Charakteristika

Pobedim – letecký pohľad

Poloha

Pobedim leží na Dolnovážskej nive medzi pohorím Považského Inovca a Malými Karpatami. Z rovinatého chotára obce je výhľad na obe pohoria s čachtickým hradom (zo severozápadu) a z východu s hradom Tematín.

Obec Pobedim je južnou hraničnou obcou okresu Nové Mesto nad Váhom a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Susedí s obcami Horná Streda, Podolie, Očkov a Bašovce (okres Piešťany).

Prírodné pomery

Západne od obce tečie potok Dubová a skoro rovnobežne s potokom je už vyschnuté riečište potoka Dudváh. Oba potoky sú pokračovaním nížinného toku Jablonky pod Čachticami. Vodnou plochou je požiarna nádrž v severovýchodnej časti obce.

Z pôvodného vegetačného krytu, ktorý tvorili najmä dubovo-brestovo-jaseňové a vŕbovo topoľové lužné lesy sa zachovali iba brehové spoločenstvá pozdĺž Dubovej. Z drevín tu možno nájsť vŕbu, jelšu lepkavú, jaseň štíhly, osiku, brest a z krov bazu čiernu, hloh jednosemenný, ružu šípovú, bršlen bradavičnatý, trnku obyčajnú a niektoré ďalšie druhy stromov a rastlín.

Obyvatelia

Podľa posledného sčítania obyvateľov mal Pobedim 1221 obyvateľov. Drvivú väčšinu obyvateľov obce tvorili Slováci a len niektorí sa hlásili k inej národnosti . Podľa vierovyznania 93 % tvoria katolíci, ostatné percentá doplňujú evanjelici, kalvíni a obyvatelia bez vyznania. V poslednom období počet obyvateľov obce mierne klesá. K 31. 12. 2005 mal Pobedim 1218 obyvateľov.

Čestnou občiankou obce je PhDr. Darina Bialeková CSc. Zaslúžila sa o zviditeľnenie obce ako vedúca archeologického výskumu, ktorým okrem iného bolo objavené a preskúmané známe slovanské hradisko z čias Pribinovho kniežatstva.

Všeobecná charakteristika

Pobedim poskytuje návštevníkom pohľad na upravenú obec ležiacu bokom od hlavných komunikačných ťahov. V centrálnej časti má bohatú zeleň, vo väčšine upravené predzáhradky domov a postupne obnovované rodinné domy. Obyvatelia majú k dispozícii obchody s potravinami, poštu, ambulancie lekárov a Základnú školu s materskou školou Jána Hollého. V strede obce sa nachádza rekonštruované spoločensko-kultúrne zariadenie a vo východnej časti administratívnu budovu obecného úradu a poľnohospodárskeho družstva. Na prízemí objektu je situovaná sála kultúrneho domu. V tejto časti obce sú miestne športoviská a to futbalové ihrisko a moderná štvordráhová kolkáreň.

V obci je poštový úrad (PSČ 916 23). Pobedimskú farnosť tvorí obec Pobedim a susedná obec Bašovce. Do roku 1948 patrila do farnosti i obec Horná Streda.

Obec má zaujímavé pamiatky s dominantným kostolom sv. Michala archanjela, faru s pamätnou tabuľou Jána Hollého, technickú pamiatku pôvodne habánsky mlyn a roľnícky dom. V dome z roku 1878 je zachovaný pôvodný interiér z 19. storočia a nainštalovaná expozícia muzeálneho charakteru.

Pobedim má výhodu v tom, že je hraničnou a komunikačne dostupnou obcou medzi mestami s pomerne vysokou zamestnanosťou (Nové Mesto nad Váhom aPiešťany). Okrem samotnej obce v ostatnom čase poskytujú pracovné príležitosti i priemyselné prevádzky v susedných obciach okresu (Horná Streda, Považany).

Skutočnosť sa prejavuje nízkou nezamestnanosťou, konkrétne od 9-10 %.

Prezentácia obce

Na záver Vám ponúkame Prezentáciu obce (pdf, 5MB) vytvorenú v rámci súťaže Dedina roka 2019. Dozviete sa v nej veľa ďalších zaujímavostí o histórii a súčasnosti Pobedima.