Všeobecné záväzné nariadenia

Prehľad platných všeobecne záväzných nariadení obce POBEDIM

Nahradené, zrušené a neplatné VZN