Výročná schôdza dobrovoľných hasičov

Výročná členská schôdza (VČS), ako najvyšší orgán DHZ Pobedim, zasadala 08.03.2020. Otvorenia a vedenia priebehu celej VČS sa ujal tajomník DHZ Ing. Matej Palkovič. Privítal prítomných členov a hostí, ktorými boli: delegátka z Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany / ÚzO DPO / SR Michaela Černáčková Lužná a starosta obce Pobedim Mgr. Martin Lednický.

Medzi prvými bodmi programu VČS bolo prednesenie správy o činnosti DHZ, ktorú predniesol Martin Vallo. Správa o činnosti bola rozsiahla, ale prítomní členovia pozorne počúvali, ako si DHZ Pobedim viedol v minulom roku. Z činnosti DHZ by sme mohli spomenúť: pravidelná účasť dobrovoľných odberov krvi a to nielen v Pobedime, strieborná plaketa Ľuboša Melichera, organizácia krajskej súťaže hasičských družstiev, konanej v obci Pobedim, rôzne ukážky techniky počas roka a tak by sme mohli pokračovať. Z tej hlavnej, a to hasičskej zásahovej a preventívnej činnosti by to bolo: 54 výjazdov (požiare, technické zásahy, dopravné nehody a cvičenia) požiarna hliadka počas žatvy a počas odletov a príletov na letisku v Piešťanoch.

Plán práce sa na tento rok nijako zvlášť nelíšil od minuloročného. Pribudol však bod, v ktorom sa hovorí o získaní mladých hasičov do DHZ .

V úvode diskusie boli vyzvaný k prednesu prejavov prítomný hostia. Pani delegátka ÚzO DPO SR a starosta obce Pobedim. Na koniec diskusie vystúpil predseda DHZ Martin Piškula, ktorý podotkol, že je priam žiadúce pracovať s mládežou a poďakoval hlavne členom zásahovej jednotky za uskutočnené výjazdy a poprial im hlavne šťastný návrat domov z výjazdu ku svojim rodinám. Keďže sa výročná členská schôdza konala v deň MDŽ tak predseda DHZ Pobedim obdaroval prítomne členky DHZ kvetom.

Nasledovalo schválenie uznesenia, ktoré ho návrh predniesol predseda návrhovej komisie Jozef Mašán a VČS ho po prerokovaní schválila, čím sa VČS ukončila.

V už uvoľnenej atmosfére si prítomní pochutili na pohostení, ktoré pripravil Rastislav Čop. A po dobrom jedle pokračovali v neoficiálnych diskusiách až kým sa nezotmelo.

Martin Piškula

predseda DHZ Pobedim