Výročie postavenia a posvätenie kostola

Po 10. rokoch, dňa 9. septembra 2018, si obyvatelia obce opäť pripomenuli výročie postavenia a posvätenia Kostola sv. Michala archanjela v Pobedime. Oslava začala slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval správca farnosti vdp. Ľuboš Tvrdý. Na úvod kultúrneho programu vystúpili členovia folklórnej skupiny Pobedimčan s piesňami s náboženskou a národnou tematikou. Prítomných privítal správca farnosti Ľ. Tvrdý, ktorý vo svojom príhovore ozrejmilo podstatu a význam posvätenia kostola. Prítomných pozdravil starosta obce a vo svojom príhovore zdôraznil význam kostola ako kultúrnej významnej kultúrnej pamiatky S históriu postavenia kostola a s dejinami hlavného oltára oboznámil prítomných Mgr. Ivan Pastorek. Po výklade o histórii hlavného oltára Mgr. Monika Hricková sa podelila s prítomnými s poznatkami z reštaurátorského výskumu, ktorý bol nevyhnutným predpokladom reštaurovania významnej umeleckej pamiatky. V závere oslavy prítomní srdečne ocenili vystúpenie chrámového zboru sv. Cecílie z Nového Mesta nad Váhom. Napriek tomu, že oslava 340. výročia postavenia a posvätenia kostola sv. Michala archanjela, poriadaná Farnosťou Pobedim a Obcou Pobedim, nebola oficiálnou súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva akcia, vhodne zapadla do tohto celoslovenského podujatia.

Text: I. Pastorek

Foto: Eva Pogranová