedach a so školskými lavicami sa prvýkrát zoznámili i prváčikovia.
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php

I.P.


Obec si pripomenula výročie SNP

30. august 2010


Z príležitosti 66. výročia Slovenského národného povstania si naša obec, z iniciatívy starostu obce Martina Lednického, pripomenula túto významnú historickú udalosť položením vencov k pamätnej tabule SNP na objekte pôvodnej budovy národného výboru a k pamätníku padlým vojakom I. svetovej vojne v areáli kostola.
Pamätná tabuľa SNP je venovaná pamiatke občanom Pobedima Michalovi Miklovičovi a Michalovi Miklovičovi- Klčech, ktorí sa ako vojaci slovenskej armády aktívne zúčastnili bojov Povstania. Michal Miklovič / Klčech / padol v boji pri obci Kosorín. Michal Miklovič / 1921/ bol v Banskej Bystrici zajatý a zahynul v nemeckom koncentračnom tábore. Ako vojaci slovenskej armády bojovali v Slovenskom národnom povstaní i ďalší obyvatelia našej obce, neskôr členovia miestnej organizácie protifašistických bojovníkov.
Pomník obetiam prvej svetovej vojny bol postavený v roku 1928 a pripomína mená vojakov pobedimskej a bašovskej farnosti, ktorí padli na frontoch I. svetovej vojny. Nápis pod menami padlých bol v minulom roku obnovený.
I. P.
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Pobedimskí hasiči pomáhali hasiť požiar v Piešťanoch

27. august 2010


Operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru Piešťany požiadalo dňa 19. augusta 2010 o výpomoc Obecný hasičský zbor / OHZ / Pobedim k požiaru polyfunkčného domu v Piešťany na sídlisku Adama Trajana. Na zásah bola použitá hasičská technika hasičského zboru T 148 /CAS 32 a Mercedes Vario /MB Vario/ s 8 členmi OHZ.
Po príjazde na miesto udalosti bolo zistené, že sa jedná o požiar polyfunkčného objektu, ktorý bol kompletne zachvátený plameňom. Na mieste zásahu sa už nachádzala jednotka Hasičského a záchranného zboru / HaZZ / Piešťany, HaZZ Hlohovec a HaZZ Trnava s technikou. Členovia OHZ Pobedim vytvorili útočné vedenie vysokotlakovým prúdom a doplňovali hasiacu látku do vozidla MB Vario z vozidla OHZ Pobedim a z vozidla HaZZ Hlohovec. Okrem toho boli nápomocní pri likvidačných prácach. Technika T 148/CAS 32 dovážala hasiacu látku k mieste požiaru z hydrantovej siete pri hasičskej stanici Piešťany. Bolo to z toho dôvodu, že blízke tri hydranty dopĺňali inú techniku a tlak vody nebol dostačujúci.
DHZ Pobedim pracovala na bojovom úseku č. 4 z južnej strany objektu od hlavnej cesty. Likvidácia požiaru bola cez stavebné otvory, hasila sa nákupná plocha a strešná konštrukcia v spolupráci s príslušníkmi HaZZ. Počas zásahu neprišlo k zraneniu členov OHZ Pobedim ani k poškodeniu hasičskej techniky. Po lokalizačných prácach sa jednotka v zložení Mário Ješko, Augustín Lukáš, Miroslav Piškula, Martin Piškula, Erik Hesko, Peter Hesko, Ľuboš Melicher a Peter Vakoš, vrátila sa na svoju základňu.
Spracované z podkladov Martina Piškulu
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Rekonštrukcia a rozšírenie hasičskej zbrojnice

17. august 2010


V júli 2010 sa začala rekonštrukcia a rozšírenie hasičskej zbrojnice z prostriedkov Európskej únie, pričom 5 % nákladov hradí obec. Celková výška finančných nákladov na projekt je 264 254.09 eura ( 7 960 916.- Sk ). Realizátorom investičnej akcie je firma VILI DC s.r.o Dubnica nad Váhom. Rekonštrukcia zbrojnice sa má ukončiť v júli 2011. Stavebným dozorom bol poverený Ing. Peter Urban, DOMUS – URBAN A SYN stavebná spoločnosť s r.o., Piešťany.
Doteraz sa uskutočnilo odstránenie stromového porastu, ktorý bránil prístupu k stavenisku. Miesto spílených stromov sa bude realizovať náhradná výsadba. Zo stavebných prác sa uskutočnili výkopové práce pre základy prístavby, zabetónovali sa základové pásy a urobila sa betonáž podkladovej platne. V interiéri sa odstránila betónová podlaha garáže pôvodnej stavby, prehĺbila sa časť garáže pod úroveň pôvodnej podlahy a sondami sa zisťovala úroveň základov pôvodnej stavby a pilierov. Sondy boli potrebné urobiť kvôli statickému prieskumu. Na základe výsledkov prieskumu a po vyriešení statického zabezpečenia bude stavba pokračovať v súlade s projektovou dokumentáciou.
Podľa projektu ďalšími prácami bude výkop v pôvodnej garáži do hĺbky cca 130 cm a prerezanie základov na osadenie nových brán a na prechod medzi pôvodnou stavbou a prístavbou zbrojnice. Následne sa zabetónuje súvislá betónová podlaha pôvodnej stavby a prístavby hasičskej zbrojnice.
V tomto roku sa plánuje vybudovať hrubá stavba, t.j. vymurovanie obvodových múrov prístavby a nové zastrešenie celej stavby.
I.P.
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php
Fotodokumentácia bude postupne doplňovaná.


Veľký deň detí

20. júl 2010


Spolu so súťažami mladých hasičov prebiehali dňa 10. júla t.r. i súťaže detí Veľkého dňa detí. Deti pod vedením učiteliek základnej a materskej školy ako aj cvičeniek Sokola Pobedim hravou formou sa pretekali vo vreci, súťažili v hádzaní lopty do kruhu a preťahovali sa lanom. Na futbalovom ihrisku staršie deti pod dozorom a podľa inštrukcií členov poľovného združenia si zastrieľali na terč. Deti si vyskúšali kresliarsky talent a ich práce boli inštalované v improvizovanej galérii. Nechýbali ani občerstvenie a odmena pre súťažiacich. Poobede ich zasa čakala veľká šmýkačka, menšie deti si poskakovali v nafukovacom safari stane, v blízkom Zástodolí sa mohli previesť člnom a ako zvyčajnej popularite sa tešila i jazda na štvorkolkách.
Tohoročný Veľký deň detí usporiadala obec Pobedim a záujmové organizácie v obci. Finančne detský deň podporili miestni sponzori, ktorým patrí vďaka organizátorov.
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Medzinárodné stretnutie mladých hasičov

18. júl 2010


V dňoch od 7. – 11.7.2010 Dobrovoľný hasičský zbor (ďalej len DHZ) Pobedim a obec Pobedim pod záštitou Ministerstva vnútra SR a sponzorov usporiadal medzinárodné stretnutie mladých hasičov. Na stretnutí sa zúčastnili mladí pobedimskí hasiči, hasiči z Českej republiky / Toužim /, Maďarskej republiky / Szeghalom / a Poľskej republiky / Lodž /.
Stretnutie začalo príchodom zahraničných účastníkov a večerou. Druhý deň mali účastníci stretnutia na programe návštevu kúpeľného mesta Piešťany. Navštívili hasičskú stanicu, prehliadli si expozíciu Vojenského historického múzea, absolvovali plavbu loďou a zaplávali si v bazéne Eva. Tretí deň navštívili Roľnícky dom a kostol sv. Michala. Usporiadajúci zbor v tento deň okrem toho zorganizoval športové hry a tréning na hasičskú súťaž.
Dňa 10.7.2010 sa uskutočnila hasičská medzinárodná súťaž mladých hasičov. Slávnostné otvorenie vykonal predseda DHZ Pobedim Martin Piškula a starosta obce Pobedim Martin Lednický. Súťažnými disciplínami bola štafeta a hasičský útok. Súťažilo celkovo 9 družstiev z toho 6 chlapčenských a 3 dievčenské. Okrem zahraničných účastníkov sa súťaže zúčastnili i družstvá ďalších miest a obcí západného Slovenska. Medzinárodnú hasičskú súťaž navštívil a časť cien odovzdal exminister vnútra, poslanec NR SR Robert Kaliňák.
V celkovom hodnotení súťaže súťaži obsadil 1. miesto Pobedim,2.miesto Szeghalom,3.miesto Lodž a 4.miesto Toužim. Po hasičskej súťaži nasledoval voľný program a rozlúčkový večer pre deti a ich vedúcich.
Mladí hasiči zo susedných krajín si odniesli domov veľa zážitkov, skúseností a mnoho nových priateľstiev. Budúci rok sa stretnutie mladých hasičov koná v Poľskej republike v meste Lodž.

Martin Piškula
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Nový správca farnosti

5. júl 2010


V piatok 2. júla 2010 vystriedal vo vedení správcu pobedimskej farnosti vdp. Mariána Vivodíka nový správca farnosti vdp. Dušan Nemec /42 /. Po skončení bohosloveckých štúdií v roku 1995 bol najskôr kaplánom v Bratislave a Pezinku a od roku 1998 pôsobil vo funkcii správcu farnosti v Trstíne.
Veriaci privítali nového duchovného otca v deň príchodu teda dňa 2. júla a v nedeľu 4. júla uvítal v mene občanov Pobedima nového správcu farnosti starosta obce Martin Lednický.
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Sokol Pobedim – ženy na telovýchovných slávnostiach

30. jún 2010


Členky TJ Sokol ženy Pobedim sa zúčastnili na III. Sokolských telovýchovných slávnostiach v Trenčíne v dňoch 24. – 27. júna 2010. Vystúpili v dvoch skladbách. Ako prvé vyšli na plochu štadióna mamičky a babičky s deťmi predškolského veku. Skladba s názvom „ Zlatá brána“ bola milým úvodom k ostatným 14. skladbám. Pobedim mal zastúpenie aj v poslednej skladbe s názvom „ Slovensko do toho ! „ Je to dvojgeneračná rytmická skladba s prvkami aerobiku na hudbu skupiny Elán.
V poradí tretím STS v Trenčíne prialo aj počasie, takže slovenskí aj zahraniční účastníci slávností a tiež diváci si odniesli bohatý športový aj estetický zážitok.
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php

E.Ž.


Ďakovný list vdp. M. Vivodíkovi

28. jún 2010


Z príležitosti rozlúčky so správcom Rímskokatolíckej cirkvi Farnosti Pobedim vdp. Mariánom Vivodíkom bol mu na sv. omši v nedeľu 27. júna t.r. odovzdaný starostom obce Martinom Lednickým Ďakovný list za obnovu najvýznamnejších pamiatok v obci a za celkovú činnosť správcu farnosti Pobedim.
Súčasťou rozlúčky bol príhovor vo forme listu farníkov, poďakovanie detí, dospelých, hasičov a mladých farníkov. V závere milej slávnosti zaspieval lúčiacemu sa kňazovi a prítomným veriacim Martin Holubec, talentovaný žiak základnej školy a Folklórna skupina Pobedimčan. Pri vchode do kostola bola pri tejto príležitosti nainštalovaná výstavka z činnosti správcu farnosti, ktorý v Pobedime pôsobil 11 rokov.
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Parlamentné voľby 2010 v našej obci – výsledky hlasovania

13. jún 2010


Vo voličských zoznamoch bolo zapísaných 988 voličov. Na voľbách sa zúčastnilo 569 voličov, pričom počet platných hlasov bol 562.
Hlasovanie pre politické strany – výber
Smer 48,38 %
KDH 12,98
SaS 10,67
SDKÚ 7,47
ĽS HZDS 4,98
SNS 4,62
Most Híd 0,35
Účasť vo voľbách v percentách – 57,59 %.
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php
Porovnanie s voľbami v roku 2006: Smer: 29,0 %, Slovenská národná strana 19,8 %, HZDS: 15,8 %, KDH: 13,8 %, SDKÚ: 10,6 % hlasov.


