Reštaurovanie hlavného oltára kostola-dokumentácia II. etapy

Ako je uvedené v predchádzajúcom príspevku reštaurovanie hlavného oltára kostola sv. Michala archanjela je rozvrhnuté do 5 etáp. Prvá etape bola realizovaná v roku 2019, druhá etapa v minulom roku, v roku 2020. V druhej etape boli reštaurované akademickým sochárom Milanom Flajžíkom dvaja anjeli na podstavcoch a ústredná plastika sv. Michala archanjela s dvoma diablami. Vo foto dokumentácii, ktoré poskytol realizátor reštaurovania, prezentujeme stav plastík pred reštaurovaním a počas reštaurovania. Ide o čistenie, petrifikáciu / spevnenie /, rekonštrukciu drevnej hmoty, tmelenie, kriedovanie, gravírovanie, montáž a výsledný stav po náročnom reštaurovaní.  Treba podotknúť, že na financovaní I. a II. etape reštaurovania sa finančne podieľala i obec Pobedim