Informácia o 17. zasadnutí obecného zastupiteľstva

Dôležitou súčasťou 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa zišlo dňa 12. júna 2017, boli dokumenty ekonomického charakteru. Pred ich prerokovaním poslanci zvolil nového kontrolóra obce. Hlavným kontrolórom obce Pobedim sa stala Ing. Anna Dekanová z Bašoviec. Po hlasovaní starosta obce poďakoval doterajšej kontrolórke Alene Miklášovej za jej doterajšou činnosť v oblasti kontroly obecných financií.
Po voľbe pokračovalo zasadnutie prerokovaním týchto materiálov a to Čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2016, Záverečný účet obce za rok 2016, Výročná správa obce za rok 2016 a Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2016. Dokumenty, ktoré predložila poslancom ekonómka obce Lucia Kameniarová, poslanci po krátkej rozprave schválili a zaoberali sa podanými žiadosťami a to žiadosťou spoločnosti Dargo s.r.o., žiadosťou o zníženie poplatku za komunálne odpady / Jana Vavrová – ZAPO /, pripojenia na miestnu komunikáciu / Slávka Uhlíková / a povolenia terénnych úprav / PhDr. Katarína Bičanová /. Poslanci súhlasili so znížením nájmu spoločnosti Dargo a zároveň sa s konateľom firmy dohodli na ukončení nájmu sály kultúrneho domu. Súhlasili tiež so znížením poplatku za odpad Jane Vavrovej – ZAPO a v prípade žiadosti Slávky Uhlíkovej súhlasili s pripojením na miestnu komunikáciu, avšak za splnenia požadovaného technického riešenie napojenia na komunikáciu. Žiadosť Dr. Kataríny Bičanovej sa týka pozemku, ktorý spravuje správa ciest, takže zastupiteľstvo nemôže v konkrétnom prípade vydať príslušné rozhodnutie o terénnych úpravách. V ďalšom bode programu starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou o rozviazanie pracovného pomeru riaditeľky školy PaedDr. Jarmily Gáborovej. V tejto súvislosti starosta obce a obecné zastupiteľstvo poďakovalo PaedDr. J. Gáborovej za jej viacročnú záslužnú  pedagogickú, riadiacu a organizačnú činnosť na poste riaditeľky Základnej a materskej školy Jána Hollého v Pobedime. V poradí 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva, po interpeláciách poslancov a bodom Rôzne, ukončil starosta obce Mgr. Martin Lednický.

I. Pastorek