Folklórna skupina Pobedimčan

Folklórna skupina vznikla v roku 1947 a to pod vedením agilného Vojtecha Klču / viď dodatok /. Jeho záujem o ľudové tradície a ochotnícke divadlo ho priviedlo k myšlienke založiť aj v Pobedime skupinu príslušníkov mladej a strednej generácie, ktorým ľudové zvyky, piesne a tance neboli cudzie a dokázali ich predviesť i na verejnosti.. Prvým úspešným vystúpením, ktoré vlastne predchádzalo založeniu skupiny, bolo vystúpenie Pobedimčanov v neďalekých Piešťanoch. Ako nám svedčia dochované fotografie a spomienky účastníkov, pod vedením Vojtecha Klču predviedli obyvateľom svetoznámeho kúpeľného mesta a jej návštevníkov pobedimskú svadbu. O tom, že akcia mala úspech svedčí i pozvanie na ďalšie vystúpenie a to dokonca na Roľnícky zjazd do Prahy, čo bolo tak pre našich vtedajších spoluobčanov ako aj účastníkov zjazdu veľmi príjemným a nezabudnuteľným zážitkom.

Folklórnej skupine v jej začiatkoch pomohla i aktivita Vojtecha Pastorka, ktorý sa zaujímal o ľudové tradície, aktívne ich zbieral a zaznamenával. Tieto potom využívali členovia skupiny a to nielen tí z konca 40. rokov ale aj ich nasledovníci.

Vznik skupiny a prvé začiatky boli sľubné, avšak mnohí z členov skupiny sa neskôr preorientovali na ochotnícke divadlo, ktoré práve 50. rokoch 20. storočia dosahovalo jeden zo svojich, žiaľ posledných, vrcholov.

V druhej polovici 60. rokov minulého storočia sa postupne začala znova formovať skupina nových folklórnych nadšencov. Ich záujem sa opätovne snažil podchytiť Vojtech Klčo spolu s neskoršou vedúcou skupiny Máriou Vanderkovou Folklórne hnutie našlo neskôr podporu vo vedení roľníckeho družstva a tak folklórna skupiny mala i svoje určité materiálne zázemie. Folklórna skupina sa zúčastňovala nielen na miestnych oslavách ale nechýbala ani na okresných či krajských prehliadkach súborov ľudovej umeleckej tvorivosti. V roku 1988 si skupina v kultúrnom dome, ktorý vtedy spravoval Klub JRD, pripomenula 40. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti si zaslúžilí členovia skupiny odniesli ocenenie svojej aktivity a patrilo im poďakovanie tak od predstaviteľov obce ako aj družstva.

Polstoročie folklórnej skupiny si pripomenuli folkloristi začiatkom roku 1999. Pobedimčan sa na oslave predstavil svojim úspešným programom a folklórnym pásmom ich pozdravili i kolegovia z Krakovian. V čase 50. výročia pôsobila folklórna skupina pod vedením terajšej vedúcej skupiny Márie Bielikovej, ktorá prevzala folklórnu štafetu od dlhoročnej vedúcej Márii Vanderkovej. Pri tejto príležitosti treba pripomenúť činnosť Ing. Petra Kotlebu, ktorý bol scenáristom ako i režisérom viacerých folklórnych programov.

Skupina tak ako predtým našla po roku 1989 podporu nových miestnych samosprávnych orgánov a ich predstaviteľov ktorými boli Peter Kotleba a a tri volebné obdobia Mária Vavrová. Folklórna skupina takto mohla nadviazať na úspešnú činnosť v predchádzajúcom období. Po zmene režimu sa obnovili niektoré pamätné dni ako Deň matiek. Na programe tohto milého sviatku sa spolu s tradičnými účinkujúcimi, deťmi materskej školy a žiakmi základnej školy, viackrát zúčastňovali príležitostnými piesňami i členovia skupiny. Ďalšími pravidelnými akciami boli stretnutia jubilantov dôchodcov a jubilujúcich manželských párov. Na nich, a to nielen v našej obci, Pobedimčan zvyčajne vystúpil nielen piesňami, ale i celým pásmom, ako napríklad Vitie svadobných perečiek. Bez členov folklórnej skupiny nemohlo byť ani tradičné Pochovávanie basy, keď ich spoločníkmi v posledných rokoch boli príslušníci hasičského zboru spolu s ďalšími dobrovoľníkmi.

Určitou previerkou úrovne folklórnej skupiny sú prehliadky okresného a krajského charakteru. Na okresnej prehliadke v Mníchovej Lehote sa Pobedimčania predstavili pásmom Prekáračky na svadbe, Pranie na potoku, Bubeník, žatevným pásmom a vystúpili i v širšie koncipovanom programe Aj v zime je veselo. Ocenením jubilujúcej folklórnej skupiny boli vystúpenia na Trenčianskych folklórnych slávnostiach a na Myjave. Tu sa predstavili svojim najlepšími folklórnymi pásmami. Dôkazom ich úspešnosti boli nielen viaceré diplomy za účasť, ale i získanie prvého miesta na okresnej a druhého miesta na krajskej súťaži. Zvláštne ocenenie získala folklórna skupina za výber a spracovanie témy Pranie na potoku.

Pobedimčan bol tiež účastníkom rôznych podujatí regionálneho a nadregionálneho charakteru ako napríklad Dní Javoriny. S viacerými folklórnymi pásmami sa napríklad predstavil pri oslavách 750 výročia prvej písomnej zmienky o Čachticiach, zúčastnili sa na známej Jízde králu vo Vlčnove, vystúpil v Dubnici nad Váhom, v Trenčianskych Tepliciach a v Modrovke. Okrem Vlčnova našich folkloristov poznajú aj obyvatelia ďalších moravských lokalít ako sú Blatničky a v poslednom čase každoročne navštevované Bořetice.

Folklórna skupina svojim piesňami, zvykmi a malebným krojom dodá osobitný charakter spomienkovým oslavám akým boli spomienkové oslavy 150. výročia úmrtia Jána Hollého, 90. výročie narodenia otca biskupa Jozefa Feranca, 45. výročie začiatku archeologických výskumov a v minulom roku 110. výročie vzniku dobrovoľného hasičského zboru. Miestne ľudové tradície sa v roku 2007, na podnet starostu obce Martina Lednického, rozšírili o stavanie mája, pri ktorom folklórna skupina predviedla početnému publiku krásne pásmo vítanie jari a dávny zvyk Vynášanie Moreny.

Členovia folklórnej skupiny nezabúdajú ani na spoločenský život. Medzi Vianocami a Novým rokom sa pravidelne stretávajú aby si pripomenuli vianočné zvyky a obyčaje a rovnako tak si pripomínajú životné jubileách svojich folklórnych kolegov.

Dodatok: Podľa Kroniky mesta Piešťany prvé vystúpenie folklórnej skupiny bolo v Piešťanoch v roku 1947. Tento nový fakt zistila kronikárka obce Eva Pogranová.

Spracoval: I. Pastorek