Slávnostný začiatok školského roka 2018/19

Dvojmesačné prázdniny sa definitívne skončili. Školská brána sa otvorila dokorán, aby sa 3. septembra 2018 začal nový školský rok 2018/2019. V budove školy sa zišli žiaci, pedagogickí i nepedagogickí pracovníci i hostia. Prišli aj prváčikovia v sprievode svojich rodičov. Niektorí si vykračovali smelo, no boli i takí, ktorí mali strach v očkách z niečoho neznámeho. Na úvod zaznela slovenská hymna. Po jej doznení sa k mikrofónu postavila žiačka druhého ročníka Adelka Krajčíková, aby básňou všetkých pozdravila. Po jej vystúpení sa slova ujala riaditeľka ZŠ s MŠ Jána Hollého v Pobedime Mgr. Jarmila Pastulová. Privítala všetkých prítomných, uviedla niekoľko dôležitých informácií o škole i materskej škole, predstavila nových pedagógov a tiež menovala každého zamestnanca školy s uvedením jeho funkcie. Nakoniec sa prihovorila žiakom po jednotlivých triedach a ich triednym učiteľom. Všetkým zaželala, aby sa im v novom školskom roku darilo, aby boli úspešní. To isté zaželala i zamestnancom školy. Starosta obce Pobedim Mgr. Martin Lednický vo svojom príhovore spomenul niektoré dôležité výročia a zaželal žiakom veľa študijných úspechov.

Zrazu sa stalo niečo veľmi zvláštne. Na pódiu sa objavili Šmolkovia. A to nie hocijakí, veď dostali veľmi dôležitú úlohu. Prišli privítať bývalých škôlkarov a slávnostne ich pasovať za prváčikov. Šmoulinka povedala meno a Šmolkovia ich privádzali po jednom na pódium, kde dostali šmolkovskú medailu i malú pamiatku na tento deň „Uvítací list prváka“. Mamy a otcovia sa medzitým podpísali do kroniky školy.

Na konci tejto milej slávnosti Mgr. Pastulová povedala niekoľko organizačných pokynov a ešte raz zaželala všetkým veľa úspechov. Potom sa žiaci spolu so svojimi triednymi učiteľmi rozišli do tried.

Text a foto : Pogranová Eva