Kultúra všeobecne

Kultúrne aktivity Pobedima sa v minulosti prejavovali predovšetkým v oblasti ochotníckeho divadla a dychovej hudby. Po stopách bohatej histórie divadla kráčajú žiaci základnej školy a tradíciu dychovej hudby reprezentuje časť pôvodnej dychovky.

Ochotníci a režiséri Vojtech Klčo a Jaroslav Pogran

Prvé ochotnícke divadlo sa hralo už v roku 1897. Bola to hra Lurdská pasáčka s náboženskou tematikou. Po úspechu tejto hry sa odohrali ďalšie ochotnícke predstavenia a to nielen s náboženskou ale aj občianskou tematikou. Posledné ochotnícke divadelné predstavenia sa konali začiatkom 50. rokov z ktorých sa zachovala bohatá fotodokumentácia. Hry sa hrávali predovšetkým v čase vianočných sviatkov a nacvičovali ich viacerí režiséri predovšetkým však Vojtech Klčo a Jaroslav Pogran.

Pobedimská dychovka má vyše storočnú tradíciu. Jej účinkovanie sa sústreďovalo na vystúpenia počas cirkevných sviatkov a rôznych slávností, no nechýbali ani vystúpenia v okolí obce. Veľkolepé boli oslavy 100. výročia založenia dychovky. Po tomto termíne odchodom viacerých hudobníkov a absenciou mladých nástupcov sa počtom dychovka zmenšovala. Na základnej škole sa síce založila žiacka dychovka, no napriek úsiliu ich vedúcich, nestala sa zásobárňou pre pobedimskú dychovku dospelých, ktorá v súčasnosti hrá na pohreboch a počas cirkevných sviatkov v miestnom kostole.

Ochotnícke divadlo sa hrávalo v pôvodnom katolíckom kultúrnom dome. Tu sa obyvatelia obce stretávali aj na iných kultúrnych podujatiach. V roku 1976 pribudol v obci ďalší kultúrny stánok, kultúrny dom, spolu s priestormi vtedajšieho národného výboru a poľnohospodárskeho družstva. Pôvodný kultúrny dom bol zrekonštruovaný a využíva sa na menšie kultúrne podujatia a spoločenské účely.

Folklórna skupina Pobedimčan

Pobedim je známy i svojimi folklórnymi tradíciami. V roku 1948 vznikol folklórny súbor, ktorý vystúpil v Piešťanoch a neskôr sa zúčastnil aj veľkého kultúrneho podujatia v Prahe. Viacerí členovia súboru pokračovali v kultúrnom snažení ako herci ochotníckeho divadla a folklórne hnutie sa oživilo v 60. rokoch minulého storočia a to pod hlavičkou folklórnej skupiny Pobedimčan. Bolo to aj vďaka dlhoročnej vedúcej skupiny M. Vanderkovej a scenáristovi Petrovi Kotlebovi. V súčasnosti skupina pokračuje v aktívnej kultúrnej činnosti a jej vedúcou je Mária / Jarmila / Bieliková /. Skupina, v ktorej je zastúpená mladšia i staršia generácia, vystupuje na podujatia v obci a ich vystúpenia sú známe v širšom regióne, ba i na Morave.

Kultúrna činnosť sa v poslednom období realizuje v súlade s plánom kultúrnych a spoločenských aktivít, ktorý vypracováva komisia kultúry a vzdelávania pri obecnom zastupiteľstve. Realizátorom akcií je obec a spoločenské organizácie. Každoročne sa poriadajú pravidelné kultúrno – spoločenské aktivity ako Deň učiteľov, Deň matiek, Deň detí a Stretnutie jubilantov. Mládež má možnosť sa zabaviť na diskotékach, ktoré sa poriadajú v sále kultúrneho domu. Obec si pripomenula významné miestne výročia ako napríklad oslavy 600. výročia prvej písomnej zmienky v roku 1992. Hodnotné boli tiež oslavy životných výročí básnika Jána Hollého. Od roku 2000 sa pravidelne na pobedimské hody inštalujú výstavy rôzneho tematického zamerania / napr. Pobedimská farnosť, Pobedim vo fotografii a v dokumentoch, Pobedimskí hasiči /. Výstavy naväzujú na podobné akcie v predchádzajúcom období. Hodové slávnosti boli v minulom roku oživené výstavou ovocia a zeleniny a koncertom dychovej hudby.

Kultúrnou inštitúciou obce je Miestna knižnica Jána Hollého. Má bohatý knižničný fond o ktorý sa stará vedúca knižnice Štefánia Vulganová. V roku 2007 bola knižnica premiestnená do objektu zdravotného strediska, kde je navštevovaná tak mladými ako aj staršími obyvateľmi obce. Podľa finančných možností sa knižnica postupne dopĺňa knižničnými novinkami z oblasti beletrie a náučnej literatúry. Knižnica je otvorená: utorok a štvrtok od 14.00 – 17.00 hod.

Knihovníčka Štefánia Vulganová je tiež kronikárkou obce. Kronikárske záznamy sa vedú od roku 1934 a vo funkcii kronikára sa vystriedali viacerí ako: M. Melicherová, H. Ondrejková. G. Klimo, I. Pastorek. Cenné sú všetky kronikárske zápisy a na tomto mieste je potrebné uviesť, že vo februári t.r. sa vrátil originál najstaršej kroniky obce do archívu obecného úradu. Súčasťou obecnej kroniky je i dokumentárna príloha, ktorá je spolu originálnym zápisom cenným historickým dokumentom pre budúce generácie.

Dianie v obci od roku 2000 ilustrujú obecné noviny Pobedimčan. Noviny vychádzajú štvrť ročne a do roku 2006 bola zodpovedným redaktorom vtedajšia starostka Mária Vavrová. Od roku 2007 je zodpovedným redaktorom starosta obce Martin Lednickým. Výkonným redaktorom je od založenia novín Mgr. Ivan Pastorek.

Do miestnej kultúry patrí i obecné múzeum roľnícky dom a starostlivosť o pamiatky. Obe tieto oblasti kultúry majú svoju osobitnú časť (pozri ROĽNÍCKY DOM, PAMIATKY).

Spracoval: I. Pastorek
Literatúra: Kolektív autorov.: Pobedim, Bratislava 1992.