Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva – nástup náhradníka

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva – nástup náhradníka

 

 Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva obce Pobedim.

 

Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie v Pobedime o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 29.10.2022 sa náhradníkom do obecného zastupiteľstva stal Mgr. Ivan Pastorek.

Mandát poslanca obecného zastupiteľstva obce Pobedim uvoľnil zvolený poslanec Rastislav Čop, a to písomným vzdaním sa svojho mandátu dňa 30. apríla 2024.

Funkcie poslanca obecného zastupiteľstva sa ujme v zmysle §25 ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po zložení zákonom predpísaného sľubu poslanca na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu, ktorý vyžaduje § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

V Pobedime, dňa 14. mája 2024

 

 

 

Mgr. Andrea Augustínová

starostka obce