Všeobecné záväzné nariadenia

Prehľad platných VZN obce POBEDIM

Nahradené, zrušené a neplatné VZN