Pamiatky všeobecne

Kostol sv. Michala archanjela

Kostol sv. Michala archanjela

Podľa písomných prameňov bol kostol postavený novomestským prepoštom Jakubom Haškom v rokoch 1674 – 1678. Stavba začala 3. júla 1674 a kostol bol vysvätený 4. septembra 1678 jágerským biskupom Ferdinandom Pálffy. Na základe archeologického výskumu a iných archívnych materiálov je zrejmé, že stavba je staršieho dáta. Pochádza pravdepodobne z druhej polovice 16. storočia, kedy bol kostol opevnený štyrmi baštami a vežovitou bránou. V súčasnosti stojaci kamenný múr opevnenia je zrejme mladšieho dáta. Novú podobu dostal kostol v roku 1923, kedy bol zväčšený o severnú a južnú loď. Ďalšie úpravy a opravy kostola sa robili po určitých časových intervaloch, posledná sa realizovala začiatkom nášho storočia. Kostol sv. Michala je zapísaný v zozname národných kultúrnych pamiatok a patrí k pevnostným kostolom pod Malými Karpatami. Valcovité bašty opevnenia boli v roku 1688 zmenené na kaplnky. Zaujímavý a cenný je interiér kostola. V presbytériu sa nachádza barokový hlavný oltár s plastikami svätcov v životnej veľkosti, v lodiach kostola je baroková kazateľnica a v bočných lodiach sú oltáre s plastikami a štítmi z pôvodných barokových oltárov. Samotná architektúra oltárov pochádza z roku 1935. Klenby kostola pokrýva hodnotná maľba od rožňavského maliara Júliusa Ádáma / 1935 / a na chóre sa nachádza organ majstra Martina Šašku z Brezovej z roku 1879. V priestore pod vežou môžeme vidieť barokový kríž s Ukrižovaným a pamätnú tabuľu pobedimského rodáka, biskupa Jozefa Feranca. Z kaplniek je verejnosti prístupná kaplnka Lurdskej Panny Márie a kaplnka s oltárom Sedembolestnej Panny Márie z 18. storočia. V areáli kostola je umiestnený pomník padlým v I. svetovej vojne a misijný kríž z roku 1900.

Pamätná tabuľa Jána Hollého

Pamätná fara s pamätnou tabuľou Jána Hollého

V blízkosti kostola sv. Michala archanjela sa nachádza pamätná fara, klasicisticky prestavaná budova pochádzajúca z 18. storočia. Fasáda pamiatkového objektu je členená lizénami a vchod do objektu je lemovaný dvoma polstĺpami s jednoduchými hlavicami. Interiér fary je rozdelený chodbou a pod stavbou sa nachádzajú pôvodné pivnice. Na priečelí budovy je pamätná tabuľa venovaná slovenskému básnikovi Jánovi Hollému. V hornej časti tabule je poprsie básnika a pod ním textová časť tabule s rokmi jeho pôsobenia a úryvkom z básne. Tabuľa bola vyhotovená a osadená v roku 1934, teda rok predtým ako sa oslavovalo 150. výročie narodenia básnika. Pamätná tabuľa je miestom, kde sa slávnostne kládli kvety z príležitosti jubileí slovenského básnika.

Mlyn

V súpise pamiatok je i pôvodný habánsky mlyn stavebno – technická pamiatka obce. Objekt patrí viacerým majiteľom a nie je v dobrom stavebno-technickom stave. Je vybudovaný z nepálených tehál a v hornej časti je drevená konštrukcia obitá doskami. V interiéri mlyna sa zachovalo technické vybavenie z 30. rokoch minulého storočia.

Plastika sv. Floriána

Kamenné plastiky

V západnej časti obce sa nachádza socha sv. Floriána. Kamenná plastika svätca pochádza z roku 1762, stĺp na ktorom je socha osadená je z roku 1833. Plastiku so stĺpom ohraničuje kovová mreža vyrobená miestnym kováčskym majstrom Jozefom Valom. Socha sv. Floriána je miestom, kde vzdávajú úctu svätcovi, patrónovi hasičov, členovia miestneho dobrovoľného hasičského zboru. V intraviláne obce sú dve sochy pred hlavným vstupom do kostola a to socha sv. Jána Nepomuckého a Kríž s telom J. Krista. Ďalšie dva kríže sa nachádzajú na cintoríne, kde sú osobitne uložené staršie kamenné a kovové náhrobníky. V chotári obce sa nachádzali plastiky sv. Vendelína a sv. Donáta. Socha sv. Vendelína bola zničená za II. svetovej vojny a plastika sv. Donáta bola ukradnutá a neskôr bol značne poškodený i podstavec sochy. Pôvodná plastika bola nahradená kópiou a podstavec sa v súčasnosti reštauruje.

Pamätné tabule

Okrem pamätnej tabule Jána Hollého sa v obci na priečelí pôvodného obecného úradu a miestneho národného výboru nachádza pamätná tabuľa padlým účastníkom Slovenského národného povstania. Biskupovi Jozefovi Ferancovi je venovaná pamätná tabuľa v podveží kostola. Ďalšie textové pamätné tabule sú pri vchode do účelového zariadenia obce / svadobka/, na opevnení kostola a na objekte Roľnícky dom.

Spracoval: I. Pastorek