Osobnosti

Busta Jána Hollého

Ján Hollý

Jeden z najvýznamnejších slovenských básnikov pôsobil v obci v rokoch 1808 – 1811. Do Pobedime prišiel po skončení štúdií a pobedimská farnosť bola jeho prvou dušpastierskou zastávkou. Počas pobytu v Pobedime prekladal Vergiliovú Eneidu a písal Selanky, obrazy zo života slovenského ľudu. Námetom mu iste bol i život a práca jeho farníkov, obyvateľov obcí Pobedim, Bašovce a Horná Streda. Traduje sa že v bašovskom chotári, v lesíku Blatiny, často tvoril svoje básnické diela a Horná Streda bola zase miestom, kde chodieval slúžiť bohoslužby. Pobyt básnika v Pobedime dokumentujú zápisy v miestnej matrike a listy písané z Maduníc. Koncom roku 1808 odchádza Ján Hollý do Hlohovca a odtiaľ do neďalekých Maduníc. Pobedimčania si pripomínajú básnikovo pôsobenie v obci pamätnou tabuľou, ktorá bola osadená a slávnostne odhalená na miestnej fare v roku 1934. Na kamennej tabuli sú roky pôsobenia a úryvok z básne. V hornej časti tabule sa nachádza poprsie básnika od významného slovenského sochára Vojtecha Ihriského. Meno básnika nesie základná škola s materskou školou a miestna knižnica. V objekte Roľnícky dom je časť historickej expozície venovaná osobnosti básnika. V roku 2008 si obec pripomína 200. výročie účinkovania Jána Hollého v Pobedime.

Biskup Jozef Feranec

Biskup Jozef Feranec

Banskobystrický biskup Jozef Feranec sa narodil v Pobedime 14. marca 1910. Študoval v Novom Meste nad Váhom a teologický seminár v Banskej Bystrici ukončil v roku 1932. Po vysvätený za kňaza pôsobil vo viacerých farnostiach banskobystrickej diecézy. Pastoračnú činnosť vykonával v Detvianskej Hute, Trubíne, Hriňovej a skoro 20 rokov vo Zvolene. Ako profesor pôsobil na miestnom gymnáziu a zaslúžil a aj o rozvoj divadelníctva v meste. V 50. rokoch bol za články prenasledovaný a dva roky strávil v tábore v Močenku. Jeho dušpastierska činnosť pokračovala vo farnostiach na strednom Slovensku. V roku 1973 bol vysvätený za banskobystrického biskupa a na tomto významnom poste pôsobil do roku 1990. V čase svojho pôsobenia, aj ako predseda Zboru ordinárov Slovenska, sa zaslúžil o vznik samostatnej slovenskej provincie. Biskup Jozef Feranec zomrel 3. mája 2003 a je pochovaný, podľa svojho želania, na miestnom cintoríne. Na jeho pamiatku bola v kostole sv. Michala archanjela v Pobedime osadená pamätná doska. Na biskupa Jozefa Feranca si s úctou vďakou spomínajú obyvatelia rodnej obce, ktorú s obľubou navštevoval.

Spracoval: I. Pastorek