Hodová sv. omša v krojoch. Foto: Eva Pogranová

V tomto roku sa po tretí krát konala v Kostole sv. Michala archanjela hodová krojovaná sv. omša. Iniciátorom duchovnej hodovej slávnosti bol správca farnosti vdp. Ľuboš Tvrdý. V závere sv. omše starosta obce spolu s Ľudmilou Pätnickou zablahoželali vdp. Ľ. Tvrdému k meninám. Foto: Eva Pogranová