VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – Strojové vybavenie k projektu Zberný dvor Pobedim

Obec Pobedim, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky „Strojové vybavenie k projektu „Zberný dvor Pobedim“.

Potrebné dokumenty (vrátane príloh) sú v nasledujúcom súbore:

Výzva na strojové vybavenie k projektu Zberný dvor Pobedim (doc, 150 kB)