Púť farnosti 2010 – Taliansko

13. jún 2010


V mesiaci máji sa uskutočnila púť farnosti s cieľom návštevy viacerých miest v Taliansku. Pútnici navštívili Padovu, San Giovanni Rotondo, Assisi, Loreto, Lanciano, Orvieto a samozrejme Rím. Na stránke obce prinášame fotografie z miest putovania našich farníkov.
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Pobedimskí hasiči pomáhali v Podolí

26. máj 2010


V dňoch 24. a 30. mája t.r., na žiadosť starostky obce Podolie Mgr. Anny Čechvalovej, pomáhali naši hasiči odstraňovať dôsledky prietrže mračien a to nános blata z cesty na Farskej ulici. Na odstraňovaní dôsledkov búrky použili hasiči hasičské auto T 148/ CAS 32. Nánosy blata boli odstraňované prúdom vody, konkrétne pomocou C prúdu . Technický zásah bol povolený starostom obce Martinom Lednickým.
Martin Piškula
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Oslava sv. Floriána

12. máj 2010


Dňa 9.5.2010 si miestny Dobrovoľný hasičský zbor pripomenul sviatok sv. Floriána – sviatok hasičov. Pietna spomienka začala v kostole sv. Michala archanjela sv. omšou a pokračovala položením kvetov k soche sv. Floriána a príhovorom predsedu DHZ Martina Piškulu. Bližšie informácie o sv. Floriánovi prečítal Matej Palkovič. Na záver sa všetkým poďakoval starosta obce Pobedim Martin Lednický.

Martin Piškula predseda DHZ
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Multifunkčné ihrisko slávnostne otvorené

9. máj 2010


Dňa 8. mája t.r. obec Pobedim privítala vysokých štátnych predstaviteľov na slávnostnom otvorení multifunkčného ihriska. Starosta obce privítal na otváraní ihriska predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Pašku, predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica a podpredsedu vlády SR a ministra vnútra Roberta Kaliňáka.
Úvodom slávnostného otvorenia zaspievali piesne členovia folklórnej skupiny Pobedimčan, následne moderátorka Elena Žitnanská privítala prítomných a vyzvala starostu obce M. Lednického k príhovoru. Starosta obce oboznámil vzácnych hostí s budovaním ihriska, v krátkosti informoval o slovanskej minulosti Pobedima a poďakoval všetkým, ktorí sa zaslúžili o zrod ihriska, osobitne predsedovi vlády R. Ficovi. Predseda vlády vo svojom následnom príhovore najskôr informoval početných návštevníkov podujatia so súčasnou politickou situáciou / pôžička Grécku /, predstavil členov svojho sprievodu a zaželal multifunkčnému ihrisku bohaté využívanie, tak ako je to v mnohých mestách a obciach Slovenska.. Po jeho príhovore odovzdal starosta obce Martin Lednický predsedovi vlády dar Obce Pobedim a to sklenenú plaketu, publikáciu o Pobedime, film Pobedim a medailu.
Oficiálne otvorenie ihriska sa uskutočnilo slávnostným strihaním pásky a originálnym krstom ihriska, výkopom do bránky, kde bol brankárom minister vnútra R. Kaliňák. V závere otvorenie sa vzácni hostia podpísali do pamätnej knihy obce a potom nasledoval futbalový zápas medzi mužstvom predsedu vlády a Obcou Pobedim.
I.P.
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php
2 časti


Rybárske preteky

4. máj 2010


Rybársky spolok Zástodolie o. z. usporiadal dňa 1. mája t.r. rybárske preteky, IV. ročník memoriálu Štefana Zverbíka. Memoriál sa konal na miestnom rybníku a oddychovej zóne. Začiatok pretekov bol stanovený na 7.00 hod. Vyhlásenie výsledkov pretekov bolo v plánovanom termíne. Najúspešnejším bol rybár z Nového Mesta nad Váhom Karol Klein, ktorý ulovil kapra o hmotnosti 2.20 kg. Oceneným pobedimským pretekárom bol Jozef Mašán. Umiestnil sa na 6. mieste . Po vyhlásení výsledkov pretekov nasledovala tombola a potom, tak i predtým, voľná zábava s občerstvením, rybacími špecialitami a gulášom. Pretekárom ako i návštevníkom prialo veľmi pekné prvomájové počasie.
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Stavanie mája

4. máj 2010


Za príjemného počasia sa dňa 30.apríla t.r. uskutočnil už 4. ročník kultúrnej akcie Stavanie mája. Máj postavili členovia Dobrovoľného hasičského zboru Pobedim a to tak za pomoci techniky ako aj ručne.
Prítomných na akcii privítal starosta obce Martin Lednický a požiadal Folklórnu skupinu Pobedimčan o kultúrny program. V podaní folklórnej skupiny si návštevníci mohli vypočuť kolekciu ľudových piesní. Podľa názorov návštevníkov bolo by však vhodné, tak ako v minulých rokoch, vystúpenie folkloristov ozvučiť. Na záver akcie starosta obce poďakoval hasičom za postavenie mája, účinkujúcim za program a návštevníkom za účasť.
I.P.
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Úspešný Deň narcisov

19. apríl 2010


Tak ako po minulé roky aj v tomto roku sa v avizovanom termíne , 16.apríla, uskutočnil Deň narcisov zameraný na boj proti rakovine. Akciu zastrešuje Liga proti rakovine a v našej obci boli do tejto humánnej akcie zaangažovaní viacerí obyvatelia s hlavným organizátorom Máriou Košútovou, ktorej pomáhali ďalšie kolegyne Mária Miklovičová, Anna Miklovičová a žiaci základnej školy Martin Holubec a Barbora Košútová.
Poďakovanie patrí všetkým ktorí finančne Deň narcisov podporili a tiež učiteľom základnej školy, ktorí zabezpečili úspešný priebeh akcie na škole.
Organizátori navštívili, tak ako po minulé roky, i susednú obec Bašovce. V našej obci a v Bašovciach sa vyzbierala úctyhodná čiastka 599.20 €.
Vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom a podporovateľom Dňa narcisov – úspešnej, humánnej akcie.
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Z činnosti našich poľovníkov

1. apríl 2010


Činnosť pobedimských poľovníkov hodnotili členovia Poľovného združenia / PZ / Pobedim na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala 28. februára t.r. Okrem správy o činnosti boli v programe ďalšie body, ako napríklad voľba komisií, správa poľovného hospodára, a návrh plánu poľovníckeho hospodárenia PZ na rok 2010. Na výročnej členskej schôdzi sa tiež schválili zmeny stanov PZ Pobedim a návrh na vyznamenanie Slovenského poľovného združenia zaslúžilým členom pobedimského združenia a to Jánovi Ferancovi a Alojzovi Križákovi.
Z činnosť združenia v minulom roku treba uviesť prikrmovanie zveri v zime, oprava zásypcov a kŕmelcov, doplnenie soľníkov, oprava chatky PZ v chotári, odstrel škodnej zveri a samozrejme poľovačky. Odchyt zajacov v 2009 nebol a to z dôvodu ich nižšieho stavu. Členovia PZ Pobedim pracovali na políčku, kde sa pestovala ďatelina, kukurica, teda potrava pre zver. Zúčastnili sa na Detskom dni, konkrétne organizovali streľbu zo vzduchovky. V júni, v mesiaci poľovníctva, sa na chatke uskutočnila pre rodiny poľovníkov slávnostná schôdza. Boli pripravené súťaže, do ktorých sa zapojili i manželky poľovníkov. Členovia združenia poľovníkov navštívili, tak ako v minulých rokoch, Chovateľskú prehliadku trofejí, ktorú organizuje Regionálna organizácia Slovenského poľovného združenia Trenčín. V marci t.r. sa uskutočnilo sčítanie zveri, na ktorom pomáhal aj psík Don / pozri Fotogaléria /.
Pobedimské poľovné združenie má v súčasnosti 13 členov. Z nich členovia výboru sú: Ivan Žitňanský st./ poľovný hospodár a strelecký referent /, Jozef Gula / podpredseda a kynologický referent /, Ivan Žitňanský ml./ tajomník /,Marek Piškula / finančný hospodár / a Martin Lednický /kontrolór /.


Tradičné darovanie krvi

1. apríl 2010


Dňa 31. marca t.r. sa uskutočnilo už tradičné darovanie krvi. Prvýkrát tohto roku darovalo v miestnej svadobke najcennejšiu tekutinu 31 dobrovoľných darcov krvi, z toho bolo 7 prvodarcov. Darcovstvo krvi organizačne zabezpečil Miestny spolok Slovenského červeného kríža. Krv odobrali zdravotní pracovníci Národnej transfúznej služby. Akciu podporilo miestne poľnohospodárske družstvo, Obec Pobedim a cukrárenská výrobňa p. Žarnovického Nové Mesto nad Váhom. Organizátori vyslovujú sponzorom úprimné dakujem.
I.P.


Previerkové cvičenie Obecného hasičského zboru Pobedim

25. marec 2010


Dňa 22.3.2010 sa uskutočnilo previerkové cvičenie Obecného hasičského zboru v Pobedime /OHZ / v objekte základnej školy. Cvičenie bolo zamerané na simulovaný požiar v triede, kde sa nachádzali dve uviaznuté ranené osoby. Pred príchodom jednotky OHZ bol v škole vyhlásený požiarny poplach a vykonaná evakuácia osadenstva školy. Na zásah bola použitá technika MB Vario 815.
Po príjazde na miesto sa uskutočnil prieskum, ktorým sa zistil požiar v triede č.9. V nej nachádzali dve osoby, ktoré museli byť evakuované a bola im poskytnutá predlekárska prvá pomoc.
Na likvidáciu požiaru bol nasadený jeden vysokotlaký prúd. Cvičenie bolo zamerané na vzájomnú spoluprácu hasičského zboru a pedagogického personálu pri skutočnom požiari. Okrem toho bol preverovaný čas výjazdu a dojazdu jednotky hasičského zboru.
Lukáš Augustín
veliteľ OHZ Pobedim
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Hasiči v pobedimskej kolkárni

17. marec 2010


Dňa 6.3.2010 sa v pobedimskej kolkárni konalo netradične športové stretnutie hasičov z okresov Nové Mesto nad Váhom a Piešťany. Kolkársky turnaj hasičských družstiev usporiadal Dobrovoľný hasičský zbor Pobedim. Turnaja sa zúčastnilo 17 družstiev: Dobrovoľný hasičský zbor Pobedim „A“, Pobedim „B“, Bašovce, Zemianske Podhradie, Trnava, Vrbové, Lúka. Drahovce. Bošáca, Moravské Lieskove „A“, Moravské Lieskove „B“, Miškech Dedinka, ďalej Hasičský a Záchranný zbor Piešťany, Hasičský a Záchranný zbor Nové Mesto nad Váhom, Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany Nové Mesto nad Váhom, Záchranná služba Piešťany a Mestská polícia Piešťany
Turnaj otvoril a prítomných súťažiacich privítal predseda DHZ Pobedim Martin Piškula. Súťažné zápolenie prebiehalo vo výbornej atmosfére.
Víťazom turnaja sa stal DHZ Pobedim „A“, na druhom mieste sa umiestnil DHZ Pobedim „B“ a tretie miesto sa podarilo získať DHZ Moravské Lieskové „A“. Po ukončení súťaže družstiev boli odmenení aj najlepší jednotlivci. Prvé miesto obsadil domáci hráč Peter Lednický, druhé miesto patrilo Otovi Duchajovi s Mestskej Polície Piešťany a tretie domácemu hráčovi Matejovi Mrekajovi.
Martin Piškula – predseda DHZ Pobedim
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Spomienka 100. výročia narodenia biskupa Jozefa Feranca

