Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania