VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – Vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Pobedim

Obec Pobedim vyhlasuje:

Výzva na predkladanie ponúk: Vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Pobedim

Kód ITMS: 312061L757

Potrebné dokumenty sú v nasledujúcich prílohách:

Výzva zberný dvor Pobedim

ZD výkaz výmer POBEDIM – Zberný dvor Pobedim

01 – Technická správa
02 – Situácia širších vzťahov
03 – Situácia zberného dvora
04 – Situácia stojiska na parcele 2148 1
05 – Situácia stojiska na parcele 2150 2
06 – Priečny rez
07 – Stojisko zberných nádob v obci
08 – Oplotenie a vstupná brána