14. marec 2010


Dňa 13. marca t.r. sa podľa avizovaného programu uskutočnila spomienka na 100. výročie narodenia biskupa Mons. Jozefa Feranca. Na začiatku spomienkových osláv bola pietna spomienka pri hrobe otca biskupa na miestnom cintoríne. Položením kvetov a venca si biskupa Jozefa Feranca uctili: za obec starosta obce Martin Lednický, za pobedimskú farnosť farár Marián Vivodík a za prezidentskú kanceláriu kancelár prof. Milan Čič. Pôsobivé položenie venca vykonala čestná stráž prezidenta republiky. Pred slávnostnou omšou boli položené kvety k pamätnej tabuli otca biskupa J. Feranca v predsieni kostola sv. Michala archanjela. Tak ako na cintoríne, kvety položil farár Marián Vivodík, starosta Martin Lednický a kancelár Milan Čič, ktorí pred položením kvetov príhovormi pripomenuli osobnosť biskupa Jozefa Feranca.
Po tomto akte nasledovala hlavná súčasť spomienky, slávnostná sv. omša, ktorú celebroval arcibiskup Trnavskej arcidiecézy Róbert Bezák. Za prítomnosti novomestského dekana Ľudovíta Malého, farára Mariána Vivodíka, kňazov pochádzajúcich z obce a ďalších duchovných, sa arcibiskup R. Bezák v homílií venoval dušpastierskej činnosti biskupa Jozefa Feranca. Načrtol hlavné etapy jeho plodného života zdôrazňujúc biskupovo spojenie z Bohom a s veriacimi diecézy. Pripomenul pôsobenie biskupa v ťažkom období pre cirkev.
Po omši starosta obce Martin Lednický poďakoval arcibiskupovi Róbertovi Bezákovi za jeho návštevu a zablahoželal mu k jeho nedávnemu významnému životnému jubileu.

I.P.
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Vzácni hostia na výročnej členskej schôdzi DHZ Pobedim

12. marec 2010


Dňa 6.3.2010 sa konala výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Pobedim v budove hasičskej zbrojnice. Cieľom výročnej schôdze bolo zhodnotiť prácu v zbore za rok 2009.
Výročnú členskú schôdzu zahájil Silvester Palkovič a privítal vzácnych hosti a to predovšetkým JUDr. Jozefa Minárika – prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany, plk. Michala Jurdika – riaditeľa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, starostu obce Pobedim Martina Lednického a ďalších hostí.
Správu o činnosti v DHZ v roku 2009 predniesol predseda DHZ Martin Piškula. Uviedol celoročnú činnosť zboru, akcie, súťaže, výjazdy zboru a v neposlednom rade aj historický úspech našich mladých hasičov na hasičskej súťaži v Maďarskej republike, kde sa umiestnili na 1.mieste.
V počiatkoch diskusie ocenil prezident DPO SR dr. Jozef Minárik činnosť pobedimského hasičského zboru a odovzdal medaile za príkladnú prácu starostovi obce Pobedim Martinovi Lednickému, predsedovi DHZ Pobedim Martinovi Piškulovi, aktívnemu členovi zboru Lukášovi Augustínovi a bývalej starostke obce Pobedim Márií Vavrovej. V obsiahlej diskusii vystúpili ďalší pozvaní hostia, ako aj starosta obce Martin Lednický a taktiež bývalá starostka Mária Vavrová.
Martin Piškula, predseda DHZ Pobedim
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Cvičenky sa pripravujú na Sokolské telovýchovné slávnosti

3. marec 2010


V podvečerných hodinách 25. februára 2010 sa stretli členky TJ Sokol a ostatné cvičenky na každoročnej výročnej schôdzi. Privítali medzi sebou hostí: starostu obce Pobedim Martina Lednického a predsedu športovej komisie pri obecnom zastupiteľstve Jozefa Mašána.
Na úvod zhodnotili svoju činnosť za rok 2009 a predložili plán činnosti na dalšie obdobie. Ich prioritou v tomto roku bude príprava na III. Sokolské telovýchovné slávnosti v Trenčíne, ktoré sa budú konať v dňoch 24.-26. júna 2010. Pobedim bude mať zastúpenie na týchto slávnostiach v troch skladbách: skladba pre rodičov a deti, v skladbe žien a do nácviku sa zapojila aj naša základná škola so skladbou pre žiačky II. stupňa.
Po skončení oficiálnej časti, ako je už tradíciou, nechýbal kultúrny program s občerstvením, ktoré si cvičenky vlastnoručne pripravili.
L.M.
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Výstavba multifunkčného ihriska

22. február 2010


Po realizácii sondy v športovom areáli sa začala výstavba multifunkčného ihriska. Zemné práce vykonáva firma Zempres Bašovce. Tieto sú prvou etapou výstavby ihriska. Po dokončení zemných prác bude nasledovať realizácia nadzemnej časti. Obec na výstavbu ihriska obdržala dotáciu z prostriedkov vlády SR. Dotácia je určená na nadzemnú časť, zemné práce financuje obec.

Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php

Fotografie z výstavby ihriska sú priebežne doplňované vo Fotogalérii – Výstavba multifunkčného ihriska 01, 02, 03, 04, 05, 06


Výročná členská schôdza a Fašiangové posedenie JDS

16. február 2010


Po spolku rybárov sa stretli na výročnej členskej schôdzi členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Pobedime. Zhodnotili činnosť seniorskej organizácie v minulom roku, vytýčili si plán činnosti na tento rok, vypočuli si správu o hospodárení a v zmysle stanov JDS sa uskutočnili voľby výboru organizácie. V diskusii vystúpil ako hosť snemovania seniorov starosta obce Martin Lednický, ktorý ocenil prácu základnej organizácie. O činnosti organizácie boli informovaní našich občania v novinách Pobedimčan. V pláne činnosti na tento rok sú zahrnuté tak tradičné akcie ako aj nové zájazdy a výlety. Vo voľbách boli schválení doterajší členovia výboru.
Po oficiálnom rokovaní nasledovalo Fašiangové posedenie. Účastníci kultúrno – spoločenskej akcie si vypočuli spevy z fašiangového obdobia v podaní členov folklórnej skupiny a pochutili si na večeri. Prekvapením akcie bolo vystúpenie skupiny mažoretiek, ktoré zožalo zaslúžený potlesk. V priebehu občerstvenia „karkulka „ rozdala valentínske lízatká a potom sa už seniori bavili pri hudbe diskdžokeja Jána Mikloviča.
Ivan Pastorek
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Prví snemovali rybári

18. január 2010

Prvé mesiace v roku sú časovým priestorom na snemovanie členov spoločenských a športových organizácií. Ako prví mali 16. januára t.r. výročnú schôdzu členovia Rybárskeho spolku Zástodolie Pobedim o. z.
Podľa dostupných informácií zo schôdze, rybárom robí starosti klesajúca hladina Zástodolia a erózia brehu vodnej plochy. Napriek týmto problémom, ktorých riešenie čaká rybárov v tomto roku, treba oceniť každoročné organizovanie memoriálu Štefana Zverbíka, ďalej vydarený rybársky deň a vybudovanie nového objektu v areáli detského ihriska. V minulom roku získali rybári od Obce Pobedim vlastnú klubovú miestnosť a prenájom vodnej plochy Zástodolia. Na výročnej členskej schôdzi sa za Obec Pobedim zúčastnil starosta obce Martin Lednický.


Vianočný bazár a školská besiedka

18. december 2009

Príjemnú vianočnú atmosféru nám do účelového zariadenia – svadobky priniesli 18. decembra t.r. žiaci našej základnej a materskej školy. Návštevníkov v predsieni vítali žiaci základnej školy s Betlehemom a pozývali tak na trhy ako aj na besiedku. Na trhoch si mohli návštevníci vybrať z výtvarných prác žiakov i detí škôlky. Všetky boli milé a zaujímavé. Okrem toho obec ponúkala DVD Pobedim, no žiaci a deti mali s predajom väčší úspech.
Školskú besiedku uviedlo milé vystúpenie najmenších škôlkárov, predškoláci bol už smelší. Prítomným, za pomoci učiteliek, ukázali, že vedia povedať pekné básničky, predviesť scénku a pekne zatancovať. Besiedka pokračovala vystúpeniami žiakov základnej školy. Striedali sa vianočné piesne, básne s vianočnou a zimnou tematikou, ako aj scénka o narodení Ježiška. Súčasťou programu boli tiež temperamentné moderné tance, známe a pekne zaspievané „Rolničky“ a skupinový prednes básní. Z programu mali radosť aj úplne najmenší, ktorí so záujmom sledovali program a našli sa aj takí, ktorí si v rytme hudby zatancovali. Pre účinkujúcich mal starosta obce Martin Lednický pripravený kôš plný sladkostí. Na záver sa k prítomným prihovorili riaditeľka školy PaedDr. Jarmila Gáborová a starosta obce Martin Lednický. Účinkujúci sa rozlúčili najkrajšou vianočnou piesňou Tichá noc.
Program sledovala plná sála svadobky, čo iste potešilo účinkujúcich ako aj pedagógov, ktorí s nimi jednotlivé časti programu nacvičili. Patrí im za to vďaka.
I.Pastorek
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Noví poslanci zložili sľub

15. december 2009

V priebehu mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva 14. decembra 2009 zložili poslanecký sľub dvaja noví poslanci a to Rastislav Čop a Pavol Žitňanský. Noví poslanci nahradili Ľubomíra Melichera a Martina Směřičku, ktorí sa vzdali poslaneckého mandátu na zasadaní zastupiteľstva dňa 7. decembra 2009.


