Výzva – kosenie

Obec Pobedim, 916 23 Pobedim 435

 

Obec Pobedim, zastúpená starostkou obce Mgr. Andreou Augustínovou, v zmysle § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

v y z ý v a

vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy na plnenie povinnosti predchádzania výskytu a šíreniu burín na pozemkoch.

Žiadame vlastníkov (užívateľov) pozemkov na realizáciu opatrení proti šíreniu burín, príp. inváznych rastlín a náletových drevín, čo spočíva najmä v 

pravidelnom udržiavaní trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím (najmenej 2x do roka v termínoch apríl – september), čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov a zmiernia sa nežiadúce účinky pre alergikov. 

Na tie pozemky, ktoré sú zaburinené a nebudú udržiavané, môže byť podaný podnet na príslušný Okresný úrad na začatie konania vo veci nedodržiavania platných právnych predpisov.

Za nesplnenie zákonných povinnosti môže byť fyzickej osobe uložená pokuta za priestupok až do výšky 333 € a pri právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložená pokuta až do výšky 166 – 33000 € za jeden ha pozemku.

Z vlastníctva nevyplývajú len oprávnenie, ale taktiež povinnosť – tento záver má svoj ústavnoprávny základ v č. 20 Ústavy SR, podľa ktorého vlastníctvo zaväzuje. Preto ak vlastníte pozemok, ktorý je zarastený trávou burinového charakter, neminie Vás povinnosť tento pozemok pokosiť, bez ohľadu na to, či ho využívate alebo nie.

 

V Pobedime dňa 4.4.2024

 

 

 

Mgr. Andrea Augustínová

            starostka obce