Výzva na zaplatenie nedoplatkov dane a poplatkov

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľností

a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.

Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov, ktorí neuhradili doposiaľ daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad na rok 2021, prípadne staršie nedoplatky, aby si túto povinnosť splnili najneskôr do 10.12.2021 a to buď zaplatením v pokladni OcU alebo na účet obce, a tak sa vyhli prípadným sankciám. V prípade, že daň a poplatky nebudú uhradené, zoznam dlžníkov bude zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce a správca dane pristúpi k vymáhaniu nedoplatkov dane prostredníctvom exekútora.

Obec Pobedim ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje občanov – daňovníkov, že v zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 3/2012 bola daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.