GDPR – Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 obec určila zodpovednú osobu: telefón: 0919367404, email: zodpovedna.osoba@datasafe.sk

Obec spracováva osobné údaje primerane, relevantne a výhradne na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb.

Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva prostredníctvom návrhu, ktorý podá na Úrad na ochranu osobných údajov.

V prípade potreby môže dotknutá osoba požiadať obec o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov spôsobom, ktorý vymedzuje zákon č. 18/2018 Z.z.