Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva – informácia

Dňa 10. decembra 2018 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. Po otvorení zasadnutia a určení zapisovateľa a overovateľov zápisnice boli oznámené výsledky volieb do orgánov samosprávy obce. V obradnej miestnosti obecného úradu potom zložil sľub novozvolený starosta obce Mgr. Martin Lednický a po ňom zložili predpísaný sľub poslanci obecného zastupiteľstva. Po zložení sľubu novozvolených poslancov starosta obce ocenil činnosť poslancov, ktorí pracovali vo volebnom období 2014 – 2018. V ďalšej časti programu starosta obce vystúpil s príhovorom a následne v zasadacej miestnosti obecného úradu bol schválený program ustanovujúceho zasadnutia. Po jeho schválení starosta obce poveril oprávneného poslanca na zvolávanie a vedenie zasadnutia OZ a ďalej poveril zástupcu starostu. V programe zasadnutia nasledovalo zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov. Určili sa a schválili sobášiaci a osôb pre styk s peňažnými ústavmi. Delegovali sa poslanci ako zástupcovia obecného zastupiteľstva do Rady školy. Na zasadnutí sa neschválil plat starostu v navrhovanej výške a v záverečnej časti poslanci schválili VZN č. 1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Pobedim – Zmeny a doplnky č. 1. Schválili tiež prenájom nebytových priestorov a v doplňujúcom bode príspevok na reštaurovanie hlavného oltára kostola. Ustanovujúce zasadnutie pokračovalo stanovením termínov zasadnutí zastupiteľstva v roku 2019. V záverečnom bode starosta obce Mgr. Martin Lednický poďakoval za účasť a ukončil 1. zasadnutie obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2018 – 2022.

I. Pastorek

Foto: Eva Pogranová