Rozdávali sa mikulášske darčeky

8. december 2009

Darčeky sa postupne rozdávali v škole, pri miestnej fare a vo svadobke. Najskôr v piatok 4. decembra prišiel sv. Mikuláš v sprievode anjela a čerta do školy, kde rozdával darčeky deťom materskej školy, ako aj žiakom základnej školy. V sobotu zase zavítal pred faru, kde sa deti a rodičia sústredili po sv. omši, ktorá bola venovaná deťom. Zišlo sa ich neúrekom. Mikuláš, rovnako ako v škole, prišiel v sprievode anjela a čerta a ďalší traja anjeli sa pohybovali medzi deťmi s ďalšími darčekami. Hlavné postavy stretnutia prišli na saniach. Darčeky sa ušli všetkým deťom, tí smelší zarecitovali pekné básničky. Deti sa aj povozili na saniach a mohli sa zohriať teplým čajom. Pre dospelých bolo pripravené varené víno. Stretnutie so sv. Mikulášom pripravila farnosť a obec Pobedim, teda hlavnými organizátormi bol pán farár vdp. M. Vivodík a starosta obce M. Lednický. Sponzorskými darmi prispeli i miestni podnikatelia. Na konci mikulášskeho stretnutia bol ohňostroj. Po tretíkrát prišiel Mikuláš so svojim sprievodom, tentoraz so Santa Klausom a čertom, do svadobky kde mali 6. decembra mikulášske posedenie členovia Jednoty dôchodcov Slovenska. Pred príchodom Mikuláša a rozdaním darčekov vystúpili členovia folklórnej skupiny Pobedimčan s predvianočnými zvykmi a spevmi. Program spestrili i neskoré Lucie a potom čakala členov seniorskej organizácie chutná večera a občerstvenie.
I.P.
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Zvolení poslanci a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

15. november 2009

Vo voľbách do Trenčianskeho samosprávneho kraja , volebný obvod č. 4 Nové Mesto nad Váhom, do ktorého patrí i naša obce, boli zvolení títo poslanci: Ing. Jozef Trstenský, / Smer – sociálna demokracia, ĽS – HZDS/, Ing. Anna Halinárová / Smer – sociálna demokracia, ĽS – HZDS/, Bc, Dušan Bublavý / Smer – sociálna demokracia, ĽS – HZDS/, Ing. Juraj Gavač / SDKÚ, KDH / a Noman Ehsan / Smer – sociálna demokracia, ĽS – HZDS/. V prvom kole v súťaži o kreslo predsedu VÚC zvíťazil doterajší predseda samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček / Smer – sociálna demokracia, ĽS – HZDS,SNS /, ktorý sa stretne v druhom kole s Martinom Fedorom / SDKÚ, KDH, SaS, OKS /.
V Pobedime, za nízkej účasti voličov, boli zvolení: Bc. Dušan Bublavý, MUDr. Noman Ehsan, Ing. Anna Halinárová, Ing. Jozef Trstenský a JUDr. Mária Cagalová / nezávislý kandidát /. Z nich najviac hlasov získal Bc.Dušan Bublavý, konkrétne zo 107 hlasov celkove 60. Z kandidátov na predsedu VÚC zvíťazil v prvom kole MUDr. Pavol Sedláček.

V druhom kole volieb, v ktorom sa stretli Martin Fedor a Pavol Sedláček bol za predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja zvolený opäť Pavol Sedláček. Obdobne tomu bolo i v našej obci, kde mu voliči odovzdali 51 hlasov. Celkove sa zúčastnilo II. kola volieb 91 voličov pričom 1 hlas bol neplatný.
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php
I.P.


Tradičné stretnutie jubilantov a starších občanov

9. november 2009

Obec Pobedim v spolupráci s komisiou vzdelávania a kultúry OZ pozval dňa 7. novembra t.r. do sály účelového zariadenia obce jubilantov, seniorov, a obyvateľov obce ktorí sa dožili 76 a viac rokov. Jubilanti a starší občania sa najskôr zapísali do pamätnej knihy a dostali od organizátorov akcie malý darček a kvet ako symbol vďaky. Kultúrnym programom pozdravili našich jubilantov žiaci základnej školy a to tancami, hovoreným slovom, básňami, a scénkou Pytačky. Poďakovanie patrí žiakom ako i pedagógom, ktorí toto vystúpenie pripravili.
Prítomných na tejto tradičnej akcii privítala pracovníčka obecného úradu Vladimíra Žitňanská a po nej zoznam jubilantov a starších občanov prečítal Mgr. I. Pastorek. K jubilantom sa prihovoril slávnostným príhovorom starosta obce Martin Lednický, ktorý predniesol i prípitok. Po chutnej večeri nasledovala voľná zábava. Do tanca a na počúvanie hrala hudobná skupina Excelent z Podolia. Pred vystúpením hudobnej skupiny jubilantom zablahoželal i správca farnosti vdp. M. Vivodík, ktorý 9. novembra za jubilantov odslúžil sv. omšu.
Akcia bola dôkazom toho, že obec na starších občanov nezabudla ani v tomto roku a to i napriek celkovej nepriaznivej ekonomickej situácie.
Ivan Pastorek
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Deň úcty k starším na základnej škole

28. október 2009

Riaditeľstvo, pedagógovia a pracovníci základnej školy spolu so žiakmi pripravili starším obyvateľom Pobedima milú slávnosť v rámci mesiaca úcty k starším. Slávnosť s kultúrnym programom sa uskutočnila v budove základnej školy, kde sa stretli predovšetkým starí rodičia žiakov. Prítomných privítala riaditeľka školy dr. J. Gáborová a informovala, že súčasťou stretnutia bude i slávnostné imatrikulácia prváčikov. Žiaci školy sa pobedimským seniorom predstavili s bohatým kultúrnym programom, konkrétne prednesom básní, spevom, tancom a scénkami . V závere kultúrneho programu previedli starší žiaci typický ruský tanec. Ako avizovala riaditeľka školy súčasťou príjemného popoludnia bola i imatrikulácia žiakov 1. ročníka, ktorí dokázali, že svojimi vedomosťami a šikovnosťou patria medzi žiakov základnej školy. Po skončení kultúrneho programu a imatrikulácie pozvala riaditeľka školy prítomných k občerstveniu.

Ivan Pastorek
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


60. výročie Poľnohospodárskeho družstva Pobedim

23. október 2009

Poľnohospodárske družstvo Pobedim si pripomenulo dňa 23. októbra t.r. 60. výročie založenia družstva. Oslavy výročia sa uskutočnili v kultúrnom dome za prítomnosti pozvaných hostí a pracovníkov družstva. Prítomných privítal predseda družstva Ľubomír Ondruška, osobitne starostu obce Martina Lednického, správcu farnosti Pobedim vdp. Mariána Vivodíka, bývalého dlhoročného predsedu družstva Ing. Františka Rybárika a zástupcov partnerských firiem. S históriou družstva oboznámila účastníkov slávnosti Elena Žitňanská. V kultúrnom programe vystúpili žiaci základnej školy a s pásmom žatevných zvykov a odovzdávania dožinkového venca členovia folklórneho súboru Pobedimčan. Súčasťou osláv bola prehliadka výstavky z histórie a súčasnosti družstva a premietanie historických filmových dokumentov, ktoré vzbudili zaslúženú pozornosť prítomných. O hudbu na počúvanie i do tanca sa postaral disdžokej Ján Miklovič.
Foto: viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php
Ivan Pastorek


Darovali najcennejšiu tekutinu

21. október 2009


Stalo sa už tradíciou, že v pobedimskej svadobke sa po určitom čase stretávajú dobrovoľní darcovia najcennejšej tekutiny – krvi. A tak druhýkrát tohto roku, 14. októbra, darovalo krv 31 dobrovoľných darcov krvi. Darcovstvo krvi organizačne zabezpečil Miestny spolok Slovenského červeného kríža v spolupráci s Obcou Pobedim. Krv odobrali zdravotní pracovníci Národnej transfúznej služby. Humánnu akciu finančne podporilo miestne poľnohospodárske družstvo. Sponzorovi ako aj darcom krvi vyslovujú úprimné ďakujem organizátori a určite i anonymní prijímatelia tejto drahocennej tekutiny.

Ivan Pastorek


Hodové kultúrne aktivity 2009

5. október 2009

Podľa avizovaného programu sa počas pobedimských hodov konali viaceré aktivity v oblasti kultúry. Obec Pobedim a Základná organizácia JDS Pobedim v obecnom účelovom zariadení inštalovali výstavu Kroj a krojované bábiky, ktorá bola slávnostne otvorená 1. októbra 2009. Výstava bola sprístupnená verejnosti v dňoch 3.- 5 októbra. Počas vernisáže sa uskutočnil krst filmového dokumentu na DVD Obec Pobedim. Návštevníci výstavy si mohli pozrieť ukážky pobedimského kroja, krojované bábiky, dobové fotografie a ukážky výtvarných prác žiakov základnej školy s tematikou kroja. Umeleckým doplnkom výstavy boli výtvarné práce Nevesty v ľudovom kroji autorky Ľudmily Mitošinkovej. V sobotu 4. októbra bola otvorená výstava Z našich záhrad v priestore dvora Roľníckeho domu. Na výstave, ktorú otvorili ľudové piesne a svojimi príhovormi starosta obce Martin Lednický a predseda Miestnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov Jozef Sýkora, nechýbali ani ukážky chovateľstva. V nedeľu vo vonkajšom dvore Roľníckeho domu vystúpila so svojimi skladbami dychová hudba Veselanka s mnohoročnou tradíciou. Počas výstavy v Roľníckom dome si mohli návštevníci prezrieť i stálu expozíciu ako aj zakúpiť propagačné predmety obce, medzi nimi tiež filmový dokument na DVD Obec Pobedim.
Podrobnejšie o pobedimských hodoch v najbližšom čísle obecných novín Pobedimčan.
Ivan Pastorek
Foto – viď Fotogaléria http://www.pobedim.sk/fotogaleria/index.php


Slávnostný začiatok školského roka

3. september 2009

Slávnostný začiatok školského roka 2009/2010 sa začal prijatím prváčikov starostom obce Martinom Lednickým v obradnej sieni obecného úradu. Po slávnostnom príhovore sa rodičia žiačikov zapísali do pamätnej knihy obce a prváčikovia si prevzali knižný darček. K najmladším žiakom základnej školy sa tiež prihovorila ich triedna učiteľka.
Po tomto milom akte nasledovala slávnosť na dvore základnej školy. Prítomných žiakov, pedagógov, rodičov a hostí privítala riaditeľka školy PaedDr. J. Gáborová, ktorá predstavila jednotlivé triedy ich triednych učiteľov ako aj pedagógov a pracovníkov základnej a materskej školy. Osobitne privítala nových žiakov, prváčikov, ktorý boli dekorovaný stuhami a ich rodičia sa zapísali do kroniky školy. Po príhovore riaditeľky školy sa predovšetkým k žiakom prihovorili starosta obce Martin Lednický a pracovníčka Spoločného úradu samosprávy Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Marta Viteková.
Foto: viď Fotogaléria
I.P.


Blahoželanie k jubileu PhDr. Darine Bialekovej CSc.

19. august 2009

Z príležitosti tohoročného životného jubilea čestnej občianky obce Pobedim, 75 rokov, zablahoželali PhDr. Darine Bialekovej CSc. starosta obce Martin Lednický a predseda komisie kultúry a vzdelávania Mgr. Ivan Pastorek. V mene obce odovzdali jubilantke kyticu kvetov a plaketu s textom a erbom obce ako aj s kresbu opevnenia slovanského hradiska.
Dr. D. Bialeková začala práve pred 50. rokmi archeologický výskum v Pobedime, ktorým zviditeľnila obec ako významnú archeologickú lokalitu.
Foto. Viď Fotogaléria
I.P.


Nočný požiar stohu slamy

3. august 2009

V nedeľu, 2 augusta t.r. o 22.44 hod bol predsedovi Dobrovoľného hasičského zboru Pobedim Martinovi Piškulovi ohlásený požiar stohu slamy, nachádzajúci sa za obcou. Predseda DHZ Pobedim upovedomil Integrovaný záchranný systém / IZS/ 112 a po dlhom prepájaní bola poslaná na miesto požiaru jednotka OR HaZZ Piešťany a jednotka OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom s technikami T 815/CAS 32. Na miesto zásahu ako prvá dorazili domáca jednotka OHZ Pobedim s technikou T 148/CAS 32 a Mercdes Vario 815 /MB/.Po príjazde na miesto požiaru vykonali prvotný zásah z vozidla T 148/CAS 32 a z opačnej strany z vozidla MB Vario 815. Hasenie požiaru sťažoval silný nárazový vietor.
Na miesto požiaru bol povolaný predseda Poľnohospodárskeho družstva Pobedim Ľubomír Ondruška a starosta obce Pobedim Martin Lednický. Predseda družstva zabezpečil traktor na preoranie slamy v blízkosti stohu, aby sa požiar ďalej nešíril.
Na mieste požiaru členovia Obecného hasičského zboru Pobedim do skorých ranných hodín a vykonávali hliadku dohárajúceho stohu slamy.

