História školy

Učitelia a žiaci meštianskej školy

Prvá písomná zmienka o pobedimskej škole je z roku 1692. Nachádza sa v najstaršej farskej matrike v súvislosti s peňažnými príjmami pobedimského rektora. Približne o sto rokov neskôr, v roku 1788, sa uvádza prvý známy rektor, učiteľ, ktorým bol František Tuček z Brna. Jeho základňou povinnosťou bolo naučiť deti písať a čítať a vychovávať v kresťanskom duchu. Bol tiež organistom a mal úžitok z polí a rôznych služieb, mimo iného i zo spievania kolied a zvonenia. Rektor mal k dispozícii dom v ktorom aj učil. Bol učiteľom ľudovej školy, ktorá v tom čase nebola v každej slovenskej dedine.

V 19. storočí mala škola už vlastnú budovu V roku 1896 navštevovalo školu, ktorá patrila do siete cirkevných škôl, 180 školopovinných žiakov. Vzhľadom k počtu žiakov sa pobedimská školská stolica rozhodla postaviť novú budovu školy. Rímsko – katolícka ľudová škola bola postavená roku 1911 podľa projektu známeho slovenského architekta Milana M. Harminca. V rokoch 1934- 1935 bola pôvodná školská budova rozšírená do podoby súčasnej materskej školy. Po roku 1945 sa škola rozčlenila na ľudovú a meštiansku, ktorú navštevovali i žiaci so susedných obcí Bašovce a Horná Streda. Po úpravách v školstve sa zriadila osemročná stredná škola. V roku 1961 bola vybudovaná súčasná budova školy, ktorá sa v školskom roku 1992/1993 rozšírila o telocvičňu. K učiteľom, ktorí sa zapísali do staršej a novšej histórie školstva v obci patria Ján, František a Štefan Janda, ďalej Jozef Hatiar, Karol Pačes, Karol Dostálik, Hedviga Ondrejková, Eva Vranová, Daniel Vrana a pobedimský rodák Ján Veselý. Je treba pripomenúť, že vymenovanie si iste zaslúžia i ďalší učitelia, ktorí sa starali o výchovu mladej generácie Pobedimčanov.

K školským zariadeniam patrila i materská škola, ktorá začala svoju existenciu koncom 40. rokov minulého storočia. Priestory pôvodnej materskej školy sa nachádzali v susedstve starších obchodov. Po roku 1961 sa škola presťahovala do súčasných priestorov, kde mala vhodné podmienky na výchovu detí predškolského veku. Dlhoročnou riaditeľkou materskej školy bola Ľudmila Lednická.

Spracoval: I. Pastorek
Literatúra: Kolektív autorov.: Pobedim, Bratislava 1992