Slávnostný začiatok školského roku 2014/15

Oficiálne, slávnostné IMG_1114aotvorenie školského roku 2014/2015 sa začalo 2. septembra 2014 slovenskou národnou hymnou. Škôlkarka Adelka Krajčíková a tretiačka Timejka Havrlentová predniesli báseň, po ktorej riaditeľka ZŠ s MŠ PaedDr. Jarmila Tovačovská  privítala hostí, pedagogických i nepedagogických pracovníkov školy, žiakov, prváčikov, ich rodičov a starých rodičov. Predniesla aj nasledovné informácie. ZŠ s MŠ v Pobedime bude navštevovať 108 žiakov, z toho 56 dievčat a 52 chlapcov. V tomto školskom roku bude pracovať 17 pedagogických zamestnancov a pracovať bude aj 6 nepedagogických zamestnancov. Pre žiakov sú pripravené krúžky a zúčastnia aj rôznych vzdelávacích a poznávacích projektov. Po týchto informáciách sa riaditeľka ZŠ s MŠ prihovorila žiakom postupne po jednotlivých triedach. Začala deviatakmi a nakoniec oslovila prváčikov a ich rodičov. Všetkým žiakom zaželala, aby sa v triedach cítili čo najpríjemnejšie, aby ich trieda bola ozajstným domovom.

Po slávnostnom príhovore riaditeľky nastal čas pre prekvapenie. Na pódiu sa objavili Maťko a Kubko v pobedimskom kroji. Za nimi sa pobrali po rozkazy ich pomocníci vyobliekaní tak, ako sa patrí – vyšívaná biela košeľa, biele nohavice. A veru práce mali až, až. Museli ísť po prváčika, jeho mamičku alebo otecka usadiť k stolu, kde podpísali zápis v školskej kronike „Slávnostné privítanie prváčikov“, potom školáčika zaviesť k Maťkovi a Kubkovi, ktorí ho dekorovali veľkým štvorlístkom, odviesť k pani učiteľke triednej, ktorá mu odovzdala „Pamätný list pre prváčika“ a nakoniec priviesť k rodičom. Bola to veru pre nich riadna námaha.

Po privítaní prváčikov zaspievali Eliška Směřičková a Hanka Melicherová pieseň s názvom September.

V závere tejto krásnej slávnosti všetkých pozdravila aj starostka obce Mgr. Eva Směřičková. Po záverečných pokynoch sa žiaci rozbehli do tried. Prváčikovia spolu s rodičmi a niektorí aj so starými rodičmi v sprievode svojej triednej učiteľky Mgr. Janky Škanderovej odišli do 1. A triedy.

Pogranová Eva

Foto: Pogranová Eva