Zmeny spôsobu zberu triedených zložiek odpadov od 1.4.2023

Zmena spôsobu zberu triedených zložiek odpadov od 1.04.2023 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky z dôvodu vydania Vyhlášky č. 194/2022 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch ustanovuje nasledovné:

Za primeranú donáškovú vzdialenosť sa pre papier, plasty, obaly z kovu a kompozitné obaly na báze lepenky (tetrapaky) v individuálnej bytovej výstavbe považuje vzdialenosť 0 m od bydliska obyvateľa, t.j. obyvatelia rodinných domov budú uvedené odpady triediť doma a ich zber bude realizovaný spred ich nehnuteľností.

Z tohto dôvodu dochádza k zmenám v triedenom zbere od 1.4.2023.

Triedený zber bude v našej obci zabezpečovaný nasledovne:

SPOLOČNÝ TROJZBER: PLASTY + OBALY Z KOVOV + VKM (tetrapaky):

–         120 l vrecia ( žlté )

Vrecia budú dodané priamo jednotlivým domácnostiam pri poslednom vývoze plastov.

PAPIER:

– 240 l nádoby  alebo

–  120 l vrecia   ( modré ) pre tých, ktorým nebola vydaná   smetná nádoba

Vrecia si môžu občania prevziať na obecnom úrade. Pri prvom vývoze už budú dodávané do každej domácnosti výmenou plné za prázdne.

Touto zmenou sa od 1.4.2023 ruší oddelený zber plastov, obalov z kovov a vkm.

1100 l kontajnery na, obaly z kovov a vkm budú z obce postupne odobraté.