VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – Vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Pobedim