Hody 2015 Výstava Plody záhrad. Otvorenie výstavy a posvätenie plodov

SONY DSC
SONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSC