Spomienka na kňaza a básnika Jána Hollého

Dňa 14. apríla 2019 z iniciatívy správcu farnosti Pobedim vdp. Ľuboša Tvrdého, v spolupráci s Obcou Pobedim a Základnou školou s materskou školou Jána Hollého v Pobedime sa konala spomienková slávnosť z príležitosti 170. výročia úmrtia kňaza a slovenského básnika Jána Hollého. Súčasťou spomienky bola sv. omša celebrovaná JCLic. Ľubošom Tvrdým, ktorý zdôraznil básnikovu dušpastiersku činnosť vo funkcii kaplána v pobedimskej farnosti. Po sv. omši sa ďalšia časť spomienky konala pri pamätnej tabuli básnika na priečelí  fary. V úvode prítomných privítal vdp. Ľ. Tvrdý. Opätovne uviedol záslužnú i keď krátke obdobie trvajúcu činnosť Jána Hollého vo farnosti Pobedim a ocenil jeho kňazské povinnosti ako i básnickú tvorbu. V podobnom duchu vyznel i príhovor starostu obce Mgr. Martina Lednického, ktorý zdôraznil podporu básnika snahám štúrovcov o spisovný jazyk a pripomenul pobedimskú školu, ktorá nesie čestný titul škola Jána Hollého. Pôsobenie Jána Hollého v Pobedima uviedol vo svojom vstupe Mgr. Ivan Pastorek. Ako vyplýva zo životopisu Jána Hollého kňaz a básnik pôsobil v Pobedime ako kaplán v rokoch 1808 – 1811 a popri kňazských povinnostiach vo farnosti sa venoval básnickej a prekladateľskej činnosti. V Pobedime  tvoril  Selanky – obrazy zo života slovenského ľudu a prekladal báseň Eneida rímskeho básnika Ovídia. 

Spomienková slávnosť bola obohatená básňou žiačky základnej školy a piesňami Folklórnej skupiny Pobedimčan. V závere dôstojnej spomienky na kňaza a básnika Jána Hollého správca farnosti a starosta obce položili vence k pamätnej tabuli Jána Hollého. Spomienková slávnosť bola ukončené slovenskou hymnou.

I. Pastorek

Foto: Ladislav Melicher