Informácia o 12. zasadnutí obecného zastupiteľstva

Na 12. zasadnutí obecného zastupiteľstva, konaného dňa 30. novembra 2016, poslanci prerokovali a schválili konsolidovanú správa za rok 2015 a návrh starostu obce audítora Obce Pobedim JUDr. O. Markecha na obdobie jedného roka. Po prerokovaní týchto materiálov informoval starosta obce o aktuálnych záležitostiach. Konkrétne oboznámil poslancov o rokovaniach súvisiacich s projektami na vybudovanie kanalizácie, o budovaní komunikácie a parkoviska vo dvore školy, o výsledkoch dotazníkovej akcii, ktorou sa zisťoval záujem o obecné nájomné byty. Ďalšia informácia bola o snahe položenia optických káblov firmy Slovak telekom a tiež o podaní žiadostí na projekty a to konkrétne program obnovy dediny a na finančné prostriedky na zakúpenie techniky / maloktraktor s prídavnými zariadeniami /. Starosta obce prezentoval novú katastrálnu mapu obce a pozval prítomných poslancov na Stretnutie s Mikulášom / 5. december / a Vianočné trhy 2016, ktoré budú 17. decembra 2016. Zopakoval výzvu na predkladanie návrhov na zmenu územného plánu, zameranú predovšetkým na nové lokality rozšírenia výstavy bytov a rodinných domov. V bode Rôzne sa diskutovalo na o projekte s cieľom zákazu vjazdu vozidiel s nosnosťou nad 12.000 ton na rekonštruovanú komunikáciu.

I.P.