Martin Piškula
predseda DHZ Pobedim

Foto: viď Fotogaléria


10 rokov pôsobenia vo farnosti Pobedim.

3. august 2009

V nedeľu, 2. augusta 2009, si veriaci a občania Pobedima pripomenuli 10. výročie pôsobenia vdp. Mariána Vivodíka v našej obci. Vdp. M. Vivodík prišiel do pobedimskej farnosti ako mladý kňaz 1. augusta 1999 a s mladíckym elánom začal vykonávať dušpastiersku činnosť v Pobedime a vo filiálke Bašovce. Nezanedbávajúc svoje hlavné poslanie sa rozhodujúcou mierou zaslúžil o generálnu opravu farského kostola sv. Michala archanjela a fary, objektov, ktoré patria medzi významné pamiatky nášho regiónu. Okrem toho bol počas jeho doterajšieho účinkovania obnovený kostol v Bašovciach a urobené viaceré úpravy v interiéri oboch kostolov.
Z príležitosti 10. výročia pôsobenia vdp. M. Vivodíka odovzdal správcovi farnosti pamätnú plaketu starosta obce Martin Lednický a za veriacich Pobedima sa poďakovali mladí farníci Michaela Petrášová a Martin Holubec, ktorí mu odovzdali obraz a finančný dar.
I.Pastorek
Foto: viď Fotogaléria


Životné jubileum PhDr. Jána Mitošinku

3. august 2009

Dňa 29. júla t.r. oslávil významné životné jubileum pobedimský rodák, významný funkcionár zväzu ľadového hokeja, PhDr. Ján Mitošinka . Jubilant sa narodil v Pobedime 29. júla 1934 a po vysokoškolských štúdiách sa predovšetkým venoval ľadovému hokeju.
Po vzniku Slovenskej republiky bol v rokoch 1992 – 1997 prvým prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja. Za jeho účinkovania slovenskí hokejisti zvíťazili na predolympijskej kvalifikácii v Sheffielde a obsadili skvelé 6. miesto na ZOH 1994 v Lillehammeri, pričom Slovensko vyhralo základnú skupinu.
J. Mitošinka bol riaditeľom Telový chovnej školy v Bratislave, trénerom Slovana Bratislava, reprezentácie Československa „B“ a Španielska . Viedol tiež hokejový klub FC Barcelona. Bol olympijským atašé česko – slovenskej výpravy pre letné olympijské hry 1992 v Barcelone a o dva roky neskôr prevzal od vtedajšieho predsedu MOV J.A. Samarancha Trofej k storočnici MOV. Inicioval založenie Slovenského hokejového klubu, ktorého oficiálnym sídlom bola naša obce. V čase svojho rozkvetu mal klub vyše 130 000 členov.
Podľa http://www.szlh.sk spracoval I. Pastorek


Hasiči z Pobedima zvíťazili v Maďarsku

26. júl 2009

Pobedimskí dobrovoľní hasiči vyhrali medzinárodnú súťaž v maďarskom meste Szeghalom. „Sme nesmierne šťastní, že v konkurencii zahraničných dobrovoľníkov sme napokon vyhrali,“ tešil sa z úspechu šéf pobedimských hasičov Martin Piškula, ktorý velil dvom úspešným družstvám z Pobedima, reprezentujúcim slovenské farby. Našim šikovným dobrovoľníkom sa darilo nielen v rozvíjaní hadíc a hasení, ale aj vo futbale, kde taktiež porazili konkurenciu a stali sa absolútnymi víťazmi. Medzinárodná hasičská súťaž sa konala v dňoch 13. až 23. júla t.r. a prilákala aj tamojšie médiá. Na súťaži sa zúčastnili 3 domáce družstva z mesta Szeghalom, hasiči z Poľska / mesto Lodz/ ,Českej republiky /mesto Toužim/ a Slovenskej obec Pobedim. Poďakovanie patri aj sponzorom ktorí nám zúčastniť hasičského tábora a súťaže. Sú to : Obec Pobedim, KJ Trade Jozef Kadlec, PD Pobedim, Rastislav Čop, Libor Miklánek a Peter Dudík – DUDIKOS.
Videozáznam z podujatia si môžete pozrieť:
http://www.youtube.com/watch?v=VT5nRVV6D14
Martin Piškula


Súťaž s historickou technikou v Rakoviciach

8. júl 2009

Za krásneho slnečného počasia sa konala dňa 4.júla 2009 v obci Rakovice okres Piešťany netradičná súťaž s hasičskou historickou technikou. Súťaž otvoril predseda DHZ Rakovice Ján Hevier a starosta obce Rakovice Dušan Daloš. Na súťaži sa zúčastnilo 11 hasičských družstiev z toho 9 mužských a 2 ženské družstvá. Súťažilo sa na dva pokusy, počítal sa lepší čas. Hasiči z Pobedima sa umiestnili na 5. mieste.
Po skončení súťaže boli všetky družstvá odmenené krásnym dreveným autíčkom, ktoré ručne vyrezal p. Ján David z Piešťan.
Martin Piškula, predseda DHZ Pobedim


Kuchyňa starých materí na Myjave

25. jún 2009

V dňoch 20 a 21. júna t.r. sa L. Dudíková so svojou vnučkou Martinkou Dudíkovou a M. Mizeráková zúčastnili podujatia MYJAVA 2009 – jubilejný 50. Medzinárodný folklórny festival tradičnej kultúry a 5. Festival európskej tradičnej kultúry na ktorom sa predstavili a návštevníkom pripravili špeciality pobedimskej kuchyne ako pšenové opatance na slano a na sladko a zázvorníky.

Mgr. Mária Mizeráková


Deň detí

25. jún 2009

Tohoročný Veľký deň detí bol síce daždivý, no napriek tomu sa uskutočnila podstatná časť avizovaného programu. Kynológovia sa predstavili so svojimi zverencami, kto mal záujem mal k dispozícii kolkáreň. Na blízko Zástodolí sa pod dozorom dospelých chytali ryby a na vodnej hladine sa mohli deti previesť člnom. Súťažilo sa v hode loptičkou, chytali sa rybičky, starší si mohli zastrieľať a menšie i väčšie deti sa pretekali vo vreci a s vajíčkom na lyžičke. Kreslilo sa na tvár i na výkresy. Účastníci súťaží si odniesli zaslúžené odmeny a mali zdarma občerstvenie. Lákali štvorkolky a predstavili sa i hasiči a to tak dospelí ako ich budúci nasledovníci. Hasiči, členovia Dobrovoľného hasičského zboru, najskôr hasili auto a potom za pomoci techniky vozidlo rozrezali. K dispozícii bol tiež stolnotenisový stôl s raketami a pre najmenších šmykľavky a tunel. V závere dňa detí vystúpili najmenšie cvičenky. Pre nepriaznivé počasie z programu museli byť vynechané atrakcie ako nafukovací hrad, trampolína, jazda na koni a nehral sa ani futbal.
Organizátormi podujatia pre deti bola Obec Pobedim a TJ Pobedim v spolupráci s miestnymi organizáciami. Moderátorom dňa detí bol Ivan Pätnický, ktorý sa postaral i hudbu. Veľký deň podporili viacerí sponzori za čo im patrí poďakovanie, rovnako ako všetkým, ktorí pri organizovaní a zabezpečovaní Veľkého dňa detí pomáhali.
I.P.


Najmenší olympionici

16. jún 2009

Dňa 13. júna .t.r.sa v Považanoch uskutočnila olympiáda detí materských škôl. Na olympiáde sa zúčastnili so svojimi učiteľkami i deti našej materskej školy. I keď nezískali medaily pekne reprezentovali našu obec. Veď nie je podstatné zvíťaziť, ale zúčastniť sa.
I.P.

Foto: viď Fotogaléria


Druhé miesto v súťaži mladých hasičov

10. jún 2009

V príjemnom prostredí Zemianskeho Podhradia sa 6. júna t.r. uskutočnilo okresné kolo súťaže mladých hasičov. Z našej obce súťažili dve družstvá a to Pobedim 1 a Pobedim 2. Družstvo Pobedim 1 sa umiestnilo z 10. družstiev na výbornom 2. mieste a Pobedim 2 obsadil 7. miesto. Súťažilo sa v disciplínach : útok CTIF, štafeta 400 metrov a útok s vodou. Po skončení súťaže a pred vyhlásením výsledkov Dobrovoľný hasičský zbor Pobedim prezentoval ukážku hasenia pevných látok s moderným hasičským vozidlom Mercedes Vario.
Martin Piškula

Foto:viď Fotogaléria


Divadelné predstavenie Kráska a zviera

9. jún 2009

V nedeľu 7. júna sa návštevníkom kultúrneho domu predstavili žiaci základnej školy hrou Kráska a zviera. Žiaci a pedagógovia školy ako aj ochotní spolupracovníci takto pokračovali v tradícii školských divadelných predstavení. Účasť bola väčšia ako v minulých rokoch, rovnako bola i vyššia úroveň predstavenia. Zaslúžili sa o to mladí herci predovšetkým Martin Holubec / Zviera / Klára Jankechová / Kráska/, Adriana Miklovičová / otec /, Barbora Košútová a Lívia Žitňanská / dcéry /. Solídne výkony podali i Kristína Dudíková a Denis Džikič ako aj ďalší účinkujúci.
Na divadelné dosky priviedli malých hercov Mgr. Janka Škanderová a Mgr. Jela Košútová. Maľba kulís bola dielom Jiřiho Škanderu.
I.P.

Foto: viď Fotogaléria


Voľby do Európskeho parlamentu

9. jún 2009

Pobedimčania prejavili malý záujem o voľby do Európskeho parlamentu Podľa zápisnice volebnej komisie bola účasť nižšia ako celoslovenský priemer, konkrétne 16.58 %. Podľa výsledku volieb najviac hlasov získali kandidáti strany Smer / 57 / , druhé sa umiestnilo KDH /30 /, treťou úspešnou stranou bola SDKÚ / 23 / a štvrté bolo HZDS / 21 /.
I.P.

