Príloha č. 1 k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia od 1.1.2024