Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

O Z N A M

Obec Pobedim , ako dotknutá obec, v zmysle § 6, ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamuje, že obdržala Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021-2027, do ktorého možno nahliadnuť, robiť z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade Pobedim do 20.7.2020 počas úradných hodín.

Oznámenie je zverejnené na:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-tren

Mgr. Martin Lednický

starosta obce

V Pobedime 6.7.2020