Foto: viď Fotogaléria


Folklórny súbor Kelen Romale na festivale

9. jún 2009

V obci len nedávno vznikol folklórny rómsky súbor Kelen Romale, ktorého vedúcou je Mária Mizeráková. Nacvičil rómske piesne a tance a s nimi vystúpil na IV. Medzinárodnom festivale detských folklórnych súborov v Stupave a v Bratislave. Členov súboru, jeho vedúcu M. Mizeráková a starostu obce Martina Lednického prijal, spolu s ďalšími predstaviteľmi súborov, primátor hlavného mesta Bratislavy Andrej Ďurkovský.
I.P.
Foto: viď Fotogaléria


Pobedim v Bruseli

4. jún 2009

Pobedim v Bruseli
Naša obce sa úspešne prezentuje i v Bruseli, konkrétne v sídle Zastúpenia Trenčianskeho samosprávneho kraja v Dome slovenských regiónov Brusel. Propagačné a iné dokumentačné materiály z Pobedima boli najskôr súčasťou výstavy Križovatky Európy, ktorá bola súčasťou osláv 5. výročia vstupu Slovenska do EÚ. Pred touto akciou sa dňa 9. mája t.r. v Bruseli, prezentovalo 55 regiónov zo 14. európskych krajín svoje tradície, regionálne špeciality, históriu a súčasnosť. Na tomto podujatí bol prezentovaný aj Pobedim ako súčasť predstavenia Trenčianskeho samosprávneho kraja a osobitne jeho histórie v období Veľkej Moravy. Spomínanú výstavu Križovatky Európy inicioval Zlínsky a Olomoucký kraj v spolupráci s Trenčianskym a Nitrianskym samosprávnym krajom.
Expozíciu Trenčianskeho samosprávneho kraja pripravil odbor kultúry TSK v spolupráci s Trenčianskym múzeom v Trenčíne, Vlastivedným múzeom v Považskej Bystrici, Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi a našou obcou Pobedim. V stánku kraja prezentovala históriu a kultúrne zaujímavosti zástupkyňa TSK v Bruseli Beata Balková, ktorá odovzdala pamätnú medailu Pobedima, vydanú z príležitosti 600. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci, pani Irene Nenicken z belgického mestečka Raenen, ktorú výstava veľmi zaujala.
Spracované podľa: Deň otvorených dverí vo Výbore regiónov, www.tsk.sk. a informácií Beaty Balkovej.
Fotodokumentácia: viď Fotogaléria
I.P.


Taktické cvičenie 2009

24. máj 2009

Obec Pobedim a Obecný hasičský zbor Pobedim v spolupráci so záchrannými zložkami Hasičským a záchranným zborom Nové Mesto nad Váhom a Záchranou službou Piešťany uskutočnili dňa 23. mája t.r. taktické cvičenie Požiar obytného domu v budove obytného domu č. 456 / Zákostolná ulica /.
Cieľom cvičenia bolo uhasenie požiaru a ošetrenie a prevoz ranených. Cvičenie vzbudilo pozornosť tak dospelých ako aj detí. Hasičský obecný zbor použil i hasičské a záchranné vozidlo len nedávno odovzdané obci Pobedim ministrom vnútra SR Róbertom Kaliňákom.
Foto: viď Fotogaléria
I. Pastorek


Slávnostné odovzdanie moderného hasičského vozidla

19. máj 2009

Obec Pobedim získala nový hodnotný prírastok do svojho majetku. Ide o moderné hasičské vozidlo Mercedes Vario, ktoré slávnostne odovzdal minister vnútra SR Róbert Kaliňák. Stalo sa tak 18. mája t.r. pred budovou hasičskej zbrojnice.
Ministra a predstaviteľov hasičských a záchranných zborov privítal starosta obce Martin Lednický. Samotné odovzdanie vozidla uskutočnil minister vnútra R. Kaliňák a po ňom prehovorili riaditeľ Krajského hasičského a záchranného zboru v Trenčíne plukovník Michal Jurdík a riaditeľka Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Novom Meste nad Váhom Jana Bušová. Hasičské a záchranné vozidlo posvätil správca farnosti vdp. Marián Vivodík . Úvod a záver milej slávnosti patril folklórnej skupine Pobedimčan. Po slávnostnom akte si hostia prezreli interiér požiarnej zbrojnice a zapísali sa do pamätných kníh obce a dobrovoľného hasičského zboru
Foto. Viď Fotogaléria
Ivan Pastorek


Deň matiek 2009

17. máj 2009

Oslava Dňa matiek sa uskutočnila dňa 17. mája t.r., teda o týždeň neskôr ako bol oficiálne sviatok. V úvode milej slávnosti, tradične bohato navštevovanej rodičmi a prarodičmi detí materskej školy a žiakov, odznela príležitostná báseň a potom sa k matkám a starým mamičkám prihovoril starosta obce Martin Lednický. Vo svojom príhovore ocenil úlohu matky a ich nezastupiteľnú funkciu v rodine a v spoločnosti. Program osláv Dňa matiek pokračoval vystúpením najmenších, detí materskej školy, ktoré mali veľký úspech u obecenstva. Podobne zaslúžený potlesk si vyslúžili i žiaci základnej školy, recitátori, speváci a tanečníci. Nechýbala ani scénka s tematikou mája- mesiaca lásky. Záver patril všetkým účinkujúcim, ktorým poďakovala, rovnako tiež pedagógom, riaditeľka školy dr. Jarmila Gáborová .
Foto: Viď Fotogaléria stránky


Pocta sv. Floriánovi

8. máj 2009

Dňa 3. mája, deň pred sviatkom sv. Floriána, vzdali pobedimskí hasiči hold a uctili si svojho patróna a patróna pred požiarmi. Začiatkom akcie bola omša v miestnom kostole sv. Michala archanjela, ktorá bola odslúžená ako poďakovanie za ochranu pred požiarmi a živelnými pohromami. Omšu celebroval vdp. Jozef Lednický a hasiči sa na nej zúčastnili s historickou hasičskou zástavou. Po skončení omše sa hasiči a obyvatelia odobrali k soche sv. Floriána, kde o patrónovi hasičov prehovoril člen výboru DHZ Ing. Ladislav Melicher. Súčasťou tradičnej akcie, na ktorej sa zúčastnil tiež starosta obce Martin Lednický, bolo i položenie kytice kvetov k soche sv. Floriána. Treba pripomenúť, že deň pred touto akciou, v sobotu 2. mája, zasahovali naši hasiči pri likvidovaní požiaru v Rakoviciach.
I.P.


Stavanie mája

1. máj 2009

Už tretí rok za sebou sa uskutočnilo 30. apríla Stavanie mája. Samotný máj postavili na tradičnom mieste, pred svadobkou, pobedimskí hasiči a aktívne pomáhal i starosta obce M. Lednický. Tento po úspešnom postavení mája privítal prítomných občanov a požiadal folklórnu skupinu Pobedimčan o kultúrny program.
Členovia folklórne skupiny zaspievali tradičné piesne a program obohatila harmonika a vystúpenie drotára. Účastníci kultúrnej akcie strávili príjemný podvečer, k čomu prispelo i malé občerstvenie pohárom vína. Za účasť Pobedimčanov a za program folkloristov v závere poďakoval starosta obce Martin Lednický.
Foto: Fotogaléria
I.P.


160. výročie úmrtia Jána Hollého

21. apríl 2009

Obec Pobedim si 160. výročie básnika a kňaza Jána Hollého pripomenula účasťou na spomienkovej oslave v obci Dobrá Voda , kde je J. Hollý pochovaný. Starosta obce Martin Lednický, v mene obce Pobedim, priniesol veniec, ktorý sa položil ku hrobu a pamätníku básnika a národovca a zúčastnil sa spomienkových osláv, ktoré zorganizoval Trnavský samosprávny kraj a obec Dobrá Voda.
Pripomíname, že Pobedim v minulom roku oslávil 200. výročie pôsobenia Jána Hollého v obci a to za účasti viacerých hostí a občanov Pobedima. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti sa fara v ktorej kňaz a básnik pôsobil opravuje, nebolo možné umiestniť k pamätnej tabule J. Hollého spomienkový veniec a tak si výročie jeho úmrtia uctila obec účasťou na spomienkových oslavách. Osobnosť Jána Hollého pripomenuli tiež obrazové materiály umiestnené v obecnej vitríne.
I.P.


Najviac hlasov získal I. Gašparovič

7. apríl 2009

V 2. kole volieb prezidenta republiky najviac hlasov získal súčasný prezident Ivan Gašparovič. Volebná účasť bola o niečo nižšia ako celoslovenský priemer / 49,69 % /. V súboji s Ivetou Radičovou I. Gašparovič získal 352 hlasov / 72.88 %/ a I. Radičová 131 hlasov, v precentuálnom vyjadrení 27,12 % hlasov.
I.P.


Deň učiteľov

31. marec 2009

Ako každoročne i v tomto roku si predstavitelia obce pripomenuli sviatok pedagógov a pracovníkov školy. Dňa 31. marca prijal starosta obce Martin Lednický učiteľov a pracovníkov Základnej školy s materskou školou Jána Hollého v obradnej sieni obce. Na začiatku slávnostného prijatia a stretnutia učiteľov a nepedagogických pracovníkov vystúpili s milým kultúrnym programom žiaci základnej školy. Po privítaní účastníkov stretnutia Vladimírou Žitňanskou predseda komisie kultúry a vzdelávania Mgr. Ivan Pastorek ocenil činnosť školy na poli kultúry. V slávnostnom príhovore starosta obce poďakoval učiteľom a pracovníkom školy za ich prácu, ktorú mnohí ocenia až po skončení základnej školskej dochádzky. Program stretnutia pokračoval podpisom v pamätnej knihe obce Pobedime a odovzdaním kvetu. Za účasť na prijatí poďakovala V. Žitňanská a starosta obce slávnostným prípitkom zaželal pedagógom i všetkým pracovníkom školy veľa úspechov a pevné zdravie.
Obrazová dokumentácia – pozri Fotogaléria
I.P.


Pobedimská kvapka krvi realitou

24. marec 2009

Už po tretíkrát sa 18. marca t.r. uskutočnil dobrovoľný odber krvi v naše obci. Humánnu akciu zorganizoval Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Pobedim v spolupráci s Národnou transfúznou službou. Odberu krvi mobilnou jednotkou sa v miestnom účelovom zariadení svadobke zúčastnilo 27 dobrovoľných darcov krvi, ktorým organizátori, za pomoci tradičných sponzorov / Obec Pobedim, Poľnohospodárske družstvo Pobedim, Studená kuchyňa Slezák a Cukráreň Peter Žarnovický Nové Mesto nad Váhom / pripravili malé občerstvenie.
Všetkým zúčastneným ďakujú nielen organizátori akcie, ale určite aj všetci tí, ktorým darovaná krv, táto životodarná tekutina, pomohla.
I.P.


Pobedimská kvapka krvi po tretí krát

17. marec 2009

Miestna organizácia Červeného kríža v spolupráci s Národnou transfúznou službouou Trenčín už po tretí krát v našej obci uskutoční odber krvi mobilnou jednotkou.
Odber sa uskutoční 18.3.2009 od 7,30 v Miestnom účelovom zariadení Svadobka.
Ďakujeme, všetkým, ktorí sa zúčastnia tejto prospešnej akcii a tešíme sa na všetkých prvodarcov.

Miestna organizácia Červeného kríža


Spoločenské organizácie bilancovali

12. marec 2009

Tak ako každoročne aj v tomto roku spoločenské organizácie a spolky pôsobiace v obci v obci bilancovali svoju činnosť a členskej základni predložili plán aktivít na najbližšie obdobie. Podľa našich informácií sa výročné, prípadne hodnotiace schôdze, uskutočnili v týchto organizáciách: Dobrovoľný hasičský zbor Pobedim, Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku, Miestna organizácia Slovenského zväzu záhradkárov, Rybársky spolok Zástodolie, Miestna organizácia Poľovníckeho zväzu a Telovýchovná jednota Sokol – ženy. Na väčšine týchto schôdzi sa zúčastnil starosta obce, ktorý ocenil činnosť organizácií a spolkov tak pre členov, ako aj na úžitok celej obce.
O priebehu členských schôdzi a predovšetkým o činnosti organizácií budeme, na základe dodaných podkladov, informovať v najbližšom jarnom čísle obecných novín Pobedimčan.
Obrazová dokumentácia – Fotogaléria
I.P.


