Nový obetný stôl v kostole sv. Michala archanjela

V kostole sv. Michal archanjela sa vymenil drevený oltárny stôl za mramorový a podobne sa za drevenú ambonu inštalovala ambona z rovnakého materiálu ako oltárny stôl. Podobná výmena stolov sa udiala i v ďalších kostoloch a to na základe doporučenia uvedeného v Kódexu kanonického práva.

Autorom obetného stola a ambóny je RNDr. Jozef Domin, KBT, s.r.o. Piešťany (Hubina 246). Autor oltára okrem iného vytvoril obetný stôl v Katedrále sv. Emeráma v Nitre. Tvar oltára bol prevzatý z osemhranných sivých stĺpov, ktoré oddeľujú hlavnú loď kostola od bočných. Materiálom obetného stola a ambóny je mramor rosso verona. Farba je prevzatá z pilastrov, polstĺpov na ktorých sú umiestnené konsekračné kríže z roku 1923. V prednej časti obetného stola je rovnoramenný kríž a mozaika ktorej autorom je kapucín Robert Žilka. Mozaika znázorňuje košík s piatimi chlebmi a dvoma rybami. Originál sa nachádza vo Svätej zemi v Tabghe (6. storočie), čo je miesto, kde podľa tradície Ježiš rozmnožil chlieb a ryby. Mozaika je novozákonným predobrazom Eucharistie. Vedľa bohostánku sú dva starozákonné predobrazy Eucharistie (obetovanie Izáka, prorok Eliáš). Na bočnej stene obetného stola sú zverejnení darcovia stola. Vo vnútri oltárneho stola je uložená mramorová platňa s ostatkami svätca sv. Adeodata, prekrytá pečaťou novomestského prepošta Antona Révaya.

Kostol sv. Michala archanjela v Pobedime inštalovaním nového pevného obetného stola má nielen novú liturgickú súčasť presbytéria kostola ale i predmet estetickej a umeleckej hodnoty.

Na základe podkladov správcu Farnosti Pobedim JCLic. Ľuboša Tvrdého spracoval Ivan Pastorek.

Foto: I. Pastorek