Spomienka 110. výročia biskupa Jozefa Feranca – fotografie

Dňa 14. marca t. r. bola plánovaná spomienka 110. výročia narodenia biskupa Jozefa Feranca. Vzhľadom k súčasnej situácii s nákazou koronavírus sa spomienková akcia neuskutočnila a tak touto cestou ponúkame fotografie zo života nášho najvýznamnejšieho rodáka.

Fotografie, z archívu Jána Feranca, sú očíslované a texty k fotografiám zverejňujeme.

1. Študent Jozef Feranec 2. Mladý kňaz na návšteve u rodičov v Pobedime 3. S mamičkou vo farskej záhrade v Slovenskom Pravne (1960) 4. Biskupská vysviacka 3. marca 1973 v Nitre – svätiteľ Agostino Casaroli 5. Po biskupskej vysviacke prvýkrát slúžená sv. omša v pobedimskom kostole 6. Obrad sv. prijímania počas tejto sv. omše v Pobedime 7. Ad limina apostolorum v marci 1982. Ide o povinnú návštevu diecézneho biskupa u pápeža  8. Osobné stretnutie so Svätým Otcom Jánom Pavlom II. počas tejto apoštolskej cesty 9. S vdp. Antonom Miartušom 10. Na jednej z birmoviek 11. So sestričkami dominikánkami v Dunajskej Lužnej 12. Pobedimčania radi navštevovali svojho rodáka v Banskej Bystrici a boli vždy vítaní – gratulácia k 85-ke (1995) 13. Našiel si čas aj na stretnutie s telesne postihnutými 14. V kaplnke na biskupskom úrade v Banskej Bystrici 15. Aj emeritný pán biskup má ešte povinnosti (v sprievode Ing. Paľka Katreniaka) 16. Počas ocenenia Mestským zastupiteľstvom v Banskej Bystrici 17. Zápis do pamätnej knihy obce Pobedim pri príležitosti 90. narodenín v marci 2000 18. Chvíľa oddychu v Pobedime 19. Ďakovná sv. omša po 70-rokoch od kňazskej vysviacky slávená na sviatok Svätej rodiny v roku 2002 v Pobedime. Nikto vtedy netušil, že to bude jeho posledná sv. omša slúžená v rodisku