Vianoce 2008

12. marec 2009

Predvianočnom období, v decembri 2008, sa uskutočnili akcie, ktoré pripomenuli nadchádzajúce najkrajšie sviatky roka.
S vianočným pásmom Od Ondreja do Vianoc reprezentovali členovia folklórnej skupiny Pobedimčan a žiaci základnej školy našu obce v Bratislave a to na tradičných Vianočných trhoch. Skoro hodinové vystúpenie pred početným publikom malo veľmi priaznivú odozvu.
Týždeň pred Vianocami základná škola s materskou školou usporiadala vianočný trh a vianočnú besiedku. Tieto akcie sa uskutočnili vo svadobke a tak ako v minulom roku i v tomto roku vystúpenia našich žiakov a ich šikovnosť , ktorú prejavili na ponúkaných vianočných výrobkoch, ocenili početní návštevníci.
Obrazová dokumentácia – Fotogaléria
I.P.


Stretnutie najmladších i seniorov obce

12. marec 2009

Po dlhšom období sa v obradnej sieni obce stretli najmladší občania Pobedima. V sieni sa totiž 29. novembra uskutočnilo privítanie detí narodených v rokoch 2007 – 2008. Slávnostný príhovor starostu Martina Lednického bol adresovaný rodičom a pre deti boli pripravené darčeky a nechýbali ani finančné príspevky obce. Trvalou spomienkou na milú slávnosť, ktorého súčasťou bol kultúrny program žiakov základnej školy, bude zápis v pamätnej knihe s podpismi rodičov.
V ten istý deň boli pozvaní do obecného účelového zariadenia / svadobky/ jubilanti – pobedimskí seniori. Vo svadobke ich čakali vkusne prestreté stoly a darčeky spolu s kvetom. Už tradičnú akciu otvorilo vystúpenie žiakov základnej školy. Po ňom nasledoval oficiálny program v ktorom sa moderátorka akcie V. Žitňanská prihovorila k prítomným a uviedla príhovory Mgr. I. Pastorka a starostu obce Martina Lednického. I. Pastorek pripomenul životné výročia pozvaných a menoslov občanov starších ako 75 rokov. Slávnostný príhovor predniesol starosta obce M. Lednický, ktorý ocenil ich podiel na rozvoji obce a zaželal im predovšetkým pevné zdravie. Po oficiálnom programe čakala pozvaných jubilantov večera, občerstvenie a vystúpenie hudobno – speváckej skupiny Bratia Zamiškovci.
Obrazová dokumentácia – Fotogaléria
I.P.


Pobedimská kvapka krvi

28. október 2008

Dňa 22. 10. 2008 sa v našej obci uskutočnila po druhýkrát Pobedimská kvapka krvi, ktorej sa zúčastnilo 30 darcov.

1. Vavro Tomáš
2. Marková Anna
3. Svetlík Ján
4. Holubec Miroslav
5. Klimová Lenka
6. Žitnanská Elena ml.
7. Mizeráková Mária ml.
8. Černoková Michaela
9. Mrekajová Jarmila
10. Mrekaj Marek
11. Pogranová Alena
12. Urban Miloš
13. Hesko Peter
14. Čopová Soňa
15. Pätnický Ivan
16. Ondruška Ľubomír
17. Majerník Pavol
18. Melicher Peter
19. Desát Branislav
20. Desátová Mária
21. Černok Juraj
22. Šupka Michal
23. Klimo Tomáš
24. Lednický Lukáš
25. Marko Peter
26. Miklovičová Lenka
27. Palkovič Jarolím
28. Palkovič Miloš
29. Lednický Martin, starosta obce
30. Povazsai Ján

Elena Žitnanská


Oficiálna stránka cintorína

28. október 2008

Oficiálna stránka nášho cintorína, kde si môžete pozrieť mapu cintorína je www.3wsk.sk

Elena Žitnanská


Výstava Pobedimské výročia 2008

29. september 2008

Ako je už tradíciou, počas pobedimských hodov / 27.- 29. septembra t.r. / bola sprístupnená výstava venovaná významným výročiam a to 200. výročiu pôsobenia Jána Hollého v Pobedime, 330. výročiu postavenia a posvätenia kostola sv. Michala archanjela a 60. výročiu Folklórnej skupiny Pobedimčan. Organizátormi výstavy bola Obec Pobedim, Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Pobedim a Folklórna skupina Pobedimčan. Výstava inštalovaná v obecnom účelovom zariadení / svadobka / priblížila návštevníkom život a dielo básnika Jána Hollého a záslužnú činnosť folklórnej skupiny. Materiálmi dokumentačnej a muzeálnej povahy sa návštevníci výstavy mohli oboznámiť s dejinami a umeleckým pamiatkami kostola.
Slávnostné otvorenie výstavy bolo 25. septembra t.r. Kultúrny program v úvode vernisáže výstavy zabezpečila základná škola a folklórna skupina piesňami a básňami. K hosťom otvorenia výstavy sa prihovoril starosta obce Martin Lednický a o obsahu výstavy informoval Mgr. Ivan Pastorek.
Výstava Pobedimské výročia 2008 bola inštalovaná v spolupráci s Podjavorinským múzeom Nové Mesto nad Váhom a vitríny pre vzácne knihy a archívny materiál boli zapožičané z Balneologického múzea v Piešťanoch.
Foto: viď Fotogaléria – Novinky
Mgr. Ivan Pastorek


330. výročie kostola sv. Michala archanjela

15. september 2008

Dňa 7. septembra z príležitosti 330. výročia postavenia a posvätenie kostola sv. Michala archanjela v našej obci sa konala oslava tohto významného výročia. Oslava sa začala slávnostnou sv. omšou ktorú celebroval správca farnosti vdp. Marián Vivodík a homíliu o význame chrámu predniesol pobedimský rodák páter Ján Kadlec SJ.
Popoludní oslava pokračovala kultúrnym programom. Na úvod zazneli piesne v podaní folklórnej skupiny Pobedimčan a potom prítomných privítal správca farnosti vdp. M. Vivodík. Na jeho príhovor nadviazal starosta obce Martin Lednický, ktorý pripomenul dôležitosť kostola a starostlivosť tak o chrám Boží ako aj kultúrnu pamiatku. Mgr. Ivan Pastorek o svojom príspevku uviedol základné fakty ku stavbe kostola a jeho posvätenie jágerským biskupom Ferdinandom Pálffym.
Hlboký kultúrny a estetický zážitok u prítomných kultúrneho programu zanechali piesne v podaní speváckeho zboru z Piešťan Coro Laudamus. Odzneli piesne predovšetkým sakrálneho charakteru pod vedením šéfdirigenta Jána Procházku ako i známe hymnické piesne Eugena Suchoňa. Účinkujúcim sa v závere poďakoval vdp. M. Vivodík.
Organizátorom osláv 330. výročia postavenia a posvätenia Kostola sv. Michala bola Rímskokatolícka cirkev farnosť Pobedim a Obec Pobedim.
Mgr. Ivan Pastorek


Pobedimskí mladí hasiči súťažili v Českej republike

26. august 2008

V dňoch 7.8 až 17.8.2008 sa pobedimskí mladí hasiči zúčastnili medzinárodnej hasičskej súťaže v obci Toužim v Českej republike. Na tejto súťaži si mladí hasiči zmerali sily s kamarátmi z českej, poľskej a maďarskej republiky. Usporiadateľom súťaže bol Zbor dobrovoľných hasičov Toužim.
DHZ Pobedim pripravil na tuto súťaž 3 hasičské družstvá. Prvé družstvo bolo zmiešané a tvorili ju chlapci a dievčatá od 10 do 15 rokov. Ďalšie dve družstvá, ktoré reprezentovali našu obec a celé Slovensko, boli chlapci od 15 rokov do 18 rokov. Súťažilo sa v disciplínách: hasičská štafeta /2 pokusy/ a hasičský útok s vodou /1 pokus/. Najmenší sa umiestnili na 4.mieste a družstvo starších Pobedim A sa obsadilo pekné 3.mieste a získalo krásny veľký pohár. Pobedim B sa umiestnil na 4.mieste. Konali sa tiež turnaje vo futbale a volejbale. V oboch turnajoch družstvo Pobedima zvíťazilo. Hasiči navštívili zámok Bečov nad Teplou, pivovar v Plzni, Karlove Vary, Most a Mariánske lázne
Martin Piškula
predseda DHZ Pobedim


Hasiči súťažili s historickou technikou

8. júl 2008

Dňa 5.júla 2008 sa Obecný hasičský zbor Pobedim zúčastnil na hasičskej súťaži z historickou technikou v obci Rakovice.
Na súťaži sa zúčastnilo celkovo 8 hasičských družstiev z toho 2 družstvá žien. Súťažilo sa na dva pokusy a hodnotil sa lepší čas. Prvé pokusy vykonali všetky družstvá s technikou DHZ Rakovice a pri druhom pokuse mali možnosť použiť svoju techniku, alebo techniku usporiadajúceho zboru.
Naše družstvo zvíťazilo na tejto súťaži časom 27,91 sekúnd Víťazné hasičské družstvo tvorili: Martin Piškula, Erik Hesko, Matej Palkovič, Miloš Palkovič, Marek Mrekaj, Martin Melicher, Filip Vavro, Martin Kováčik, Martin Klimo a Marek Melicher.

Martin Piškula


Veľký deň detí 2008

28. jún 2008

V sobotu 28. júna t.r. za pekného letného dňa sa uskutočnil Veľký deň detí 2008. Organizátorom sa podarilo, rovnako ako v minulom roku, zabezpečiť bohatý program v ktorom si mohli deti zasúťažiť v hádzaní loptičkou do košíka, chytať ryby, pretekať vo vreciach a s vajíčkom na lyžičke. Tieto disciplíny patrili menším, väčšie deti si mohli za dozoru Poľovníckeho združenia zastrieľať zo vzduchovky, chytať ryby a neskôr sa aj previesť člnom po Zástodolí. Za výkony v súťažiach boli deti odmenené rôznymi cenami. Ceny dostali tiež i tí, ktorí si zahrali kolky ako i naši malí maliari. Svoje umenie ukázali deťom ale aj dospelým návštevníkom členovia kynologickej organizácie a naši hasiči. Poobede sa deti povozili na koňoch zo susednej obec Podolie a atrakciou boli štvorkolky, nafukovací hrad a predovšetkým veľká nafukovacia šmýklavka. Na záver previedli ladnosť a koordinovanosť pohybu dievčatká – cvičenky. Deti sa pridali i k našim dospelým cvičenkám TJ Sokol Pobedim.
Deti účastníci Veľkého dňa detí mali k dispozícii občerstvenie za čo ako i za materiálne a finančné zabezpečenie akcie patrí vďaka organizátorom a v neposlednom rade ochotným sponzorom
/ Obrazová dokumentácia – Fotogaléria /
I.P.


