Prísny zákaz vyvážať odpad a tvoriť divoké skládky odpadu

Prísny zákaz vyvážať odpad a tvoriť čierne skládky odpadu!

Obec Pobedim z nariadenia Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom odbor životného prostredia  vydáva prísny zákaz vývozu a sypania smetí, stavebného odpadu a biologického odpadu na nelegálnu skládku ktorá bola vytvorená pred budovou Kultúrneho domu Pobedim.  

Zároveň upozorňujeme, že priestor je monitorovaný kamerovým systémom.

Podľa platných zákonov porušenie tohto zákazu bude považované ako priestupok a vinníkovi môže byť uložená pokuta až do výšky 1.500,- €

V prípade nerešpektovania tejto výzvy zo strany občanov oznámi obec priestupok na políciu.

Obec   Pobedim zároveň upozorňuje občanov na zákaz vytvárania čiernych skládok odpadu a zhromažďovanie odpadu v katastrálnom území obce Pobedim a v okolí kontajnerov alebo na iných verejných priestranstvách. Upozorňujeme verejnosť, že vynášanie komunálneho odpadu, stavebného odpadu a biologického odpadu v katastrálnom území obce je priestupok proti verejnému poriadku.

Zakladanie čiernych skládok odpadu sa monitoruje.

Vytváraním čiernych skládok sa porušuje zákon a vinník bude nahlásený obcou alebo aj priamo občanom na Obvodné oddelenie policajného zboru.

Vytvárať nelegálne skládky odpadov je zakázané v zákone NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, v zákone NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách, v zákone NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, vo VZN obce Pobedim č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce, atď.