Územný plán obce Čachtice – oznámenie

O Z N A M

Obec Pobedim , ako dotknutá obec, v zmysle § 6, ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamuje, že obdržala Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce (ZaD č. 1 ÚPN-O) Čachtice“, do ktorého možno nahliadnuť, robiť z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade Pobedim do 9.5.2019 počas úradných hodín.

Mgr. Martin Lednický

starosta obce

V Pobedime 23.4.2019