Dievčatá základnej školy medzi najlepšími

27. jún 2008

I v tomto školskom roku sa družstvo dievčat základnej školy v malom futbale prebojovalo do finále. Najskôr museli prejsť postupovými kolami, od obvodového, cez okresné, regionálne i krajské kolo. Všetkými týmito kolami prešli bez prehry, ba dokonca i bez remízy.
Pred nimi sa opäť, už po tretíkrát otvorila cesta na Majstrovstvá SR, ktoré sa tento rok organizovali v rámci olympiády detí a mládeže s medzinárodnou účasťou KALOKAGATIA 2008. V pondelok im šťastie prialo, pretože skupinu vyhrali a na druhý deň ich čakalo semifinále. Práve v tomto zápase sa stretli s neskoršími víťazmi celého turnaja – dievčatami z Trebišova. Hrali s nimi vyrovnanú hru, no akoby si všetko šťastie už vybrali v predchádzajúcich zápasoch. Prišlo prvé veľké sklamanie – prvá prehra po dvoch rokoch.
Pozbierali všetky sily a bojovali o tretie miesto. V tomto zápase sa stretli s dievčatami z Brezna a jednoznačne ukázali komu patrí víťazstvo. Vyhrali 8:5, a bronzové medaile boli ich. Patrí im za to veľké vďaka, ako aj všetkým, ktorí sa o toto vynikajúce zaslúžili
/ Obrazová dokumentácia – Fotogaléria Novinky /
Mgr. Gabriela Bartovičová
Poznámka: Podrobnejšie v budúcom čísle novín Pobedimčan 2/2008


Spomienkové oslavy 200. výročia pôsobenia Jána Hollého v obci

9. jún 2008

Z príležitosti 200. výročia pôsobenia Jána Hollého v Pobedime sa 8. júna t.r. konali spomienkové oslavy venované kňazovi a veľkému slovenskému básnikovi. Oslavy sa začali slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval otec biskup Dominik Tóth. Popoludní spomienkové oslavy pokračovali kladením vencov pri pamätnej tabuli Jána Hollého, ktorá bola v roku 1934 osadená na budovu miestnej pamätnej fary. Pred kladením vencov zaspieval hymnickú pieseň Trenčiansky spevácky zbor pod vedením dr. Jozefa Vakoša. Pietna spomienka pokračovala poetickým vstupom herca doc. Juraja Sarvaša a príhovormi Ing. Magdy Košútovej poslankyne NRSR a profesora Imricha Sedláka, ktorý zastupoval Maticu slovenskú. Súčasťou kultúrneho programu pietnej spomienky bolo tiež spevácke vystúpenie žiakov základnej školy. Program osláv vyvrcholil slávnostným programom v kultúrnom domu. Tu svojimi príhovormi pripomenuli básnikov odkaz doc. Juraj Sarvaš, starosta obce Martin Lednický, Mgr. Ivan Pastorek, predseda komisie kultúry a vzdelávania a viacerí hostia podujatia. V kultúrnom programe vystúpil Folklórny súbor Pobedimčam, Detský folklórny súbor Kornička z Trenčína a Trenčiansky spevácky zbor. Podrobnejšiu správu o priebehu osláv prinesie letné vydanie obecných novín Pobedimčan.
/ Obrazová dokumentácia – Fotogaléria – Novinky /
Mgr. Ivan Pastorek


Deň detí na škole

3. jún 2008

Škola a Deň detí – neodmysliteľne patria k sebe. Inak tomu nebolo, ani v tomto školskom roku. V piatok 30.5.2008 učitelia ZŠ, nepedagogický pracovníci i rodičia pripravili Deň plný zábavy a radosti pre všetkých žiakov našej školy.
Tento vydarený deň sa začal ráno, návštevou divadelného predstavenia klasickej rozprávky Zlatovláska. Z kultúrneho domu sme sa presunuli na školský dvor, kde už boli pripravené stanoviská s mnohými súťažami. Odmenou im boli žetóny, za ktoré potom mohli „nakupovať“ v „čarovnom obchode“ plnom hodnotných cien a sladkostí.
Mnohí využili i maľovanie na tvár. Prázdne brušká si priebežne napĺňali opečenými špekáčikmi a samozrejme chutnou malinovkou.
Milým prekvapením a spestrením programu bola návšteva predsedu SAŠŠ Dr. Antona Javorku, ktorý prišiel osobne zablahoželať a odovzdať sadu dresov našim dievčatám, ktoré budú reprezentovať školu na M – SR v malom futbale na Kalokagatii.
Tento deň bol nezabudnuteľný pre každého z nás.
Obrazová dokumentácia – Fotogaléria /Novinky /


Divadelné predstavenie Zlatovláska žiakov ZŠ

1. jún 2008

Na Deň detí, v nedeľu 1. júna t.r. zahrali malí divadelníci, žiaci základnej školy, divadelné predstavenie Zlatovláska. Rozprávkovú hru si pozrelo pomerné početné publikum, ktoré odmenilo výkony hercov častým potleskom. Divadelníkov nacvičovali Mgr. A. Hulmanová a riaditeľka školy J. Škanderová. Pomáhali im ďalší dobrovoľníci a to tak pri príprave hry ako aj počas predstavenia. Na záver všetkým poďakoval starosta obce Martin Lednický a vyjadril presvedčenie, že predstavenie žiakov Základnej školy s materskou školou Jána Hollého nebolo posledné.
/ Obrazová dokumentácia – Fotogaléria – Novinky /


Dievčatá základnej školy na olympiáde detí a mládeže

27. máj 2008

Tak ako každý školský rok i v tento SASŠ a Jednota COOP, nadácia Jednota školám, zorganizovala 4. ročník turnajov v malom futbale v kategórii starší žiaci, mladší žiaci, žiačky ZŠ. Mladší žiaci zvíťazili v oblastnom kole, postúpili do okresného kola, kde im o maličký kúsok – 1 gól ušiel postup do regionálneho kola. Aj taký býva futbal! Niekomu prináša radosť, iným zostávajú slzy pre plač. A tie zatiaľ neokúsili naše dievčatá, ktoré najskôr v školskom roku 2005/2006 postúpili na celoslovenské finále v Senci, kde obsadili pekne 5.miesto a v školskom roku 2006/2007 na celoslovenskom finále v Brezovej pod Bradlom získali 1. miesto a titul Školské majsterky Slovenska v malom futbale. Prebojovať sa do celoslovenského finále 3. rok za sebou bolo ich snom, ktorý. sa 20. mája 2008 podarilo aj splniť. Dievčatá postúpili do Púchova, odniesli sme si pohár, diplom za prvé miesto a postup na vrchol – účasť na olympiáde detí a mládeže KALOKAGATIA 2008.
Foto – Fotogaléria 01. 7


Vydarené taktické cvičenie

26. máj 2008

V pekné sobotné dopoludnie 24. mája t.r. sa v našej obci realizovalo už tretie, v poradí však najväčšie taktické cvičenie hasičov a záchranárov. Za účasti početného miestneho publika Obecný hasičský zbor Pobedim, v spolupráci zo záchrannými zložkami a síce Hasičským a Záchranným zborom Nové Mesto nad Váhom Hasičským a Záchranným zborom Piešťany a Záchrannou službou Piešťany uskutočnili likvidáciu požiaru a transport ranených z objektu Zdravotného strediska / cvične obytný dom /. Účinne im tom pomáhala moderná hasičská a záchranárska technika. Záverom akcie bolo vyhodnotenie, ktoré bolo pre aktérov cvičenia priaznivé. Správy o taktickom cvičení boli súčasťou reportáží televízií JOJ, TA3 a Pohoda / Nové Mesto nad Váhom /.
/ Obrazová dokumentácia – Fotogaléria 01.6. Novinky /
I.P.


Deň matiek

12. máj 2008

Druhú májovú nedeľu sa konala v našom kultúrnom dome tradičná oslava Dňa matiek. Organizátormi tohoročného sviatku bola Obec Pobedim a Základná škola s materskou školou Jána Hollého Pobedim. Mamám a starým matkám zaželal, vo svojom slávnostnom príhovore, všetko najlepšie, hlavne zdravie a pohodu, starosta obce Martin Lednický. Potom už nasledoval bohatý kultúrny program detí materskej a žiakov základnej školy. Odzneli milé básničky a hovorené pásmo našich najmenších a piesne, tance ako aj rozprávka v podaní žiakov školy. Nechýbali ani moderné tance a sólové spevy. Za program venovaný matkám starosta obce M. Lednický, ktorý osobitne vyjadril vďaku pedagógom školy za prípravu tohoročného sviatku matiek.
/ Obrazová dokumentácia – Fotogaléria – Kultúra /
I.P.


Stavanie mája

2. máj 2008

V podvečer 30. apríla sa uskutočnilo Stavanie mája, akcia, ktorá mala premiéru v minulom roku. Tohto roku bol máj postavený bez pomoci techniky a to členmi DHZ Pobedim, ktorým pomáhali ďalší dobrovoľníci. Účastníkov akcie privítal starosta obce Martin Lednický. Po jeho príhovore zaspievali príležitostné piesne členovia Folklórnej skupiny Pobedimčan, ktorá si v tomo roku pripomína 60. výročie svojho založenia. / Viď Fotogaléria – Kultúra / /
Záver tohoročného Stavania mája patril reprodukovanej hudbe.
I.P.


60. výročie Folklórnej skupiny Pobedimčan

22. apríl 2008

V nedeľu 20. apríla t.r. sa v kultúrnom dome uskutočnili oslavy 60. výročia založenia Folklórnej skupiny Pobedimčan. Program otvorila príležitostnou básňou vedúca skupiny Mária Bieliková a po nej moderátorka akcie Vladimíra Žitňanská privítala pozvaných hostí a prítomných obyvateľov Pobedima. Slávnostný príhovor predniesol starosta obce Martin Lednický a históriu a posledných 10 rokov skupiny priblížil Mgr. Ivan Pastorek. K významnému výročiu blahoželal členom skupiny i riaditeľ Trenčianskeho osvetového strediska Mgr. V. Zvalený. Súčasťou slávnostného programu bolo tiež ocenenie zaslúžilých členov jubilujúcej skupiny.
V bohatom kultúrnom programe, pri ktorom početné publikum nešetrilo potleskom, vystúpil jubilujúci Pobedimčan s pekným folklórnym pásmom Priadky, ktorý čerpá z miestnych zvykov. Folklórnu skupinu pozdravila ľúbivými speváckymi vstupmi ženská spevácka skupina Kolovrátotk z Melčíc a rezkou hudbou, krásnym spevom a temperamentným tancom sa ku gratulatnom pridal folklórny súbor Máj z Piešťan. / Pozri Fotogaléria – Kultúra /.
Na záver príjemného kultúrneho popoludnia sa piesňami rozlúčili so spokojnými návštevníkmi všetci účinkujúci, ktorým za vystúpenie poďakoval starosta obce Martin Lednický.
I.P.


Cvičenky T J Sokol Pobedim – hodnotenie i plán

8. marec 2008

Na výročnej členskej schôdzi 3. marca t.r. sa stretli cvičenky TJ Sokol Pobedim. Medzi sebou privítali starostku Považskej župy M.R. Štefánika Oľga Samákovú, starostu obce Martina Lednického a predsedu komisie športu OZ Jozefa Mašána.


Pochovávanie basy

13. február 2008

V sobotu, 2. februára sa v kultúrnom dome uskutočnilo tradičné pochovávanie basy. V prítomnosti zvedavých návštevníkov basu pochovali členovia folklórnej skupiny Pobedimčan a Dobrovoľného hasičského zboru Pobedim, ktorí boli doplnení dobrovoľníkmi. I napriek pochovaniu basy nechýbala tanečná zábava s hudobnou skupinou Old boys.


Výročná členská schôdza JDS…

12. február 2008

Po viac ako roku činnosti snemovali členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Schôdza sa konala 3. februára v priestoroch účelového zariadenia obce Svadobky. Pobedimskí seniori bilancovali činnosť organizácie, plánovali náplň organizácie na ďalšie obdobie a zároveň si pripravili i kultúrno – spoločenský program Z iniciatívy výboru JDS a členov folklórne skupiny Pobedimčan pochovali basu a tiež sa zabavili pri hudbe svojich členov / J. Melichar, J. Vavro, B. Gono a V. Melicher./ Zopakovali si tak úspešné Fašiangové popoludnie z minulého roku a v dobrej nálade sa rozchádzali do svojich domov.