Ocenenie Flores Musarum pre Mgr. Ivana Pastoreka

Podujatie Flores Musarum /Kvety múz/ už pravidelne organizujú kultúrne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to Trenčianske osvetové stredisko, Trenčianske múzeum v Trenčíne, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne a Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. Tohtoročný slávnostný galavečer odovzdávania ocenení významným osobnostiam a kolektívom Trenčianskeho kraja z oblasti kultúry za rok 2022, na ktorom bolo odovzdaný 11 ocenení Flores Musarum, sa uskutočnil v pondelok 10. októbra 2022 v priestoroch Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. Ďakovný list a ocenenie Flores Musarum, ktoré si jednotlivci a kolektívy prevzali z rúk predsedu TSK Jaroslava Bašku udelil trenčiansky župan za dlhoročné pôsobenie, dosiahnuté úspechy a prínos v rozvoji kultúry. Vo svojom príhovore adresoval slová vďaky všetkým laureátom: „Chcem pri tejto príležitosti poďakovať všetkým tým, ktorí sa starajú o kultúru, ale aj o pamiatky. Veľmi si vážim ľudí, ktorí svojím pohľadom na svet spríjemňujú a spestrujú tie obyčajné všedné dni všetkým nám,“ a ocenil, že venujú svojej práci veľa voľného času, mnohokrát bez nároku na honorár, len preto, že ich múza obdarila schopnosťou tvorby.
Toto významné ocenenie bolo udelené aj Mgr. Ivanovi Pastorkovi za jeho dlhoročnú aktívnu činnosť v oblasti kultúry a organizovanie spoločenského života v obci Pobedim.
Mgr. Pastorek je od roku 1998 aktívnym poslancom Obecného zastupiteľstva v Pobedime, predsedom Komisie pre kultúru a školstvo pri OZ Pobedim a v posledných obdobiach aj zástupcom starostu obce. Je šéfredaktorom a pravidelným prispievateľom obecných novín Pobedimčan od začiatku ich vydávania a už viac ako 20 rokov gestorom hodových výstav, ktorých vysokú úroveň a kvalitu oceňovali a stále oceňujú nielen občania Pobedima. Zaujíma sa o históriu našej obce, ako aj celého regiónu, čomu sa venoval aj vo svojom profesionálnom živote. Svoje vedomosti a poznatky odovzdáva ďalej, či už formou pútavých prednášok pre žiakov v škole, alebo v obci pre občanov. Príležitostne sprevádza návštevníkov Roľníckeho domu a kostola sv. Michala archanjela a oboznamuje ich s ich históriou. Nemožno zabudnúť, že je zakladateľom a srdcom Základnej organizácie JDS Pobedim, v ktorej od jej vzniku vykonáva funkciu predsedu.
Ocenenie Flores Musarum, ktoré mu bolo udelené, je poďakovaním za jeho obetavú prácu v oblasti kultúry a spoločenského života obce a aktivít, ktoré prispievajú k šíreniu dobrého mena obce Pobedim. Z rúk predsedu TSK ocenenie prevzal v zastúpení starosta obce Mgr. Martin Lednický.