Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta Obce Pobedim, 916 23 Pobedim

P O Z V Á N K A

Podľa § 9, odst. 1 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v P o b e d i m e

z v o l á v a m týmto 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pobedime, ktoré sa bude konať dňa 23. septembra 2019 /pondelok/ so stretnutím o 17.00 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ Pobedim.

P r o g r a m :

1. Otvorenie zasadnutia

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Školské stravovanie – informácia

4. Podnety občanov

5. Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019

6. Úprava rozpočtu za rok 2019 – úprava č. 1

7. Správa o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2019

8. Západoslovenská distribučná, a.s.:

– návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

– návrh Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve

– osadenie trafostanice p.č. 694

9. Interpelácie

10. Informácie starostu

11. Rôzne

12. Záver

V Pobedime, dňa 18.9.2019

Mgr. Martin Lednický

starosta obce