Zasadnutie obecného zastupiteľstva – pozvánka

Starosta Obce Pobedim, 916 23 Pobedim

P O Z V Á N K A

Podľa § 9, odst. 1 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v P o b e d i m e z v o l á v a m týmto 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pobedime, ktoré sa bude konať dňa 3. júla 2019 /streda/ so stretnutím o 17.00 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ Pobedim.

P r o g r a m :

1. Otvorenie zasadnutia

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Podnety občanov

4. Konsolidovaná výročná správa (uvádza údaje z individuálnej výročnej správy) Obce Pobedim za rok 2018

5. Schválenie kontokorentného a preklenovacieho úveru

6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2019

7. Dodatok č. 4 k VZN č. 1/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu

nákladov na činnosti škôl a školských zariadení v obci Pobedim

8. Prerokovanie zmlúv o vytvorení spoločného DHZ s obcou Horná Streda a s obcou Podolie

9. Žiadosť o prenájom pozemku – Danka Heráková

10. Interpelácie

11. Informácie starostu

12. Rôzne

13. Záver

V Pobedime, dňa 27.6.2019

Mgr. Martin Lednický

starosta obce