Oznam o strategickom dokumente – Podolie

Oznámenie

Obec Pobedim v súlade s § 6, ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien oznamuje, že dňa 10.9.2020 obdržala v zmysle § 6, ods. 2, písm. c) citovaného zákona Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu -„Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce (ZaD č.2 ÚPN-O) Podolie“ do ktorého je možné na Obecnom úrade Pobedim počas úradných hodín nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente -„Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce (ZaD č.2 ÚPN-O) Podolie“ je zverejnené na webstránke: http://eia.enviroportal.sk/eia

V Pobedime dňa 11.9.2020