Ocenenie PhDr. Dariny Bialekovej CSc., čestnej občianky obce Pobedim

Darinka 01aPri príležitosti vzácnych životných jubileí Slovenská akadémia vied dňa 28. mája 2014 si slávnostne uctila 12 vedeckých osobností medzi nimi i našu čestnú občianku PhDr. Dariny Bialekovú CSc. Akadémia vyjadrila svoj obdiv a rešpekt slávnostným seminárom za účasti predsedu SAV Jaromíra Pastoreka, podpredsedov SAV , členov snemu akadémie, riaditeľov ústavov SAV, spolupracovníkov ako aj rodinných príslušníkov ocenených. Za spoluobčanov Pobedima sa slávnostného ocenenia zúčastnil a našej čestnej občianke blahoželal Doc. RNDr. Ján Feranec DrSc. .

V úvode slávnostného ocenenia sa prítomným prihovoril predseda SAV Jaromír Pastorek, ktorý poďakoval oceneným za ich činnosti a predovšetkým citový vzťah k vednej disciplíne. Ďalším bodom programu boli laudácie na počesť jubilantov spolu s obrazovým materiálom, ktorý dokumentoval ich pracovný a súkromný život. V prípade PhDr. Dariny Bialekovej CSc. bola zvýraznený jej archeologický výskum v Pobedime.

Zdroj: www.sav.sk

Foto: Gabriel Kuchta

PhDr. Darine Bialekovej CSc. k slávnostnému oceneniu srdečne blahoželáme.