Aktivity v obci

Inštalácia lavičiek , osadenie vodomerných šácht / Roľnícky dom, Hasičská zbrojnica /, stojisko pred svadobkou, likvidácia skládky a budovanie stojiska na Staničnej ulici a výsadba pred kultúrnym domom a zberným dvorom.